Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчкастраница2/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

на ....................................................................................., участник в процедура с предмет:


Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна


Описание на документа


Образец №

Оригинал /

заверено копиеСтраници от... до ...
ПЛИК №1

1.

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

1

оригинал
2.

Представяне на участника/административни сведения

2

оригинал
*3.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало документите от офертата(в приложимите случаи)

-

оригинал
4.

Оферта за участие

3

оригинал
5.

Декларация по чл.47, ал.9

4

оригинал/и
6.

Декларация с посочване на номер на разрешението/ удостоверението за търговия на едро с МИ

5

оригинал
*7.

При участници обединения - копие от договора за обединение (в приложимите случаи)

-

копие
8.

Документ за внесена гаранция за участие

-

копие/оригинал
9.

Декларация за използване на подизпълнители

6

оригинал
*10.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

7

оригинал
11.

Декларация за приемане на условията в проекта на договора

8

оригинал
12.

Декларация-списък на изпълнените договори за доставки

9

оригинал
13.

Удостоверение, издадено от получателя/ ползвателя в случай, че в Образец №9 не е посочен публичен регис-тър, в който е публикувана информация за доставката

-

копие/оригинал
14.

Декларация-списък на техническите лица

10

оригинал
15.

Декларация за липса на свързаност с друг участник

11

оригинал
16.

Декларация по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

12

оригинал
17.

Разрешение от АЯР за внос

-

копие
18.

Декларация свободен текст с посочване на номера и срока на валидност на Лицензия от АЯР за работа с източници, издадена на името на участника

-

оригинал
19.

Оторизационно писмо за продажба и сервиз
копие
20.

Сертификат за съответствие на мобилната рентгенова система с регламентите за безопасност в ЕС
копие
21.

Удостоверения за обучение на сервизните специалисти
копия
22.

Документи за медицински допуск за сервизните специалисти
копияПЛИК №2

23.

Техническо предложение

13

оригинал
24.

Техническа документация с инструкция за безопасна работа на български език

-

оригинал/ копие
*25.

Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП

14

оригиналПЛИК №3

26.

Ценово предложение

15

оригинал
........................./ ...................................................................................................../ ......................................Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

образец №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА


Наименование на участника: 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Седалище:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета)

Трите имена

 

 ЕГН

 

 лична карта №

 

 адрес

 

Трите имена

 

 ЕГН

 

 лична карта №

 

 адрес

 

Участникът се представлява заедно и / или поотделно от следните лица:

(невярното се зачертава)

1.
2.
Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:

 

 IBAN

 

 BIC

 

 Титуляр на сметката:

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ............................................................................................/ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.


образец №3


Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Мобилен номер:
Лице за контакти:
e mail:


О Ф Е Р Т А
за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. До подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

......................../ ............................................................................................./ ........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ__по_чл._47,_ал._9_за_липса_на_обстоятелства_по_чл._47,_ал._1_и_ал._5_от_ЗОП'>ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. Обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1.В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4 са:

…………………………………….....................................……………………………………………….................................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4 са: ............................................................................................................................................…………………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

..................../.............................................................................................................../ ...............................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*Декларация пъпълват всички лица, които представляват участника, посочени в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние.
образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. Обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник има разрешение за търговия на едро с медицински изделия с № .............../..................г.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.........................../ ......................................................................................................./ ......................................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна
ДЕКЛАРИРАМ, че:
при изпълнение на обществената поръчка ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители. (невярното се зачертава)

Подизпълнители:

1................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента);
2................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента),
като прилагам декларация по образец от документацията за участие от всеки един от посочените горе, с изразено от тях съгласие за участие като подизпълнители в настоящата обществена поръчка.

Вида на работите, които ще извършва всеки един от подизпълнителите е, както следва:

подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва .................................................................................................................................................................;
подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва .................................................................................................................................................................. Забележка: При необходимост се добавят редове.


Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница