Решение за откриване на процедурата № рд-03 24/08. 04. 2014 г. ІІ. Обявление за обществената поръчкаДата09.12.2018
Размер370.54 Kb.
#107287
ТипРешение

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА· ОДОБРЯВАМ,

ИСУЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :ДОЦ.Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ,ДМ
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на документацията за участие в открита процедура с предмет:

Доставка на медицинска апаратура – фантом с мултидетекторна дозиметрична матрица за проверка на съвпадението между изчисленото и реализираното дозно разпределение за Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД”

І.     Решение за откриване на процедурата - № РД-03 – 24/08.04.2014 г.

ІІ.   Обявление за обществената поръчка.

ІІІ.  Оферта. Указание за подготовката й.

ІV.  Техническа спецификация.

V. Пълно описание на обекта на поръчката

VІ. Проект на договор.

VIІ. Приложения:

1. Приложение № 1 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5, и чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

2. Приложение № 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4, и чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

3. Приложение № 3 - Декларация за използване/неизползване на подизпълнител;

4. Приложение № 4 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

5. Приложение № 5 – Декларация с основните договори, изпълнени през последните три години

6. Приложение № 6 - Декларация, че участникът е запознат с условията предмет на обществената поръчка и приема условията в проекта на договора и валидност на офертата

7. Приложение № 7 - Декларация за срок на доставка и гаранционен срок на предлаганата медицинска апаратура

8. Приложение № 8 - Техническо предложение

9. Приложение № 9 - Ценово предложение;

VIІІ. Юридическа информация за участника - образец.

Забележка: Документацията може да се намери на сайта на Възложителя, с

изключение на достъпните на сайта на АОП Решение и Обявление.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Доставка на медицинска апаратура – фантом с мултидетекторна дозиметрична матрица за проверка на съвпадението между изчисленото и реализираното дозно разпределение за Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД”

Поръчката включва: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на доставената апаратура.
Предмет на поръчката е доставка на апаратура, изцяло специализирана за осигуряване на качеството при 3D лъчетерапия, модулирана по интензитет лъчетерапия (IMRT), модулирана по интензитет ротационна терапия (IMAT)/ волуметрична модулирана ротационна терапия (VMAT) за анализ на хистограмите доза-обем 3DVH на базата на DICOM изображения.
Апаратурата е предназначена за верифициране на дозиметричните планове преди началото на лечебния курс, провеждан на линеен ускорител модел Clinac iX/MLC120/PVAS 1000/OVI/CBCT/RPM/RA, в комплект с многолистен колиматор и планираща система, произведени от „Вариан Медикъл Системс”-САЩ.
Оферираните модели апарати трябва да покриват изискванията на техническата спецификация. Техническите параметри трябва да бъдат еднозначно посочени със стойности навсякъде, където е приложимо.
Приемат се оферти само за апарати, произведени през последните три години, доказано с декларация от производителя.
Приемат се оферти както за нови апарати, така и за демонстрационни такива.
1. Гаранционният срок на предлаганата апаратура да бъде не по-малко от 6 месеца.
2. Срокът на доставка не може да бъде по-дълъг от 30 дни от подписване на договора.
3. Начин на плащане:

- 100% - след доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата и подписване на приемо-предавателен протокол.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Общи изисквания към апаратурата
◊ 100 % съвместима с RapidArc, волуметрична модулирана ротационна терапия (VMAT), TomoTherapy, конвенционална модулирана по интензитет лъчетерапия (IMRT), включително снопове FFF (без компенсаторен филтър);

◊ 100% съвместима със системата за планиране на терапията, използвана в клиниката

и специфична за TomoTherapy;
◊ Да се използва съществуващата мрежа за прехвърляне на данни от системата за планиране на терапията към софтуера за анализ;
◊ Измервания на изоцентричната погълната доза с йонна камера (камера тип Farmer 0,6 ccm)
◊ Възможности за DTA, DD, гама-анализ;
◊ Разстояние между детекторите: 10 mm при физическото местоположение на детекторите;
◊ Брой на детекторите: мин. 1300, физически разположени в кръгова конфигурация;
◊ Полупроводникови детектори с малка измервателна повърхност (макс. 0,7 mm2), необходими за лъчетерапия с малко поле;
◊ Определяне на ъгъла на гентрито без други серво-елементи, свързани към линейния ускорител;
◊ Висока честота на актуализиране (по-малко от 60 ms);
◊ Анализ на разпределението на обемната доза на пациентите – сравнение между оценката чрез системата за планиране на терапията и измерванията с фантома - аксиален, сагитален и коронален анализ въз основа на КТ обемна реконструкция, хистограмите доза-обем (DVH);
◊ Електронно подпомагано позициониране на фантома на кушетката на линейния ускорител;
◊ Доклади за резултатите (разлики между оценката чрез системата за планиране на терапията и реалната доза, измерена с фантома, в пряка връзка с геометричната локализация) за всеки обем - рискови органи и цел;
◊ 100% съвместима с DICOM RT;
◊ Чанта за пренасяне и съхранение;
◊ На базата на операционна система Windows 7 Professional 64 бита;
◊ Захранване: 220V/ 50Hz


ОФЕРТА. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й

1. Общи условия

За участие в откритата процедура с предмет: „Доставка на медицинска апаратура – фантом с мултидетекторна дозиметрична матрица за проверка на съвпадението между изчисленото и реализираното дозно разпределение за Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” се представя оферта от участника или от изрично упълномощен от него представител в сектор “ДДП” всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.


Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приема и се връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Всички документи за участие в процедурата се представят на български език. Когато документът е съставен на чужд език, се представя и в официален превод на български език.2. Съдържание на офертата

Всяка офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:


Плик №1 с надпис “Документи за подбор, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1÷6, 8, 12÷14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

1. Списък на представените документи;

2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5, и чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 1;

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4, и чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 2;

5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител. /Приложение № 3/;

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. /Приложение № 4/;

7. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки със сходен предмет, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение – оригинали или нотариално заверени, подписани от представляващите лица на Възложителите. /Приложение № 5/;

8. Декларация, че участникът е запознат с условията, предмет на обществената поръчка, приема условията в проекта на договора и валидност на офертата - /Приложение № 6/;

9. Декларация от производителя, че оферираната апаратура е произведена не по-рано от последните три години.

10.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – нотариално заверено копие.

11.Лицензия от АЯР за работа с източници на йонизиращи лъчения - нотариално заверено копие.

12. Копия на сертификати ISO на производителя на медицинската апаратура.

13.Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката в частта по монтажа и пускане в експлоатация - инженери с висше техническо образование.

14.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще изпълняват поръчката-заверени от участника копия.

15.Сертификати за обучение на сервизните специалисти или еквивалентни документи доказващи техните професионални умения и компетентност за работа със сходна с оферираната апаратура – копие на оригинала, придружено с превод на български език.

16. Нотариално заверено копие на сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент - на участника;
Минимални изисквания:

Двама сервизни инженери с висше техническо образование, притежаващи съответните документи.

18. Доказателства за икономическо и финансово състояние:

19. 1. Баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години;


Минимални изисквания:

Положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години или общ положителен финансов резултат за последните три финансови години;

19.2. Декларация за оборота от медицинска апаратура, общо за последните три финансови години в размер минимум на 350 000 лв.

20. Гаранция за участие в процедурата 500 лв., със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертите, представена в една от следните форми:

Банкова гаранция или парична сума, платима в касата или по банковата сметка на Възложителя- IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIG код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна банка.

В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП.

21. Документ за закупена документация.

22. Юридическа информация за участника – образец.Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за най-ниска цена, а именно:

 • Декларация за срок на доставка и гаранционен срок на предлаганата медицинска апаратура - /Приложение №7/

● Техническо предложение /Приложение № 8/.
Плик № 3 с надпис “Предлагана цена, който съдържа ценовото предложение на участника - /Приложение № 9/.
Ценовото предложение на участника трябва да съдържа:
1. Сборната цена на предлаганата медицинска апаратура, без ДДС, и с ДДС.

2. Единичните цени на съставящите я модули без ДДС, и с ДДС.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик.
Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания начин се отстранява от участие в процедурата.
Участникът може да включи в предложението и други документи, които счита за свързани с предмета на обществената поръчка. Документите, изискващи подпис от участника, съдържащи се в офертата се подписват лично от него или изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно, негов представител.

Списъкът на документите, съдържащи се в офертата се подписва от участника и е задължителна и неразделна част от съдържанието на офертата. Приложен списък с описаните документи в офертата, който не е подписан от участника, се счита като документ, който не е приложен.

Възложителят задържа гаранцията за участие до решаването на спора, когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят усвоява гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттеглил офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
3. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата се извършва от комисия, назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подпис­ват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. След това ко­мисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията

предлага по един представител от присъстващите участни­ци да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.


Най-накрая комисията отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието му със списъка по. чл. 56, ал.1, т.14. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.
На закрито заседание комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Ако установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи и/или кон­статираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок от пет работни дни от датата на получаване на протокола.Участникът няма право да представя други документи освен липсващите, и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.


Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, вкл. чрез изискване на информация от други органи и лица;

да изисква от участниците:

- разяснения за заявените от тях данни;

- допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в

пликове № № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който:

- не е представил някой от необходимите документи, които офертата задължително трябва да съдържа;

- не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

- е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- е представил оферта, в която предлаганата цена не е в отделен запечатан непрозрачен плик или е попълнена в образеца на договор, или се съдържа в друг документ, извън запечатания непрозрачен плик или не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2 от ЗОП;

- е представил предложение, което е с повече от 20 на сто по-бла­гоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти и не представи в определения от комисията срок писмена обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни.

- е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор, установено по реда на чл.68, ал. 11 от ЗОП.
Всеки участник е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведоми възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по подадените декларации в 7-дневен срок от настъпването им.

Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Пликът с цената, предла­гана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на въз­ложителя, не се отваря. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представите­ли, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Възложителят обявява класирането съобразно избрания критерий най-ниска цена и участниците, определени за изпълнители по отделните обособени позиции с мотивирано решение, което изпраща на всеки участник в тридневен срок от издаването му.

Решението се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпращането по факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило.


4. Договор за изпълнение на обществена поръчка

Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител на поръчката в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14 дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи:

- документ, издаден от компетентния орган за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, с изключение на документите, които се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър;

- гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Условията и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.


Гаранцията за изпълнение се внася преди сключване на договора за обществена поръчка, като при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя доказателства за внесената гаранция - банков или изходящ от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията, съответно нейното депозиране в брой или оригинал на банкова гаранция.
При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и сключи договор с него.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка се сключва за срок от 60 дни.


5. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47- 53а от ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществената поръчка;

- отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

- поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, когато е подадена само една оферта или има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47- 53а от ЗОП, или участникът, класиран на първо място:

-откаже да сключи договор, или

-не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал. 1 от ЗОП, или

-не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението.

В тридневен срок от решението си възложителят уведомява участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.


За всички неуредени въпроси в това указание за подготовка на офертата се прилагат разпоредбите на действащия Закон за обществените поръчки.

Проект

Д О Г О В О Р
Днес, ..................... 2014 г. в гр. София между:
УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1527, район “Оборище”, ул.“Бяло море”№ 8, тел. 02/9432-215, факс 02/9432-180, вписано в Търговския регистъра на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, д.м. – Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
……………................................................................. , със седалище и адрес на управление гр. ........................ -.......... , ул. „....................................” № ........ , бл. ....... ,вх.”.......”, тел.: ................. , факс: ...................... , ЕИК ................................. , представлявано от ............................... - ............................. , от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 41 ал.1 от ЗОП и Решение №. РД-03-......./..........2014г. на Изпълнителния директор, се сключи настоящият договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинската апаратура, а именно ………………… съгласно техническа спецификация, изготвена на база техническото предложение, неразделна част от договора;


ІІ.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1). При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, обща цена в размер на: ………………………. лева (словом: ……………………………………………….. лева), без ДДС или ………………………. лева (словом: ………………………………………….. лева), с ДДС.

(2). Цената по предходния член се дължи след доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата и подписване на приемо-предавателен протокол.

(3). Плащането се извършва след представянето на данъчна фактура по банков път, в български левове, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:IBAN сметка: BIC:
ІІІ. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

Чл.3(1) Мястото на доставяне на медицинската апаратура е краен получател – УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, ул.„Бяло Море” № 8.

(2) Рискът от случайно погиване или повреждане на медицинската апаратура преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на монтаж и пускане в експлоатация.
ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Срокът за изпълнение по този договор е от 60 дни, считано от датата на подписване на договора, както следва:


- срок на доставка на медицинската апаратурата - … дни от датата на подписване на договора;

- срок на монтаж и пускане в експлоатация – ……дни;V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договорената апаратура във вид, количество, качество и с технически показатели, съгласно представената оферта.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи следните документи:

а) данъчна фактура за стойността;

б) гаранционна карта.

(3 ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на апаратурата в рамките на гаранционния срок при следните условия:

а) срок за констатиране и изясняване характера на повредата - …… часа;

б) срок за отстраняване на повредата - ……………………… часа;

(4). При доставката се подписва предавателно-приемателен протокол, подписан от страните по този договор или техни упълномощени представители.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6.(1). При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да задържи стоката и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да откаже да приеме стоката.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(4). Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на производителите на апаратурата или водят до съществено отклонение от поръчката.


VІІ.РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл.7.(1). Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемането на стоката.

(2).Рекламации за явни недостатъци на стоката могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при откриването им. При откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.

(3).Гаранционният срок на закупената техника е …… месеца, считано от датата на пускане в експлоатация и подписването на предавателно-приемателен протокол.

(4).В рамките на гаранционния срок на апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатираните с протокол недостатъци за своя сметка.
VІІІ.ОТГОВОРНОСТИ

Чл.8.(1). При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

(2). При забава за изпълнение на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер равен на 0,5% на ден върху неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнените задължения.

(3). Неизпълнените задължения се установяват с констативен протокол.


ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 9. Този договор се прекратява:

а) с изтичане на срока, за който е сключен;

б) по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за добро изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща авансово преведените суми;
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.10.(1). Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

(2). За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.(1). Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след представяне на документ за гаранция за добро изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна част от него:


 1. Техническа спецификация;

 2. Гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора, а

именно…………………лв., която се освобождава в срок от пет работни дни след подписване на приемателно-предавателен протокол за пускане на апарата в експлоатация.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/

Приложение № 1
Декларация

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5, и чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната /...............................................................................................................

л.к №...................................,издадена .........................................от.................................... ЕГН........................................... , в качестото ми на /посочете длъжността/ на ................................................................................................................................................................

/посочете фирмата на кандидата/ - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:...............................................................................................................

................................................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ :
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;


2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

......................................г. Декларатор:......................................

/ дата на подписване /

гр.СофияПриложение № 2
Декларация
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4,

и чл. 47, ал. , т. 2 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-ната /..........................................................................................................

л.к №...................................,издадена .........................................от.................................... ЕГН........................................... , в качестото ми на /посочете длъжността/ на ................................................................................................................................................

/посочете фирмата на кандидата/ - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:.............................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ :
Представляваният от мен участник:
◊ Не е обявен в несъстоятелност;
◊ Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

◊ Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а вслучай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си;


◊ Не е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
◊ Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
◊ Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до пет години.
◊ Няма сключени договори с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
......................................г. Декларатор:......................................

/ дата на подписване /

гр.София

Приложениe № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за използване / неизползване на подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................................

с лична карта ..........................................№ .........................., издадена на .................... от ....................................., ЕГН...................................,в качеството ми на................................ (посочете длъжността) на ...................................................(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от ……...................................................... (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка:


Наименование на

поръчка:

Д Е К Л А Р И Р А М:

Ще използваме / няма да използваме подизпълнител при изпълнение на

горепосочената поръчка.*Ненужното се зачертава!!!

-----------------------г. Декларатор: -------------------

(дата на подписване)

Приложениe № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител


Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................................

с лична карта ..........................................№ .........................., издадена на .................... от ....................................., ЕГН...................................,в качеството ми на................................ (посочете длъжността) на ...................................................(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от .............................................. (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка:Наименование на

поръчка:

Обособени позиции, за

които е декларацията:
Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, .........................................................сме съгласни да участваме като(посочете фирмата, която предсталявате)

подизпълнител на ........................................................................при изпълнение на

(посочете кандидата, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка /респ. от обособените позиции /, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).


Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като кандидат в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от Възложителя в обявлението за обществената поръчка).
-----------------------г. Декларатор: -------------------

(дата на подписване)
Приложение № 5

Подписаният …………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

в качеството ми на ………………………………

във фирма …………………………….
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ
За верността на списъка с основните договори, изпълнени през последните три години:

Списък с основните договори за доставка на апаратура, изпълнени през последните три години по срокове, цени и адреси и телефонни номера на клиентите
Изпълнени договори през …………г.

Срок и дата на изпълнение

Цена на договора

Клиент адрес/тел.

1.


2.


3.
Дата:........................2014г. ДЕКЛАРАТОР:

/Подпис и печат/


Приложение № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният……………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………….

от……………………гр……… в качеството ми на…………………………на ……………………………………………..адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/фирма/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет: _________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка.
 1. Запознат съм и приемам условията в проекта на договора.
 1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
 1. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

5. Валидността на офертата е 90 дни след крайния срок за подаване на офертите.


Дата:........................2014г. ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/
Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният……………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………….

от……………………гр…………………… в качеството ми на на……………………………адрес………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/фирма/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/адрес за кореспонденция/
Относно обществена поръчка с предмет: _________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Срок на доставка на апаратурата ……… дни, след подписване на договора.2. Гаранционният срок на доставената апаратура е ………………. месеца (словом: …………………), считано от датата на въвеждане в експлоатация.


*** В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме за наша сметка констатираните с

протокол недостатъци или ще заменим стоката.


*** В рамките на гаранционния срок сервизната дейност ще бъде извършвана при следните условия:
- срок за констатиране и изясняване характера на повредата - …… часа;

- срок за отстраняване на повредата - ………………… .


Дата: ........………201…г. ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис печат/
Приложение № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………../ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .................................................................

Наименование на апаратурата / съставящите я модули

Производител

Единична цена без ДДС /лева/

Единична цена с ДДС /лева/

 

1.

 

 

 

 
Дата:______________2014г. Подпис и печат: ……………………ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Фирма/име на Участника………………………………………....


2. Юридическа форма ………………….……………………………………..
3.Фирмата се представлява от ……………………………………………….
4..Седалище и адрес на управление:
4.1. Град …………………………….., п.к........................................


  1. Улица……………………………………………….№ ………..
  1. Телефон……………………; факс………………………………
 1. ЕИК или документ за регистрация………………………….............................
 1. БУЛСТАТ …………………………………………………….
 1. Данъчен № ……………………………………………………
 1. Банкова сметка № ……………………………………………
 1. Банков код № ………………………………………………...
 1. Обслужваща банка…………………………………………...

Дата……………2014. …………………………………..

(подпис; печат)

Приложение № 8ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕИзисквания на възложителя

Конкретни параметри на участника

Каталог №

Страница №

1.

2

3

4

5

1.

100 % съвместима с RapidArc, волуметрична модулирана ротационна терапия (VMAT), TomoTherapy, конвенционална модулирана по интензитет лъчетерапия (IMRT), включително снопове FFF (без компенсаторен филтър);2.

100% съвместима със системата за планиране на терапията, използвана в клиниката

и специфична за TomoTherapy;

3.


Да се използва съществуващата мрежа за прехвърляне на данни от системата за планиране на терапията към софтуера за анализ;4.

Измервания на изоцентричната погълната доза с йонна камера (камера тип Farmer 0,6 ccm)5.

Възможности за DTA, DD, гама-анализ


6.

Разстояние между детекторите: 10 mm при физическото местоположение на детекторите;
7.

Брой на детекторите: мин. 1300, физически разположени в кръгова конфигурация


8.

Полупроводникови детектори с малка измервателна повърхност (макс. 0,7 mm2), необходими за лъчетерапия с малко поле;
9.

Определяне на ъгъла на гентрито без други серво-елементи, свързани към линейния ускорител;
10.

Висока честота на актуализиране (по-малко от 60 ms);11.

Анализ на разпределението на обемната доза на пациентите – сравнение между оценката чрез системата за планиране на терапията и измерванията с фантома - аксиален, сагитален и коронален анализ въз основа на КТ обемна реконструкция, хистограмите доза-обем (DVH);
12.

Електронно подпомагано позициониране на фантома на кушетката на линейния ускорител;


13.

Доклади за резултатите (разлики между оценката чрез системата за планиране на терапията и реалната доза, измерена с фантома, в пряка връзка с геометричната локализация) за всеки обем - рискови органи и цел;
14.

100% съвместима с DICOM RT;


15.

Чанта за пренасяне и съхранение;16.

На базата на операционна система Windows 7 Professional 64 бита;17.

Захранване: 220V/ 50HzДата:……………………….2014г. Подпис и печат: ……………………


Каталог: Obsht porachki
Obsht porachki -> Системи за ендопротезиране на тазобедрената става № Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка
Obsht porachki -> Характеристика на медицинските изделия системи за ендопротезиране на тазобедрената става
Obsht porachki -> Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”
Obsht porachki -> За доставка на хранителни продукти
Obsht porachki -> Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница