Решение за откриване на процедурата № рд-03-25/25. 08. 2010г. Обявление за обществената поръчкаДата05.06.2017
Размер292.4 Kb.
ТипРешение

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

Доставка на медицински изделия - филми и консумативи за образнадиагностика за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

Съгласували подпис дата

Зам.-директор по АПД

/Сн. Кондева/

Зам.-директор по ИД

/Е. Тодоров/

Главен юрисконсулт

/Р. Калъпова/


Ръководител сектор ДДП

/Р. Доганова/
София, 2010 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА· ОДОБРЯВАМ,

ИСУЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :ДОЦ.Д-Р БОЙКО КОРУКОВ, ДМ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет

Доставка на медицински изделия - филми и консумативи за образна

диагностика за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
1.  Решение за откриване на процедурата - № РД-03-25/25.08.2010г.

2.  Обявление за обществената поръчка

3.  Методика за определяне на комплексната оценка

4.  Оферта. Указание за подготовката й

5.  Проект на договор

6.  Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 1 

7.  Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 2 

8. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 3

9. Декларация за участие на подизпълнител - Приложение № 4

10. Декларация, съдържаща списък с основните договори - Приложение № 5

11. Декларация, че участникът е запознат с условията, предмет на обществената

поръчка - Приложение №6

12. Декларация за отложено плащане и срок на доставка - Приложение № 7

13. Спецификация на медицинските изделия-филми и консумативи за образна

диагностика, за които се участва - Приложение № 8.

14. Ценово предложение - Приложение № 9

15. Юридическа информация за участника

Забележка: Приложение – магнитен носител, съдържащ указанието за подготовка

на офертата, проекта на договор и приложенията.
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Доставка на медицински изделия - филми и консумативи за образна

диагностика за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
А. Предложението за участие в открита процедура се съставя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящата документация.

Б. Предложението се съставя на български език.

В. Предложението за участие се приема в Сектор “ДДП” всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите. Върху плика се отбелязва поредния номер, час и дата на завеждането в дневника. Посочените данни се регистрират и на приносителя се издава документ, удостоверяващ подаването. Пликът е непрозрачен и върху него е отбелязано предмета на поръчката и пълния адрес за кореспонденция на вносителя, телефон за контакти, факс и електронен адрес, ако има такъв, както и позициите, за които се отнася офертата.
Г. Съдържание на офертата

Всяка офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:


Плик №1 с надпис “Документи за подбор, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1-7, 10-12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

1. ЕИК или нотариално заверени копия на документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или ЕТ, което да е издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на офертите за непререгистрираните участници.

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП /Приложения №№ 1, 2 и 3/.

3. Декларация за участие на подизпълнител – ако се използва /Приложение № 4/.

4. Декларация за неизползване на подизпълнител – свободен текст.

5. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки със същия предмет и асортимент, като обществената поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение – оригинали или нотариално заверени, подписани от представляващите лица на Възложителите.

6. Разрешение за търговия на едро - нотариално заверено.

7. Разрешение/удостоверение за употреба - заверено от участника.

8. Баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година.

9.Оригинален документ или нотариално заверено копие за удостоверяване на оторизацията на участника от производителя да го представлява и да оферира произвежданите от него медицински изделия - филми и консумативи за образна диагностика в откритата от УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” процедура и да гарантира изпълнението на доставките на заложените в Спецификацията количества на оферираните от участника филми и консумативи за образна диагностика за срок от две годиниот подписването на договора.

10.Гаранция за участие в процедурата – както следва:

- по 100лв. за всяка от обособени позиции №№ 1, 2 и 3;

- по 200лв. за всяка от обособени позиции №№ 4, 5 и 6. със срок на валидност 120 дни от датата на отваряне на офертите, представена в една от следните форми: Банкова гаранция или парична сума, платима в касата или по банкова сметка на Възложителя - IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIG код BUIB BGSF в Стопанска и Инвестиционна банка. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл.61 от ЗОП.

11. Нотариално заверено копие на сертификата ISO 9001:2000 /2008/ на участника и копия на сертификатите по ISO на производителя.

12. Документ за закупена документация.

13. Указания за употреба на български език.

14. Каталози на български език.

15. Декларации за съответствие/СЕ марка.

16. Юридическа информация за участника – образец.

17. Списък на представените документи.


Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за икономически най-изгодна оферта и посочените в документацията изисквания, а именно

 • Декларация, че участникът е запознат с условията, предмет на обществената

поръчка - /Приложение № 6/.

 • Декларация за отложено плащане и срок на доставка - /Приложение № 7/.

 • Спецификация на медицинските изделия-филми и консумативи за образна

диагностика, за които се участва /изготвена по Приложение № 8/.

 • Попълнен образец на договор (но без вписани цени).


Плик №3 с надпис “Предлагана цена, който съдържа ценовото предложение на участника /Приложение № 9/.
Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик.
Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания начин се отстранява от участие в процедурата.
Участникът може да включи в предложението и други документи, които счита за свързани с предмета на обществената поръчка. Документите, съдържащи се в офертата се подписват лично от участника или изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно, негов представител.

Списъкът на документите, съдържащи се в офертата се подписва от участника и е задължителна и неразделна част от съдържанието на офертата. Приложен списък с описаните документи в офертата, който не е подписан от участника, се счита като документ, който не е приложен.

Възложителят задържа гаранцията за участие, а в случаите, когато е представена банкова гаранция, изисква от банката - гарант да я плати в полза на възложителя, когато участникът:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

- оспори решението на възложителя - до решаване на спора;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Техническите възможности и квалификация на участника се доказват с декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на филми и консумативи за образна диагностика, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение; нотариално заверено копие на сертификата ISO 9001:2000 /2008/ на участника и копие на сертификатите по ISO на производителя; оригинален документ или нотариално заверено копие за удостоверяване на оторизацията на участника от производителя да го представлява и да продава произвежданите от него филми и консумативи за образна диагностика в откритата от УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” процедура и да гарантира изпълнението на доставките на заложените в Спецификацията количества на оферираните от участника филми и консумативи за образна диагностика за срок от две години от подписването на договора; Разрешение за търговия на едро и Разрешение/удостоверение за употреба.


ІІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата се извършва от комисия, назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подпис­ват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. След това ко­мисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участни­ци да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.
Най-накрая комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.
На закрито заседание комисията проверява съответствието на офертите със списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените от възложителя условия, и изготвя протокол с констатациите относ­но наличието и редовността на представените документи в плик №1. В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи и/или кон­статираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола и определя срок за представянето на документите. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни,считано от датата на получаване на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола.
След изтичането на определения срок комисията проверява съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията не разглежда доку­ментите в плик №2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.
Комисията може по всяко време да проверява заявените от всеки участник данни, да изисква разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3.

Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-бла­гоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за предста­вяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който:

- не е представил някой от необходимите документи, които офертата задължително трябва да съдържа;

- не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

- е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- е представил оферта, в която предлаганата цена не е в отделен запечатан непрозрачен плик или е попълнена в образеца на договор, или се съдържа в друг документ, извън запечатания непрозрачен плик;

- е представил предложение, което е с 30 /и повече/ на сто по-бла­гоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти и не представи в определения от комисията срок писмена обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни.


Всеки участник е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведоми възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по подадените декларации в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с цената, предла­гана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на въз­ложителя, не се отваря. Коми­сията отваря плика с предлаганата цена на открито заседание, след като е разгледала офер­тите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представите­ли, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация

Възложителят обявява класирането и участникът, определен за изпълнител с мотивирано решение, което изпраща на всеки участник в тридневен срок от издаването му.

Решението се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпращането по факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило.


ІІІ. Договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител по отделните обособени позиции на поръчката в едномесечен срок след влизане в сила на на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи:

- документ, издаден от компетентния орган за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, с изключение на документите, които се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър;

- документ за внесена парична или банкова гаранция за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение се внася преди сключване на договора за обществена поръчка, като при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя доказателства за внесената гаранция - банков или изходящ от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията, съответно нейното депозиране в брой или оригинал на банкова гаранция.

При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и сключи договор с него.


Договорът за обществена поръчка се сключва за срок от две години.
ІV. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не са подадени оферти или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47- 53а;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществената поръчка;

- отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.


Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато е подадена само една оферта или има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47- 53а.

В тридневен срок от решението си възложителят уведомява участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.


За всички неуредени въпроси в това указание за подготовка на офертата се прилагат разпоредбите на действащия Закон за обществените поръчки.
VІ.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за кандидатите.

2.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.

3.Всеки кандидат може да представи само една оферта.

4.До изтичане срока на подаване на офертата всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.След крайния срок на подаване на офертата кандидата не може да промени, допълни или оттегли офертата си.

6.Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право да удължи срока най – много с 30 дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

7.Всички разходи на кандидата за участие са за негова сметка.


Всяка страница от документите, които се представят се подписват и подпечатват от кандидата.

Непредставянето на цитираните по-горе документи в изискуемия вид и форма е основание за отстраняване на кандидата от участие в процедурата.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

За всяко отделно предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодно предложение на базата на следните показатели:Показателят “Единична цена” (Пц) се изразява в цифра, представляваща съотношението между най-ниската предложена цена към цената в предложението на участника, умножено по коефициент 70:
Пц = Цмин х 70

Ц предл.


Показателят «Срок на отсрочено плащане» (Пп) се изразява с цифра на стойност до 30 т.:
Пп = предложен срок х 30

максимален предложен срок.*Предложения с отсрочено плащане по-кратко от 90 дни се отстраняват и не се класират.
*Предложения със срок наотсрочено плащане по-голям от 365 дни ще се смятат като отсрочено плащане 365 дни.

Общата комплексна оценка на всяко предложение представлява сумата от оценките по отделните показатели, изразена чрез формулата :
Кк = Пц + Пп = 100т.

Участниците се класират по низходящ ред за всяка позиция, като участникът с най-голям брой точки се класира на първо място за участник, спечелил в процедурата за възлагане на обществена поръчка за тази позиция.

Класиране се прави за всяка отделна позиция на спецификацията

Приложение 1


Декларация
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от ЗОП

Долуподписаният/-ната /..........................................................................................

л.к №...................................,издадена .........................................от.................................... ЕГН........................................... , в качестото ми на /посочете длъжността/ на ................................................................................................................................................

/посочете фирмата на кандидата/ - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:.............................................................................................

...............................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ :
Кандидатът.................................................../посочете фирмата на кандидата / , който предствалявам::

1. не е обявен в несъстоятелност ;

2. не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:


 1. престъпление против финансовата , данъчната или осигурителната система , включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

 2. за подкуп;

 3. за участие в престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 4. за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

 5. за престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;

......................................г. Декларатор:......................................

/ дата на подписване /

гр.София

_____________________________


Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидат по регистрация.Когато управляващите дружеството на кандидата са повече от едно лице , декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата , а в случай , членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 2

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/.................................................................................... лична карта №............................, издаден на ........................ от....................................., ЕГН..................................., в качеството ми на ......................................................(посочете длъжността) на..............................................................................(посочете фирмата на кандидата) – кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:

І. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

ІІ. Кандидата ......................................................(посочете фирмата на кандидата), който представлявам :


 • Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а вслучай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си;

 • Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участтникът е установен.

...................................... г. Декларатор:............................

(дата на подписване)

_______________________


Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидат по регистрация.Декларацията се попълва само ако в обявлението изрично е посочено , че кандидатите трябва да отговарят на обстоятелства посочени в декларацията / респ. На чл.42 ал.1 от ЗОП /

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5

от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/.................................................................................... лична карта №............................, издаден на ........................ от....................................., ЕГН..................................., в качеството ми на ......................................................(посочете длъжността) на..............................................................................(посочете фирмата на кандидата) – кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:

1. При участника няма лица от кръга по чл. 47 ал. 4, които са свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Няма сключени договори с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
...................................... г. Декларатор:............................

(дата на подписване)
Приложение 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................................

с лична карта ..........................................№ .........................., издадена на .................... от ....................................., ЕГН...................................,в качеството ми на................................ (посочете длъжността) на ...................................................(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от .............................................. (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка:Наименование на

поръчка:

Обособени позиции, за

които е декларацията:
Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, .........................................................сме съгласни да участваме като(посочете фирмата, която предсталявате)

подизпълнител на ........................................................................при изпълнение на

(посочете кандидата, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка /респ. от обособените позиции /, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).


Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като кандидат в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от Възложителя в обявлението за обществената поръчка).

------------------------г. Декларатор: -------------------

(дата на подписване)
Приложение № 5

Подписаният …………………………………………………………………………


/име, презиме, фамилия/

в качеството ми на ……………………………… във фирма …………………………….


ОТНОСНО: Обществена поръчка предмет: …………………………………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ

За верността на списъка с основните договори, изпълнени през последните три години:Списък с основните договори за доставка на филми и консумативи за образна диагностика, изпълнени през последните три години по срокове, цени и адреси и телефонни номера на клиентитеИзпълнени договори през …………г.

Срок и дата на изпълнение

Цена на договора

Клиент адрес/тел

1.


2.


3.
Дата:........................2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:

.............................................

/Подпис и печат/

Приложение № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният…………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………….

от……………………гр……………………на……………………………адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/фирма/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/адрес за кореспонденция/


Относно обществена поръчка с предмет: _________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ,

 1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка.
 1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
 1. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Дата: ........…………… ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис печат/

Приложение № 7


ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният…………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………….

от……………………гр……………………на……………………………адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/фирма/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/адрес за кореспонденция/


Относно обществена поръчка с предмет: _________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:
 1. Отложено плащане ………................дни след доставката. 1. Срок на доставка на лекарствените продукти след писмена заявка или заявка по факс.............

Дата: ........…………… ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис печат/ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Фирма/име на Участника………………………………………....


2. Юридическа форма ………………….……………………………………..
3.Фирмата се представлява от ……………………………………………….
4..Седалище и адрес на управление:
4.1. Град ……………………………..


  1. Улица……………………………………………….№ ………..
  1. Телефон……………………; факс………………………………
 1. ЕИК или документ за регистрация………………………….............................
 1. БУЛСТАТ …………………………………………………….
 1. Данъчен № ……………………………………………………
 1. Банкова сметка № ……………………………………………
 1. Банков код № ………………………………………………...
 1. Обслужваща банка…………………………………………...

Дата…………………. г. …………………………………..

(подпис; печат)

Проект !
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Днес,……………2010 г. в гр. София, между:
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1527, район "Оборище", ул."Бяло море"№8, тел.: 9432215, факс 1932180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Бойко Коруков,дм – Изп. Директор , наричана за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

............………………………………….със седалище и адрес на управление…………….................................тел:……………..,факс………….....,ЕИК.............................представлявана от …………………………………………, наричана за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ"от друга страна, на основание чл.41 от ЗОП и Решение №РД-03-........./..................2010 г. на Изп. Директор на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, се сключи настоящият договор за следното:I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински

изделия - филми и консумативи за образна диагностика, съгласно спецификация - Приложение №1 към настоящия договор, по предварителна писмена или по факс заявка.

1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по т.1.1 в пълен размер.


II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1.Общата стойност на договора е...................лв. без ДДС и ................лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, неразделна част от договора.

2.2.Цената е определена при условията на доставка до краен получател .
III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………………………

3.2.Заплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка – оригинал, отсрочено до ..................дни.
IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА

4.1.Договорът се сключва за срок от две години, считано от датата на подписването му.

4.2.Доставяне на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до…..... от предварителна заявка по факс в зависимост от потребностите.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1.Мястото на доставяне на стоките е краен получател - УМБАЛ"Царица Йоанна-

ИСУЛ"ЕАД, ул."Бяло море"№8.

5.2.Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върхуВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка.
VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6.1.За датата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при

получателя, съгласно приемо-предавателния протокол и представена фактура.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1.Да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора

/без ДДС/ .............................лв. при подписването му. След изтичане на 12 месеца от договора се освобождава половината от гаранцията за добро изпълнение, освен в случаите по т.11.2 и 11.3.

7.2.Да достави стоките в договорения срок.

7.3. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне,

като представи съответните сертификати за доставената стока, която да е подходящо опакована и маркирана в съответствие с изискванията за транспорт и съхранение.

7.4. След доставяне на стоките до крайния получател да представи наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставна фактура - оригинал.

7.5.Да замени в три дневен срок стоките рекламирани по отношение на качеството.


VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8.1.Да заяви необходимите стоки по вид и количество, като прави конкретни заявки в зависимост от нуждите си.

8.2.Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описанието в настоящия договор.

8.3. Да прегледа количеството и качеството на доставените стоки и да ги рекламира, ако това е необходимо.

8.4.Да заплати доставените стоки в сроковете по реда на Раздел ІІІ


IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1.Приемането на стоките се осъществява от упълномощен представител на болницата.

9.2При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че стоките са получени, като в протокола се отбелязва датата и часа на доставената стока..

X. СРОК НА ГОДНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговарят на техническите стандарти на производителя.

10.1.1.При рекламация от страна на Възложителя - при доставка на некачествени стоки, рекламираните стоки е необходимо да бъдат заменени от Изпълнителя в тридневен срок от направената рекламация.

10.1.2. Ако стоките не бъдат заменени в тридневен срок от писмено предявена рекламация, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в двоен размер от стойността на некачествената стока.

10.2.Към датата на доставката, остатъчния срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя.

10.3. При неспазване на договорения срок на доставката, съгласно чл.4.1.,Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от стойността на заявената стока.

10.4. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно договорените условия, се изготвя протокол с мотивирано обосновани причини.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1 Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.

11.2 Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неспазване на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 15 дни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11.3 Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

11.3.1.С 30-дневно писмено предизвестие

11.3.2.При невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.
XIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1.За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

12.2.Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от този договор.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР

/доц. д-р Б. Коруков,дм/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница