Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни даннистраница3/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

........................../.............................................................................................../.....................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.
образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП
Подписаният/ата ...............................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ................................................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството ми на ............................................................................................................................................(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................(наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава или невярното се зачертава):

............................................................................................................................................................................(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, пощенски адрес, електронен адрес)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .............................................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет:


Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

........................../......................................................................................................../........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

________________________________________________________________________________Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.
образец №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

(за приемане на условията в проекта на договора)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

........................./.........................................................................................................../......................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.

образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на изпълнените договори за доставки (чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП)
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна


ДЕКЛАРИРАМ,че:

През последните три години, считано от датата на подаване на настоящата оферта, представляваният от мен участник, е изпълнил следните договори за доставка с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:
Пълно описание на предмета на договораСтойност на договора

(без ДДС)

Дата/и,


на която е приключила

доставкатаПолучател/и на доставкатаПубличен регистър, в който е публикувана инфорамация за доставката, когато е приложимо

1.
2.
3.
В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП:


1. ...............................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.
......................./................................................................................................/........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.
образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на техническите лица, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. Обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна,
ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на настоящата обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

Три имена

Професионален опит в областта на ............................. (месторабота, период, длъжност, основни функции)

Номер на удостоверение/ документ за правоспособност/ сертификати на специалистите

Мобилен телефон за връзка с лицето1.

2.

3.

Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница