Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчкастраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4
Утвърждавам: .........................................

Директор „Икономически дейности“ - Марта Александрова Дракова, упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, с рег. №1465 от 17.10.2013г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие РС- Варна


ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология

в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна,
на основание:


 1. Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 5 от 18.03.2016 г.

 2. Решение Р-272 от 31.03.2016 г. на Директор „Икономически дейности“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

 3. Обявление за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под №724700 на 31.03.2016 г.


Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:


 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка.

 2. Обявление за обществената поръчка.

 3. Пълно описание на предмета на поръчката. (Раздел I)

 4. Спецификация и технически изисквания. (Раздел II)

 5. Критерий за оценка на офертите. (Раздел III)

 6. Образец на оферта, с указания за подготовката й. (Раздел IV)

 7. Изисквания и условия към гаранциите за участие и изпълнение. (Раздел V)

 8. Образци на декларации.

 9. Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка. 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

 1. Предмет на поръчката

Пълният обхват на поръчката включва закупуване на един брой нова мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна.

 1. Обособени позиции - предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.

 2. Място на доставка - Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски №1.

 3. Стойност на поръчката

Финасовият ресурс, определен от възложителя, за настоящата поръчка, е до 154 000,00 (сто петдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС.

В случай, че участник оферира по-високи стойности, ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.
 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. Спецификация на мобилна рентгенова система с С-рамо:
Параметри на генератора:

1

Високочестотен, минимум 40 kHz

2

Мощност - минимум 2,3 kW

3

Минимален обхват на напрежение: 40-110 kV

4

Минимален обхват на анодния ток: 0,7-20 mA

Рентгенова тръба:

5

Рентгенова тръба - двуфокусна, размери на фокусите ≤ 0,5 mm и ≤ 1,5 mm

6

Топлинен капацитет на анода ≥ 50 kHU

7

Топлоотдаване ≥ 50 kHU/min;

Образна верига:

8

Електроннооптичен преобразувател с размер минимум 9", с минимум 3 полета

9

TV камера CCD, матрица минимум 1K²

10

Колиматор - ирисов и пластинчат с ротация на 360º

11

Монитори - 2 броя с диагонал ≥ 19", резолюция минимум 1200х1000 пиксела, възможност за еднократно регулиране на височината при първоначална инсталация, минимум 15 см.

Механични параметри на С-арката:

12

Ротация ≥ +/- 180º

13

Орбитална ротация ≥ 125º

14

Въртене около вертикалната ос на С-арката (wig-wag ротация) ≥ +/- 10º

15

Хоризонтално движение ≥ 20 см

16

Моторно вертикално движение ≥ 43 см

17

Отвор на арката (разстояние моноблок - електронно-оптичен преобразувател) ≥ 76 см

18

Специализирано движение успоредно/паралелно на операционната маса

Работни режими:

19

Скопичен - не по-малък от 6 mA

20

Импулсна скопия - не по-малък от 6 mA

21

Еднократна експозиция върху електронно-оптичен преобразувател

Обработка на образи:

22

Настройка на контраст и яркост в реално време

23

Ротация, обръщане (ляво-дясно, горе-долу) и инверсия на образа

24

Намаляване на шума

25

Подсилване на контури в реално време

26

Измерване на дължини и ъгли

27

Увеличаване и обхождане на образа

28

Корекция на метални артефакти

29

Динамично разпознаване на движението за намаляване на двигателни артефакти

30

Разпознаване на изследвания обект в полето на изобразяване и автоматична настройка на образната верига

Възможности за запаметяване на образи. Наличие на:

31

Твърд диск с капацитет минимум 135 000 образа

32

USB памет в DICOM и стандартен PC формат

33

CD/DVD в DICOM и стандартен PC формат

34

Принтер за печат на хартия

35

Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) функциалност:

- Печат (Print)

- Запис (Store) на единични и серии от образи в PACS

- DICOM работен списък със задачи (Work List) от болнична/радиологична информационна системаОкомплектовка:

37

Комплект покривала за целия апарат - за многократна употреба, стерилизируеми

38

Дистанционно управление за извикване и преглед на образи

39

Камера за измерване на повърхностна доза (DAP метър)
 1. Срок на доставка - до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на заявката.

 2. Гаранционен срок - не по-кратък от 12 месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол за въвеждане в експлоатация.

 3. Да е предвидено следгаранционно обслужване.

 4. Мобилната рентгенова система с С-рамо да бъде произведена след 01.01.2016 г.
 1. Изисквания към участниците. Документи, които трябва да се представят:

 1. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато участниците са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да представят декларация свободен текст с посочване на номер на разрешението/ удостоверението за търговия на едро с МИ. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България.

 2. Разрешение от АЯР за внос на територията на Република България на конкретния апарат.

 3. Лицензия от АЯР на името на вносителя/ продавача/ дистрибутора за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания.

 4. Оторизационно писмо, издадено на името на участника от производителя на съответната мобилна рентгенова система, удостоверяващо, че е оторизиран за продажба и сервиз на оферираната апаратура на територията на страната.

 5. Сертификат за съответствие на апарата с регламентите за безопасност в ЕС.

 6. Ръководство за работа с мобилната рентгенова система на български език.

 7. Списък на техническите лица, които ще извършват монтажа, предварителните технически изпитвания и сервизното обслужване на мобилната рентгенова система. Минималното изискване, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП, е участникът да разполага с поне един сервизен специалист с нужната квалификация.

 8. Удостоверения за обучение на сервизните специалисти, издадени от лицензиран обучаващ орган.

 9. Документи за медицински допуск за работа в среда с източници на йонизиращи лъчения, за сервизните специалисти, издадени от Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

 10. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на подобен вид доставки. Минималното изискване за технически възможности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор за доставка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с приложени доказателства към него за извършената доставка. За удостоверяване на това обстоятелство участникът представя декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Доказателството за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. От удостоверението следва да бъде видна конкретната извършена доставка и изпълнителя, който я е реализирал. Описаните удостоверения се прилагат в заверено от участника копие към списъка с документи за подбор, наличен в плик №1.
 1. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 1. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира на база критерий най-ниска цена.

 2. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай че най-ниската цена се предлага от двама или повече участници в процедурата.
 1. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ ЗА НЕЙНОТО ИЗГОТВЯНЕ

Всеки желаещ да участва в процедурата има право да представи само една оферта.

Не се допускат варианти на офертите.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за получаване на оферти в процедурата.

Офертата за участие в откритата процедура се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящата документация. Подписва се от законния представител на лицето, което подава предложението, или от изрично упълномощено от него лице.

Офертата следва да бъде функционално разпределена в три непрозрачни, запечатани плика, всеки един от които трябва да има следното съдържание, посочено по-долу:

ПЛИК №1 - „Документи за подбор“

Обозначението „Плик №1 - Документи за подбор“ се поставя в долния десен ъгъл на съответния плик.В плик №1 се поставят следните документи:

 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, с подробно описание на броя на страниците - Образец №1;

 2. Представяне на участника/административни сведения, с посочване на единен идентифика-ционен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифи-цираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Образец №2;

 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало документите от офертата в случай, че същото не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

 4. Оферта за участие - Образец №3;

 5. Декларация/и по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №4;

 6. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП:

6.1. валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да представят декларация свободен текст с посочване на номер на разрешението/ удостоверението за търговия на едро с МИ - Образец №5;

 1. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

 2. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;

 3. Декларация за използване на подизпълнители от участника - Образец №6;

 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №7;

 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Образец №8;

 6. Декларация-списък на изпълнените договори за доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец №9;

 7. Доказателство за извършена доставка, представено под формата на удостоверение, издадено от получателя/ ползвателя или от компетентен орган, в случай че в Образец №8 не е посочен публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - копие, заверено от участника;

 8. Декларация-списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В декларацията следва да се посочат данни за контакт с лицето, отговарящо за сервизното обслужването - Образец №10;

 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №11;

 10. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Образец №12;

 11. Разрешение от АЯР за внос на територията на Република България на конкретния апарат - копие, заверено от участника;

 12. Декларация свободен текст с посочване на номера и срока на валидност на Лицензия от АЯР за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена на името на участника;

 13. Оторизационно писмо, издадено на името на участника от производителя на съответната мобилна рентгенова система, удостоверяващо, че е оторизиран за продажба и сервиз на оферираната апаратура на територията на страната - копие, заверено от участника;

 14. Сертификат за съответствие на мобилната рентгенова система с регламентите за безопасност в ЕС - копие, заверено от участника;

 15. Удостоверения за обучение на сервизните специалисти, издадени от лицензиран обучаващ орган - копия, заверени от участника;

 16. Документи за медицински допуск за работа в среда с източници на йонизиращи лъчения, за сервизните специалисти, издадени от Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) - копия, заверени от участника.

Всички копия на документи трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпечатани и подписани от представляващия участника.
ПЛИК 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“

Обозначението „Плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката“, се поставя в долния десен ъгъл на съответния плик.

В плик №2 се поставят:


 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №13;

 2. Паспорти, проспекти, каталози или друга документация, съдържаща информация за марка, модел и всички параметри и технически данни на предлаганaтa мобилна рентгенова система с
  С-рамо, с цел сравняването им с изискванията на възложителя;

 3. При подаване на офертата, участникът може да се възползва от възможностите на чл.33, ал.4 от ЗОП, като посочи коя част от офертата има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива. За целта се попълва декларация - Образец №14.

Непредставянето на документи по точка 24 е основание за отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
ПЛИК 3 - „Предлагана цена“

Обозначението „Плик №3 - Предлагана цена“ се поставя в долния десен ъгъл на съответния плик.

В плик №3 се поставя:


 1. Ценово предложение - Образец №15.

Предложената цена в „Ценово предложение“ задължително включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани последователно, без значение дали на ръка или машинно, като номерацията започва от първия документ, наличен в плик №1, продължава през всички документи от плик №1, следват документите, налични в плик №2 и завършва с ценовото предложение, налично в плик №3. Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата“, наличен в плик №1.

В случаите по чл. 68, ал. 3 от ЗОП, когато при отварянето на офертите присъства упълномощен представител на участник в процедурата, е необходимо да представи на членовете на комисията оригинал на пълномощно, издадено от законния представител на участника.

Приемане на офертата: При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или с нарушена цялост плик.

Разяснения по документацията за участие: Заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП, на адреса, посочен в обявлението.

 1. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Към офертата трябва да бъде представена гаранция за участие в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.

Гаранцията трябва да бъде представена в една от следните, избрана от участника форми:

- депозит на парична сума, която следва да се внесе в Главна каса на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД или да се преведе по банков път по сметка на възложителя (представя се копие на преводно нареждане);

- банкова гаранция - безусловна и неотменима в полза на възложителя (представя се оригинал).

Гаранцията следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от възложителя. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

В съответния платежен документ/банкова гаранция, задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в ОП с предмет: „Доставка на мобилна рентгенова система“.


 1. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС в лева. Гаранцията се представя в една от следните форми:

- депозит на парична сума, която следва да се преведе по банков път по сметка на възложителя - (представя се копие на преводно нареждане);

- банкова гаранция в полза на възложителя (представя се оригинал).

Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от възложителя.

В съответния платежен документ/ банкова гаранция, задължително следва да бъде записано „Гаранция за изпълнение на договор по ОП с предмет: „Доставка на мобилна рентгенова система“.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника.

Гаранциите за участие и за изпълнение се освобождават, усвояват или задържат при условията на чл. 61 и 62 от ЗОП.

Банкова сметка за превеждане на суми за закупуване на документация (при желание от страна на участник), гаранция за участие и гаранция за изпълнение: Банка ДСК- Варна; IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55; BIC: STSA BG SF.


образец №1


Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница