Решение за получаване на кредит до 30 000 лв за срок до 3 годиниДата10.10.2018
Размер56.12 Kb.
#83912
ТипРешение
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД

бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20, e-mail:obs@svilengrad..bg


ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ В ОбС- СВИЛЕНГРАД
м.Декември 2014г.
10.12.2014г./СРЯДА/

Редовно заседание на КТСУ, което ще се проведе на 10.12.2014г. от 13.30 часа в ст.320, при следния дневен ред:
1.ДЗ№318/28.11.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград- Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за обект:”Магазини-за комплексно обществено обслужване” в ПИ 019123,землището на с.Кап.Андреево,общ. Свиленград.

2. ДЗ №323/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-Представяне на социален доклад на Божидар Севдов Митев към ВДЗ№264/13.10.14г.

3. ДЗ №324/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Преобразуване от ПОС в ЧОС на недвижим имот-общинска собственост

4. ДЗ №326/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост.

5. ДЗ №329/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Издаване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на водопровод и канализация за захранване на ПИ№014007,м.”Речни лозя”,землище на гр.Свиленград

6. ДЗ №328/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Съгласуване на изменение и допълнение на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

7.ВЖМ-145/04.12.2014г. от Д-р Димитър Ермов-управител на „МБАЛ I-Свиленград”-ЕООД-Приемане на решение за получаване на кредит до 30 000 лв. за срок до 3 години.
Редовно заседание на КОКПЧЕИ, което ще се проведе на 10.12.2014г. от 14.30 часа в ст.320, при следния дневен ред:
1. ДЗ№319/01.12.2014г. от Работещите в „Предучилищно образование”-гр.Свиленград-Искане за увеличаване на работни заплати .

2.ДЗ №324/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Преобразуване от ПОС в ЧОС на недвижим имот-общинска собственост

3. ДЗ №326/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост.

4.ДЗ №328/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Съгласуване на изменение и допълнение на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

5.ВЖМ-145/04.12.2014г. от Д-р Димитър Ермов-управител на „МБАЛ I-Свиленград”-ЕООД-Приемане на решение за получаване на кредит до 30 000 лв. за срок до 3 години.
Редовно заседание на КЗСДС, което ще се проведе на 10.12.2014г. от 15.30 часа в ст.320, при следния дневен ред:
1. ДЗ№319/01.12.2014г. от Работещите в „Предучилищно образование”-гр.Свиленград-Искане за увеличаване на работни заплати .

2. ДЗ№320/04.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Кандидатстване за финансиране на проект по Покана 2,за подаване на проектни предложения „повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.3. ДЗ №323/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-Представяне на социален доклад на Божидар Севдов Митев към ВДЗ№264/13.10.14г.

4. ДЗ №324/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Преобразуване от ПОС в ЧОС на недвижим имот-общинска собственост

5.ДЗ №326/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост.

6.ДЗ №328/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Съгласуване на изменение и допълнение на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

7.ВЖМ-139/24.11.2014г. от Васил Иванов Василев-Искане за финансова помощ.

8.ВЖМ-145/04.12.2014г. от Д-р Димитър Ермов-управител на „МБАЛ I-Свиленград”-ЕООД-Приемане на решение за получаване на кредит до 30 000 лв. за срок до 3 години.

11.12.2014г./ЧЕТВЪРТЪК/

Редовно заседание на КЗГООС, което ще се проведе на 11.12.2014г. от 13.30 часа в ст.320, при следния дневен ред:
1.ДЗ №324/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Преобразуване от ПОС в ЧОС на недвижим имот-общинска собственост

2. ДЗ №326/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост.

3. ДЗ №329/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Издаване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на водопровод и канализация за захранване на ПИ№014007,м.”Речни лозя”,землище на гр.Свиленград

4.ДЗ №328/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Съгласуване на изменение и допълнение на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

5. ВЖМ-145/04.12.2014г. от Д-р Димитър Ермов-управител на „МБАЛ I-Свиленград”-ЕООД-Приемане на решение за получаване на кредит до 30 000 лв. за срок до 3 години.

Редовно заседание на БК, което ще се проведе на 11.12.2014г. от 14.30 часа в ст.320, при следния дневен ред:
1 ДЗ№319/01.12.2014г. от Работещите в „Предучилищно образование”-гр.Свиленград-Искане за увеличаване на работни заплати .2. ДЗ №321/04.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград- Промени по бюджета и Инвестиционната програма на Община Свиленград за 2014г.

3. ДЗ №322/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград- Промени по бюджета и Инвестиционната програма на община Свиленград за 2014г.

4. ДЗ №324/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Преобразуване от ПОС в ЧОС на недвижим имот-общинска собственост

5. ДЗ №326/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост.

6.ДЗ №328/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Съгласуване на изменение и допълнение на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.
7.ВЖМ-139/24.11.2014г. от Васил Иванов Василев-Искане за финансова помощ.

8.ВЖМ-142/26.11.2014г. от Георги Димитров Дяков- Искане за финансова помощ.

9. ВЖМ-145/04.12.2014г. от Д-р Димитър Ермов-управител на „МБАЛ I-Свиленград”-ЕООД-Приемане на решение за получаване на кредит до 30 000 лв. за срок до 3 години.


Редовно заседание на ИК, което ще се проведе на 11.12.2014г. от 15.30 часа в ст.320, при следния дневен ред:
1. ДЗ№319/01.12.2014г. от Работещите в „Предучилищно образование”-гр.Свиленград-Искане за увеличаване на работни заплати .

2. ДЗ№320/04.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Кандидатстване за финансиране на проект по Покана 2,за подаване на проектни предложения „повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.3. ДЗ №323/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-Представяне на социален доклад на Божидар Севдов Митев към ВДЗ№264/13.10.14г.

4. ДЗ №324/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Преобразуване от ПОС в ЧОС на недвижим имот-общинска собственост

5.ДЗ №326/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост.

6. ДЗ №327/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград-

Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост в сградата на Общинска администрация-Свиленград.

7.ДЗ №328/05.12.2014г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград- Съгласуване на изменение и допълнение на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.
8.ВЖМ-139/24.11.2014г. от Васил Иванов Василев-Искане за финансова помощ.

9.. ВЖМ-145/04.12.2014г. от Д-р Димитър Ермов-управител на „МБАЛ I-Свиленград”-ЕООД-Приемане на решение за получаване на кредит до 30 000 лв. за срок до 3 години.

ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ

Председател на ОбС- Свиленград
ГЕ/СТ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница