Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкастраница1/4
Дата22.07.2016
Размер0.53 Mb.
#503
ТипРешение
  1   2   3   4


ОДОБРЯВАМ:
_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЛАВЕН КОМИСАР

НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОЛОВ

ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МВРДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
С ПРЕДМЕТ:

Доставка на ободряващи напитки”
Одобрена с Решение № ОП-РЕ-58/31.05.2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

 2. Обявление за обществената поръчка;

 3. Пълно описание на обекта на поръчката;

 4. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите;

 5. Оценяване на офертитепоказатели, относителната им тежест и методика за определяне на оценката;

 6. Технически спецификации;

 7. Образец на оферта, срок на валидност на офертата и списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1;

 8. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Образец № 2;

 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви ”а”-“д”, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 3;

 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 4;

 11. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Образец № 5;

 12. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника;

 13. Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива - Образец № 6;

 14. Декларация за съгласие на подизпълнителите - Образец № 7;

 15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 8;

 16. Образец на техническо предложение - Образец № 9;

 17. Образец на ценово предложение и указания за неговата подготовка – Образец № 10;

 18. Проект на договор - Образец № 11.III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Доставка на ободряващи напитки”
1. Количество

Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка е доставка на: • 1 445 400 бр. ободряващи напитки (разтворимо кафе – 963 600 бр. и разтворим чай – 481 800 бр.);

 • 2 890 800 бр. кафява захар;

 • 963 600 бр. суха сметана.

Забележка: Количеството на ободрителните напитки е ориентировъчно. Възложителят може да промени първоначално определеното количество в зависимост от предложените от участниците цени и потребностите си.
2. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева.

Общата ориентировъчна стойност на поръчката е 300 000.00 (триста хиляди) лева с ДДС.

Забележка: Възложителят ще осъществява доставките, чрез заявки до изчерпване на сумата, определена като стойност на поръчката.


3. Място на доставка

Мястото на доставка е Централна складова база на ГДПБЗН – МВР, находяща се в гр. София, с. Локорско.Забележка: Изпълнителят уведомява възложителя писмено в срок до 5 (пет) дни преди конкретната дата, на която ще осъществи доставката.
4. Срок за изпълнение на доставката

Крайният срок за изпълнение на доставката е до 30.04.2014 г.


5. Предлагана цена

Предложената от участника цена без включен ДДС задължително трябва да включва всички разходи за изпълнение на доставката/ите до посоченото място.


6. Начин и срок на плащане:

Възложителят ще заплати стойността на извършената доставка по подадената от него заявка по банков път в български лева по сметката, посочена от участника в офертата му в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на доставката и след подписване на приемателно – предавателен протокол и представяне на фактура.


7. Документацията за участие, както Решението и Обявлението по настоящата процедура са публикувани на електронен адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/ в раздел Общeствени поръчки – профил на купувача.

Документацията участниците могат да получат или на хартиен носител или да я изтеглят от интернет адреса на Възложителя. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата е предоставен на следния интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/. На хартиен носител документацията може да бъде получена в сградата на ГДПБЗН, находяща се в гр. София, ул. „Н. Габровски” 30, след предварителна заявка на тел. 02/96010291 или 02/96010341.

В срока, определен в чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 3 от ЗОП и посочен в т. IV.3.3 от Обявлението, заинтересованите лица следва да посочат данни и адрес за кореспонденция на тел. 02/96010291 или 02/96010341, във връзка с изпращане на разясненията.

При постъпване на въпроси /искане за разяснения/ по настоящата процедура, разясненията се публикуват на електронен адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/ в раздел Общeствени поръчки – профил на купувача.IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ
1. Изискуеми документи към офертата:

А/ Обществената поръчка се възлага на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП и ще се проведе по реда на глава пета от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи, които съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП трябва да са поставени в ТРИ ОТДЕЛНИ ЗАПЕЧАТАНИ, НЕПРОЗРАЧНИ И НАДПИСАНИ ПЛИКА, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ В ЕДИН ОБЩ ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И НАДПИСАН ПЛИК:

Съдържание

І.

Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”


1.

Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията (не се отнася за чуждестранни юридически лица). Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация се представя в официален превод, а документите по т. 4, 5, 6, 7 и 8 се представят и в превод. Когато участника е чуждестранно физическо лице, документът за самоличност се представя в официален превод, а документите по т. 4, 5, 6, 7 и 8 се представят и в превод.

2.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.

Когато участникът в процедурата е обединение се представят следните документи:

- Копие на акта за създаване на обединение или друг подписан от участниците в обединението документ, в който задължително се посочва представляващият;

- Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1, 4, 5 и 6 се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението.


4.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 3.

5.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 4.

6.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Образец № 5.

7.

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: Сертификат за разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните или еквивалент с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти, когато участникът не е производител. В случай, че участникът като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по – горе изисквания се прилагат за всеки един член на обединението (консорциума и др.).

8.

Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец № 6.

9.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7.

10.

Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

11.

Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 8.

12.

Документ по т. 5 от раздел III.1.4 на Обявлението.

13.

Образец на оферта за участие съдържаща: административни сведения, срок на валидност на офертата и списък на документите, подписан от участника – Образец № 1.

ІІ.

Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”


14.

Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и срок за изпълнение на поръчката – Образец № 9.

ІІІ.

Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”


15.

Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец – Образец № 10.

Б/ Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подписват и представят от пълномощник).

В/ Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения № 1, 9 и № 10 (образец на оферта, образец на техническо предложение и образец на ценова оферта) от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или на съдържанието в тях.

Г/ Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза се представят за всеки от тях.

Д/ Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

Е/ Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато участника е чуждестранно физическо лице, документът за самоличност се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ж/ При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя в настоящата документация условия и образци.

З/ Гаранция за участие и гаранции за изпълнение. Форма на гаранциите. Размер на гаранциите.

- Форма на гаранциите.

Гаранциите се представят в една от следните форми: • депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

 • банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранциите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ - Централно управление,

Банков код (BIC): BNBGBGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG82BNBG96613300157303

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да представи съответния документ с неговия подпис и печат (ако е длъжен да има такъв) в оригинал.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата се представя в оригинал и трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие, следва да бъде не по-малко от 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Размер на гаранциите:

Размерът на гаранцията за участие е 3000 лв.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на поръчката без ДДС, със срок на валидност, срока на изпълнение на договора плюс 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се урежда подробно в договора за възлагане на обществена поръчка.

И/ Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

К/ Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 7.
2. Общи изисквания към участниците:

2.1. Всеки участник може да представи само една оферта;

2.2. Не се допуска представянето на варианти;

2.3. Едно и също физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение в настоящата процедура.

2.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

2.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

2.6. Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото е на лице някое /дори едно/ от обстоятелствата по:

2.6.1. чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверяват с декларации по образец /3 и 4/. Освен в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице и някое от следните обстоятелства:

- в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията, включително и след поискване по реда на чл. 68, ал. 9;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

- който в процеса на провеждане на процедурата не е уведомил възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

2.6.2. обстоятелства по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

2.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

2.7.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик;

2.7.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, включително изпратена по пощата, съобразно Обявлението за обществена поръчка.
Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
3. Специфични изисквания към участниците:

Доказателства за технически възможности и квалификация на участниците:

Сертификат за разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните или еквивалент с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти, когато участникът не е производител. В случай, че участникът като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по – горе изисквания се прилагат за всеки един член на обединението (консорциума и др.).4. Подаване и отваряне на офертите:
А. Всеки участник може да подаде офертата си до 11.07.2013 г. включително в деловодството на ГДПБЗН, с адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски” № 30, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Б. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, гр. София – 1172, ул. „Никола Габровски” № 30.


 • „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: “Доставка на ободряващи напитки”

 • Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

 • Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

В. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, включително изпратени по пощата, или са поставени в прозрачен, не запечатан или с нарушена цялост плик.

Г. Отваряне на получените оферти ще се извърши на 12.07.2013 г. от 11:00 часа в сградата на ГДПБЗН, с адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски” № 30. При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията, на която ще се отварят офертите и ценовите предложения.

Д. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

V. Оценяване на офертите:
Критерият, по който се определя изпълнителя на настоящата обществена поръчка е “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

В случай, че най-ниската цена се съдържа в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Доставка на ободряващи напитки
Продукт

Брой

Технически изисквания

Показатели на продукта

Други изисквания

1.

Разтворима напитка (прахообразна или гранулирана) - кафе, в индивидуална опаковка с нетно тегло 2 г. Продукт, предназначен за консумация след разтварянето му в топла вода или мляко.

963 600 бр

- разтворимо кафе, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали да са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр. 62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид – прахообразна или гранулирана еднородна маса, без наличие на конгломерати;

- вкус и мирис – специфичен за кафето;

- чужди примеси - не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 2 г.;

- микробиологични критерии – съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)


Участникът представя Протокол от Акредитирана изпитвателна лаборатория за количествен състав и качествени показатели на изделието.


2.

Разтворима напитка (прахообразна или гранулирана) – екстракт от черен чай с цитрусов аромат, в индивидуална опаковка с нетно тегло 18 г. Продукт, предназначен за консумация след разтварянето му в топла или студена вода.

481 800 бр.

- екстракт от черен чай с цитрусов аромат - разтворим, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр.62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид - прахообразна или гранулирана еднородна маса, без наличие на конгломерати;

- вкус – сладникав и кисел привкус;

- мирис – характерен за чая, без други несвойствени аромати;

- чужди примеси – не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 18 г.;

- микробиологични критерии - съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)Участникът представя Протокол от Акредитирана изпитвателна лаборатория за количествен състав и качествени показатели на изделието.


3.

Кафява захар, в индивидуална опаковка с нетно тегло 4 г.

2 890 800бр.

- кафява захар на кристали, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр.62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид - кафява захар на кристали, без наличие на конгломерати;

- вкус и мирис – без несвойствени аромати;

- чужди примеси – не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 4 г.;

- микробиологични критерии - съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)

4.

Суха сметана за кафе и чай (прахообразна) в индивидуална опаковка с нетно тегло 2.5 г.

963 600 бр.

Суха сметана за кафе и чай (прахообразна) - разтворим, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр.62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид – прахообразна, без наличие на конгломерати;

- чужди примеси – не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 2.5 г.

- микробиологични критерии - съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)Участникът представя Протокол от Акредитирана изпитвателна лаборатория за количествен състав и качествени показатели на изделието.Забележка:

В техническата оферта всеки кандидат следва да посочи следните характеристики за отделните продукти:

- пълно описание на продукта, съгласно технологичната документация за производство;

- произход /производител/;

- разфасовка (индивидуална опаковка) в г.;

- индивидуална опаковка; групов амбалаж за отделните разфасовки;

- минимално съдържание на екстракт от чай в опаковката в %;

- срок на годност – минимум 1 /една/ година.


УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛРИРА:

Място на доставка: гр. София, с. Локорско - Централна складова база на ГДПБЗН – МВР;

Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за конкретната дата на доставката, предварително в 5 /пет/ дневен срок.

Приемане на доставката по съответната заявка се удостоверява с подписване на приемателно-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица.
УЧАСТНИКЪТ ПРЕДСТАВЯ:

Декларация (в свободен текст), че доставените стоки ще бъдат етикирани съгласно Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните (изм. ДВ. бр. 48 от 23 май 2008 г.) и Декларация (свободен текст), че към датата на доставката стоките ще бъдат с остатъчен срок на годност не по – малко от 75% от целия срок на годност на конкретния продукт.

Готовият продукт се придружава от удостоверение (сертификат) за качество, съдържащ следната информация:

- номер и дата на удостоверението (сертификата);

- наименование на продукта;

- номер на ТД за производство;

- партиден номер;

- количество, кг. или бр.;

- име на клиента.


При доставката участникЪТ представя:

Декларация, че предлаганите хранителни продукти са безопасни, годни за консумация и не увреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за храните.
ОБРАЗЕЦ № 1
ДО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МВР

ГР. СОФИЯ, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 30


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница