Решение за покриване на загуба от предходни години; Приемане на решение за извършване на промени в устава на ДружествотоДата14.01.2019
Размер35 Kb.
ТипРешение
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та .............................................., ЕГН: ……………………, с л.к. № ……………., изд. на ………….год. от ..................., с постоянен адрес: ……………………., в качеството си на /..................................... (представляващ) на ............................................ - / акционер, притежаващ .......................... (словом:......................................) броя поименни безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
................................................, ЕГН: ................................., с л.к. № ………………, изд. на ……………..г. от ……………………., с постоянен адрес:……………………………,
да ме представлява като участвува в работата на извънредното общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, което ще се проведе на 08.09.2014 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. “Черни връх” № 51Б, като гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
Дневен ред:


  1. Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството от 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева на 27 912 685 (двадесет и седем милиона деветстотин и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет) лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 2 (два) лева на 1 (един) лев;

  2. Вземане на решение за покриване на загуба от предходни години;

  3. Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството;

  4. Разни.


Предлагани решения:
По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема решение да бъде намален капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева на 27 912 685 (двадесет и седем милиона деветстотин и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет) лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 2 (два) лева на 1 (един) лев и формира резерв в размер на 27 912 685 (двадесет и седем милиона деветстотин и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет) лева. ОСА овластява съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ в Търговски регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ-София АД.”Начин на гласуване: да гласува „ЗА”;
По т. 2. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема решение да извърши покриване на нетни загуби за периода 2006 – 2013 г. в размер на 8 611 385.17 (осем милиона шестотин и единадесет хиляди триста осемдесет и пет лева и 17 ст.) лв., което да се извърши за сметка на премийните резерви в размер на 6 624 366.19 (шест милиона шестстотин двадесет и четири хиляди триста шестдесет и шест лева и 19 ст.) и част от от формираните резерви, съгласно решението по т.1. от дневния ред на настоящото събрание, в размер на 1 987 018.98 (един милион деветстотин осемдесет и седем хиляди и осемнадесет лева и 98 ст.) лв.”Начин на гласуване: да гласува „ЗА”;
По т. 3. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема следните изменения в Устава на дружеството: В чл. 15, ал. 1 думите „55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева” се заменят с думите „27 912 685 (двадесет и седем милиона деветстотин и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет) лева”, а думите „с номинална стойност 2 (два) лева всяка” се заменят с думите „с номинална стойност 1 (един) лев всяка”.”Начин на гласуване: да гласува „ЗА”;
По т. 4. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

/Начин на гласуване: пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин./
Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 ТЗ.

Съгласно чл.116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: .......................гр . София УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:....................................

Бележка: Посоченият начин на гласуване има изцяло примерен характер и по никакъв начин не цели да окаже влияние върху волята на акционерите-упълномощител относно начина на гласуване по предложенията на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ.


Каталог: files -> documents -> articles
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
articles -> П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/та егн: с л к. № изд на год от с постоянен адрес: в качеството си на
articles -> Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
articles -> Образец п ъ л н о м о щ н о


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница