Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница5/6
Дата14.08.2018
Размер0.95 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не


[…]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не
[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не
[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат44, моля, посочете за всички от тях:

[……]

[…] [] Да [] Не45


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]46Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП


Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате

Д Е К Л А Р И Р А М:
Че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:..............................................................................

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:..............................................................................

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка: „Доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция“
Д Е К Л А Р И Р А М:
Че паричните средства, предмет на посочената операция (сделка)........................................................................в размер на ........................................... имат следния произход.........................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Проект

Д О Г О В О Р

№................./.............2018 г.

Днес ........................в гр. София, между:

1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, с БУЛСТАТ 000672350, IBAN сметка: BG12 BNBG 9661 3100 1789 01, BIC код: BNBG BGSD в Българска народна банка - Централно управление, представлявана от Константин Каменаров - Генерален директор и Росица Григорова - Финансов директор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от ............................................................................. - ............................, наричано по-натък в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга странана основание проведена процедура по ЗОП, Заповед № ............/.......2018 г. на Генералния директор на БНТ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката, решение на Управителния съвет на БНТ по т. .... от Протокол № ..../ .........2018 г., за утвърждаване на този договор, се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция, съгласно Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 и техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява гаранционно обслужване на доставените автомобили по ал. 1 в рамките на гаранционния срок по чл.3, ал. 3, считано от датата на подписване на протокола по чл. 6, ал. 4.
ІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена за доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция, предмет на договора, е в размер на ………….. лв. (……………………..) лева без ДДС или ………….. лв. (……………………..) лева с ДДС, съгласно Предлаганата цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, и включва всички разходи по изпълнението на доставката.

(2) Посочената в ал. 1 цена включва таксите за регистрация на автомобилите в КАТ-София, извършване на годишен технически преглед на автомобилите, гаранционно обслужване, дължими вносни мита, данъци и такси, командировачни разходи на до 4 специалисти от БНТ за приемане на всеки един от автомобилите и техниката в завода на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число самолетни билети и хотелско настаняване.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща общата цена по чл. 2, ал. 1, по следния начин: • Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на доставката, платимо в срок до 20 работни дни от подписването на договора и представянето на фактура от страна на Изпълнителя;

 • Междинно плащане в размер на 20 % от стойността на доставката, платимо в срок до 20 работни дни от приeмането на готова метална конструкция на полуремаркето в завода на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето на фактура от страна на Изпълнителя;

 • Междинно плащане в размер на 20 % от стойността на доставката, платимо в срок до 20 работни дни от примането на монтиран дизел генератор в помощния автомобил в завода на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето на фактура от страна на Изпълнителя;

 • Междинно плащане в размер на 30 % от стойността на доставката, платимо в срок до 20 работни дни от приeмането на необорудвана подвижна телевизионна станция в завода на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето на фактура от страна на Изпълнителя;

 • Останалата сума в размер на 10 % от стойността на договора ще бъде изпратена в срок до 20 работни дни след регистрация в КАТ –София и доставка на необорудвана подвижна телевизионна станция в гаража на БНТ, и подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 4 и представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автомобилите до мястото на изпълнение, посочено в чл. 4, ал. 3, в срок до …………. календарни дни, считано от датата на подписването на този договор. Датата на подписване е датата, посочена в деловодния номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поставен на стр. 1 от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира автомобилите в КАТ-София, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 1, респ. протокол по чл. 6, ал. 2.

(3) Гаранционен срок в размер на .................................календарни месеца.IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автомобилите, предмет на настоящия договор, отговарящи на техническите параметри, представени в „Техническото предложение“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Доставката на автомобилите се извършва на адрес: гр. София, Национален радио-телевизионен център, бул."Цариградско шосе" №111.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подготви необходимите документи, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.), за регистрация на автомобила в КАТ-София, и да ги регистрира от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете, посочени в този договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че автомобилите са доставени и могат да бъдат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 6, ал. 1. Уведомлението се изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно в деня, следващ доставката на автомобилите.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че автомобилите са регистрирани в КАТ-София и могат да бъдат получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 6, ал. 4. Уведомлението се изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно в деня, следващ регистрацията на автомобилите в КАТ-София.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде необходимата документация, в т.ч. документи за платени други данъци, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи. Също така, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави инструкция за експлоатация на доставените автомобили на български език, сертификати за съответствие, сервизни книжки, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики на автомобила.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автомобилите окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване, при условията и сроковете на този договор.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след регистрацията им в КАТ-София, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 1, респ. по чл. 6, ал. 2, до приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол по чл. 6, ал. 4, се задължава да полага за автомобилите грижата на добър търговец.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на плащане.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати общата цена по чл. 2, ал. 1 от този договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме доставката по реда на чл. 6, ал. 1, предмет на договора, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 7 (седем) работни дни след писменото му уведомяване.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да получи автомобилите в срок до 3 (три) работни дни след писменото му уведомяване за регистрацията им в КАТ-София от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да издаде пълномощно за регистрация на автомобилите в КАТ-София и да го предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 1, респ. протокола по чл. 6, ал. 2.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката на автомобилите предмет на договора на посочения в чл.6, ал.3 от договора, качествено, в срок и без отклонения.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави проверка относно изпълнението на договора, без с това да пречи на неговото изпълнение.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация на доставените по договора автомобили, за количествени и качествени несъответствия по условията на договора.
VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ

Чл. 6. (1) Предаването и приемането на автомобилите, предмет на договора, се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, след проверка за: явни недостатъци, окомплектовката на доставката, представяне на документите, посочени в чл. 4, ал. 7, и съответствие на автомобила с техническите спецификации, представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При констатиране на явни недостатъци, липси относно окомплектовката на автомобилите и документите и/или несъответствие на автомобилите с техническите спецификации, представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, страните подписват двустранен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на недостатъците, липсите и/или несъответствията, страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(3) Собствеността и рискът върху автомобилите преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на приемането им, вписана в приемо-предавателния протокол по ал. 1, респ. по ал. 2.

(4) След регистрация на автомобилите в КАТ-София, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава окомплектованите, съгласно изискванията на производителя автомобили, заедно с документите по чл. 4, ал. 7, което се отразява в протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, който е основание за извършване на плащане на доставката.


VІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на гаранционния срок да поема разходите по подмяна на дефектиралите части и/или повреди, които условията на гаранцията покрива, съгласно гаранционните условия, представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията не се отнася за части и агрегати, не упоменати в гаранционните условия на автомобилите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервизно обслужване на доставените автомобили в гаранционния срок посочен в чл.3, ал. 3, считано от датата на подписване на протокола по чл. 6, ал. 4.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на автомобилите само в сервизната база/бази, посочена/и в неговата техническа оферта.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


 1. Чл.8. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора - парична сума, в размер на 5% /пет на сто/ от цената на договора или предава банкова гаранция на същата стойност или застраховка, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност до 30 дни след срока на договора.

 2. Чл.9./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция или застраховката по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при условията на чл.15, т.3.

 3. /2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.8, в 15 /петнадесет/ дневен срок след окончателното плащане по договора.

 4. /3/ Възложителят не дължи лихва върху средствата, предоставени като гаранция за времето от тяхното предаване до освобождаването им.


IX.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 10. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 11. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.
X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.12. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, същият дължи неустойка в размер на 0.05 % от цената по чл.2, ал.1 за всеки просрочен ден до датата на изпълнението, но не повече от 2 % от цената по чл.2, ал.1.

Чл.13. При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки просрочен ден, изчислен на годишна база.

Чл.14. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на обезщетение за по-големи вреди по общия ред.


XI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Действието на настоящия договор се прекратява: 1. С неговото изпълнение.

 2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай страните не си дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и приети до момента на прекратяването дейности.

 3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие – при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора.


XII.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.16. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления по между си в писмена форма.

Чл.17. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото подписване.

Чл.18. Изменение на клаузите по настоящият договор могат да бъдат извършвани само в случаите по чл.116 от ЗОП.

Чл.19. Споровете между страните се решават с писмено споразумение, като всяка от тях си запазва правото да отнесе спора пред съответния съд в гр. София по реда на ГПК.

Чл.20. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство

Чл.21. Неразделна част от настоящия договор са техническа спецификация – Приложение № 1, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническа оферта- Приложение № 2, Ценова оферта – Приложение № 3, Приемо-предавателни протоколи.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница