Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчкастраница1/3
Дата24.07.2016
Размер386.12 Kb.
ТипРешение
  1   2   3
Утвърждавам: .....................................

Директор „Икономически Дейности“, упълномощено лицеДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП

за сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10,

собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от една година

На основание:

 1. Решение на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, отразено в Протокол 253 от 01.06.2015 г.;

 2. Решение Р-... от .......... 2015 г. на Директор ИД на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за провеждане на открита процедура;

 3. Обявление за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № .......... на .......... 2015 г.


Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

 1. Решение за откриване на процедурата.

 2. Обявление за обществената поръчка.

 3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции.

 4. Спецификации и технически изисквания, съгласно Глава III, т.3, т.4 и т.5 на Вътрешните правила, одобрени с решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 235 от 17.07.2014 г.

 5. Критерий за оценка на офертите.

 6. Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне.

 7. Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.

 8. Образци на декларации.

 9. Приложение 1.

 10. Приложение 2.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от една година.

 2. Обособени позиции: Поръчката няма обособени позиции.


СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. СПЕЦИФИКАЦИИ

Комплектност на циклотронен комплекс “Biomarker Generator”, производство на Advanced Biomarker Technologies Inc. (ABT) с автоматизиран модул за радиохимия и качествен контрол:
Описание

Количество

1

2

3
Система на ускорителя
1

7.5 MeV ускорител

1

2

Системи за обезопасяване на ускорителя

3

3

Системи за подаване на газ

1

4

Модул за контролните системи на ускорителя

1

5

Механична вакуумна помпа

1
Лъчезащитна система
6

Лъчезащитна обвивка с вградени повдигачи

1

7

Системи за повдигане на лъчезащита

3
Мишена
8

Мишена, 18F

1
Охладителна система
9

Топлообменник вода/вода

1

10

Тръбна система за вода

1
Радио-химична система
11

Модул за радиохимия

1

12

Лъчезащита на химичната карта

1

13

Платформа/маса

1

14

Система за дозиране на реагентите

1

15

HMI (автоматична система за управление) с тъч-скрийн контрол

1

16

Защитен кожух за спринцовка

2
Модул за контрол на качеството
17

Многопортова помпа със спринцовка

1

18

UV детектор

1

19

Детектор на коефициента на пречупване

1

20

Дегазатор

1

21

Помпа за разтворителите за HPLC

1

22

RS-232 адаптер за етернет карта

1

23

Нагревател на колоните

1

24

Контролен модул

1

25

Колона за HPLC

1

26

Резервоари за разтворителите

2


 1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Сервизното обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 да включва:

 1. Неограничен брой сервизни часове за срока на договора, а именно:

 1. сервизни часове за дистанционна поддръжка чрез софтуер за комуникация и

 2. сервизни часове на място при циклотронния комплекс.

Подмяна на всички дефектирали части и вложени компоненти. Стойността на частите, почистващите комплекти и системните компоненти, както и на всички други разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по придобиване, логистика, митнически услуги, данъци и такси се включват в цената на сервизното обслужване.

 1. Инсталиране на нови версии на софтуера на циклотронния комплекс.

 2. Профилактично сервизно обслужване и поддръжка на системите на циклотронния комплекс.

 3. Използване на измервателна и/или друга апаратура, необходима за диагностика и сервиз.

 4. Всички други разходи на участника, избран за изпълнител, свързани с изпълнение на дейностите му по настоящия договор.

 5. Всички дейности ще се извършват след писмена заявка, изпратена в работни дни между 9.00 и 18.00 часа на факс или електронна поща на участника, избран за изпълнител, в която възложителят описва: дата и час на установяване на повредата; кратко описание на възникналата неизправност, както и при възможност описание на увредените елементи на циклотронния комплекс; предполагаеми причини за повредата; лице за контакт; телефони за връзка.

 6. Всички сервизни дейности на територията на циклотронния комплекс ще се извършват единствено и само след като радиационният фон е допустим за работа на персонал в среда на ИЙЛ (източници на йонизиращи лъчения).

 7. Всички срокове за изпълнение на изпратена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за ремонт, ще се отчитат от момента на приемането й от участника, избран за изпълнител, като часът се удостоверява чрез рапорт от факс апарата или съобщение от електронната поща на възложителя, в зависимост от начина на изпращането на конкретната заявка.

 8. При приемане на писмена заявка за ремонт, участникът, избран за изпълнител, се задължава да я впише в сервизен дневник, представляващ досие с всички приети заявки за ремонт за срока на действие на договора.

 9. Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да поддържа на място, в непосредствена близост до циклотронния комплекс, предоставено безвъзмездно от възложителя за срока на договора, склад с често подменяеми системни компоненти.

 10. Участникът, избран за изпълнител, е длъжен в срок до 2 (два) часа от часа на приемането на подадената от възложителя писмена заявка за ремонт, да осигури сервизен инженер, който чрез софтуер за дистанционен сервизен достъп или при необходимост на място при циклотронния комплекс, да се запознае с повредата и да пристъпи към нейното диагностициране и по-нататъшно отстраняване, ако са налице условията по т.7.

 11. Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да извърши диагностика и при възможност да отстрани възникналата повреда и/или неизправност чрез софтуер за дистанционен сервизен достъп или при необходимост на място при циклотронния комплекс в срок до 2 (два) часа от момента на запознаване с повредата.

 12. При невъзможност за отстраняване на диагностицирана повреда и/или неизправност в срока, посочен в т.12, поради необходимостта от влагане на резервни части, налични в склада на участника, избран за изпълнител, той се задължава да я отстрани в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от приета писмена заявка за ремонт.

 13. В случаите, когато след извършване на диагностиката съгласно т.12 се установи, че възникналата повреда и/или неизправност не може да бъде отстранена от сервизен инженер на участника, избран за изпълнител, и се налага намеса на специалисти на производителя на циклотронния комплекс, срокът за отстраняване на повредата не може да бъде повече от 4 (четири) календарни дни от приета писмена заявка за ремонт. В случай, че след диагностицирането, описано в т.12, се установи необходимост от намесата на специалисти на производителя на циклотронния комплекс, както и влагането на резервна част, налична в склада на участника, избран за изпълнител, т.13 не може да се прилага с цел удължаване на срока за ремонт, предмет на настоящата точка. За срок на изпълнение на заявката се счита по-дългият, а именно 4 (четири) календарни дни от приета писмена заявка за ремонт.

 14. При необходимост от доставка на резервна част, която не е налична в склада на участника, избран за изпълнител, отстраняването на повредата, включващо доставка на частта и подмяната й, не може да бъде повече от 7 (седем) календарни дни, считано от датата и часа на приемане на писмената заявка за ремонт. В този случай участникът, избран за изпълнител, задължително уведомява възложителя писмено за продължителното преустановяване на работата на циклотронния комплекс. В случай, че след диагностицирането, описано в т.12, се установи необходимост от доставка на неналична в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервна част, т.13 и т.14 не могат да се прилагат с цел удължаване на срока, предмет на настоящата точка. За срок на изпълнение на заявката се счита най-дългият, а именно 7 (седем) календарни дни от приета писмена заявка за ремонт.

 15. Отстраняването на повреда на части от системите и съоръженията на циклотронния комплекс при необходимост може да се извършва в ремонтна база на участника, избран за изпълнител, като това може да се осъществи единствено и само след писмено съгласие на възложителя, като за целта се издава Приемо-предавателен протокол. Срокът за отстраняване на повредата следва да бъде предварително съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички допълнителни разходи са за сметка на участника, избран за изпълнител, съгласно т.2.

 16. При извършване на сервизното обслужване на циклотронния комплекс, включително и при профилактиките, възложителят се задължава за целия период на ремонт или профилактика да осигури присъствието на свой упълномощен представител, който да следи и да приема извършената работа, както и да подписва издаваните от участника, избран за изпълнител, документи.

 17. След приключване на работата по изпълнението на всяка заявка за ремонт, се съставя Сервизен протокол за изпълнена заявка, като в него участникът, избран за изпълнител отразява:

 1. ден и час на започване на изпълнението на заявката;

 2. ден и час на приключване на изпълнението на заявката;

 3. име на сервизния инженер, извършил ремонта;

 4. подробно описание на извършените дейности по отстраняване на повредата;

 5. подробно описание на вложените материали, консумативи и резервни части по вид и количество.

 1. При извършване на профилактика, възложителят се задължава да осигури достъп до циклотронния комплекс и до всички съоръжения и инсталации за целия период, необходим за самата профилактика. Периодът и времето, необходимо за профилактика, следва да бъдат предварително съгласувани с възложителя, минимум 14 (четиринадесет) календарни дни преди евентуалното й започване. След приключване на работата, се съставя Сервизен протокол за профилактика, като в него участникът, избран за изпълнител отразява:

  1. дата и час на започване на изпълнението на профилактиката;

  2. дата и час на приключване на изпълнението на профилактиката;

  3. име на сервизния инженер, извършил профилактиката;

  4. подробно описание на извършените дейности;

  5. подробно описание на подменените почистващи комплекти и системни компоненти.

В случай, че по време на профилактиката бъде установено наличието на повреда и/или неизправност на някои от съоръженията или инсталациите на циклотронния комплекс, за която възложителят не е уведомил участника, избран за изпълнител, тъй като циклотронния комплекс не е дал съответната индикация, се изготвя Сервизен протокол за установена повреда, като повредата и/или неизправността се отстранява при спазване на сроковете, указани в т. 12, т.13, т.14 и т.15.

 1. Ремонтът или профилактиката се считат за извършени, ако задължително са изпълнени кумулативно следните условия:

 1. Циклотронният комплекс и всички негови съоръжения и инсталации са предадени функционално годни и безопасни за работа.

 2. Проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилната и безопасна работа.

 3. Сервизният протокол за извършения ремонт или профилактичен преглед, съставен от сервизен инженер на участника, избран за изпълнител, е двустранно подписан и предаден на упълномощено от възложителя длъжностно лице.

 1. Към момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, сервизен инженер на участника, избран за изпълнител, в присъствието на упълномощено от възложителя лице, се задължава да провери изправността на циклотронния комплекс и условията, при които той работи. Резултатите за състоянието на съоръженията и инсталациите на циклотронния комплекс се отразяват в Протокол, който се подписва от страните и представлява неразделна част от договора за възлагане на обществената поръчка. Страните изрично се договарят, че циклотронният комплекс следва да работи при определени параметри, указани от производителя като задължителни за нормалното му функциниране в Технически Фиш (Приложение 1) и Biomarker Generator - Спецификации на оборудването (Приложение 2) и съобразени с действащата за срока на обществената поръчка нормативна уредба в Република България, свързана с безопасните условия на труд.

 2. Участникът, избран за изпълнител, е необходимо да извършва всички софтуерни актуализации на циклотронния комплекс, изисквани от фирмата - производител, като предварително ги съгласува с възложителя.

 3. Участниците са длъжни да представят:

 1. Оторизация от производителя на циклотронен комплекс ABT BG-10, че имат право да извършват сервизна дейност на територията на Република България;

 2. Удостоверения/сертификати на името на сервизния инженер/и за проведено обучение при производителя и/или в оторизирани центрове на производителя на циклотронния комплекс.

КРИТЕРИЙ ЗА оценка на офертИтЕ

Оценяването на офертите се извършва въз основа на критерия най-ниска цена, при пълно съответствие на техническите изисквания и изискванията в документацията.

На първо място ще бъде класирана офертата с предложена най-ниска цена. В случай, че се установи една и съща цена в две или повече оферти, комисията, назначена от възложителя да отвори и оцени предложенията, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ и указания за нейното изготвяне

Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта.Не се допускат варианти на офертите.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, независимо от факта дали това обстоятелство е изрично декларирано от участника в самото предложение. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка.

Всяка оферта трябва да съдържа всички необходими документи по чл. 56 от ЗОП и съгласно тръжната документация на възложителя, и да са спазени императивните условия на чл. 57 от ЗОП, а именно: офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик No1 с надпис “Плик No1 - Документи за подбор”, в който се поставят следните документи:


 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

 2. Представяне на участника по образец, включващо административни сведения:

- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

- Декларация по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 1. Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за липса на обстоятелства по чл.55, ал.7 и по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.

 2. Декларация по чл.56 ал. 1, т. 8 за участие на подизпълнители (в приложимите случаи) .

 3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в приложимите случаи), съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП.

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на изискванията съобразно вида и дела на участието си. Подизпълнителите е необходимо да представят следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

- копие на документ за единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- декларации по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП;

- декларации по чл. 56, ал.1, т.6 за липса на обстоятелства по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП;- декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

 1. Списък - Декларация на техническите лица по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП.

 2. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне една извършена услуга. Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат: удостоверение, издадено и подписано от получателя/ възложителя на услугата. Удостоверението се представя в оригинал или заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка услуга. При посочване на регистъра в АОП, следва да се посочва освен Идентификационен номер на поръчката в АОП и ID на документа.

 3. Каталог: uploaded -> system documents
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница