Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедуратастраница1/6
Дата25.03.2017
Размер1.42 Mb.
#17771
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“BG161PO005/10/1.11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”


Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"Европейски съюз

Кохезионен фондОДОБРЯВАМ:..........................................

Цанко Николов Цанов

Кмет на Община Пирдопза участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"


гр. Пирдоп, 2012 год.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ


 1. Решение за откриване на процедурата;

 2. Обявление за откриване на процедурата;

 3. Описание на проекта и предмета на поръчката

 4. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата;

 5. Методика за оценяване;

 6. Образци и приложения:

Приложение 1 – Оферта;

Приложение 2 – Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП;

Приложение 3 - Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

Приложение 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

Приложение 5 - Декларация за ползване на подизпълнител;

Приложение 6 - Декларация – съгласие за участие на подизпълнител;

Приложение 7 - Банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение 8 - Банкова гаранция за изпълнение;

Приложение 9 - Справка-Декларация за оборот за последните 3(три) години;

Приложение 10 - Списък-Декларация на основните изпълнени договори;

Приложение 11 - Списък-декларация на технически лица;

Приложение 12 - Образец на автобиография;

Приложение 13 - Декларация за разположение на експерт;

Приложение 14 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение 15 - Техническо предложение;

Приложение 16- Ценово предложение;

Приложение 17 - Проект на договор;

Приложение 18 - Техническа спесификацияРАЗДЕЛ 1. Решение за откриване на процедурата;
РАЗДЕЛ 2. Обявление за откриване на процедурата;

РАЗДЕЛ 3. Описание на проекта и обекта на поръчката


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден в рамките на работното време на общината до 16:00 часа в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Цената на настоящата документация е посочена в обявлението, като сумата може да бъде заплатена в касата на община Пирдоп или по банков път на следната сметка на община Пирдоп: IBAN: BG 97CECB97908491192100, BIC:447000 при банка:ЦКБ-клон Карлово, офис Пирдоп.

При закупуване на документацията заинтересованите лица задължително представят адрес, телефон, факс, електронна поща и лице за контакт, за верността на които носят отговорност. Документацията за участие се получава в деловодството в сградата на Община Пирдоп, след заплащане на цената й. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Пирдоп - http://pirdop.bg .
Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: 07181 5701

- по интернет, на официалния уеб-сайт на Възложителя: http://pirdop.bg ;

- чрез комбинация от тези средства.
Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото в обявлението лице за контакти.

Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.
Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Пирдоп – гр. Пирдоп, пл. "Тодор влайков" № 2 всеки работен ден до 16:00 часа в срока, посочен в обявлението за откриване на процедурата.

Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.


До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на закона за обществените поръчки и действащото в Република България законодателство.ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


ІІ.І. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
1. Обща информация:

Предмета на поръчката е

Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"
2. Цели и задачи на проекта:
Предмет на проекта е „Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа”. Целта на проектно предложение е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр. Пирдоп. Целта е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение па дела от населението, включено към канализационна система, носредством екологосъобразно пречистване и заустване на битови и промишлени отпадъчни води. С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС — опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

В програмата на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места са обхванати 430 агломерации, за които е необходимо изграждането на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в определени срокове. Директивата цели опазването на повърхностните водни обекта на сушата й крайбрежните води като регулира събирането, третирането и заустването на отпадъчните води. Община Пирдоп попада в обхвата й и следва да спазва нейните изисквания. С изготвяне на проекта за реконструкция на ВиК мрежата и разширяване на ПСОВ ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот на населението и ще се намали здравния риск за населението.

Общата дължина на водоснабдителната мрежа на гр. Пирдоп към момента е 48 км. По- голямата част от мрежата е изградена от етернитови тръби, които са доказано канцерогенни и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми сред населението. Водопроводните сградни отклонения в града са от поцинковани тръби. Експлоатационният срок на тези тръби отдавна е изтекъл. Те са морално остарели. Множеството и чести аварии водят до сериозни загуЬи на питейна вода. Към настоящия момент съществуващата видоировидна" мрежа" на града не отговаря и на действащата нормативна база. Загубите от неоползотворена вода са над 50-60 %. За подобряване на водоснабдяването е необходимо привеждането в добро техническо състояние на водопроводната мрежа.

Канализационната мрежа на гр. Пирдоп е почти изцяло изградена. Канализационната мрежа за отпадни води в гр. Пирдоп е започната през 1962 г., когато са изготвени и цьрвите проекти. Понастоящем канализационната мрежа в рамките на гр. Пирдоп обхваща колектори и отвеждащи съоръжения с обща дължина 41 км. Липсват изградени пречиствателни съоръжения и главни колектори за отпадъчните води и в двете населени места. Община Пирдоп е с незадоволително изградена канализационна система, която не отговаря на изискванията за опазване на околната среда и за бъдещото; развитие на туризма и рекреацията в общината. Това налага като приоритетна задача изготвяне на проект за реконструкция на канализационните мрежи на общината, както и проектиране на пречиствателно съоръжение и неговото изграждане.

Основен проблем в гр. Пирдоп е липсата на пречиствателна станция за замърсени и отпадни води, както и доизграждане на канализацията. В долния край на града преминава р. Пирдопска, като отходните тръби на живеещите се вливат в нея. Целта е изграждане на една модерна пречиствателна станция, която ще пречиства битовите отпадъчни води от гр. Пирдоп до изискванията на приемника - р. Пирдопска в която се зауства дере „Потока”. С реализирането на проекта ще се подобри и качеството на водите на р. Пирдопска, където тя се влива.

С изготвяне на проект за ПСОВ и неговото реализиране ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот на населението и ще се намали здравния риск за населението.

Общата социално-икономическа цел на проекта за изграждане на ПСОВ и доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа за отпадни води, е както подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда в града, така и развитие на екологичната инфраструктура. Целта е свързана с изпълнението на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, целящи подобряването на базисната инфраструктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие в региона.

Настоящото проектно предложение ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в град Пирдоп, увеличаване привлекателността на околната природа и повишаване на възможностите за инвестиции в този район, като по този начин ще подпомогне постигането на стратегическите цели на НСРР. Ще спомогне за развитието на региона и общината като привлекателно за туристите място.

Постигането на тези цели ще доведе и до промяна в инвестиционния климат в региона и в гр. Пирдоп — към превръщането му в курортен и туристически център. Социално икономическите ползи за града и региона се потвърждават и от анализа, че общите стопански ползи, възникващи от реализацията на проекта оправдават свързаните с него разходи.

Резултатите от проекта са в пълен унисон с приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, свързани с подобряването на базисната инфраструктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие.

Изградената инфраструктура в града ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в града и ще доведе до повишаване на възможностите за инвестиции в региона и града, като по този начин ще подпомогне постигането на стратегическите цели на HGPP за гр. Пирдоп - туристически център и създаване на възможности за регионално развитие на икономиката. Като няколко стратегически цели могат да се обособят селдните:


 • да се подобри екологичната обстановка на градската среда, условията на бит и отдих на населението;

 • да се подобри ефективността при използване на водния ресурс;

 • да се подобрят качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители;

 • да се подобри събирането и отвеждането на отпадайте битово-фекални, промишлени и дъждовни води;

 • да се намалят разходите на енергия и разходи по поддръжка и ремонт на водопроводната и канализационна мрежа.

 • да се подобри състоянието на приемника на пречистените отпадъчни водиІІ.ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
1. Предмет на обществената поръчка.

Предмет на обществената поръчка е

Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"
2. Географска област, обхваната от обществената поръчка.

Географската област, която следва да обхване тази обществена поръчка е територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп.


3. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва: • Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка

 • Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на околната среда и водите и община Пирдоп;

 • Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

 • Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и съпътстващите я документи във връзка с нейното изпълнение.


4. Обхват на поръчката.
Предметът на настоящата обществена поръчка включва осъществяване на одит върху изпълнението на инвестиционния проект Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа", с оглед предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни изисквания на Европейския съюз.
Одитът на проекта е непрекъснат процес, който ще се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта, с цел принасяне на максимална полза както за община Пирдоп, така и за Управляващия орган и съответно за Общността като цяло.
За целите на настоящата обществена поръчка се използват понятията „Текущ одит” и „Окончателен одит”, които отразяват спецификата на изискванията на Управляващия орган, по отношение на докладите, които ще се предоставят от одитора по време на текущото изпълнение на проекта (междинни искания за средства) и в края на проекта (окончателно искане за средства).

Текущият одит се отнася към одитните доклади, които Възложителят трябва да представя с междинните искания за средства. Окончателният одит се отнася към одитния доклад, който Възложителя трябва да представи с окончателното искане за средства. Текущият и окончателният одит по проекта се осъществяват от одитора след писмено уведомление от Възложителя.


Одитът обхваща проверка на 100 % на документацията по проекта и не допуска използването на извадки за целите му.

Обхвата на текущия и окончателния одит, изискванията към одитора (физическо или юридическо лице), съдържанието на одитния доклад и приложимите стандарти, както и допълнителни подробности по изискванията за обхват и обем на дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка са подробно указани в Техническата спецификация Приложение № 18


5. Финансиране на проекта
Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” като за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка финансовият ресурс е общо в размер на 120 000,00 лв. /сто и двадесет хиляди лева/ без ДДС.
Начинът на плащане е подробно описан в проекта на договор – приложение към настоящата документация.

6. Срок за изпълнение
Срокът за изпълнение на всички дейности по предмета е съобразно изпълнението и реализацията на съпътстващите дейности по проекта, но не по-късно от 31.12.2014г.
РАЗДЕЛ 4. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата;
І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП).
1. Изисквания към офертата
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение №1). Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв).

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника.

Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, декларация по чл.56 ал.1, т.11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, от крайния срок за получаване на офертите, посочена в обявлението. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.
2. Общи изисквания към участниците
Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.
2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ обявен в несъстоятелност;

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
2.2. Изискванията по буква „а”, буква „г” и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
2.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

2.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

2.5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация.

2.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „и”.

2.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”,„б”,„в”,„е”,„ж”,„з”,„и” и „й“.

2.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

2.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
3. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум
В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че :


 • всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора;

 • представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

 • членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията;

 • всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора,

както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.


4. Общи изисквания при използване на подизпълнители
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на работи/задачи на подзипълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.


Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от предварително обявените условия за участие в процедурата.

ІI. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2009, 2010 и 2011 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборот от извършване на одитни ангажименти на обща стойност не по-малко от 120 000 лв без ДДС (сто и двадесет хиляди лева без ДДС) .

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с декларация по образец – Приложение 9 и заверени от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията).

IІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата определена като крайна за подаване на офертите, минимум един договор за извършване на одитен ангажимент.

Представя се списък на основните договори, придружен от заверено от участника Възлагателно писмо за извършване на одит и препоръки за добро изпълнение за всеки посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, мястото на изпълнение и наименованието на възложителя, стойността на договора и телефон и адрес за контакт.


В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участника със списък по образец – Приложение 10, съдържащ описание на основните изпълнени договори, в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от представителни писма за извършване на одит и препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на изпълнение, стойността на подобния вид работи, изпълнени от участника, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката.

2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:

2.1. За процедури, изискващи знания в областта на икономиката, счетоводството и финансовия одит: минимум 1 брой експерт, с висше образование в областта на икономиката, финансите, счетоводството или еквивалентна специалност, с професионален опит в извършването на одитни ангажименти – минимум 5 години; наличието на поне един национален и/или международен сертификат: (ДЕС,CPA, ACCA, CFSA, CA);

2.2. За процедури, изискващи знания в областта на вътрешния контрол, контролни рамки, системи за управление и контрол, вътрешен одит в публичния сектор: минимум 1 брой експерт, с висше образование в областта на икономиката, финансите, счетоводството или еквивалентна специалност, с професионален опит в извършването на одитни ангажименти – минимум 4 години; наличието на поне един национален и/или международен сертификат: ДЕС, СВОПС, CIA, CISA, CGAP, ACCA, CPA, CA, CFSA и др. еквивалентни;

2.3. За проверка на законосъобразността на процедури (по ЗОП или други проверки за законосъобразност): минимум 1 брой експерт с висше юридическо образование – правоспособен юрист, с опит в областта на ЗОП и останалото приложимо законодателство в областта на обществените поръчки – минимум 3 години;

2.4. За процедури свързани с проверка на физическото изпълнение на проекта: минимум 1 брой експерт с висше инженерно образование, съответстващо на строителството по проекта; професионален опит в областта на строителството – минимум 3 години.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участника с декларация – Приложение № 11, Автобиография във формат по образец Приложение № 12 и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт по образец Приложение № 13.


ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация и обявлението документи и при спазване на изискванията на чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗОП.
Подадената от участника оферта се представя в запечатан общ непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон, като трябва да съдържа по три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик „№1", Плик „№2" и Плик „№3"), за която участникът кандидатства, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор " и наименование на участника, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката " и наименование на участника, в който се поставят документите, по чл 56, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена " и наименование на участника, който съдържа ценовото предложение на участника.
Всички документи от всеки един плик от офертата се сканират последователно в един общ файл в PDF формат и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.
Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани.
Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:


До Община Пирдоп

гр. Пирдоп, пл. "Тодор влайков" № 2


ОФЕРТА

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"
От .........................................

.........................................Върху плика и/или кутия и/или кашона трябва да бъде написано името и адреса на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес.
Изисквания към съдържанието на пликовете :
1. Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор"
1) Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират;

2) Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно т.ІI. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците;

4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно т.IІІ. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация;

5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т. 2а, т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП - Приложения № 2 и № 3;

6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 4;

7) Декларация за ползване на подизпълнител/и - Приложение № 5;

8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 6 (когато е приложимо);

9) Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата документация - оригинал;

10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно.

11) Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие);

12) Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1;

13) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура;

14) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - съгласно изискванията на указанията с нотариална заверка на подписите и съдържанието (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис.

15) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 14;

16) Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6, а декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със услугите.

2. Съдържание на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката"
Техническо предложение (Приложение № 15) - следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническите спецификации, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, към което се прилага Индикативна работна програма – (във формат на участника), описва се разбирането на участника относно изпълнението на процедури/задачи, включени в обхвата на текущия и в обхвата на окончателния одит; осигуряването на ефективно разпределение между членовете на екипа на одитните процедури и задачи, които са необходими за постигане на целите на ангажимента и адекватното разпределение на дните определени за извършването на одита с оглед да се осигури възможност да се изрази одиторско мнение по целта на ангажимента

3. Съдържание на Плик № 3 „Предлагана цена"
Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена и се изписва наименованието на участника. Този плик се поставя в плика с офертата.

Ценовото предложение се изготвя по приложения към документацията образец – Приложение № 16. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване.

Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани. Извън Плик № 3 "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.


Комисията може да проверява ценовите предложения, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. Ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата участници, в чиито ценови оферти се констатират липса на изискуем документ и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи. Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.
V. ГАРАНЦИИ

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.1. Гаранция за участие

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 000.00 лева (хиляда лева);

Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Пирдоп: IBAN: BG 84CECB97903391192100, при банка:ЦКБ-клон Карлово, офис Пирдоп или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие /Приложение № 7/. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.
Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.
2. Гаранция за изпълнение на договора
Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора и е със срок на валидност, надвишаващ с 30 дни срока на приключване на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Пирдоп: IBAN: BG 84CECB97903391192100, при банка:ЦКБ-клон Карлово, офис Пирдоп или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение № 8/. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.VІ. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка в административната сграда на община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2. Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено пълномощно. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3 „Предлагана цена” на останалите участници. Комисията отваря пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най- малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. Комисията отваря Пликове № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които те съдържат и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14. След това приключва публичната част на заседанието на комисията и същата продължава работата си самостоятелно. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП до всички участници.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В случаите по ал. 1 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.


Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: http//pirdop.bg
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията не отваря Пликове N 3 с предлагана цена на участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

След отваряне и оповестяване на ценовите оферти, комисията продължава работата си самостоятелно. Извършва проверка на ценовите предложения за съответствие на съдържанието им с изискванията на възложителя. Ако има разлика в сумата, изписана с цифри и словом, за вярна се смята сумата словом

Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал.1 от ЗОП е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.


Oценка на офертите

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата методика.

Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана в документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите", която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа: • състав на комисията и списък на консултантите;

 • списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

 • становищата на консултантите;

 • резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

 • класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

 • дата на съставяне на протокола;

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава писмени указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.
Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от комисията.
VІІ. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП.При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

 • не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а ЗОП;

 • всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

 • всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

 • първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

 • отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

 • са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

 • поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

 • е подадена само една оферта или заявление за участие;

 • има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

 • участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по т.1. или 2 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки.
ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл.41 ал.3 от ЗОП.

4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

5. Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

 • откаже да сключи договор;

 • не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП.

6. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

6.1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;

6.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

6.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и/или е поставено от възложителя при откриване на процедурата

Забележка: т.6.1. не се прилага в случаите когато Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по ал. 9, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър по чл. 47, ал. 10.7. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

8. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

8.1. промяна в сроковете на договора, или

8.2. частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

8.3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

8.4. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или

8.5. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

8.6. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Изменението на цената на основание т.8.4. е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

9. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.


Каталог: attachments
attachments -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachments -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
attachments -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
attachments -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега
attachments -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
attachments -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
attachments -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachments -> Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница