Решение за откриване на процедурата б обявление за обществената поръчкастраница1/13
Дата09.10.2017
Размер2.04 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
УТВЪРДИЛ:_______________
АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ

/Кмет на община Благоевград/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти”

Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба”

Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия”

Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки”

Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза”

Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

Открита с Решение №............/........... 2016 г.

на Кмета на Община Благоевград

Съгласували:

Иво Николов - Заместник-кмет по икономика и финанси
Христина Шопова – Заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности
Антония Методиева - Директор на дирекция “Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”
Д-р Антон Темелков - Главен експерт „Здравеопазване”
Изготвил:

Мартин Лалев - Главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”

Гр. Благоевград, 2016 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:
РАЗДЕЛ I. ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Решение за откриване на процедурата

Б) Обявление за обществената поръчка
РАЗДЕЛ II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител

Б) Правно основание за провеждане на процедурата

В) Предмет на обществената поръчка.

Г) Приложимо законодателство и документи

Д) Прогнозна стойност на обществената поръчка. Мотиви за избор на процедурата
РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
А) Предмет на поръчката

Б) Местоизпълнение

В) Срок за изпълнение на поръчката

Г) Критерий за оценка на офертата

Д) Условия и начин на плащане
РАЗДЕЛ IV ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците

1. Общи изисквания.

2. Условия за допустимост на участниците.

3.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Б) Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

В) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност

2. Съдържание

В) Условия и ред за провеждане на процедурата. Достъп до документация за участие в процедурата. Разяснения по документацията за участие.

1. Предаване и получаване на офертата

2. Разглеждане на офертите. Оценяване и класиране на офертите.

3. Сключване на договор за обществена поръчка

4. Гаранции

5. Изчисляване на срокове

6. Етични клаузи

7. Комуникация между Възложителя и участниците

8. Други указания

9. Предоставяне на достъп по документацията за участие

10. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие
РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦИ
Образец № 1. Оферта;

Образец № 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата за изпълнение на поръчката;

Образец № 3. Декларация за регистрация по ЗТР;

Образец № 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Образец № 5. Списък-декларация на договорите за доставка, еднакви или сходни с предмета на поръчката;

Образец № 6. Списък-декларация на служителите/работниците, които ще участват при изпълнение на поръчката;

Образец № 7. Декларация за използване на подизпълнител по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

Образец № 8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Образец № 9. Банкова гаранция за изпълнение;

Образец № 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т . 12 от ЗОП;

Образец № 11. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Образец № 12. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт;

Образец № 13. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП;

Образец № 14. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура;

Образец № 15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

Образец № 16. Ценово предложение по съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

Образец № 17. Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Образец № 18. Банкова гаранция за участие.
РАЗДЕЛ VII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

autoshape 109

Кметът на Община Благоевград, с адрес гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, тел. 035973864475, факс: 035973884451, e-mail: mlalev@blgmun.com, в качеството на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград по обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти”

Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба”

Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия”

Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни продукти и подправки”

Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза”

Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

От датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица, се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Благоевград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.blgmun.com, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки - Профил на купувача”, „Процедури провеждани по реда на ЗОП”.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 /десет/ дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането на интернет адрес http://www.blgmun.com/. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 /шест/ дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления. Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 /шест/ дни.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Община Благоевград: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Община Благоевград: http://www.blgmun.com, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки - Профил на купувача”, „Процедури провеждани по реда на ЗОП”.

За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждане на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, свързани с предмета на поръчката.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, описани в настоящата документация, включваща комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в процедурата.

РАЗДЕЛ I.
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Решение за откриване на процедурата

Б) Обявление за обществената поръчка

РАЗДЕЛ II.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кмета на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, с административен адрес: гр. Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев” №1, факс: 073/88 44 16; Интернет адрес: www.blgmun.com;
Б) Правно основание за провеждане на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата Документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.
В) Предмет на обществената поръчка
Предмет на поръчката е: „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти”

Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба”

Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия”

Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки”

Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза”

Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

Забележка: Настоящата обществена поръчка, в частта по Обособени позиции №4 и №8, е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Съгласно разпоредбата на чл. 16 г, ал. 6 и ал. 9 от ЗОП – Оферти могат да подават и други заинтересоване лица извън тези, за които поръчката е запазена, като офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.
Г) Приложимо законодателство и документи
При изготвянето на офертите от участниците трябва да се спазват стриктно изискванията на следните нормативни документи:
Закона за храните (Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015 г.);

Наредба №2 от 07.03.2013 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013 г.)

Наредба №6 от 10.08.2011 г. на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011 г.);

Наредба №37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на учениците (Обн. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009 г.);

Наредба №9 от 16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за дърговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организиране на мероприятия за деца и ученици (Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015 г.);

Наредба №5/25.05.2006 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите за хигиената на храните (Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г.);

Наредба №16/28.05.2010 г. на Министерство на земеделието и храните за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (изм. бр. 71 от 13.09.2011 г.);

Наредба №4/03.02.2015 г. на Министерство на здравеопазването за изискванията към използване на добавки в храните (Обн. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г.);

Наредба №5 от 09.02.2015 г. на Министерство на здравеопазването за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.);

Регламент /ЕС/543/2011 г., Регламент /ЕС/2257/94, Регламент /ЕС/853/2004.
Д) Прогнозна стойност на обществената поръчка. Мотиви за избор на процедурата
Стойността на поръчката се определя в български лева и се отнася за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград за 3 /три/ години. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е до 3 785 483.98 лева /три милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинка/ без начислен ДДС или 4 542 580.77 лева /четири милиона петстотин четиридесет и две хиляди петстонин и осемдесет и лева и седемдесет и седем стотинки/ с начислен ДДС, както следва:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти” – 1 088 784.92 лева /един милион осемдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/ без начислен ДДС или 1 306 541.91 лева /един милион и триста и шест хиляди петстотин четиридесет и един лева и деветдесет и една стотинки/ с начислен ДДС.

Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти” – 931 864.65  лева /деветстотин тридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ без начислен ДДС или 1 118 237.58  лева /един милион сто и осемнадесет хиляди двеста тридесет и седем лева и петдесет и осем стотинки/ с начислен ДДС.

Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба” – 217 316.25 лева /двеста и седемнадесет хиляди триста и шестнадесет лева и двадесет и пет стотинки/ без начислен ДДС или 260 779.50 лева /двеста и шестдесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/ с начислен ДДС.

Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия” – 70 856.37 лева / седемдесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева и тридесет и седем стотинки/ без начислен ДДС или 85 027.65 лева /осемдесет и пет хиляди и двадесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/ с начислен ДДС.

Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки” – 473 390.75 лева /четиристотин седемдесет и три хиляди триста и деветдесет лева и седемдесет и пет стотинки/ без начислен ДДС или 568 068.90 лева /петстотин шестдесет и осем хиляди и шестдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/ с начислен ДДС.

Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци” – 629 688.47 лева /шестстотин двадесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/ без начислен ДДС или 755 626.17 лева /седемстотин петдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ с начислен ДДС.

Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза” – 48 529.40 лева /четиридесет и осем хиляди петстотин двадесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без начислен ДДС или 58 235.28 лева /петдесет и осем хиляди двеста тридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/ с начислен ДДС.

Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви” – 325 053.17 лева /триста двадесет и пет хиляди петдесет и три лева и седемдесет стотинки/ без начисилен ДДС или 390 063.81 лева /триста и деветдесет хиляди шестдесет и три лева и осемдесет и една стотинка/ с начислен ДДС.

Така формираната стойност на обществената поръчка е определяща за съответния ред за възлагане на определения вид процедура.

Въз основа на гореизложеното, възлагането на доставката по тази поръчка се извършва по реда на откритата процедура по смисъла на чл. 16, ал. 4 от ЗОП.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.РАЗДЕЛ IIІ.
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

А) Предмет на поръчката

Предметът на настоящата процедура е: „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград по обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти”

Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба”

Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия”

Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки”

Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза”

Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

Забележка: Настоящата обществена поръчка, в частта по Обособени позиции №4 и №8, е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Съгласно разпоредбата на чл. 16 г, ал. 6 и ал. 9 от ЗОП – Оферти могат да подават и други заинтересоване лица извън тези, за които поръчката е запазена, като офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.Б) Местоизпълнение
Детски и социални заведения на територията на община Благоевград по приложен списък – Приложение № 1.
В) Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на поръчката е 3 /три/ календарни години и започва да тече от момента на влизане на договора в сила. За обособени позиции №№3, 4, 5, 6, 7, 8, срокът за изпълнение започва да тече след изтичане срока на сключените към настоящия момент договори.
Г )Критерий за оценка на офертата:
Класирането на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта” (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
Д) Условия и начин на плащане
Плащанията по договора ще се извършват в лева по банков път в срок до 30 календарни дни, след представяне на Фактура от изпълнителя, Приемо-предавателен протокол – опис, подписан от представители на страните по договора на доставеното и прието действително количество и видове храна, Ветеринарномедицинско свидетелство за животински суровини и продукти, издаден от РВМС /ако е приложимо за съответната доставка/ или Сертификат за качество, съгласно Наредбите на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните и международните стандарти за качество, анализно свидетелство.

Една от основните дейности на здравните, детските и социални заведения е осигуряване на здравословно и рационално хранене на лица от всички възрастови групи.

Целта на поръчката е своевременното доставяне на хранителните продукти франко-складовете на заведенията по предварително дадена заявка. Необходимото количество хранителни продукти се определя ежедневно от определени от Възложителя лица. Тези лица дават ежедневна заявка до Изпълнителя за необходимото количество и вид на доставката.

Доставените хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба №16/28.05.2010 г. (изм. бр. №71) от 13.09.2011 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци издадена от МЗХ, Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с ПМС №383 от 04.12.2014 г., Наредба №4/03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните, Наредба №5 от 09.02.2015г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС №119 от 19.07.2012 г., Наредба №9/16.09.2011 г. за изискванията на храните в детските заведения, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Регламент /ЕС/ 543/ 2011 г., Регламент /ЕС/ 2257/94, Регламент /ЕС/853/2004, както и Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията.

Крайната цена за доставка на всеки артикул по обособените позиции се определя на база Справка-бюлетин на “САПИ” ЕООД за средните цени на едро с ДДС за съответния продукт – определен по вид и качество в Техническите спецификации и съгласно оферирания в Ценовото предложение от Участника % /процент/ отстъпка от тази базова цена. Предложената единична цена не може да бъде по-висока от -5% /минус пет процента/ от цената на съответния артикул, обявен в бюлетина на „САПИ” ЕООД към крайната дата на срока за получаване на оферти.

Средната цена на едро с ДДС за съответния продукт се определя ежемесечно за предходния месец, на база справка-бюлетин, публикуван от “САПИ” ЕООД за област Благоевград.Справка-бюлетин на “САПИ” ЕООД за област Благоевград, се поръчва и получава от Изпълнителя, като цената за получената информация се заплаща от Изпълнителя.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница