Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкастраница1/5
Дата25.07.2016
Размер1.12 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5

Избор на финансова/и институция/и за предоставяне на кредит в размер на 40 000 000 (четиридесет милиона) лева за „ТЕЦ Варна” ЕАД, разделен на две кредитни линии – кредит за оборотни средства тип Овърдрафт в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева и кредитна линия за банкови гаранции в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) леваза участие в процедура на договаряне с обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Избор на финансова/и институция/и за предоставяне на кредит в размер на 40 000 000 (четиридесет милиона) лева за „ТЕЦ Варна” ЕАД, разделен на две кредитни линии – кредит за оборотни средства тип Овърдрафт в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева и кредитна линия за банкови гаранции в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева, идентификационен № PPSV 12-0102

град Варна
СъдържаниеII. Обявление за обществената поръчка 4

ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ № ……………… 24XII. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор 59 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка


 1. Обявление за обществената поръчка
 1. Пълно описание на предмета на поръчката, изисквания и условия към изпълнението

Настоящата документация съдържа пълното описание на предмета на поръчката, включително условията и изискванията към изпълнението й.


Раздел 1. Пълно описание на предмета на поръчката.
Възложител на поръчката по настоящата процедура е «ТЕЦ Варна» ЕАД, извършващо дейност по производство на електроенергия и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия на основание лицензия издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Предмет на обществената поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 40 000 000 (четиридесет милиона) лева за „ТЕЦ Варна” ЕАД, разделен на две отделни кредитни линии – оборотни средства тип Овърдрафт в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева и кредитна линия за банкови гаранции в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева.
Възложителят възнамерява да усвоява средства по кредита тип Овърдрафт както под формата на стандартен овърдрафт, така и под формата на парични фиксирани аванси.
Възложителят възнамерява да усвоява средства по кредитите, както следва:

 • При кредит тип Овърдрафт усвояване на главницата многократно в рамките на договорения срок до размера на определеният кредитен лимит

 • При кредит за банкови гаранции усвояване с издаване на банкови гаранции.


Раздел 2. Изисквания към кандидатите/участниците.
Кандидати/участници в процедурата могат да бъдат всички български и чуждестранни юридически лица. Изискванията към тях и техните подизпълнители, са както следва:

 1. местната банка/клон да е приключила 2010 и 2011 година с положителен финансов резултат преди облагане;

 2. банката и/или банковата група, която е мажоритарен собственик да има дългосрочен кредитен рейтинг равен или по-висок от:

 • BB според Standard and Poor’s,

 • Ba2 според Moody’s,

 • BB според Fitch IBCA,

 • или еквивалентен рейтинг от друга агенция

валидни към датата на представяне на заявлението за участие.
Ако банката е регистрирана като клон на чуждестранна банка в България и не разполага с документ удостоверяващ дългосрочен кредитен рейтинг, то тогава се взема в предвид присъденият рейтинг на банката-майка.
Ако банката е приложила документ удостоверяващ дългосрочен кредитен рейтинг, издаден от агенция оперираща в България, то тогава този рейтинг трябва да е еквивалентен на рейтинга по скалата на всеки от посочените в таблицата „Сравнителни кредитни рейтинги“ на глава IV Техническа спецификация / т.2 към настоящата документация, определен като минимално изискуем. 1. Техническа спецификация (спецификация на услугата)

Избраният за изпълнител отпуска на възложителя «ТЕЦ Варна» ЕАД кредит за оборотни средства тип Овърдрафт и кредитна линия за банкови гаранции.
 1. Изисквания на възложителя (кредитополучателя) към условията за отпускане на кредита.

Изискванията на възложителя към условията, при които да бъде отпуснат кредита са следните:


Условия за отпускане на кредит

Изискване на възложителя (кредитополучателя)

1

Размер на кредита

до 40 000 000 (четиридесет милиона) лева, разделен на две отделни кредитни линии – кредит тип Овърдрафт в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева и кредитна линия за банкови гаранции в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

2

Валута на кредитите

лева

3

Вид на кредитите

 • Кредитът тип овърдрафт се усвоява чрез извършване на плащания над размера на наличностите по разплащателната сметка на кредитополучателя, като превишението е в рамките на договореното максимално кредитно салдо от 20 000 000 (двадесет милиона) лева;

 • Кредитът за банкови гаранции се усвоява чрез издаването на банкови гаранции в рамките на договореното максимално кредитно салдо от 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

4

Цел на кредитите

кредит за оборотни средства и кредит за банкови гаранции на ТЕЦ Варна” ЕАД

5

Срок на кредитите

12 месеца считано от датата на подписване на договора за банков кредит с условие за продължаване за 1+1 години (в рамките на 36 месеца, след одобрение на лимита от страна на банката на годишна база.

6

Начини и срокове на усвояване

 • Кредитна линия тип Овърдрафт: усвояване на главницата многократно в рамките на договорения срок до размера на определения кредитен лимит;
 • Кредитна линия за банкови гаранции: усвояване с издаване на банкови гаранции.

7

Краен срок на погасяване

до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит

8

Начин на погасяване. Условия за плащане на главница, лихви и такси

 • Кредитна линия тип Овърдрафт:

под формата на стандартен Овърдрафт:

  1. Главница: Погасяване на главницата или на част от нея многократно в рамките на договорения срок до размера на определения кредитен лимит;

  2. Лихва: Първото лихвено плащане е дължимо от Кредитополучателя на 1-во число на месеца, следващ месеца на първото усвояване на сума от Кредита. След това Кредитополучателят заплаща натрупаните лихви по Кредита на първия ден на всеки следващ Лихвен период или на последния ден на последния Лихвен Период.

под формата на парични Аванси:

  1. Главница: съгласно срока посочен в Искането за усвояване;

  2. Лихва: дължима на последния работен ден на всеки лихвен период, освен ако Авансът не бъде подновен на база на получено валидно известие за подновяване;
 • Кредитна линия за банкови гаранции:

 1. Главница: погасяване на главницата при освобождаване на банковата гаранция от бенефициента;

 2. Лихва: не се дължи;

 3. Комисионна: дължима и платима в началото на всяко тримесечие от валидността на гаранцията. Изчислява се поотделно върху сумата на всяка издадена банкова гаранция на база 360 дни.

9

Обезпечение

Писмо за уверение (Letter of comfort от CEZ a. s.), приложено като т. 3 от тази глава. Неговото съдържание, няма да бъде обект на договаряне в процедурата.

10

Годишен лихвен процент при усвояване на средства по кредита под формата на стандартен овърдрафт

1М (месечен) Sofibor + % фиксирана годишна надбавка.

11

Лихва при усвояване на средства по кредита под формата на парични фиксирани аванси

размер на Софибор (съответния индекс на Софибор: Овърнайт (ON), 1-седмичен (SW), 2-седмичен (2W), 3-седмичен (3W), 1-месечен (1M), 2-месечен (2M) или 3-месечен (3M)) отговарящ на срочността на паричния фиксиран аванс + % фиксирана надбавка спрямо срочността на аванса

12

Наказателен лихвен процент при просрочие върху просрочената стойност на главницата

1М (месечен) Sofibor + % фиксирана годишна надбавка, дължим върху просрочените суми само на главницата, лихвата не се капитализира. Максимална стойност на надбавката 3%.

13

Еднократната такса за обработка и управление на кредита

участниците да не оферират и изискват такава от възложителя

13

Еднократната такса за обработка и управление на кредита

участниците да не оферират и изискват такава от възложителя

14

Годишна такса за управление на кредита

участниците да не оферират и изискват такава от възложителя

15

Комисионна за ангажимент или аналогична такса, гарантираща предоставянето на сумата по кредита

участниците да не оферират и изискват такава от възложителя

16

Такси, комисионни или други неустойки за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на възложителя (кредитополучателя)

участниците да не оферират и изискват такива от възложителя

17

Изисквания и/или условия към ”ТЕЦ Варна” ЕАД за застраховка на кредита, учредяване на ипотека, учредяване на особен залог, представяне на запис на заповед и други подобни

участниците да не оферират и изискват такива от възложителя
 1. Сравнителни кредитни рейтинги

 1. Писмо за уверение (Letter of comfort) от CEZ a. s.


Bank
Date ................
LETTER OF COMFORT

Dear Sirs,


We understand that ……………………………….official seat: ………………………………………… (the bank) intends to provide to TEC Varna EAD, 9168 Ezerovo, Varna district, Bulgaria, BULSTAT 103551629 (the “Company”), BGN ………………………………………….. under Facility Agreement ………………… (the “Agreement”).
We are aware that based on the Agreement you may encounter receivables towards the Company. Term “Receivables” shall for the purposes of this Letter of Comfort mean your receivables against the Company for repayment promptly and in full as and when due, in case that the Company shall be liable under the terms and conditions of the Agreement to repay any such amounts.
This being stated and in relation to Receivables that you may now or in the future hold against the Company based on the Agreement, we hereby issue this letter of comfort („Letter of Comfort“).
We currently own 100 % of the share capital of the Company. We hereby declare that the financial situation of the Company is stable and the business activities of the Company will be managed with due professional care and attention.
We hereby undertake that for the term of this Letter of Comfort we shall retain our ownership (whether directly or indirectly) of at least 51 % of the share capital of the Company.
It has always been part of our business policy to manage all the units of our group companies in such a fashion that they have been able to meet all their financial obligations. We have no present or future intention to change this policy.
We will undertake our best efforts to ensure that the Company shall not breach any provisions of the Agreement.
The above commitments shall remain in force until the expiry of the Agreement.
This Letter of Comfort shall be governed by, and shall be construed in accordance with, Czech law.
Yours sincerely,

On behalf of ČEZ, a.s.


Name: Name:
Title: Title:
Signature:______________ Signature:______________


 1. Информация за провеждане на предварителен подбор. Показатели и относителната им тежест за оценка на офертите и класиране на участниците.Етап-I. Предварителен подбор.

Комисията разглежда постъпилите заявления за участие и извършва предварителен подбор въз основа на представените съгласно обявлението документи за самите кандидати и доказателства за заявените обстоятелства.


Освен изискването към кандидатите да са представили всички изискуеми документи от документацията за участие, без да е констатирана нередовност по отношение на тях, условията за допустимост кандидатите да участват в договарянето са:


 1. местната банка/клон да е приключила 2010 и 2011 година с положителен финансов резултат преди облагане;

 2. банката и/или банковата група, която е мажоритарен собственик да има дългосрочен кредитен рейтинг равен или по-висок от:

 • BB според Standard and Poor’s,

 • Ba2 според Moody’s,

 • BB според Fitch IBCA,

 • или еквивалентен рейтинг от друга агенция

валидни към датата на представяне на заявлението за участие.
Ако банката е регистрирана като клон на чуждестранна банка в България и не разполага с документ удостоверяващ дългосрочен кредитен рейтинг, то тогава се взема в предвид присъденият рейтинг на банката-майка.
Ако банката е приложила документ удостоверяващ дългосрочен кредитен рейтинг, издаден от агенция оперираща в България, то тогава този рейтинг трябва да е еквивалентен на рейтинга по скалата на всеки от посочените в таблицата „Сравнителни кредитни рейтинги“ на глава IV Техническа спецификация / т.2 към настоящата документация, определен като минимално изискуем.
В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението следва да отговаря на условията за допустимост, посочени по-горе.
Комисията съставя протокол за резултатите от предварителния подбор със съдържание съгласно член 88, ал. (4) от ЗОП, който се представя на Възложителя.
Възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изискванията и мотивите за това. Решението се изпраща едновременно до всички кандидати, а на кандидатите, които ще бъдат поканени в договарянето изпраща и писмени покани за участие в договарянето.
Поканите са със съдържание, съгласно чл. 89, ал. (1) от ЗОП.
Етап-II. Показатели за оценка на офертите
Комисията ще извърши оценката на офертите въз основа на направените предложения от първоначалната оферта и постигнатите договорености, протоколирани в процеса на договаряне с допуснатите участници по критерия “икономически най-изгодна оферта”, с показатели за оценка, както следва:Показател

Коефициент

на тежест на показателя в оценката1

% фиксирана годишна надбавка над 1 месечен Софибор, за кредита – P1

18

2

% фиксирана годишна надбавка над 1 месечен Софибор, за просрочие – P2

2

3

% такса за издаване на банкова гаранция/дължима на тримесечие/, определена на годишна база – P3

80

Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница