Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчкастраница1/6
Дата07.12.2018
Размер332 Kb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6
УТВЪРЖДАВАМ:......................................

ДОЦ. ХРИСТИЯН ГРИВА

/ДИРЕКТОР НА НЦОЗА/
Дата:.............................

документация
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:
ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЗА НУЖДИТЕ НА НЦОЗА.

гр. София

2013г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
за провеждане на открита процедура, за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, за нуждите на НЦОЗА”.


 1. Решение за откриване на процедурата

 2. Обявление за обществена поръчка

 3. Решение за промяна

 4. Описание на предмета на поръчката – Приложение № 1

 5. Техническа спецификация на поръчката – Приложение № 2

 6. Методика за оценка на офертите - Приложение № 3

 7. Изисквания и указания за подготовката на оферта - Приложение № 4

 8. Проект на договора - Приложение № 5

 9. Оферта - Образец № 1

 10. Списък на документите - Образец № 2

 11. Административни сведения за участника - Образец №3

 12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец № 4

 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Образец 5

 14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец 6

 15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец 7

 16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец 8

 17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора - Образец 9

 18. Справка съгласно чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП- Образец 10

 19. Справка съгласно чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП - Образец 11

 20. Справка съгласно чл. 51, ал. 1, т.4 от ЗОП - Образец 12

 21. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 13

 22. Ценовото предложение” - Образец № 14

Приложение № 1(на осн. чл. 28, ал.1, т.3, от ЗОП)


Описание на предмета на поръчката

I. Предмет на поръчката: „Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, за нуждите на НЦОЗА”.

II. Прогнозна стойност на поръчката – до 140 000.00 (сто и четиридесет хиляди) лв. без включено ДДС.

III. Срок на договора: 31.12.2014 г. или до достигане на прогнозната стойност от 140 000.00 (сто и четиридесет хиляди) лв. без включено ДДС.

Приложение № 2

(на осн. чл. 28, ал.1, т.4, от ЗОП)

УТВЪРЖДАВАМ:......................................

ДОЦ. ХРИСТИЯН ГРИВА

/ДИРЕКТОР НА НЦОЗА/


Техническа спецификация на поръчката
I.Предмет на обществената поръчка: “Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, за нуждите на НЦОЗА”.

II.Изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката:

1. Количеството на самолетните билети и дестинациите се определят в зависимост от конкретните нужди на възложителя, с предварителни писмени заявки, изпратени по факс или имейл адрес от името на оторизираните от възложителя лица.

2. Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигурява самолетни билети по редовни международни линии икономична класа. Когато е подходящо и целесъобразно, могат да бъдат предложени и самолетни билети на нискотарифни авиокомпании с представяне на всички условия на пътуване, като предложените цени трябва да включват всички такси и данъци, свързани с осъществяването на превоза.

3. Участникът е задължен да осигурява изгодни и удобни директни полети на авиокомпании във всички дни от седмицата, а при липса на директен полет в периода - с минимален брой прекачвания, с кратки и/или съобразени с целите на пътуването престои.

4. В случай че участникът е посочил в ценовото си предложение таксата за осигуряване на самолетен билет (такса за обслужване), то същата трябва да включва всичките му разходи, свързани с осигуряването на един самолетен билет, включително и разходите за доставката на самолетния билет.

5. По време на изпълнение на сключения договор, изпълнителят трябва да предлага самолетни билети до всички дестинации, посочени от възложителя, на възможно най-изгодни цени.

6. При определяне на цената на билета изпълнителят е задължен да прилага всички валидни към датата на пътуването отстъпки на авиокомпаниите (седмичен престой, уикенд правило, сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции), бонусни програми, договорени тарифи за групови пътувания, както и на преференциални условия, които авиокомпаниите предлагат въз основа на сключени споразумения.

7. По време на изпълнение на сключения договор, изпълнителят трябва да формира цените на самолетните билети на база най-ниските цени на авиокомпаниите, валидни към датите на пътуването.

8. Цените на билетите се определят в български лева / левовата равностойност за съответната валута по курса на БНБ за деня на плащането, по банков път.

9. Срок за изпращане на билет: билетите се изпращат по електронна поща pokana@ncpha.government.bg до възложителя и до пътуващото лице, при положение, че възложителят е предоставил електронен адрес на пътуващото лице.

10. Когато е необходимо издадените самолетни билети да бъдат предадени на хартиен носител /разпечатани/ на възложителя, то същите трябва да се доставят в рамките на един работен ден на адрес: гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, стая 16 деловодство (или до пътуващото лице), а при спешни пътувания и в по-кратък срок.

11. Самолетните билети, протоколи, фактури и други документи, които не се доставят по електронен път, трябва да се доставят до адреса на възложителя.

Приложение № 3

(на осн. чл. 28, ал.1, т.7, от ЗОП)


УТВЪРЖДАВАМ:......................................

доц. Християн Грива

/директор на НЦОЗА/

Методика за оценка на офертите
Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, за нуждите на НЦОЗА”, въз основа на оценка на офертите според критерия “икономически най-изгодна оферта”.

"Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета на обществената поръчка по отношение на техническо обслужване, цена, преимущества, оперативни разходи, отстъпки цени и начин на плащане.

За икономически най-изгодна оферта ще бъде определена офертата, която има най-висока комплексна оценка, като сбор от оценките по отделните показатели, както следва:
Показател за оценка

Точки

Начин на присъждане на точките

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка

Начин на оценяване на показателя

1.

Показател № 1:

Такса за издаване на самолетен билет (такса ”обслужване”) в лева, предложен от съответния участник.Забележка: Таксата за издаване на самолетен билет “такса обслужване”, се посочва по един от посочените два начина:

1. “Без начисляване на такса за издаване на самолетен билет “такса обслужване”;

2. “Такса в лева, като положително число, различно от нула”.

Максимален брой - 100

Най-ниската предложена такса ще бъде оценена с максимален брой точки, а всяка следваща и по-висока от предходната с по 5 точки по-малко.15%

П1= Присъдени точки за конкретното предложение х 15

Мах присъдени точки на участник2.

Показател № 2:

Възстановяване на сума (изразено, като % стойност) от закупен двупосочен билет за пътуване, който поради настъпили за възложителя обстоятелства не е бил реализиран.
Максимален брой - 100

Най-високият % ще бъде оценен с максимален брой точки, а всеки следващ и по-малък от предходния, с по 5 точки по-малко.


30%

П2= Присъдени точки за конкретното предложение х 40

Мах присъдени точки на участник3.Показател № 3:

Предложена от участника отстъпка (изразена в % стойност) от крайната обща стойност на закупените билети за група от 3 (трима) и повече пътника, двупосочни билети, икономична класа (от) и (за) различни дестинацииМаксимален брой - 100

Най-високият % ще бъде оценен с максимален брой точки, а всеки следващ и по-малък от предходния, с по 5 точки по-малко.

40%

П3= Присъдени точки за конкретното предложение х 30

Мах присъдени точки на участник4.

Показател № 4:

Предложен срок за отложено плащане, в съответствие с изискванията на чл.303а, ал.2 от Търговски закон.Максимален брой - 100

Най-дългият срок за отложено плащане бъде оценен с максимален брой точки, а всеки следващ и по-къс от предходния, с по 5 точки по-малко.

15%

П4= Присъдени точки за конкретното предложение х 15

Мах присъдени точки на участник5.

Комплексна оценка (КО) на всеки участник ще бъде оценен по формулата:

КО = П1+П2+П3+П4

Крайното класиране на участниците се извършва съгласно броя на получените от тях точки, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще извърши класирането, при условията разписани в чл.71, ал.4 от ЗОП.

Получаването, разглеждането, оценката на офертите и съставянето на протокол с резултатите от работата се извършва от длъжностни лица, определени със заповед от Възложителя.
Приложение № 4

(на осн. чл. 28, ал.1, т.8, от ЗОП)


ИЗИСКВАНЯ И указания за подготовката на офертата
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда определен в ЗОП с предмет: “Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, за нуждите на НЦОЗА”.


Каталог: files -> targove
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
targove -> IV. образци на документи за участие
targove -> Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката
targove -> Образец №5 До нцоза
targove -> Утвърдил: доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница