Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкастраница1/60
Дата25.07.2016
Размер13.87 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

PPS 09-133


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:


Сключване на задължителна застраховка

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕи доброволна застраховка „ЗЛОПОЛУКА” НА ЛИЦАТА В МПС,

собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

регистрационен № PPS09-133

София, октомври 2009 година


СЪДЪРЖАНИЕ:РАЗДЕЛ-II. Комуникация между вЪзложителя и УЧАСТНИЦИТЕ 63

РАЗДЕЛ-IV. Сключване на договор за възлагане на поръчката 66

РАЗДЕЛ-V. гаранции ЗА участие и за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 66

РАЗДЕЛ-VI. Други УКаЗАНИЯ 67


I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

II. Обявление за обществената поръчка


  1. Пълно описание на обекта на поръчката

Обект на поръчката е сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука” на лицата в МПС на 1 416 /хиляда четиристотин и шестнадесет/ броя моторни превозни средства, към момента на публикуване на обявлението за обществената поръчката, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.


Възложителят си запазва правото, към момента на подписване на застрахователния договор да актуализира посочения по-горе брой МПС, в случай на промяна на броя на същите, в периода между публикуване на обявлението за обществената поръчка и подписването на застрахователния договор.
Застраховките ще се сключат при следните условия на Възложителя:
1) Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на Възложителя за причинените на трети лица вреди, вследствие на притежаването или използването на моторните превозни средства, включително:

а/ Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;

б/ Вредите причинени на чуждо имущество;

в/ Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;

г/ Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по букви а, б и в, включитено съдебни разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.
2) При доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, Изпълнителят изплаща застрахователната сума или част от нея, когато вследствие на злополука е причинена:

а/ Смърт на лицата в МПС;б/ Трайна загуба на работоспособност на лицата в МПС.
3) Застрахователните суми по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите са съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането.
4) Застрахователна сума по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, е 5 000 /пет хиляди/ лева за всяко место в моторното превозно средство. Застраховат се всички места в МПС.
5) Срокът за изплащане на обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в МПС се определят съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане.
6) Срокът за изплащане на обезщетение по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, да бъде до 15 календарни дни, след представяне на необходимите документи от Възложителя.
7) При смърт на застраховано лице, настъпила вследствие на злополука, покрита по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, да бъде изплатена застрахователната сума по договора в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.
8) При трайна загуба на работоспособност, настъпила вследствие на злополука, покрита по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, да бъде изплатен такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайната загуба на работоспособност. Процентът на трайна загуба на работоспособност да бъде определен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността а именно ТЕЛК или НЕЛК.
9) Застрахователният договор, по отношение на доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, да е валиден на територията, на държавите, по отношение на които е валидна задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста.
10) По доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС се застраховат български и чуждестранни физически лица, които пребивават постоянно в Република България, както и тези които пребивават краткосрочно и дългосрочно в Република България.
11) По доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС се застраховат български и чуждестранни физически лица без ограничение на възрастта.
12) По доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС се застраховат български и чуждестранни физически лица с трайна загуба на работоспособност под и равна на 50%, както и такива с трайна загуба на трудоспособност над 50%.
13) Доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС изключва застрахователно покритие, в случай на смърт на малолетно лице или на лице поставено под пълно запрещение, съгласно разпоредбите на чл. 230, ал. 3 от Кодекса за застраховане.
14) Доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС изключва застрахователно покритие по отношение на лице, което е под въздействието на алкохол, наркотици, опиати, стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества към момента на настъпване на застрахователното събитие. Доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС предоставя застрахователно покритие за всички увредени лица в МПС, които не са били под въздействието на алкохол, наркотици, опиати, стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества към момента на настъпване на застрахователното събитие.
15) По доброволна застраховка „Злополука” на лицата в МПС, Изпълнителят изплаща застрахователно обезщетение в пълен размер, съгласно условията на застрахователния договор, независимо от други действащи към датата на застрахователното събитие застраховки, сключени от Възложителя и покриващи същите рискове.
16) Изпълнителят прилага към документацията за участие Списък с документи, които се представят за изплащане на обезщетение по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС.
17) Срокът на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС е една година. Началото на валидността на горепосочените застраховки за всяко отделно МПС е посочено в списък на моторните превозни средства, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, като срокът на действие на застрахователния договор е от 00,00ч. на 01.01.2010г. до изтичане на срока на застрахователните полици, издадени с начало на валидност до 24,00ч. на 31.12.2010г.
18) Териториалното действие на застрахователния договор, по отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, се определя съгласно разпоредбите на чл.258 от Кодекса за застраховане.
19) Не се прилага самоучастие на Възложителя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС.
20) В случай на промяна в собствеността на застраховани моторни превозни средства, относно задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите се прилагат разпоредбите на чл.263 от Кодекса за застраховане.
21) В случай, че Възложителят придобие моторни превозни средства, през 2010г., те се застраховат при условията на сключения застрахователен договор и договорените в него премии.
22) В случай, че по време на действие на застрахователния договор, застрахователния интерес за отделно МПС отпадне /бракуване, отписване на МПС и др./, застрахователният договор по отношение на него се прекратява. Изпълнителят връща на Възложителя разликата между цялата премия и премията за използваната част от периода на застрахователния договор, изчислена пропорционално на месечна база, намалена с изплатени и дължими обезщетения.
23) Изпълнителят се задължава да сключи договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука” на лицата в МПС с всички свързани с Възложителя юридически лица в рамките на групата от дружества на ЧЕЗ в Република България, при условията на договора по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука” на лицата в МПС, сключен между Възложителя и Изпълнителя.
24) Дружество „РЕНОМИА” ООД, застрахователен брокер, с ЕИК 130001905, вписано в регистъра на КФН с Решение №441-ЗБ/30.06.2006 е упълномощено от Възложителя да обслужва и администрира застрахователния интерес на “ЧЕЗ Разпределение България” АД по отношение на застрахователния договор, предмет на настоящата обществена поръчка.
25) Застрахователната премия се заплаща, както следва:

а/ за моторните превозни средства, за които началото на валидност на застрахователните полици е 01.01.2010г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, еднократно, в срок до 10 /десет/ календарни дни, срещу представяне на документ за плащане и изготвени застрахователни полици, като за този срок Изпълнителят приема да покрие всички рискове по застрахователния договор.


б/ за моторните превозни средства, за които началото на валидност на застрахователните полици е след 01.01.2010г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, съобразно началото на валидност на всяка отделна полица, в срок до 10 /десет/ календарни дни, срещу представяне на документ за плащане и изготвена застрахователна полица, като за този срок Изпълнителят приема да покрие всички рискове по застрахователния договор.
26) В общата стойност на застрахователната премия, за посочените МПС в процедурата се включват, всички отстъпки, брокерска комисионна, административни разноски, такси, разходи на Изпълнителя за стикери, контролни талони по застрахователните полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и вноските към Гаранционния фонд.
27) В срок до четири календарни дни, считано от датата на подписване на застрахователния договор, Изпълнителят да изготви и предаде на Възложителя застрахователните полици, стикери и контролни талони за МПС, с началото на валидност на застрахователните полици 01.01.2010г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/.
28) Изготвянето и предаването на застрахователни полици, стикери и талони, за МПС с началото на валидност на застраховката, след 01.01.2010г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, се извършва, както следва: Всяка застрахователна полица се изготвя и предава, ведно със стикер и талон, 10 /десет/ календарни дни, преди началото на валидността й, посочена в списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/.
29) Предаването и приемането на полиците, стикерите и контролните талони да се извърши с приемо-предавателни протоколи, подписани от упълномощени от двете страни по договора лица.
30) При подписване на застрахователния договор Изпълнителят посочва писмено упълномощените лица, които ще го представляват при предаване на застрахователните полици, стикерите и контролните талони на Възложителя и подпишат приемо-предавателните протоколи.
31) В случай на противоречие или несъответствие между Общите условия на Изпълнителя и застрахователния договор, приложими са клаузите договорени и заложени в застрахователния договор.
32) Критерий за възлагане на обществената поръчка – „най - ниска цена”.
33) Вид на процедурата по възлагане на обществената поръчка – открита процедура по ЗОП.
IV. Технически спецификации и списък на моторните превозни средства
Списък на МПС за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и доброволна застраховка "Злополука" на лицата в МПС, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ЛЕКИ МПС
Марка

Модел

ДК№

Категория

Брой
места

Общ брой места за МПС

Обща ЗС по Доброволна застраховка "Злополука" на лицата за МПС /в лева/

№ двигател

№ рама

Обем двигател /куб.см./

Начало на валидност на застр. ГО и застр. доброволна "Злополука" на лицата в МПС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Уаз

396206

CA0471MX

лек

7+1

8

40 000

30103695

396206P0187933

2445

01.1.2010

2

Пежо

206

CA4470HK

лек

1+1

2

10 000

10DXEC6041005

VF32SWJYU43089133

1905

01.1.2010

3

Пежо

Боксер

CA8920HA

лек

2+1

3

15 000

10DZ074012421

VF3ZCRMNB17124142

2200

01.1.2010

4

ВАЗ

2121

C3220PX

лек

3+1

4

20 000

880970

ХТА212100L0737038

1500

01.1.2010

5

ВАЗ

2121

C3644HM

лек

3+1

4

20 000

880887

ХТА 212100L0763990

1600

01.1.2010

6

ВАЗ

2121

C9915HP

лек

3+1

4

20 000

2158892

ХTA212100P0909415

1600

01.1.2010

7

ВАЗ

21214

C7327XP

лек

3+1

4

20 000

7919777

ХТА21214051778685

1700

01.1.2010

8

ВАЗ

21214

CA9723HA

лек

3+1

4

20 000

212147919781

ХТА21214051778682

1700

01.1.2010

9

Сузуки

Марути

CA9327HK

лек

3+1

4

20 000

8BIN658791

MA3ECA11S00910205

650

01.1.2010

10

ВАЗ

21214

CA0566MT

лек

3+1

4

20 000

212147919813

ХТА21214051778698

1690

01.1.2010

11

Пежо

106

C0170PC

лек

4+1

5

25 000

FN1A1761213

VF31CC1A251153178

1100

01.1.2010

12

Рено

Клио

C0561BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R054264

VF1LB030524017840

1400

01.1.2010

13

Рено

Клио

C0564BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R055055

VF1LB030524017839

1400

01.1.2010

14

Рено

Клио

C0566BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R055133

VF1LB030524017860

1400

01.1.2010

15

Рено

Клио

C0570BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R059893

VF1LB030524017861

1400

01.1.2010

16

Рено

Клио

C0571BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R0588DO

VF1LB030524017859

1400

01.1.2010

17

Пежо

106 XN

C0168PC

лек

4+1

5

25 000

FN1A1759985

VF31CC1A251154504

1100

01.1.2010

18

Рено

Клио

C0572BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R056177

VF1LB030524017862

1400

01.1.2010

19

Рено

Клио

C0573BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R059908

VF1LB030524017857

1400

01.1.2010

20

Рено

Клио

C0579BA

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R055056

VF1LB030524017841

1400

01.1.2010

21

Рено

Клио

C1450HK

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R055136

VF1LB030524017858

1400

01.1.2010

22

РЕНО

КАНГО

C1871HT

лек

4+1

5

25 000

F8QP632C385826

VF1KCOJCF29886410

1870

01.1.2010

23

РЕНО

КАНГО

C1872HT

лек

4+1

5

25 000

F8QP632C385828

VF1KCOJCF29886411

1870

01.1.2010

24

РЕНО

КАНГО

C1873HT

лек

4+1

5

25 000

F8QP632C385518

VF1KCOJCF29886413

1870

01.1.2010

25

РЕНО

КАНГО

C1874HT

лек

4+1

5

25 000

F8QP632C385824

VF1КCOJCF29886412

1870

01.1.2010

26

Пежо

106

C3055PX

лек

4+1

5

25 000

FN1A1748202

VF31CC1A251148006

1100

01.1.2010

27

НИСАН

ПРИМЕРА

C3771MT

лек

4+1

5

25 000

QR20295026A

SJNBCAP12U0100108

2000

01.1.2010

28

НИСАН

ТЕРАНО

C4295HT

лек

4+1

5

25 000

TD27278266Y

VSKKVNR20U0544751

2700

01.1.2010

29

НИСАН

ТЕРАНО

C4296HT

лек

4+1

5

25 000

TD27278111Y

VSKKVNR20U0544667

2699

01.1.2010

30

НИСАН

ТЕРАНО

C4297HT

лек

4+1

5

25 000

TD27277906Y

VSKKNR20U0544575

2700

01.1.2010

31

Пежо

106

C6519PC

лек

4+1

5

25 000

FN1A1741251

VF311CC1D251143186

1100

01.1.2010

32

Пежо

106XN

C9151PX

лек

4+1

5

25 000

FN1A1757156

VF31CC1A251153642

1100

01.1.2010

33

Пежо

106

C9174PX

лек

4+1

5

25 000

FN1A1758430

VF31СС1А251150189

1000

01.1.2010

34

Рено

Клио

C9218BM

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R045296

VF1LB030523840846

1400

01.1.2010

35

РЕНО

КАНГО

CA0032BH

лек

4+1

5

25 000

F8QP632C385783

VF1KCOJCF29886414

1870

01.1.2010

36

Рено

Клио

CA6632AT

лек

4+1

5

25 000

К7JА700R056179

VF1LB030524017838

1400

01.1.2010

37

Рено

Клио

CA7083AM

лек

4+1

5

25 000

K7JA700R059909

VF1LB030524017837

1400

01.1.2010

38

Шкода

Суперб комфорт -
2.5 TDI/ 163 к.с.

C6192XC

лек

4+1

5

25 000

BDG041315

TMBBG23U149069358

2496

01.1.2010

39

Пежо

406

C7591MB

лек

4+1

5

25 000

10LT100582592

VF38B6FZF81485964

1800

01.1.2010

40

Пежо

406

C9483MB

лек

4+1

5

25 000

10LT100629629

VF38B6FZF81510314

1800

01.1.2010

41

Пежо

206

C0734MH

лек

4+1

5

25 000

10FSC44091225

VF32AKFWF42745555

1400

01.1.2010

42

Пежо

206

C0754MH

лек

4+1

5

25 000

10FSC44073361

VF32AKFWF42745545

1400

01.1.2010

43

Пежо

206

C3124MC

лек

4+1

5

25 000

10FSF84246995

VF32AKFWF43004218

1400

01.1.2010

Каталог: edee -> content -> file-other
file-other -> 1Уводни разпоредби 1Цел
file-other -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file-other -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file-other -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
file-other -> Безкасови начини на плащане Платете в движение – само с един sms какво Ви е нужно?
file-other -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms
file-other -> До потенциални кандидати реф. № Czs17-004 покана уважаеми господа


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница