Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯстраница27/29
Дата04.08.2018
Размер3.37 Mb.
ТипРешение
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.27. Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.

Чл.28. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

Чл.29. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 12 месеца) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои суматапо предоставенатагаранция.

Чл.30. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение за регистрация на транспортно средство (ако е приложимо).

Чл.31. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

Чл.32. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

Чл.33. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл.34. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

Чл.35. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя.Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение №2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган.

Чл.36. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи Продукти.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.37. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор.

Чл.38. Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на доставка по реда на IV, ако отговарят на договорените изисквания.

Чл.39. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в договореното време.

Чл.40. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуктите до посоченото в чл. 11 от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

Чл.41. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

Чл.42. Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при условията посочени в настоящия Договор.

Чл.43. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в чл. 23 от този Договор.

Чл.44. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

Чл.45. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.46. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.47. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора по чл. 3 или сумата от 4 000 лева.

Чл.48. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

Чл.49. Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (1) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

(2) банкова гаранция; или

(3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл.50. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление.

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 дни.

Чл.51. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Чл.52. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.53. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.54. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на при условия, както следва:

1. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 15 дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в чл. 9 и заплащане на всички доставени Продукти по договора.

2. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

3. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

4. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:

5. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 12 месеца) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 12 месеца) Несъответствие на доставените Продукти с договорените изисквания.

6. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите Продукти или на Продуктите, чиято доставка е отказана.

Чл.55. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

Чл.56. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок 7 дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 47, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл. 47.


 1. НЕУСТОЙКИ

Чл.57. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.2 % от стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цената на стоката, за която се отнася забавата.

Чл.58. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 2 % от размера на забавеното плащане.

Чл.59. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 1 ден, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% от разликата между прогнозната стойност на Договора по чл. 3 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

Чл.60. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 12 месеца, чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % от разликата между прогнозната стойност на Договора по чл. 3 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

Чл.61. При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по чл. 75, т.1 и т. 2, Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

Чл.62. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

Чл.63. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка

IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 20 дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.


 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.64. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

Чл.65. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

Чл.66. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

Чл.67. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

Чл.68. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.69. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

 2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

 3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.70. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

Чл.71. Разплащанията по чл. 70 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Чл.72. Към искането по чл. 71 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Чл.73. Възложителят има право да откаже плащане по чл. 70, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.


Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.74. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

 2. с изтичане на уговорения срок или достигане на сумата за която е сключен;

 3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

 4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;

Чл.75. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:

 1. при системни (три или повече пъти) в рамките на 12 месеца:(а) забавяне на доставка на Продукти; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на Продукти, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на Продукти с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

 2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

 3. с едномесечно предизвестие.

Чл.76. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

Чл.77. Прекратяването влиза в силаслед уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.78. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.79. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

Чл.80. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл.81. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл.82. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

Чл.83. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.84. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

[две имена - длъжност]

Телефон: [ ]

Email: [ ]


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[две имена - длъжност]

Телефон: [ ]

Email: [ ]

Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.85. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

Чл.86. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия чл. 83 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

Чл.87. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща настраните, подписани с електроненподпис.

Чл.88. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.89. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

Чл.90. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Чл.91. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.


При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

.....................................................

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:


 1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

 2. Приложение № 2 и № 3 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра –един за Възложителя и един за Изпълнителя.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

КОНСТАНТИН КАМЕНАРОВ

_____________________
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

РОСИЦА ГРИГОРОВА

_____________________

Съгласували:

Главен юрисконсулт:

Кремена Кадиева
Началник отдел „ОП”:

Асен Илиев

Проект

По обособена позиция № 4

Д О Г О В О Р

№................./.............2018 г.

Днес ........................в гр. София, между:

1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, с БУЛСТАТ 000672350, IBAN сметка: BG12 BNBG 9661 3100 1789 01, BIC код: BNBG BGSD в Българска народна банка - Централно управление, представлявана от Константин Каменаров - Генерален директор и Росица Григорова - Финансов директор, наричана за краткост Възложител, от една страна

и

2. ................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от ............................................................................. - ............................, наричано по-натък в договора за краткост Изпълнител, от друга страна(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);
на основание проведена проведено публично състезание по ЗОП и Заповед № ............/.......2018 г. на Генералния директор на БНТ за класиране на участниците и определяне на Изпълнител на обособена позиция № 4 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ - Китен“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ - Пампорово“ и Обособена позиция № 4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ - Пампорово”,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) при следните условия:Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница