Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия наДата04.12.2017
Размер131.2 Kb.
ТипРешение


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Изх. № ……………………

……………………………


ДО

Г-Н СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

/1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22/
И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево – окончателен вариант

(в допълнение на информация предоставена с писмо изх. .........................от ......................................към предходно искане).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадено Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево- окончателен вариант, разработен в рамките на „Проект за развитие на общинската инфраструктура”, включващ изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация за цялата територия на Република България без гр. София след настъпилите изменения в обхвата и приоритетите на включените в инвестиционната програма мерки (2014-2038 г.).

Консорциум „Сьорека, СЦЕ, Аркадия Инженеринг и Хидропроект - София“ е партньор на проекта чрез Министерството на регионалното развитие (МРР) за предоставяне на консултантски услуги при изготвянето на Регионални Генерални Планове за водоснабдяване и канализация за Централния регион на Република България, в чиито рамки се изготвя и Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево. Предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр. 57 /2004 г, посл. изм и доп., ДВ, бр. 94 / 2012 г.


 1. Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: Министерство на регионалното развитие

Пълен пощенски адрес: гр. София 1202 ул. „ Кирил и Методи” 17-19

Тел/факс/е- mail: централа тел. 9405-9; факс.987 25 17.

Лице за връзка: Андрей Андреев

Пълен пощенски адрес: София1202, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№17-19

Тел/факс/еmail: 940 5338, факс: 02 980 28 38, AAndreev@mrrb.government.bg
 1. Обща информация за предложения план

„Проектът за развитие на общинската инфраструктура” включва изготвяне на Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен, Източен и Централен регион на Република България финансиран със заем №7834-BG за подобряване на водоснабдяването, за да се осигури добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

Проектът се изпълнява от Министерството на регионалното развитие

Изготвянето на Регионални генерални планове за водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията към тях, респективно инвестиционните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми са гаранция за постигане на поставените цели.

В Регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация в Централен регион е включен и Регионален генерален план (РГП) за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево, представен в окончателен вариант. На етапа на предварителен вариант е проведена процедура по екологична оценка приключила с решение №ЕО62/2013 на МОСВ. Във връзка с настъпили изменения на окончателния вариант на РГП е разработено настоящото искане. 1. Основание за изготвяне на плана / програмата – нормативен или административен акт

Правен фундамент на проекта за изработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация е разпоредбата на чл.198 и от Закона за водите.

Консорциум „Сьорека, СЦЕ, Аркадия Инженеринг и Хидропроект - София“ е сключил Договор с Министерство на регионалното развитие за консултантски услуги за „Изготвяне на Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация за Централен Регион”, който обхваща и изготвянето на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево.

Изготвянето на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево е основа за определянето на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води в обособената територия.


 1. Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Периода за действие е разпределен по години спрямо инвестиционната програма:

  • Краткосрочна инвестиционна програма (2014 – 2020г.)

  • Средносрочна инвестиционна програма (2021 – 2028г).

  • Дългосрочна инвестиционна програма (2029 – 2038г.) 1. Регионален териториален обхват

Обособената територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево е разположена в Област Габрово в северната част на страната и попада основно в Северен централен район на планиране (NUTS 2).

Районът на проекта на Регионалния генерален план за ВиК „Бяла“ ЕООД Севлиево обхваща Община Севлиево - 35 995 жители (01.02.11 г.).- гр. Севлиево и 52 села.

„Бяла“ – ЕООД Севлиево продава вода на „ВиК“ ООД Габрово, за да се водоснабдят 10 населени места в Община Габрово.

Едно населено място от Община Севлиево се обслужва от „ВиК“ ООД Габрово.

През територията преминават следните реки: река Росица, р.Магър, р.Крапец, р.Чупарата, р.Видима, р.Лопушница и река Багарещица.

Територията ВиК оператора покрива площ около 540 ха. Районът се намира в Дунавската равнина

Община Севлиево граничи с 11 общини (Ловеч, Летница, Сухиндол ,Павликени, В. Търново, Дряново ,Габрово, Ловеч, Троян, Априлци, Община Павел Баня).. Южната граница на общината преминава по билото на Стара планина Границата се пресича от два старопланински проходи Химитлийски и Русалийски/.


 1. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Засегнатите елементи от НЕМ са защитени територии и защитени зони по директиви: Директива за диви птици, Директива за хабитати, Рамсарска конвенция, Конвенция за световно културно и природно наследство.

В инвестиционни програми на РГП за ВиК-Севлиево са предвидени дейности, които засягат територията на община Севлиево, която попада изцяло или отчасти в границите на следните защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на ЗБР: • BG0000263 „Скалско” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0000399 „Българка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0000190 „Витата стена” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0000618 „Видима” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0000615 „Деветашко плато” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0000616 „Микре” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0000275 „Язовир Стамболийски” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0000494 „Централен Балкан” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

 • BG0001493 „Централен Балкан - буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/18.12.2007 г.) и изменена с Решение 811/16.11.2010 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.);

 • BG0000494 „Централен Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-559/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/26.09.2008г.);

 • BG0002102 „Деветашко плато” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-576/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/30.09.2008 г.) и изменена със Заповед № РД-1386/23.02.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/20.03.2009 г.);

 • BG0002110 „Априлци” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-563/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.);

 • BG0002111 „Велчево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-773/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/02.12.2008 г.);

 • BG0000399 „Българка” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 41/31.05.2011 г.);

 • BG0002128 „Централен Балкан Буфер” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 41/31.05.2011 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК-Севлиево попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

 • Национален парк „Централен Балкан” – обявен за народен парк със Заповед № 843/31.10.1991 г. на МОС (ДВ, бр.93/1991 г.), видоизменена със Заповед № РД-247/19.07.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр.67/1999 г.). Прекатегоризиран е в национален парк със Заповед № РД-396/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр.44/2000 г.). Планът за управление на парка е приет с Решение № 522/04.07.2001 г. на МС (ДВ, бр. 66/2001 г.);

 • Резерват „Пеещи скали” – обявен със Заповед № 502/11.07.1979 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 65/1979 г.);

 • Защитена местност „Находище на хвойна в местност Лъгът” – обявена за природна забележителност със Заповед № 16/08.01.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 17/1981 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1314/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2003 г.). Актуализирана по площ със Заповед № РД-51/30.01.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 39/2008 г.);

 • Защитена местност „Лъгът” – обявена за природна забележителност със Заповед № 16/08.01.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.17/1981 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1310/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр.7/2003 г.);

 • Защитена местност „Лафтин” – обявена за природна забележителност със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.3/1985 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1313/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2003 г.);

 • Защитена местност „Дедерица” – обявена за историческа местност със Заповед № 2107/20.12.1984 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.3/1985 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1320/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2003 г.);

 • Защитена местност „Варените” – обявена за природна забележителност със Заповед № 198/19.03.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.34/1981 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1311/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2003 г.);

 • Защитена местност „Батошевски манастир” – обявена за историческа местност със Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр.21/1973 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1319/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2003 г.).

За преценяване на необходимостта от ЕО са дадени инвестиционните обекти по водоснабдяване и канализация в отделните инвестиционни програми.

Инвестиционните обекти свързани с рехабилитация, реконструкция и разширение на водоснабдителните и канализационни системи са в урбанизирани територии и не оказват негативно въздействие върху биоразнообразието и защитените територии и защитени зони. Реконструкцията, модернизацията и разширението на съществуващите сгради и съоръжения за пречистване на питейни и отпадъчни води ще се извършва в антропогенно засегнати територии. Изборът на площадки за нови съоръжения е съобразен с предмета и целите на защитените зони.

Реализацията на обектите, включени в инвестиционните програми за свеждане до минимум заустването на замърсени води в водните тела е с гарантиран положителен ефект. Осигуряват се условия за устойчиво развитие на биоразнообразието и екосистемата като цяло в обособената територия.


  • В окончателния вариант на РГП измененията спрямо предватителния проект на РГП за В и К Севлиево, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО /ЕО-62/2013 г. са:

- Дадена е преоритетност на някои инвестиционни мерки, но обхвата остава същия и респективно екологичната им оценка.

- Предвидените няколко нови инвестиционни мерки в Краткосрочната програма за реконструкции на водопроводи са по съществуващи трасета и няма да окажат негативно въздействие върху околната среда.

- Реконструкция на довеждащ водопровод от изравнителя на водохващане до ПСПВ „Стоките”.

- В окончателния вариант на РГП се разглежда алтернативно решение за водоснабдяване от язовир „Мокра Бяла”, но не се предвиждат инвестиции в програмите на РГП. При осигуряване на средства от Републиканския бюджет или от други програми за финансиране е необходима актуализация на проекта за язовир „Мокра Бяла”. При осигуряване на средства може да се осъществи присъединяване на нови населени места към водоснабдителната система от язовир „Мокра Бяла”. За да се определят параметрите на язовира (необходимия обем на язовира, респективно неговата площ и т.н.) е необходимо изготвяне на подробни водостопански изследвания и нов воден баланс за нуждите на водоснабдяване, напояване, евентуален силов добив и оводняване на поречието на река „Мокра Бяла” необходими за оценка на въздействието върху околната среда и оценката на съвместимост с предмета и целите на близко разположените защитени зони.

Съществуващото водохващане на р. Мокра Бяла до с. Дрян е извън границите на ЗЗ „Централен Балкан” BG0000494 по Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите и по Директива 79/409/ЕЕС за птиците. За бъдещото ИП ще се проведат всички необходими процедури, произтичащи от изискванията на ЗООС. Ще се предвидят мерки за съвместимост на ИП с предмета и целите на най- близко разположените защитени зони.


 1. Основни цели на плана

Основна цел на Регионалния генерален план е да се подобри водоснабдяването и канализацията в съответствие с Националната стратегия за околна среда на България, чиято основна цел е "да осигури добро качество и достатъчно количество вода за различните цели".

В рамките на Плана са определени необходимите инвестиции за прилагане на Европейските директиви, отнасящи се до околната среда, както и приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи съоръжения и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчните води като първа стъпка.  • За алтернативно решение за водоснабдяване от язовир „Мокра Бяла” в окончателния вариант на РГП не са предвидени средства в инвестиционните програми, а е необходимо осигуряването им от други програми или Републиканския бюджет. 1. Финансиране на Плана

Финансирането на мерките, включени в инвестиционните програми на РГП- окончателен вариант е осигурено със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Заем №7834-BG), чрез договор с рег. № MIDP-MP-QCBS2 за „Изготвяне на Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация за Централен Регион”, сключен между Министерство на регионалното развитие и Консорциум „Сьорека, СЦЕ, Аркадия Инженеринг и Хидропроект-София“ и от националния бюджет.

 1. Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Съгласно договора за предоставяне на консултантски услуги, основните етапи при изготвяне на Регионалния генерален план са:

 • Встъпителен доклад – 2 месеца след началото на договора

 • Предварителен регионален генерален план – 18 месеца след началото на договора

 • Окончателен регионален генерален план – 22 месеца след началото на договора

Проведени са консултации с отделните административни единици, институции, физически и юридически лица, засегнати от реализацията на Регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево , съгласно схема за провеждане на консултациите, съгласувана с Министерство на регионалното развитие и Министерство на околната среда и водите.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на Плана

Органи по прилагането на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево са МРР, община Севлиево и В и К оператора „Бяла“ ЕООД – Севлиево.

 1. Орган за съгласуване, одобряване и утвърждаване на Плана

Регионалният генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – Севлиево се съгласува /одобрява/ от Министерство на регионалното развитие, Областен съвет за развитие, Басейнова Дунавски район, Общински съвет и други заинтересовани министерства. Планът се съгласува и със Световна банка и Европейска Комисия.

Компетентен орган за даване на решение по Екологична Оценка е Министерството на околната среда и водите.


Приложения:

 1. Информация за преценяване необходимостта от екологична оценка на РГП на „Бяла“ ЕООД – Севлиево икончателен вариант. (по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми – ПМС №139/ДВ бр57/2004 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр.94/2012 г) със съответните приложения.

 2. Таблици с предложените инвестиционни мерки в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна програма в окончателния вариант на РГП на „Бяла“ ЕООД – Севлиево

 3. Картен материал в PDF DWG формат

 4. Задание за изработване, в обхват съгласно Закона за устройство на територията, или съответния друг специален нормативен или административен акт /за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми с нормативно изискваща се екологична част/.

 5. Решение № ЕО - 62 /2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на РГП на „Бяла“ ЕООД – Севлиево – предварителен проект.

 6. Електронен носител

 7. Документи за платени такси съгласно чл. 1, ал.5, т.4 (400 лв.) от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

С уважение,
ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА

Министър на регионалното

развитие
Съгласувал:

Иванка Виденова – Директор на дирекция „ВиК”

Изготвили:

Андрей Андреев - координатор на Проекти "РОИ"

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ЕО ВК-11гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 94 059, факс 987 25 17www.mrrb.government.bgПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница