Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница3/6
Дата14.08.2018
Размер0.95 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6

Други условия

1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Обявление за обществена поръчка;

б) Указания към участниците в процедурата;

в) Проект на договор;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:


ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ЦЕНОВА ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция“УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявена процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно утвърдената техническа спецификация на Възложителя, за сумата от ......................... лева без ДДС или ........................... лв. с ДДС, формирана по следния начин:  1. Цена за ............................................. лева без ДДС;

  2. Цена за ............................................. лева без ДДС;

Участникът в процедурата следва да посочи единична и обща цена на всеки един от предложените от него автомобили, преработки, техника, компоненти и други, съгласно техническата спецификация на Възложителя, като добавя толкова редове, колкото е необходимо.
Забележка: В цената са включени всички разходи за изпълнение на поръчката.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим /парична/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 180 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Приложение: Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.
Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция“, предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация както следва:  1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

2. Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира.

3. Подробна техническа спецификация на всеки един автомобил, който се оферира, съобразно техническата спецификация на Възложителя:Предлаган автомобил /марка и модел/

Технически спецификации (съгласно изискванията на Възложителя)4. Гаранционен срок в размер на .................................календарни месеца за предлаганите автомобили. Прилагаме подробни условия за гаранционно обслужване.

5. Срок за доставка и изпълнение в................. календарни дни за всички дейности заложени в техническата спецификация.

6. Сервизното обслужване на всеки един от автомобилите следва да се извършва на всеки ............. километри или .... година, в зависимост от това, кое от условията настъпи първо, съгласно изискванията на производителя./описва се отделно за всеки автомобил/.

7. Гаранционния срок е в размер на .............................. месеци /посочва се отделно гаранционния срок на всяко едно предложено оборудване/

8. Заявявам, че сме запознати и приемаме да изпълняваме всички изисквания отразени в документацията на настоящата процедура.

9. Заявявам, че сме запознати и приемаме техническата спецификация на Възложителят и в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще я спазваме и изпълняваме в цялост.

10. Декларираме, че сме запознати съм със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите му.

11. Декларираме, че няма да разгласяваме и няма да допускаме разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ни предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка.

12. Декларираме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и приложенията към за срок от 180 календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

13. Лице за контакт: ..........................., тел. ..................., факс:.................., е-майл: ...........

Приложения:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

2. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП свободен текст /по преценка на участника/.

3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

4. Описание, фотографски снимки/каталози (без ценови листи) на типа автомобили, които участникът предлага в офертата си, съдържащи подробни технически спецификации за всеки от автомобилите, предмет на доставка, с изискуемите от възложителя технически характеристики на автомобилите и снимки на моделите автомобили, които ще бъдат доставяни;

5. Подробни условия за гаранционно обслужване и гаранционен срок на предлаганите автомобили;

6. Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира.

7. Гаранционни условия за предлаганата техника;

8. Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя на предлагания дизелов агрегат да представлява и да разпространява предлаганото от него оборудване;

9. Копие от валиден „Сертификат за съответствие“ от производителя на предлагания модел автомобили, касаещи защитени в предлаганите изделия хармонизирани европейски стандарти /качество, безопасност, екология/ и спазена процедура за оценка на съответствието;

10. Декларация, че предлаганите автомобили, са нови и неупотребявани, с дата на първа регистрация през 2018 г. и отговарят на техническите изисквания, приложени в документацията (оригинал, свободен текст подписана и подпечатана от участника);

11. Документ, доказващ, че предлаганите от участника автомобили отговарят на стандарта за отработени газове - ЕВРО 6;12. Декларация свободен текст от участника, че гаранционният срок на оферираната от него автомобили започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол от страна на БНТ в сградата си.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [2][0][1][8]/S [0][5][4]–[1][1][9][1][3][7]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [00388-2018-0003]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя3

Отговор: ЕИК 000672350

Име:

[ Българска национална телевизия ]

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор: 00388-2018-0003

Название или кратко описание на поръчката4:

[„Доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция“]

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)5:

[ 2017-25]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:

Отговор:

    Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо[ ]

[ ]


Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

Телефон:


Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):[……]

[……]


[……]

[……]


Обща информация:

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е7?

[] Да [] Не

Само в случай че поръчката е запазена8: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие9, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.

[] Да [] Не

[…]

[….]Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:


б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък10:


г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социално осигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

a) [……]


б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори11?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:

а): [……]

б): [……]

в): [……]


Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:

[ ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):

[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

[……]


Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница