Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница1/29
Дата04.08.2018
Размер3.37 Mb.
#77795
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.


Документацията за участие може да бъде намерена в Профила на купувача на Българска национална телевизия: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,12270
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, САБ, ет. 2, стая 218, в срок до 17.00 часа на 09.05.2018 г., включително.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:30 часа на 10.05.2018 г., в сградата на Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 204.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.

До 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,12270

С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Решение за откриване на процедурата (по образец).

2. Обявление за обществената поръчка (по образец).

3. Техническа спецификация за всяка една от обособените позиции.

4. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

5. Проекти на договори за всяка една от обособените позиции.

6. Образец на Техническо предложение за всяка една от обособените позиции.

7. Образец на ценова оферта за всяка една от обособените позиции.

8. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.


ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ ЗА ТВОРЧЕСКИЯ И ПОЧИВЕН ДОМ НА БНТ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ПД НА БНТ – КИТЕН“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ ЗА ПД НА БНТ – КИТЕН“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ТД НА БНТ – ПАМПОРОВО“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ДОСТАВКА НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ ЗА ТД НА БНТ - ПАМПОРОВО”

Българската национална телевизия разполага с почивен и творчески дом на територията на гр. Китен и гр. Пампорово, за които следва да осигури хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки, обособени в следните по-големи групи: мляко и млечни продукти, месо и карантина, колбаси, риба и рибни продукти, замразени зеленчуци, консерви, бакалски стоки, захарни изделия, пресни плодове и зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки.

Процедурата е разделена на четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ – Китен“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ – Пампорово“ и Обособена позиция № 4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ – Пампорово”.

Възложителят поставя следните условия за изпълнение на поръчката:По обособени позиции № 1 и № 3:

1.Доставяните хранителни продукти да отговарят на браншови стандарти, български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или признати национални технически спецификации (национални стандарти).

2. Да са спазени изискванията на Закона за храните; Наредба № 1/ 26.01.2016г. за хигиена на храните; Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качеството и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №4/03.02.2015 г. за изискванията към използването на добавки в храните, Наредба №15 от 2002 год. за изискванията към използване на ароматизанти в храните, Наредба №16 за хигиенните и ветиринарно-санитарните изисквания за съхранение и използване на особено бързоразвалящи се продукти, Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека. Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и Регламент (ЕО) №543/2011- за плодове, зеленчуци, Наредба №5/09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, Наредба №2/23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, Наредба №32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхранение и предлагане на пазара на меса и черен дроб от домашни птици, Наредба №1 от 09.01.2008 г за изискванията за търговия с яйца.

3. При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт.

4. При транспортирането на храните да се спазват изискванията на Приложение II, глава IV на Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент на Съвета от 29.04.2004 г., относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.04.2004 г.).

5. Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики. При установяване на нарушение на опаковката, хранителните продукти не се приемат.

6. Не се допускат храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани организми (ГМО) и храни, обработени с йонизиращи лъчения.

7. Пакетираните храни да са етикитирани на български език, да не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и производител, употреба и наличие на алергени, да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г, относно информацията за потребителите относно хранителни продукти.


Доставяните хранителни продукти да са в срок на годност, отбелязан върху всяка отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 2/3 (две трети) от целия срок на годност на конкретния продукт;
Доставяните хляб и закуски да са произведени в деня на доставката.
Доставяното месо от птици следва да е от Клас „А” и да отговаря на изискванията на Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици. Доставяните пресни плодове и зеленчуци трябва да са окачествени в съответствие с Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, да са от сортове, предназначени за консумация в прясно състояние, да са цели, здрави, свежи на външен вид, без повреди, причинени от вредители. Не се допуска доставката на плодове и зеленчуци, които са загнили, развалени.

По обособени позиции № 2 и № 4:

1. Наредба за изискванията към соковете от плодови и някой сходни продукти, предназначени за консумация от човека.
  1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ПД НА БНТ – КИТЕН“
Вид артикул

Мярка
БАКАЛСКИ СТОКИ

 

1

Брашно

кг.

2

Спагети- разфасовка 1 кг.

бр.

3

Фиде -разфасовка 0,400 кг.

бр.

4

Нишесте- разфасовка 0,500 кг.

бр.

5

Хляб нарязан -разфасовка 0,800 кг.

бр.

6

Захар кристал

кг.

7

Захар пудра -разфасовка 0.400 кг.

бр.

8

Маслини черни с костилка

кг.

9

Олио слънчогледово разфасовка 1л.

бр.

10

Ориз разфасовка 1 кг.

бр.

11

Оцет бут. разфасовка 0,700 л.

бр.

12

Сода бикарбонат- разфасовка 0,080 кг.

бр.

13

Сол готварска

кг.

14

Ванилия пакет- разфасовка 0,002 кг.

бр.

15

Мая за хляб пакетче- разфасовка 0,011 кг.

бр.

16

Захар пакетче- разфасовка 1000 бр.

кутия

17

Чай - пакетче- билков разфасовка -20 бр. в кутия

кутия

18

Соев сос- бутилка -разфасовка 1 л.

бр.

19

Стар фасул

кг.

20

Картофено пюре- разфасовка 1 кг. в пакет

пакет

21

Леща

кг.

22

Галета

кг.

23

Мед- разфасовка 0,015 кг.

бр.

24

Конфитюр- разфасовка -0,015 кг.

бр.

25

Масло- разфасовка 0,010 кг.

бр.

26

Яйца L размер

бр.

27

Червен пипер - разфасовка пакет 0,500 кг.

бр.

28

Джоджен сух - разфасовка пакет 0,500 кг.

бр.

29

Дафинов лист - разфасовка пакет 0,500 кг.

бр.

30

Черен пипер - разфасовка пакет 0,500 кг.

бр.

31

Чубрица - разфасовка пакет 0,500 кг.

бр.

32

Кимион - разфасовка пакет 0,500 кг.

бр.

33

Босилек- разфасовка пакет 0,010 кг.

бр.

34

Риган- разфасовка пакет 0,010 кг.

бр.

35

Пикантина - разфасовка пакет 0,500 кг.

бр.
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
36

Кисело мляко разфасовка -0,400 кг. с масленост- 3.6%

бр. 

37

Прясно мляко кутия разфасовка -1 л. и 1.5% масленост

бр.

38

Цедено мляко

кг.

39

Масло

кг.

40

Майонеза разфасовка 0,200 кг.

бр.

41

Масло разфасовка 0,010 кг.

бр.

42

Маргарин разфасовка 0,500 кг.

бр.

43

Сирене краве

кг.

44

Кашкавал пане полуфабрикат

кг.

45

Сирене крема

кг.

46

Сирене топено

кг.

47

Кашкавал краве

кг.

48

Сирене на хапки пане- полуфабрикат

кг.

49

Сирене – пушено- разфасовка 0,180 кг.

бр.
МЕСО И КАРАНТИЯ
50

Пилешки крилца

кг.

51

Пилешко филе

кг.

52

Пилешко бутче

кг.

53

Пиле цяло

кг.

54

Пилешки дробчета

кг.

55

Пилешка пържола от бут

кг.

56

Пилешки хапки замразени

кг.

57

Пилешки шницел -замразен

кг.

58

Пилешко шишче филе-полуфабрикат

кг.

59

Пилешки специалитет в було

кг.

60

Пилешко карначе на шиш

кг.

61

Ролца от пилешко филе в бекон

кг.

62

Пилешки специалитет в було

кг.

63

Пилешка плешка

кг.

64

Свински бут без кост

кг.

65

Свински врат без кост

кг.

66

Свински ребра

кг.

67

Агнешко месо

кг.

68

Свински джолан с кост

кг.

69

Кайма за скара

кг.

70

Кебапчета – разфасовка от 0,080 кг.

бр.

71

Кюфте – разфасовка от 0,080 кг.

бр.

72

Тънка наденица - карначе

кг.

73

Свинско шишче

кг.

74

Пилешко шишче

кг.
КОЛБАСИ
75

Бекон

кг.

76

Шунка

кг.

77

Колбас сух шпек

кг.

78

Кренвирш

кг.
РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

 

79

Пангасиус филе

кг.

80

Сафрид

кг.

81

Скумрия филе

кг.

82

Цаца

кг.

83

Скумрия цяла- разфасовка 0,400-0,600 кг.

кг.
ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

84

Картофи бланширани

кг.

85

Пикантни картофи

кг.

86

Замразени зеленчуци микс

кг.

87

Замразени гъби

кг.

88

Замразен грах

кг.

89

Замразен зелен фасул

кг.

90

Замразен спанак

кг.

91

Картофено кюфте

бр.
КОНСЕРВИ

 

92

Домати консерва в буркан- разфасовка - 0,720 кг.

бр.

93

Доматено пюре в буркан- разфасовка - 0,720 кг.

бр.

94

Кисели краставички в буркан -разфасовка - 0,720 кг.

бр.

95

Сърми консерва лозови – разфасовка -2 кг.

бр.

96

Гъби консерва -разфасовка -2,650 кг.

бр.

97

Грах консерва – разфасовка- 0,720 кг.

бр.

98

Паприкаш – разфасовка- 0,680 кг.

бр.

99

Лютеница- разфасовка -0,720 кг.

бр.

100

Лозови листа консерва-0,720 кг.

бр.
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ

 

101

Домати пресни

кг.

102

Краставици пресни

кг.

103

Зеле прясно

кг.

104

Гъби пресни

кг.

105

Картофи пресни

кг.

106

Магданоз

кг.

107

Кромид лук пресен

кг.

108

Кромид лук стар

кг.

109

Червен лук

кг.

110

Копър

кг.

111

Моркови

кг.

112

Чеснов лук стар

кг.

113

Чеснов лук пресен

кг.

114

Пиперки

кг.

115

Люти чушки

кг.

116

Патладжан

кг.

117

Тиквички

кг.

118

Спанак

кг.

119

Целина

кг.

120

Карфиол

кг.

121

Диня

кг.

122

Пъпеш

кг.

123

Сливи

кг.

124

Банани

кг.

125

Портокали

кг.

126

Мандарини

кг.

127

Лимони

кг.

128

Грейпфрут

кг.

129

Ябълки

кг.

130

Грозде

кг.

131

Кайсии

кг.

132

Круши

кг.

133

Праскови

кг.

134

Череши

кг.
ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
135

Шоколад Милка- разфасовка -0,100 кг.

бр.

136

Шоколад – разфасовка- 0,050 кг.

бр.

137

Вафла Боровец

бр.

138

Вафла Морени

бр.

139

Кроасан

бр.

140

Чипс голям

бр.

141

Кафе Бианчи доза

бр.

142

Нес кафе доза

бр.

143

Горещ шоколад пакетче

бр.

144

3 в 1

бр.

145

Нес кафе

кг.

146

Какао

кг.

147

Сметана за кафе

бр.

148

Фъстък 100 грама в пакет

бр.

149

Лешник 100 грама в пакет

бр.

150

Бадем 100 грама в пакет

бр.

Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница