Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчкастраница1/4
Дата17.03.2017
Размер476.64 Kb.
ТипРешение
  1   2   3   4
Утвърждавам: .....................................

Директор "Икономически Дейности", упълномощено лице


ДОКУМЕНТАЦИЯза провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за доставка на:

1) Оборудване за комплексна автоматизация на Отделението по Обща и клинична патология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна;

2) Ехографско ендоскопско и лапароскопско оборудване за Първа клиника по хирургия към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна;

3) Оборудване за направление Онкология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна

на основание Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 246 от 11.02.2015 г. и Решение Р-157 от 04.03.2015 г. на Директор ИД на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна за провеждане на открита процедура и на основание Обявление за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 652103 на 04.03.2015 г.


По Договор № BG161РО003-1.1.07-0405-С0001-SU-1 за безвъзмездна финансова помощ по проект "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД"
Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

  1. Решение за откриване на процедурата.

  2. Обявление за обществената поръчка.

  3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително и на обособените позиции.

  4. Tехнически спецификации.

  5. Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне.

  6. Проект на договор за изпълнението на обществена поръчка.

  7. Образци на декларации.


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
ДОСТАВКА НА:

1) Оборудване за комплексна автоматизация на Отделението по Обща и клинична патология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна;

2) Ехографско ендоскопско и лапароскопско оборудване за Първа клиника по хирургия към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна;

3) Оборудване за направление Онкология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна
КРИТЕРИЙ ЗА оценка на офертИтЕ

Оценяването на офертите се извършва въз основа на критерия най-ниска цена, при пълно съответствие на техническите спецификации и изискванията в документацията.

На първо място за всяка обособена позиция ще бъде класирана офертата с предложена най-ниска цена за нея. В случай че, се установи една и съща цена по дадена позиция, в две или повече оферти, Комисията, назначена да отвори и оцени предложенията, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за съответните обособени позиции.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. Обособена позиция номер едно:Наименование на актива

Кол.

Нова техническа и функционална характеристика

Оборудване за комплексна автоматизация на Отделението по Обща и клинична патология към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна

1.

Криостат

2

Автоматизиран криостат с UV дезинфекция и вакуумна система за изсмукване на остатъците при рязане.

Рязането се извършва автоматизирано чрез настройка дебелините и скоростта на рязане.

Бутон за дезинфекция.

Вакуумна система за почистване на работните площи и разпъване на срезовете с интегриран бактерициден филтър в апарата.

Самостоятелно стоящ апарат на колела.


2.

Принтер за касети за тъкани


1

За надписване с цифри и букви или чрез генериране на баркод

Производителност – не по-малко от 10 касети/мин. и не повече от 15 касети/мин.

Капацитет – 6х80 бр. касети до 6 цвята

Настройка на ъгъла на печатане на 35 градуса или на 45 градуса

Отворена система – възможност за работа с всички познати на пазара касети

В к-т с баркод скенер и външен дисплей тип „Touch screen”, станция за разтоварванеВъзможност за свързване със съществуващата лабораторна информационна система

3.

Принтер за предметни стъкла


1

За надписване с цифри и букви или чрез генериране на баркод

Производителност – не по-малко от 10 стъкла/мин. и не повече от 15 стъкла

Капацитет – 3х150 бр. стъкла

Отворена система – възможност за работа с всички познати на пазара стъкла

В к-т с баркод скенер и външен дисплей тип „Touch screen”, станция за разтоварване

Възможност за свързване със съществуващата лабораторна информационна система


4.

Бърз тъканен процесор


1

С кратки програми за тъканни биопсии от 1ч и 2ч и дълга програма за големи хистологични материали от 6 ч максимум.Общ капацитет до 600 касети.

2 реторти за зареждане на материали, които работят


независимо една от друга.


5.

Парафинов център с вградени топла и студена плоча

2

Парафинов резервоар с обем не по-малък от 3 л. за поддържане на парафина в течно състояние

Настройка температурата на стапяне на парафина в диапазон не по-малък от 55 до 70 градуса по Целзий

Топла плоча за затопляне на формите за изливане на парафина

Студена плоча за изстудяване на излетите блокчета /стягане на парафина/6.

Автоматизиран ротационен микротом


3

За автоматизирано извършване на срези, но подходящ и за ръчна работа

Срези в четири различни режима: единичен срез, непрекъснати срези, постъпателен режим и режим на отнемане на излишния парафин от блокчето чрез възвратно-постъпателни движения

Възможност за регулиране скоростта на извършване на срези при автоматичен режим

Информация на информационен панел за моментното състояние на работа на инструмента като ретракция, аварийно спиране, заключване на маховика, дебелина на “триминга“, дебелина на срезите, както и натрупване броя на срезите и дебелината им

Автоматично хоризонтално придвижване на пробата с две скорости

( 300 μм / сек. или 900 μм / сек. )

Контрол на скоростта и посоката на подаване на пробата

В комплект с държач за еднократни ножчета за нисък и висок профил и клампи за захващане на стандартни касетки и парафинови блокчета7.

Водна баня за разпъване на срезите


1

Обем – 2л. С квадратна форма и нагреваеми повърхности извън водосъдържателя, осигуряващи място за сушене на стъклата с пробите

Температурен диапазон – от стайна до 75 градуса по Целзий; точност – ±0,2 градуса по Целзий. Всяка температура над 44 градуса по Целзий се индикира чрез примигване на LED индикатор. Дигитален дисплей указващ зададената и настоящата температура на ваната.8.

Нагревателна плоча за изглаждане на срезите върху предметни стъкла

2

С квадратна форма, капацитет – до 60 стъкла

Температурен диапазон – от стайна до 75 градуса по Целзий; точност – ±0,2 градуса по Целзий. Всяка температура над 44 градуса по Целзий се индикира чрез примигване на LED индикатор. Дигитален дисплей, указващ зададената и настоящата температура на ваната9.

Автоматизирана система за рутинно оцветяване с трансферна станция


1

Капацитет –паралелна обработка на макс. 10 поставки за 30 стъкла всяка

Непрекъснато зареждане / разтоварване чрез 2 зареждащи/разтоварващи станции

18 вани, 5 от които могат да се използват за вода

Едновременна работа на няколко оцветителни програми

Автоматичен мониторинг на чистотата на реактивите

Интегрирана аспирационна система

15 вградени програми с 25 стъпки всяка

Възможност за избор на време от 1сек до 1 ч и скорост, амплитуда и брой на потапянията

В комплект с трансферна станция към робот за покриване със стъкла


10.

Автоматизирана система за имунохистохимично оцветяване


1

Капацитет –паралелна обработка на макс. 3 поставки за 10 стъкла всяка

Непрекъснато зареждане / разтоварване

36 вани за реактиви

Едновременна работа на няколко оцветителни протокола

Поддържане на постоянна температура от 100 градуса по Целзий

Her2 стандартизиран кит с контроли


11.

Апарат за монтиране и залепване на покривни стъкла

1

Свързван с автоматичния оцветител посредством трансферна станция Скорост на залепване – 1 стъкло/ 9 сек.

Възможност за работа със стандартни покривни стъкла от 22-24 mm до 40-60mm.


Сензор за счупени стъкла

Прецизна настройка количеството на лепилото в зависимост от вискозитета му и възможност за работа с всички лепила на пазара

Вградена аспирация


12.

Бинокулярен микроскоп с оптика коригирана за безкрайност


6

Планахроматни обективи 4х/0.10; 10х/0.25; 20х/0.40; 40х/0.65; 100х/1.25 имерсия

Окуляри планахроматни – 10х/20 с очни протектори, единият от които фокусируем

Дигитална цветна камера Противопрахово покривало


13.

Скенер за стъкла

1

Автоматизиран скенер за микроскопски препарати за сканиране с реални оптични увеличения.

- Оптични увеличения: 5х, 10х, 20х, 40х

- Разделителна способност 0.25μm/pixel

- Динамично автофокусиране

- Скорост на сканиране с обектив 20х < 60 сек.

- Носач за сканиране на 4бр. или повече стъкла едновременно

Софтуерната платформа да позволява сканираните микроскопски

изображения да се подреждат в сървър, да дава права на достъп до тях на различни потребители. Всеки потребител може да има достъп до всички изображения или само до определена група. Платформата да е интернет базирана и да не изисква допълнителен софтуер, да може да се използва от всеки компютър с интернет връзка. Интерфейсът да позволява разглеждане на изображенията с различни микроскопски увеличения
14.

Хистотеки - модулна система за съхранение на 90 000 стъкла и 60 000 блокчета


1

Състояща се от:

Тяло с чекмеджета за 6 000 микроскопски стъкла с р-ри 76х26мм; - 15 броя

Държачи за подреждане на стъкла, за 26мм стъкла – 210 броя

Тяло чекмеджета за 1 200 парафинови блокчета; - 50 броя15.

Флуоресцентен микроскоп за диагностика на бъбречни биопсии

1

Планахроматни обективи

5х/0.15 , 10х/0.30, 20х/0.50, 40х/0.75, 100х/1.30 имерсия

Окуляри планахроматни – 10х/25 с очни протектори, фокусируеми

Източник на флуоресценция с метал халидна лампа с живот >2000h, с регулиране на интензитета, без загряване,

Флуоресцентни филтри за DAPI, FITC, TRITC, Texas Red

5 Mpixel дигитална цветна камера за флуоресценция

Вграден софтуер за обработка и архивиране на флуоресцентни изображения


16.

Камина за пускане на материали

1

Камина за пускане на хистологични материали с

р-ри на работния плот на камерата не по-малки от 1100x600 мм с вкл. мивка със смесителна батерия, вградено осветление осветяващо работната повърхност, аспирационна система с пре-филтър и активен филтър за органични/ароматни разтворители, въглеводороди, киселинни газове

Работно пространство снабдено с необходимото оборудване за лесно и качествено рязане на тъканни материали; аспирационна система предотвратяваща излизането на формалиновите пари в работното помещение и предпазване на персонала от вдишването им


17.

Лабораторен хладилник/фризер

3

Обем

254л –хладилник;

107 л - фризер.

Динамично охлаждане хладилник, статично- фризер.

Автоматично размразяване-хладилник, ръчно- фризер.

Два независими дисплея с Comfort електроника.

Рафтове 4 броя, чекмеджета- 3. Електроника- тип Comfort- регулиране на температурата до 1/10 от градуса.

Интегрирана температурна аларма и памет с данни за отклонение от зададените max. u min. температура. 1 точка на калибрация.

Дясно отваряеми врати с ключалки. Температурен диапазон от +3 до +8 градуса по Целзий /-9 до -30 градуса по Целзий.


Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница