Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедуратастраница1/42
Дата31.03.2018
Размер7.38 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“


BG161PO005/10/1.11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”


Интегриран инвестиционен проект във В и К сектор за

град Панагюрище, Община Панагюрище”


Европейски съюз

Кохезионен фондОДОБРЯВАМ:..........................................

Никола Иванов Белишки

Кмет на Община Панагюрищеза участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, с две обособени позиции:Обособена позиция 1: “Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище”;

Обособена позиция 2: “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”

гр. Панагюрище, 2012 год.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ


 1. Решение за откриване на процедурата;

 2. Обявление за откриване на процедурата;

 3. Описание на проекта и предмета на поръчката

 4. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата;

 5. Методика за оценяване;

 6. Образци и приложения:

Приложение 1 – Оферта;

Приложение 2 – Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП;

Приложение 3 - Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

Приложение 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

Приложение 5 - Декларация за ползване на подизпълнител;

Приложение 6 - Декларация – съгласие за участие на подизпълнител;

Приложение 7 - Банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение 8 - Банкова гаранция за изпълнение;

Приложение 9 - Справка-Декларация за оборот за последните 3(три) години;

Приложение 10 - Списък-Декларация на основните изпълнени договори;

Приложение 11 - Списък-декларация на лицата, които ще изработват инвестиционния проект и ръководните и технически лица, включително тези отговорни за контрола на качеството;

Приложение 12 - Образец на автобиография;

Приложение 13 - Декларация за разположение на експерт;

Приложение 14 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение 15 - Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект;

Приложение 16 - Техническо предложение;

Приложение 17.1. - Ценово предложение за Об.позиция №1;

Приложение 17.2. - Ценово предложение за Об.позиция №2;

Приложение 18.1. - Проект на договор за Об.позиция №1;

Приложение 18.2. - Проект на договор за Об.позиция №2;

Приложение 19.1. - Техническа спесификация и Одобрен инвестиционен проект за Об.позиция №1;

Приложение 19.2. - Техническа спесификация за Об.позиция №2.РАЗДЕЛ 1. Решение за откриване на процедурата;
РАЗДЕЛ 2. Обявление за откриване на процедурата;

РАЗДЕЛ 3. Описание на проекта и обекта на поръчката


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден в рамките на работното време на общината до 17:00 часа в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Цената на настоящата документация е посочена в обявлението, като сумата може да бъде заплатена на касата на „ЦУИГ” при Община Панагюрище или се превежда по следната банкова сметка на ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ; IBAN: BG83RZBB91558420057000; BIC: RZBBBGSF; Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД.

При закупуване на документацията заинтересованите лица задължително представят адрес, телефон, факс, електронна поща и лице за контакт, за верността на които носят отговорност. Документацията за участие се получава в деловодството в сградата на Община Панагюрище, след заплащане на цената й. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Панагюрище - www.panagyurishte.org .
Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: 0357 63068

- по интернет, на официалния уеб-сайт на Възложителя: www.panagyurishte.org;

- чрез комбинация от тези средства.
Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото в обявлението лице за контакти.

Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.
Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Панагюрище – гр. Панагюрище, пл. 20-ти април №13 всеки работен ден до 17:00 часа в срока, посочен в обявлението за откриване на процедурата.

Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.


До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на закона за обществените поръчки и действащото в Република България законодателство.ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


ІІ.І. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
1. Обща информация:

Предмета на поръчката е Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, с две обособени позиции:Обособена позиция 1: “Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище”;

Обособена позиция 2: “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”
2. Цели и задачи на проекта:

Целта на проектното предложение е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Панагюрище. Целта е да се помогне намаляването на несъответствията по отношение дела на от населението, включено към канализационна система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битови и промишлени отпадъчни води. С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на жителите и гостите на гр. Панагюрище чрез осигуряване на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна, където те се вливат.

Постигането на така формулираната обща цел ще се осъществи посредством реализиране на настоящото проектно предложение и постигането на следните специфични цели:

1. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр. Панагюрище.

2. Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, гр. Панагюрище.

3. Реконструкция на съществуваща и изграждане на нови канализационни колектори и мрежи в гр. Панагюрище.

4. Рехабилитация на съществуваща съпътстваща водопроводната мрежа и изграждане на нова в гр. Панагюрище.

5. Изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката на ПСОВ, гр. Панагюрище.

С осъществяването този проект, включващ пълен инвестиционен процес във ВиК сектора на гр. Панагюрище, ще се постави началото на развитието на модерна инфраструктура в гр. Панагюрище, съответстваща на Европейските директиви.3. Съществуващо състояние на обектите:

Налична инфраструктура:

1. Водоснабдителната система на гр. Панагюрище е собственост на общинска фирма „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД. Водоподаването се извършва с помощта на три помпени станции: II подем “Бошуля”, III и ІV подем “Елшица “. Те са еднотипни като архитектура и устройство. Помпените станции и тласкателите нямат защита от хидравлични удари. Работата на помпите не е автоматизирана и липсват устройства за точно измерване на подавания дебит.

Стоманените водопроводи от водоизточника до ПСІV подем “Елшица“ са изпълнени от стоманени правошевни тръби, направени от огъната черна ламарина с дължина 2-3 м. Тръбите не са заводско производство и не отговарят на действащите стандарти. Външната антикорозионна изолация не е от усилен тип, а на отделни места такава изобщо не е правена. От ПСІV подем до Панагюрище и с. Оборище водопроводите са изпълнени от стандартни стоманени спирално заварени тръби.

Пречистването на водата се извършва чрез хлориране при ПСІV подем “Елшица“. В района на станцията има оборудвано хлоратно помещение.

Като цяло състоянието на водоснабдителната система на общината не е добро. Помпените станции имат течове от покривите, нарушени мазилки и др. В стените на сухите камери на някои от черпателните водоеми V-500 м3 има пукнатини.

Водопроводите на системата също не са в добро състояние. По трасетата се наблюдават чести аварии със значителни течове. Авариите се дължат на напредналата корозия на стоманените тръби.

В лошо състояние е най-големият водоем НВV = 3000 м³ за ниската зона на гр. Панагюрище. В момента той не се използва като дневен изравнител, а само като облекчител на напора за водата, подавана от НВV = 2000 м³ към ниската зона.

В нито един от водоемите на гр. Панагюрище няма противопожарен резерв, липсата на който е в разрез със съвременните противопожарни изисквания и в частност с действащата в момента Наредба № Iз-1971/20.10.2009 год. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ДВ. бр.96/2009 г.;

Общата дължина на съществуващата водоснабдителна мрежа е 61 км, от които:

- 39 км етернитови тръби

- 11 км стоманени тръби

- 11 км тръби – полиетилен висока плътност

Етернитовите тръби са доказано канцерогенни и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми сред населението, което е достатъчно основание за тяхната бърза подмяна.

Водопроводните сградни отклонения в града са от поцинковани тръби. Експлоатационният срок на тези тръби отдавна е изтекъл. Те са морално остарели. Множеството и чести аварии водят до сериозни загуби на питейна вода и възможността за инфилтрацията и в канализационната мрежа. Към настоящия момент голяма част от съществуващата водопроводна мрежа на града не отговаря и на действащата нормативна база

Загубите по уличната водопроводна мрежа са около 60 % и повече. За подобряване на водоснабдяването е необходимо привеждането в добро техническо състояние на водопроводната мрежа.2. Канализационната мрежа на гр. Панагюрище е почти изцяло изградена. Процентът на изграденост е 100 %, което е около 57 км. Формираните на територията на гр. Панагюрище битови, промишлени и дъждовни води се събират и отвеждат посредством смесена канализационна мрежа с преливници. Понастоящем канализацията обхваща почти всички отпадъчни води, формирани от населението, обслужващата го инфраструктура и промишлеността. Канализационната мрежа се състои от 4 главни събирателни колектора, заустващи в река Луда Яна, и довеждащ колектор (все още неизграден) до площадката на бъдещата Пречиствателна станция за отпадни води / ПСОВ / - Панагюрище. Каналите са бетонни, като този материал не е много подходящ за смесена канализация, ако не се вземат допълнителни мерки (използване на цимент, устойчив на сулфати, вътрешно облицоване, например с каменинов материал или вътрешно покритие с изкуствена смола или фолио). Тъй като канализацията - предимно главни събиратели, е изградена между 1960 и 1975 г., голяма част от каналите са в края на техническия си живот. Предполага се, че корозията от сярна киселина е в напреднал стадий, ето защо мрежата има нужда от поетапно подменяне.

По-важните проблеми на канализационната система са: при наличие на големи водни количества, поради затлачвания и минимални канализационни наклони, се наводняват мазетата на жилищните сгради и блокове в участъците в близост до реките преминаващи през града – т.е проводимостта на тръбите е намалена с 40 и повече процента. Това води до постоянно преливане на отливните канали. От друга страна самите тръби са физически остарели, ронят се или направо се разпадат при опитите да бъдат почистени, което означава че трябва да бъдат изцяло подменени.

В градската канализация съществува и инфилтрация (проникване на подпочвени води и питейни води, вследствие течове от амортизираната водопроводна мрежа).

3. Пречиствателна станция за отпадъчни води

Основен проблем в гр. Панагюрище е липсата на функционираща пречиствателна станция за замърсени и отпадни води, както и рехабилитация и доизграждане на канализацията.

През 1993 г. за гр. Панагюрище е проектирана ПСОВ, първоначално само с механично пречистване (първи етап). За обекта са извършени всички съгласувателни процедури. Земята е отчуждена, приключила е процедурата по отреждането на терена за строеж на ПСОВ. Същият е общинска собственост, съгласно акт № 1515 / 15.03.1994 г.

Изграждането на съоръжението - механично пречистване (първи етап) започва през 1994 г. Строежът е спрян през 1996 г. поради повреда на трафопоста.

Изградената част от механичното стъпало е недовършена, от дълго време е изложена на природните въздействия и не е възможна нейната реконструкция и използване, защото е предвидена по стари технологии. В тази връзка се налага и необходимостта от изготвяне на нов проект за ПСОВ гр. Панагюрище и довеждащ колектор до нея.

Целта е изграждане на една модерна пречиствателна станция , която ще пречиства битовите отпадъчни води от гр.Панагюрище до изискванията на приемника – р. Панагюрска Луда Яна. С реализирането на проекта ще се подобри и качеството на водите на р. Панагюрска Луда Яна, където тя се влива.


4. Резултати и ползи от проекта:

С реализацията на проекта за града ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 91/271/ЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места, Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места от 2003 г., Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.), Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 10 000 еквивалентни жители в Република България, Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г., Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България от 2004 г.

Проектът ще намали вредните последици за околната среда, причинени от отрицателните въздействия на заустването на непречистени отпадъчни води.

Планираното в проекта третиране на отпадъците генерирани при пречистване на замърсените води, допринася за изпълнение изискванията на Директива 91/271/ЕИО, съгласно която трябва да бъде насърчено рециклирането на утайките от пречистването на отпадъчните води и постепенно да бъде премахнато заустването им в повърхностни водни басейни. Изграждането и поддръжката на канализационните системи ще се извърши по най-напреднали технологични методи, които ще осигурят оптимизация на разходите, отнасящи се до обема и характеристиките на градските отпадъчни води, предотвратяване на течовете, ограничаване на замърсяването на водите в приемниците.Ефект от изпълнението на инвестиционните дейности по проекта:

 • по-ефективно използване на водния ресурс;

 • подобрено качеството и надеждност на подаването на питейна вода за всички потребители;

 • спестяване на енергия и разходи по поддръжка и ремонти на мрежата;

 • минимизиране на загубите на питейна вода;

 • намаляване на риска от наводнения чрез улавянето на повърхностните води;

 • предотвратяване на инфилтрацията и попадането в канализацията на подпочвени води;

 • ограничаване на прякото изхвърляне на непречистени отпадни води в реките, преминаващи през града;

 • подобряване на санитарно-хигиенните условия за живот и намаляване здравния риск за населението.

Резултатите от проекта са в пълен унисон с приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, свързани с подобряването на базисната инфраструктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие.

Дейностите по проекта са в съответствие със стратегическите програми и планове „Стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005-2015 г.” и „Актуализиран документ за изпълнение на сътратегия за развитие на Област Пазарджик 2010-2013 г.”. Агломерацията няма утвърден Генерален план.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница