Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни даннистраница4/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.........................../................................................................................................/.....................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.
образец №11

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП,

за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 и по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна


ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т.24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура;

2. Не съм сключил договор с лице по чл.21, ал.1 или чл.22, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

3. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.........................../ ......................................................................................................./ ......................................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

___________________________________________________________________________________________


*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.


образец №12

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

(Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,

свързаните с тях лица и техните действителни собственици)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

ДЕКЛАРИРАМ, че:


 1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикциия с преференциален данъчен режим.
 1. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.........................../ ......................................................................................................./ ......................................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
___________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.образец №13

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчкаДолуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна,
Ви представям настоящото техническо предложение във връзка с обявената от Вас процедура.

 1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

 2. Предлаганият от нас срок на доставка на мобилна рентгенова система с С-рамо е до …………… (……………........................………...) дни, считано от датата на получаване на подадена от възложителя писмена заявка за доставка. (Предлаганият от участника срок не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни).

 3. Предлаганият от нас гаранционен срок на мобилна рентгенова система с С-рамо е .......... (............................................) месеца, считано от датата на подписване на двустранен протокол за въвеждане в експлоатация на системата. (Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 12 (дванадесет) месеца).

 4. Декларираме, че мобилната рентгенова система ще бъде произведена след 01.01.2016 г.

 5. Декларираме, че можем да осигурим следгаранционно поддържане на системата в случай на изявено желание от Ваша страна.

 6. В случай на необходимост от ремонт на мобилна рентгенова система с С-рамо за срока на гаранционно обслужване, същият ще се осъществява до ...... (........................) работни дни от констатацията, а ако е необходим по-дълъг срок - той ще бъде определен съвместно със служител (координатор) на възложителя и след двустранно подписан протокол за констатацията. Гаранционният срок ще се удължи със срока за отстраняване на неизправностите. (Предлаганият от участника срок не може да бъде по-дълъг 3 (три) работни дни).

 7. При необходимост дефектиралите части се подменят за наша сметка в срок до .... (.......) дни от предявяването на рекламацията и изготвяне на двустранно подписан протокол.

 8. Към настоящото Техническо предложение прилагаме .......................................................... на предлаганата мобилна рентгенова система. (паспорти, проспекти, каталози)

 9. Предлаганата от нас система е следната:
Марка
Модел
Производител
Изисквания на възложителя


Предложения на участника

номер стр. от офертата, където се съдържа информация

Параметри на генератора:1

Високочестотен, минимум 40 kHz2

Мощност - минимум 2,3 kW3

Минимален обхват на напрежение: 40-110 kV4

Минимален обхват на анодния ток: 0,7-20 mAРентгенова тръба:5

Рентгенова тръба - двуфокусна, размери на фокусите ≤ 0,5 mm и ≤ 1,5 mm6

Топлинен капацитет на анода ≥ 50 kHU7

Топлоотдаване ≥ 50 kHU/min;Образна верига:8

Електроннооптичен преобразувател с размер минимум 9", с минимум 3 полета9

TV камера CCD, матрица минимум 1K²10

Колиматор - ирисов и пластинчат с ротация на 360º11

Монитори - 2 броя с диагонал ≥ 19", резолюция минимум 1200х1000 пиксела, възможност за еднократно регулиране на височината при първоначална инсталация, минимум 15 см.Механични параметри на С-арката:12

Ротация ≥ +/- 180º13

Орбитална ротация ≥ 125º14

Въртене около вертикалната ос на С-арката (wig-wag ротация) ≥ +/- 10º15

Хоризонтално движение ≥ 20 см16

Моторно вертикално движение ≥ 43 см17

Отвор на арката (разстояние моноблок - електронно-оптичен преобразувател) ≥ 76 см18

Специализирано движение успоредно/паралелно на операционната масаРаботни режими:19

Скопичен - не по-малък от 6 mA20

Импулсна скопия - не по-малък от 6 mA21

Еднократна експозиция върху електронно-оптичен преобразувателОбработка на образи:22

Настройка на контраст и яркост в реално време23

Ротация, обръщане (ляво-дясно, горе-долу) и инверсия на образа24

Намаляване на шума25

Подсилване на контури в реално време26

Измерване на дължини и ъгли27

Увеличаване и обхождане на образа28

Корекция на метални артефакти29

Динамично разпознаване на движението за намаляване на двигателни артефакти30

Разпознаване на изследвания обект в полето на изобразяване и автоматична настройка на образната веригаВъзможности за запаметяване на образи. Наличие на:31

Твърд диск с капацитет минимум 135 000 образа32

USB памет в DICOM и стандартен PC формат33

CD/DVD в DICOM и стандартен PC формат34

Принтер за печат на хартия35

Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) функциалност:

- Печат (Print)

- Запис (Store) на единични и серии от образи в PACS

- DICOM работен списък със задачи (Work List) от болнична/радиологична информационна система

Окомплектовка:37

Комплект покривала за целия апарат - за многократна употреба, стерилизируеми38

Дистанционно управление за извикване и преглед на образи39

Камера за измерване на повърхностна доза (DAP метър)


........................./...................................................................................................../...................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо

за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в .............................................................................................................................................................................

(посочват се конкретна част/части от техническото предложение)

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

............................./ ..................................................................................................../ .......................................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.


образец №15

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото потвърждаваме, че поемаме ангажимент да изпълним предемета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в документацията по настоящата обществена поръчка.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по


чл. 47, ал. 10 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

Нашата цена е следната:
Описание

Единична цена

с включен ДДС в лв.Мобилна рентгенова система с С-рамо ............................................

(марка, модел, производител)С думи: ........................................................................................................................... лева с включен ДДС.


В единичната цена са включени всички разходи във връзка с изпълнение предмета на настоящата поръчка.

Ценовото предложение е изчислено до втори знак след десетичната запетая.

Ценовото предложение не надхвърля стойността, определена от възложителя.

Начин на плащане: отложено, в срок до 30 дни от от представяне на:

1. приемо-предавателен протокол;

2. протокол за въвеждане в експлоатация, който ще бъде подписан двустраннно от страните след получаването на Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране (АЯР) на името на възложителя;

3. оригинална данъчна фактура.

......................../ .........................................................................................................../ .....................................Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Съгласно чл.70 от ЗОП, когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по -благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено/и в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.

Стр. от

Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница