Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчкаДата24.07.2016
Размер244.5 Kb.
ТипРешение
Утвърждавам: .....................................

Директор "Икономически Дейности", упълномощено лице


ДОКУМЕНТАЦИЯза провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години

на основание Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 249 от 12.03.2015 г. и Решение Р-316 от 12.05.2015 г. на Директор ИД на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна за провеждане на открита процедура и на основание Обявление за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 666185 на 12.05.2015 г.


Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

 1. Решение за откриване на процедурата.

 2. Обявление за обществената поръчка.

 3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително и на обособените позиции.

 4. Tехнически спецификации.

 5. Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне.

 6. Проект на договор за изпълнението на обществена поръчка.

 7. Образци на декларации.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СОБСТВЕНОСТ
НА МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ


КРИТЕРИЙ ЗА оценка на офертИтЕ

Оценяването на офертите се извършва въз основа на критерия най-ниска цена, при пълно съответствие на техническите спецификации и изискванията в документацията.На първо място за всяка обособена позиция ще бъде класирана офертата с предложена най-ниска цена за нея. В случай че, се установи една и съща цена по дадена позиция, в две или повече оферти, Комисията, назначена да отвори и оцени предложенията, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за съответните обособени позиции.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

№ по ред

Наименование

Брой апарати

Брой часове за три години

1

2

3

4

1

Рентгенографичен дигитален апарат CANON, ARCOMA T1

1

90

2

Мобилен рентгенов апарат, C-рамо Zeihm, Zeihm Vision 3D VARIO

1

30

3

Мобилен рентгенов апарат, C-рамо Zeihm, Zeihm Vision RFD

1

45

4

Ехокардиограф GE Healthcare , модел VIVID 7 PRO

1

9

5

Мобилен рентгенов апарат, С-рамо GE Healthcare, Flurostar 9700

1

45

6

Рентгенов остеоденситометър GE Healthcare, модел Lunar Prodigy Pro, SN -74360

1

5

7

Скенер с ядрено-магнитен резонанс GE Healthcare, Signa 1.5 T

1

75

8

Мобилен рентгенов апарат Italray,Basic 406

3

18

9

Скопично-графичен дигитален рентгенов апарат Primax, CLISIS Axess

1

24

10

Анестезиологичен апарат GE Healthcare, Avance S/5

6

54

11

Анестезиологичен апарат с интегриран монитор GE Healthcare, Avanse S/5

1

6

12

Гама камера ADAC, Vertex

1

30

13

Позитронно-емисионен томограф/ Компютърен томограф PHILIPS, GEMINI TF 16W TF

1

90

14

Ангиографски апарат SIEMENS, AXIOM Artis zee floor, с оборудване

2

324

15

Компютърен томограф SIEMENS, Dual Sourcе, Somatom Defintion,SN -60436

1

180

16

Компютърен томограф SIEMENS, Somatom Spirit,SN

1

180

17

Апарат за автохемотрансфузия Sorin Group, Dideco Electa

1

6

18

Контрапулсатор Datascope, CS 100

3

27

19

Машина за ЕКК Sorin Group, Stockert S3, в комплект с 2 топлообменника

2

24

20

Апарат за хемодиализа Frezenius medical care, Frezenius 4008S,4008E,4008H

43

258

21

Анестезиологичен апарат Draeger, FABIUS

6

54

22

Анестезиологичен апарат Draeger, PRIMUS

2

18

23

Медицински респиратор Draeger, EVITA 2 DURA

3

18

24

Медицински респиратор Draeger, EVITA 4

2

12

25

Медицински респиратор Draeger,ЕVIТА XL

2

12

26

Медицински респиратор Draeger,SAVINA 300

1

6

27

Медицински респиратор Draeger, педиатричен BABYLOG 8000PLUS

1

6


ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА и указания за нейното изготвяне

Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта.Не се допускат варианти на офертите.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

Офертата има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, независимо от факта дали това обстоятелство е изрично декларирано от участника в самото предложение.

Всяка оферта трябва да съдържа всички необходими документи по чл. 56 от ЗОП и тръжната документация на Възложителя, и да са спазени императивните условия на чл. 57 от ЗОП, а именно офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик No1 с надпис “Плик No1 - Документи за подбор”, в който се поставят следните документи:

1. Представяне на участника, включващо.

- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, изготвено съгласно приложения образец;

- декларация по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелствата по Чл. 47 ал.1 и 5 от ЗОП;

2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

3. Документ за гаранция за участие в една от формите по чл. 60 от ЗОП (оригинал за банкова гаранция, копие - за платежно).

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени в точка III.2.3) от Обявлението.

5. Доказателства за икономическите и финансови възможности по чл. 50, посочени в точка III.2.2) от Обявлението.

6. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Декларация по Чл. 56 ал.1 т.8 от ЗОП, както и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец).

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - по образец.

8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

9. Оторизационно писмо, издадено от производителя на апаратурата /на името на участника/ за целите на конкретната обществена поръчка или за права за представителство на територията на цялата страна, удостоверяващо че Участникът е оторизиран за сервиз на оферираната апаратура – заверено „Вярно с оригинала“ от участника копие. В случай, че документът е на чужд език, следва да е приложен превод, като в този случай за нуждите на тълкуването на офертата, преводът ще е с предимство.

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 – по образец.

Плик №2 с надпис " Плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа Техническото предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо и срок за изпълнение на сервизното обслужване, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 - по образец. Обозначението “Плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя в долния десен ъгъл на съответния плик, като се изписва и номера на обособената позиция.

Плик №3 с надпис "Плик №3 - Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

Обозначението “Плик №3 - Предлагана цена” се поставя в долния десен ъгъл на съответния плик, като се изписва и номера на обособената позиция. В Плик 3 се поставя ценовото предложение на участника (по образец - Приложение 3). Ценовото предложение следва да се представи на хартиен и електронен носител (за предпочитане CD).Пликове с № 2 и №3 се представят за всяка от обособените позиции, за която участникът подава оферта.

Всички страници в Плик 1 от офертата на участника следва да са номерирани (без значение дали на ръка или машинно), като номерацията на страниците задължително трябва да съответства на посочената в списъка на документите, който следва да е наличен в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Всички декларации и документи, за които не е представен образец в настоящата документация, трябва да бъдат изготвени от съответния участник съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и другите действащи и приложими нормативни актове, съобразно с техните редакции, които са били в сила към датата на публикуването в регистъра на АОП на обявлението за настоящата обществена поръчка.

Когато документи и информация, съдържащи се в плик 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

Образец на представяне на участника
за участие в обявената от МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна открита процедура по реда на ЗОП за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години


Наименование на Участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен); СЕДАЛИЩЕ(пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж):


Точен адрес за кореспонденция (пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж):
Телефонен номер:
Моб.тел.:
Факс номери/или e-mail:
Лице за контакти:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя
необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета); Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес; Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:Банкова сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката)Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „...................................................................”, Ви представяме настоящата оферта.1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни дни (не може да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни), считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

б)изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.


Дата ............................... г. ..............................................

(име,фамилия, подпис и печат)
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………….(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…,

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет „ ………………………………………“
ДЕКЛАРИРАМ:


 1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1-4 са:

 1. …………………………………………………………………………………………

 2. …………………………………………………………………………………….....

 3. …………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1-4 са: 1. ………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………

Дата........................... Име и фамилия:........................

Подпис


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП,

за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и по чл. 8, ал. 8, т. 2
от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният .............................................................................., с лична карта №......................, издадена на.................... от........................ с ЕГН .........................,

представител на(посочете фирмата на участника,ЕИК )

представлявано от(посочете трите имена)

В качеството си на _______________________________________________________

( управител/ изпълнителен директор/ съдружник/ ЕТ/ друго)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:............................................................................................................................. .......................................................................................................................................,


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21* или 22** от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

3. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................. год. Декларатор: .....................................

(подпис и печат)
Декларацията се подава от участника.

Декларацията по т.1 се подава и от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ……………………………………………………....................................(три имена)
Лична карта№ ............................., изд. на ....................... ........г., от ........- ..................,
На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„……..................................................................................................................………”

ДЕКЛАРИРАМ:


 1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
 1. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.


.......................................... г. Декларатор:


...................................... 1. ..............................................

(дата на подписване) (подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители по чл.56 ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ ...............,


на длъжност …………………………………………………………………………......,

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………..…………………………………”, в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „...............................................................................................................................”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


 1. Представляваният от мен участник при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

(ненужното се зачертава)

 1. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изписват се наименованията на подизпълнителите, ако такива ще участват при евентуалното изпълнение на обществената поръчка)

 1. Горепосочените подизпълнители са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

 2. Видът на работите, които ще извършва всеки от подизпълните са следните:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Делът на участие на всеки от подизпълнителите при изпълнение на поръчката в проценти от общата стойност на поръчката ще бъде както следва:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.......................................... г. Декларатор:

...................................... ..............................................

(дата на подписване) (подпис и печат)
Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация

Д Е К Л А Р А Ц И Я

към чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - за съгласие за участие като подизпълнител
Долуодписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта № ............................., изд. на ........................ г., от .........- .....................,

в качеството си на ......................................................................................................,

(посочете длъжността)

на …………………………...............................……………..……………………………………………,(наименование на подизпълнителя)
Регистрирано съгласно законодателството на ................................................, данни по регистрация:...................................................................................................

(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление)

(попълва се само ори нужда)
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):..................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години"

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

.............................. год. Декларатор: .....................................

(име, фамилия, подпис и печат)ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ ...............,


на длъжност …………………………………………………………………………......,

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………..…………………………………”, в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „...............................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ, че:


 1. съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам без възражения условията в него.

 2. не считам която и да било клауза от договора за незаконна, недействителна (включително нищожна), неморална или противоречаща на добрите нрави.

.......................................... г. Декларатор:..............................................(дата на подписване) (подпис и печат)

СПИСЪК

по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП

Подписаният/ата ……………………………………………………………........................…………………(трите имена)

данни по документ за самоличност ………………………..…….............……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………….........................…………………………………………………………………(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………..,(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………“, заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки/услуги (посочва се вярното с оглед обекта на конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:Предмет на изпълнената услуга и кратко описание

Цена (без ДДС) и обем на изпълнената услуга


Крайна дата на изпълнение на услугата


Получател


на услугата

1.


2.

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

.......................................... г. Декларатор:..............................................(дата на подписване) (име, фамилия, подпис и печат)

Техническо предложение - образец

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
До МБАЛ „Светa Марина” ЕАД

гр. Варна, Бул. „Христо Смирненски„ № 1ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по реда на ЗОП за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години.


С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.по ред

Показател

Мярка

Предложение на участника

Допълнителна информация

1

2

3

4

5

1

Срок на изпълнение на сервизното обслужване

Часове2

Гаранционен срок след извършване на сервизно обслужване

Месеци
Не по-малък от 3 мес.

ДАТА: .....................г. ...........................: ............................(подпис и печат)


Стр. от 15Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница