Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на: "чи на пуп-прз за упи i-30 в масив 7 по квс на квартал „Крайморие", идентичен с пи 07079. 11. 511 по Кадастрална карта на гр. Бургас"Дата24.10.2018
Размер334.23 Kb.
ТипРешение
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


От Марина Драганова Морчева лично и като пълномощник на Дончо Стоянов Начев, Йорданка Димитрова Начева, Драган Маринов Митев, Тония Драганова Берданкова, Драго Драганов Митев, Христо Драганов Митев и Георги Драганов Митев
/име, фирма, длъжност/
Уважаема г-жо Директор,

І. Моля да ми бъде издадено Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на: “ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-30 в масив 7 по КВС на квартал „Крайморие”, идентичен с ПИ 07079.11.511 по Кадастрална карта на гр. Бургас”/наименование на плана/програмата/

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

1.Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име/възложители: Марина Драганова Морчева, Дончо Стоянов Начев, Йорданка Димитрова Начева, Драган Маринов Митев, Тония Драганова Берданкова, Драго Драганов Митев, Христо Драганов Митев и Георги Драганов Митев
Пълен пощенски адрес. гр. Бургас, ул. ”Възраждане” №15, ет. 1, ап.2

Лице за връзка: Марина Морчева

Терефон/факс: 0896 890 790
2. Обща информация за предложения план/програма

Основание за изготвяне на плана/програмата –нормативен или административен акт

Основанията за изготвяне на инвестиционния проект са:


 • Наличието на собствена на възложителте земя, разглеждана в процедура по Оценка на въздействието върху околната среда през 2006г. постановена с писмо на РИОСВ-Бургас с Изх. №4918 от 01.12.2005г., отредена за вилно строителство. С настоящото се предявява разделяне на вече урегулираната площ на двадесет нови УПИ като се запазва отреждането и показателите за застрояване. Площта попада в устройствена зона „Б” по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Намира се на около 180м северно от главен път Е-87 и на около 2500м от кв. Крайморие на гр. Бургас.

 • Заповед №1169 от 14.07.2006г. на Зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот 30 в масив 7, кв. Крайморие, с който се обособява УПИ I-7, отреден „за вилни сгради”. Със Заповед №2057 от 05.08.2013г. на Зам. Кмета е допълнена Заповед №1169/14.07.2006г. с чл. 16 от ЗУТ.

 • Протокол-Решение №16/24.06.2015г. на експертен съвет по устройство на територията към община Бургас и Разрешение №64/29.06.2015г. за изработване на изменение на ПУП /ПРЗ/ по реда на чл.135, ал. 3 от ЗУТ на община Бургас.

 • Изготвен ПУП-ПРЗ в съответствие с одобрения ОУП на гр. Бургас с Решение №51-1/21.07.2011г. на Общински свет Бургас. Имотът попада в зона Ов, устройствена зона 07079.81, с показатели за застрояване, както следва: Плътност 30%; Кинт 0.8; Озеленяване мин. 50% и височина 7 м /10м било/.

 • Имотът е извън границите на защитени тертории, защитени зони, санитарни-охрантелни зони и исторически места.Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Целта на проектната разработка е отреденият за вилно строителство УПИ I-30 в масив 7, кв. „Крайморие” да се раздели на двадесет нови самостоятелни УПИ с площи и лица в съответствие с чл. 19 от Закона за устройство на територията. За достъпа до новобразуваните УПИ е предвидена тупикова улица с обръщало, с габарит 9м. Осигурени са вътрешни обслужващи алеи, зелени площи и места за паркиране.

Необходимостта от настоящата проектна разработка се основава на факта, че голям брой собственици притежават парцела. С цел премахване на съсобствеността се предлага разделяне на имота на двадесет нови УПИ.

УПИ I-30 в масив 7, кв. „Крайморие”, гр. Бургас е идентичен с ПИ 07079.11.511 по Кадастрална карта на гр. Бургас. Съгласно Скицата на ПИ №07079.11.511 издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, площта е с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване” и трайно предназначение на територията „урбанизирана”. Обща площ 33 805кв.м. От новообразуваните 20 бр. УПИ, УПИ-I е с най-голяма площ, почти равна на сборната площ на останалите 19 бр. новообразувани УПИ. За новобразувания голям УПИ-I в бъдеще се предвижда ново разделяне на по-малки имоти, но точната им големина и брой ще бъде предмет на нов ПУП, за който РИОСВ-Бургас ще бъде информрана. Към настоящия момент ориентировъчно предвидената вилна застройка за УПИ-I е за капацитет 50 жители. За останалите 19 бр. УПИ се предвижда по една вилна сграда с капацитет по 3 жители. Площта на всеки е под един декар.

Към осъществяването на инвестиционния проект ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

Неразделна част от ПУП са изработени схеми по част ВиК, електро (съгласувани с екплоатационните дружества) и паркоустрояване и озеленяване.

През 2005г. е разработен и одобрен ПУП за ПИ 007030 и 007043. Според него вода за парцелите ще се вземе от съществуващия магистрален водопровод от стомана Ф1020 чрез пробив под налягане чрез специална технология. Новият водпровод ще бъде от тръби ПЕВПФ160 за захранване с вода на прилежащите около пробива парцели. Ще се изгради шахта, в която ще се поставят регулатор на напора и водомерен възел. Уличният водопровод до съществуващото шосе ще бъде ПЕВПФ160, а продължението в близост до парцелите Ф125. Отклонението за имотите ще бъде от тръби ПЕВПФ90. Ще се монтира обща водомерна шахта с водомерен възел в границите на УПИ I-30. Между новобразуваните УПИ в УПИ I-30 ще се оформи нова обслужваща улица, по която ще се проектира и изгради нов водопровод от тръби ПЕВПФ90. Ще се монтират пожарни хидранти (ПХ 70/80) за пожарогасене.

Вода за новите УПИ ще се вземе от новия проектен водопровод. Сградните отклонения ще бъдат от тръби ПЕВП и на тях ще се монтират ТСК с охранителна гарнитура. Веднага след влизане в парцелите ще се изградят водомерни шахти с водомерни възли. Площадковите водопроводи ще бъдат от тръби ПЕВП.

По отношение на канализацията следва да се отбележи, че района не е кнализиран. В единият УПИ се предвижда капацитет за 50 обитатели, а за отаналите УПИ по 3 човека средно. Предлага се битовите отпадни води във всяко УПИ, по отделно да се събират в собствени резервоари, от които събраните води ще се извозват периодично със специалзирани цистерни до действаща ГПСОВ. Приемо-предаването ще се документира. За големият имот, който ще бъде предмет на бъдещо разделяне, третирането на отпадъчните води ще бъде съобразено с действащото законодателство към момента на изготвяне на новия ПУП, но посоченият общ ориентировъчен капацетит от 50 души не се предвижда да бъде превишен.

До площта съществува стабилизиран /чакълиран/ път, който ще се ползва за достъп и не се налага формиране на ново транспортно трасе, от там не се очаква да настъпи допълнително увреждане на терени. Стабилизирания път се включва в главен път Е-87, който се намира на около 180 метра на север от разглеждания терен.

Предвижда се ситуиране на нов трафопост тип БКТП, от който ще се развие схема за захранване на кабелни касетки. От касетките до електромерните табла, които ще се монтират пред всяка сграда схемата ще бъде радиална.

Териториален обхват /национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии/ с посочване на съответните области и общини

УПИ I-30 в масив 7, кв. „Крайморие”, гр. Бургас е идентичен с ПИ 07079.11.511 по Кадастрална карта на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас. Площта се намира на около 180м северно от главен път Е-87 и на около 2500м от кв. Крайморие на гр. Бургас. Теренът попада в обхвата на одобрения и действащ ОУП на град Бургас с Решение №51-1/21.07.2011г. на Общински свет Бургас. Имотът попада в зона Ов, устройствена зона 07079.81, с показатели за застрояване, както следва: Плътност 30%; Кинт 0.8; Озеленяване мин. 50% и височина 7 м /10м било/.

Разглежданата разработка е с териториален обхват - малка територия.
Засегнати елементи на Националната екологична мрежа(НЕМ)

Теренът, на който ще се осъществява проекта не се намира в пределите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко до площадката /граничи/се намира границата на защитена зона BG 0000242 “Залив Ченгене скеле” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/22.08.2008 г. на министъра на околната среда и водите, както и защитена зона BG 0000242 “Залив Ченгене скеле” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г.

Най-близката защитена територия по смисъла на ЗЗТ, намираща се на около 120 метра западно е Защитена местност “Ченгене скеле”. Обявена е в рамките на едноименния залив и се припокрива със защитени зони BG 0000242 “Залив Ченгене скеле”, определени по двете директиви. Тук се срещат плътни тръстикови масиви с преобладаване на обикновена тръстика, теснолистен папур и езерен камъш. В залива са установени 180 вида птици, от които 52 са включени в Червената книга на България. Мястото е от огромно значение като местообитание на малък корморан и блестящ ибис.

Предвиденият за осъществяване на проекта терен не засяга пряко защитената местност и защитените зони и обхвата на въздействията от реализиране проекта не може да се квалифицра кото оказващ значително въздействие върху предметите на опазване на защитените обекти. Разглеждания терен е отделен чрез пътища и залесени площи, и дейностите в него не могат да окажат както пряко, така и косвено въздействие на видовете, предмет на защита в тази и други защитени територии и зони.

Преди да се промени предназначението на имота и да се урегулира през 2006г., площта е била с начин на ползване „кравеферма” и „друга животновъдна ферма”. Преди повече от десетилетие на това място са отглеждани животни, поради което съществуват полуразрушени постройки на бившите животновъдни обекти. Това предполага, че площта не може да бъде определена като ценна за опазването на дивите видове животни, в това число птици и растения, предмет на опазване на най-близко разположените защитени зони. В разглеждания имот и в съседните му парцели няма защитени растителни видове, включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и формирани природни местообитания подлежащи на опазване по същия Закон. Липсват и гнезда на редки и застрашени от изчезване видове птици.

На практика проекта предвижа деветнадесет нови къщи /и още вероятно пет къщи в големия УПИ - предмет на бъдещо уведомяване на Инспекцията/, с капацитет общо 107-110 човека в новообразувани двадесет УПИ със съответното озеленяване и алеи. Сборната площ е повече от тридесет и три декара, което означава, че няма да настъпи силно натоварване на площта от масово строителство. Целта е създаване на благоприятна, спокойна среда за отдих. В проекта за озеленяване ще се предвидят местни и характерни за района растителни видове, поради което не се очаква колизия с намиращата се близост защитена зона BG 0000242 “Залив Ченгене скеле” определена по двете директиви.


Основни цели на плана/програмата

Целта на проектната разработка е да се измени одобреният Подробен устройствен план на УПИ I-30 в масив 7, кв. „Крайморие”, гр. Бургас чрез разделянето му на нови 20 (двадесет) УПИ със съответните площи и лица в съответствие с чл. 19 от Закона за устройство на територията. Във всяко УПИ се предвижда изграждане на вилни сгради с общ капацитет 107 човека. Вилните сгради ще се ползват за отдих от собствениците им.
Финансиране на плана/програмата/държавен,общински бюджет или международни програми, др.финансови институции/

Финансирането на проекта е изцяло за сметка на възложителите: Марина Драганова Морчева, Дончо Стоянов Начев, Йорданка Димитрова Начева, Драган Маринов Митев, Тония Драганова Берданкова, Драго Драганов Митев, Христо Драганов Митев и Георги Драганов МитевСрокове и етапи на изготвянето на плана/програмата; наличие на изискване за обществено обсъждане или др.процедурна форма за участие на обществеността.

Измененето на ПУП-ПРЗ е изработен на база Кадастрална карта на гр. Бургас.

Съгласуване на проекта с РИОСВ (МОСВ) и получаване становище съгласно чл. 84 от ЗООС. Следва одобряване на изменението на проекта от общинските органи на община Бургас.

Поради естеството на проекта на този етап от процедурата, българското законодателство не предвижда обществени обсъждания, а само информиране по надлежния начин на обществеността, което е извършено от възложителите.

Възложителите са преминали предхождащите съгласуването на проекта с Инспекцията етапи и внася настоящата информация.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Прилагането на плана ще се осъществява от собствениците. Контролът ще се извършва от общинските органи на община Бургас.


4. Информация за органа за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.

Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината (района), в случая от главния архитект на Община Бургас. Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.

ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

приложение:

I. Информация по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

1. Характеристика на плана/програматаА. -инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които

предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия*

Б. -място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране,степен на подробност на предвижданията

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или ОВОС

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения.

6. Документ за платена такса.

ІІ. Задание за изработване, в обхват съгласно ЗУТ, или съответния друг специален нормативен или административен акт /за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми с нормативно изискваща се екологична част/.

*/за устройствените схеми и планове не се прилага информация по т.І.1.А/

Дата: Възложители:
....................... ...................... .......................

...................... ......................... ..........................

...................... .........................


Информация по ал. 2 на чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми за:

“ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-30 в масив 7 по КВС на квартал „Крайморие”, идентичен с ПИ 07079.11.511 по Кадастрална карта на гр. Бургас”
 1. Характеристика на плана/програмата:

а / Частичното изменение на плана предвижда да се раздели УПИ I-30 в масив 7 по КВС на квартал „Крайморие” на двадесет нови УПИ, като във всяко ще се изградят вилни сгради за общо 107-110 човека. С плана се предвжда обособяване на тупикова улица с ширина 9м за достъп. Във всяко УПИ се предвижда оформяне на паркомясто и съответното озеленяване. От новообразуваните 20 бр. УПИ, УПИ-I е с най-голяма площ, почти равна на сборната площ на останалите 19 бр. новообразувани УПИ. За новобразувания голям УПИ-I в бъдеще се предвижда ново разделяне на по-малки имоти, но точната им големина и брой ще бъде предмет на нов ПУП, за който РИОСВ-Бургас ще бъде информрана. Към настоящия момент ориентировъчно предвидената вилна застройка за УПИ-I е за капацитет 50 жители. За останалите 19 бр. УПИ се предвижда по една вилна сграда с капацитет по 3 жители. Площта на всеки е под един декар.

През 2005г. е разработен и одобрен ПУП за ПИ 007030 и 007043 /от които произлиза УПИ I-30 в масив 7, който пък е предмет на настоящото му разделяне на нови 20 бр. УПИ/. Според одобреният ПУП вода за парцелите ще се вземе от съществуващия магистрален водопровод от стомана Ф1020 чрез пробив под налягане чрез специална технология. Новият водпровод ще бъде от тръби ПЕВПФ160 за захранване с вода на прилежащите около пробива парцели. Ще се изгради шахта, в която ще се поставят регулатор на напора и водомерен възел. Уличният водопровод до съществуващото шосе ще бъде ПЕВПФ160, а продължението в близост до парцелите Ф125. Отклонението за имотите ще бъде от тръби ПЕВПФ90. Ще се монтира обща водомерна шахта с водомерен възел в границите на УПИ I-30. Между новобразуваните УПИ в УПИ I-30 ще се оформи нова обслужваща улица, по която ще се проектира и изгради нов водопровод от тръби ПЕВПФ90. Ще се монтират пожарни хидранти (ПХ 70/80) за пожарогасене.

Вода за новите УПИ ще се вземе от новия проектен водопровод. Сградните отклонения ще бъдат от тръби ПЕВП и на тях ще се монтират ТСК с охранителна гарнитура. Веднага след влизане в парцелите ще се изградят водомерни шахти с водомерни възли. Площадковите водопроводи ще бъдат от тръби ПЕВП.

По отношение на канализацията следва да се отбележи, че района не е кнализиран. В единият УПИ се предвижда капацитет за 50 обитатели, а за отаналите УПИ по 3 човека средно. Предлага се битовите отпадни води във всяко УПИ, по отделно да се събират в собствени черпателни резервоари, от които събраните води ще се извозват периодично със специалзирани цистерни до действаща ГПСОВ. Приемо-предаването ще се документира. За големият имот, който ще бъде предмет на бъдещо разделяне, третирането на отпадъчните води ще бъде съобразено с действащото законодателство към момента на изготвяне на новия ПУП, но посоченият общ ориентировъчен капацетит от 50 души не се предвижда да бъде превишен.

Преди повече от десетилетие площта се е използвала за отглеждане на животни. По тази причина преди да се промени предназначението на имота той е бил с начин на трайно ползване „кравеферма”, „за друга животновъдна ферма” и на терен съществуват останки и полуразрушени сгради от тези животновъдни обекти. С настоящия проект се предлага премоделиране на площта и създаване на благоприятна среда за отдих сред природата на обитателите на предвижданите за изграждане вилни сгради с общ капацитет 107-110 човека.

До имота съществува стабилизиран /чакълиран/ път, който ще се ползва за достъп и не се налага формиране на ново транспортно трасе, от там не се очаква да настъпи допълнително увреждане на съседни терени. Стабилизирания път се включва в главен път Е-87, който се намира на около 180 метра на север от разглеждания терен.

Предвижда се ситуиране на нов трафопост тип БКТП, от който ще се развие схема за захранване на кабелни касетки. От касетките до електромерните табла, които ще се монтират пред всяка сграда схемата ще бъде радиална.

При ситуиране на застройките в новите УПИ следва да се отчете отстоянието от намиращи се в близост стопански дворове – имоти 49 и 41. Тези имоти от дълго време не се ползват за животновъдни ферми, а представляват складови площадки. От тях до предвиденото ново вилно застрояване се осигурява минимум 50 метра отстояние.б) Мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;
Местоположението, вида и капацитета на проекта е в съответствие с одобрения Общ устройствен план на Община Бургас с Решение №51-1/21.07.2011г. на Общински свет Бургас. Имотът попада в зона Ов - за вилно строителство, устройствена зона 07079.81, с показатели за застрояване, както следва: Плътност 30%; Кинт 0.8; Озеленяване мин. 50% и височина 7 м /10м било/.

Имот №07079.11.511 по КК на гр. Бургас, съгласно Скица на СГКК-Бургас с №15-301335 от 26.08.2014г, е с начин на трайно ползване «урбанизирана» и трайно предназначение на територията «за друг вид застрояване».

За площта са налични:

1. Заповед №1169 от 14.07.2006г. на Зам. Кмет на община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот 30 в масив 7, кв. Крайморие, с който се обособява УПИ I-7, отреден „за вилни сгради”. Със Заповед №2057 от 05.08.2013г. на Зам. Кмета е допълнена Заповед №1169/14.07.2006г. с чл. 16 от ЗУТ.

2. Протокол-Решение №16/24.06.2015г. на експертен съвет по устройство на територията към община Бургас и Разрешение №64/29.06.2015г. за изработване на изменение на ПУП /ПРЗ/ по реда на чл.135, ал. 3 от ЗУТ на община Бургас.

3. Протокол-Решение №16/24.06.2015г. на експертен съвет по устройство на територията към община Бургас и Разрешение №64/29.06.2015г. за изработване на изменение на ПУП /ПРЗ/ по реда на чл.135, ал. 3 от ЗУТ на община Бургас.


Проекта се основава на принципите:

Съобразяване с трайните естествени и антропогенни ограничители при разработването на ПУП.

Съобразяване с характера на релефа.

Създаване на оптимална организация на урбанизиранта среда и постигане на лесен достъп и ефективни и икономични комуникации.

Осигуряване на пълноценна почивка и възстановяване на жизнената способност на организма на житилите.

Опазване на природата, тъй като площта е изцяло извън границите на защитени територии, защитени зони и извън санитарно-охранителни зони на водни обекти.

Фактическата изява на тези принципи се изразява в наличието на техническата инфраструктура и предлаганото озеленяване. С проекта се цели интегриране на предлаганото вилно строителство и елементите на околната среда основавайки се на принципите:

Съхраняване и опазване на съществуващите екосистеми в района.

Предотвратяване замърсяванетто и увреждането на района в обхвата на плана.

Превантивност на действията относно съхраняването и опазването на околната среда.

Устойчиво развитие.
2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;
Необходимостта от настоящата проектна разработка се основава на факта, че голям брой собственици притежават парцела. С цел премахване на съсобствеността се предлага разделяне на имота на двадесет нови УПИ. Благоприятните природни дадености, близостта до Черно море и същевременно отдалечеността от защитени обекти, зони и територии също определят възможността за ползването на новите УПИ за изграждане на вилни сгради.3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
Проекта има връзка чрез пълно съответствие с одобреният Общ устройствен план на град Бургас със Становище по екологична оценка № БС-23-11/14.12.2010г. на директора на РИОСВ-Бургас, одобрен с Решение №51-1/21.07.2011г. на Общински свет Бургас. Попада в зона Ов.

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;

4.1. Съществуващо положение:

Разглежданата площ, предмет на изменение на ПУП-ПРЗ се намира на около 180 метра от главен път Е-87. Представлява изоставени от ползване животновъдни обекти, поради което са налични полусъборени постройки. С проекта се цели оформяне на 20 бр. УПИ за изграждане на малки вилни сгради. Площта на ПИ 07079.11.511 е 33,805дка и е с трайно предназначение «урбанизирана» и начин на трайно ползване «за друг вид застрояване». Чрез стабилизиран полски път се осигурява транспортният достъп. Имотът граничи с малка иглолистна горичка, което допълва благоприятната природна даденост за осигуряване на пълноценен отдих на посетителите на вилите.

Имотът не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не попада /но граничи/ със защитени зони BG 0000242 “Залив Ченгене скеле”, определени по двете директиви.

На терена на проекта и в близост до него не са установени обекти на културното наследство.Начин на застрояване:

Начинът на застрояване се предопределя от големината на новобразуваните УПИ от една страна и от друга страна от отстоянията от други обекти.

Площите и лицата на новобразуваните 20 бр. УПИ са в съответствие с чл. 19 от Закона за устройство на територията. Тъй като, за големият новообразуван УПИ в бъдеща процедура ще бъде определено разделянето му на по-малки УПИ, то едва тогава и съгласно законодателството, ще се определи начинът на застрояване. За достъпа до новобразуваните УПИ е предвидена тупикова улица с обръщало, с габарит 9м. Осигурени са вътрешни обслужващи алеи, зелени площи и места за паркиране.

При ситуиране на застройките в новите УПИ следва да се отчете отстоянието от намиращи се в близост стопански дворове – имоти 49 и 41. Тези имоти от дълго време не се ползват за животновъдни ферми, а представляват складови площадки. От тях до предвиденото ново вилно застрояване се осигурява 50 метра отстояние /от хигиенна гледна точка/.

Предлаганото изменение на ПУП-ПРЗ е с показатели за застрояване, както следва: Плътност 30%; Кинт 0.8; Озеленяване мин. 50% и височина 7 м /10м било/, които изцяло съответстват на зона Ов, устройствена зона 07079.81 по одобрения ОУП на гр. Бургас.Транспортни връзки

До имота съществува стабилизиран /чакълиран/ път, който ще се ползва за достъп и не се налага формиране на ново транспортно трасе, от там не се очаква да настъпи допълнително увреждане на съседни терени. Стабилизирания път се включва в главен път Е-87, който се намира на около 180 метра на север от разглеждания терен.Водоснабдяване, електрозахранване и канализация.

През 2005г. е разработен и одобрен ПУП за ПИ 007030 и 007043 /от които произлиза УПИ I-30 в масив 7, който пък е предмет на настоящото му разделяне на нови 20 бр. УПИ/. Според одобреният ПУП вода за парцелите ще се осигури от съществуващия магистрален водопровод от стомана Ф1020 чрез пробив под налягане чрез специална технология. Новият водпровод ще бъде от тръби ПЕВПФ160 за захранване с вода на прилежащите около пробива парцели. Ще се изгради шахта, в която ще се поставят регулатор на напора и водомерен възел. Уличният водопровод до съществуващото шосе ще бъде ПЕВПФ160, а продължението в близост до парцелите Ф125. Отклонението за имотите ще бъде от тръби ПЕВПФ90. Ще се монтира обща водомерна шахта с водомерен възел в границите на УПИ I-30. Между новобразуваните УПИ в УПИ I-30 ще се оформи нова обслужваща улица, по която ще се проектира и изгради нов водопровод от тръби ПЕВПФ90. Ще се монтират пожарни хидранти (ПХ 70/80) за пожарогасене.

Вода за новите УПИ ще се вземе от новия проектен водопровод. Сградните отклонения ще бъдат от тръби ПЕВП и на тях ще се монтират ТСК с охранителна гарнитура. Веднага след влизане в парцелите ще се изградят водомерни шахти с водомерни възли. Площадковите водопроводи ще бъдат от тръби ПЕВП.

По отношение на канализацията – района не е кнализиран. В единият УПИ се предвижда капацитет за 50 обитатели, а за отаналите УПИ по 3 човека средно. Предлага се битовите отпадни води във всяко УПИ, по отделно да се събират в собствени резервоари, от които събраните води ще се извозват периодично със специалзирани цистерни до действаща ГПСОВ. Приемо-предаването ще се документира. За големият имот, който ще бъде предмет на бъдещо разделяне, третирането на отпадъчните води ще бъде съобразено с действащото законодателство към момента на изготвяне на новия ПУП, но посоченият общ ориентировъчен капацетит от 50 души не се предвижда да бъде превишен.

Предвижда се ситуиране на нов трафопост тип БКТП, от който ще се развие схема за захранване на кабелни касетки. От касетките до електромерните табла пред всяка сграда схемата ще бъде радиална.

4.2. Очаквани въздействия върху околната среда:

4.2.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Предвид подробно описаното естество на настоящото изменение на одобрен през 2006г. ПУП-ПРЗ, при осъществяването му не се очакват въздействия върху хората и човешкото здраве. На практика планът е свързан със задоволяването на основни човешки потребности като труд, хранене, почивка и възстановяване на силите. Реализирането му не е свързано с рискове за човешкото здраве и местоположението му не е в противоречие на Закона за здравето (ДВ бр.70/2004г., изм. и доп.бр.102/2006г.).

С реализиране на изменението на плана, а именно разделяне на съществуващ УПИ на нови 20 бр. УПИ и предвиденото застрояване на вилни сгради в тях, на практика е свързано с осигуряване на место за отдих на собствениците. Основание за разделянето на площта на нови УПИ е разделяне на настоящата съсобственост между възложителите.


Риск е вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.

За да се избегнат рисковете от инциденти по време на строителните и монтажните работи при изпълнение на сградите задължително се прилагат и изпълняват изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Така ще се избегне и риска за околната среда.

За всяка сграда строителя ще разработи вътрешни инструкции и документи на базата на Ръководствата за изпълнение на СМР и кодексите за добра строителна практика, целяща максимално запазване на околния ландшафт.

Ще се разработи и спазва План за безопасност и здраве.

По време на строителството строителите ще бъдат снабдени с лични и колективни предпазни мерки.

Питейна вода ще им се осигурява с автомати за вода.

Всяка строителна площадка ще се оборудва с химическа тоалетна.

За всички обекти от този тип се изисква прилагането на Националния план за действие по околна среда-здраве на МОСВ и МЗ.

Изисква се изпълнението на препоръките на трите Директиви:

-Директива 93/30/ЕС за определяне пределно допустимите стойности за защита на човешкото здраве;

-Директива 96/62/ЕО за качеството на околния въздух;

- Директива 2002/49/ЕО в областта на шума,

Изпълнението им предотвратява появата на инциденти и е задължение на Координатора по строителство.

Реализирането на ПУП-ПРЗ не е свързано с риск за човешкото здраве. То ще създаде благоприятна среда за вилен отдих на обитателите на вилните сгради след изграждането им.

Близостта до морето ще им осигури осъществяване на морски туризъм, съчетан с богатството на природата.
Мерки предвидени за опазване на човешкото здраве и околната среда:

По време на проектирането:

* В отделните части на проекта ще се заложат проектни решения, отговарящи на европейските норми и стандарти и съобразени с изискванията за строителство в зона за вилно строителство-„Ов”.

*Към тях ще се изготви План за безопасност и здраве, с който ще се предвидят в границите на всяко УПИ местата на временно складиране на хумуса и строителни материали необходими за всяка работна смяна.

По време на строителството:

*Строителството ще се извършва без струпване на строителна техника, а за всяка операция ще се осигурява необходимата такава.

*Няма да се допуска работа на двигателите на строителните машини на празен ход.

*Спазване изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г. за ограничаване на праховите емисии при товарене / разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали;

*Оросяване на строителната площадка при сухо и ветровито време;

*Своевременно извозване с покрити каруцерии на излишните земни маси и строителните отпадъци по маршрут, съгласуван с Община Бургас.


По време на експлоатацията на обекта:

*Забранява се унищожаване на дървесна и храстова растителност в околността, убиване на животински видове и замърсяване на околните терени с отпадъци и територията.

*В случай, че се забележи бедстваща птица, или друг животински вид, веднага да се информират контролните органи и ветеринарните служби за спешни мерки.

*В обектите, предмет на плана се предвижда използване на енергоспестяващи и водоспестяващи прибори; озононеразрушаващи домакински прибори, ел. енергия за битови нужди и слънчеви батерии за затопляне на вода. Не се предвижда изграждане на басейн. Не се предвиждат замърсяващи дейности.

ПУП-ПРЗ не е свързан с добив на строителни материали, дърводобив, добив на ел. енергия.

ПУП-ПРЗ не предвижда и няма да води до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Въздействието му е незначително върху компонентите на околната среда.


Въздействие върху качеството на въздуха.

В резултат на реализиране на техническото разделяне на съществуващ УПИ но нови УПИ, не може да се очакват промени в качеството на атмосферния въздух. На следващ етап при строителството на описаните вилни сгради е възможно краткорайно въздействие в района единствено при строителните дейности. Но, промените в качеството на атмосферния въздух ще бъдат в границите на допустимите денонощни норми и ще са с продължителност кратка във времето.


От строителните машини

При изпълнение на строителни дейности по изграждане на вилните сгради, тупиковата улица и подземната инфраструктура се предвижда изкопните работи да бъдат през есенно-зимния или пролетния сезон, когато изкопаните земни маси ще бъдат с голяма влажност без да се наблюдават наднормени стойности на ФПЧ. Тъй като всяко ново УПИ ще бъде с нов собственик не се очаква вилните сгради да се изграждат едновременно.

Не се предвиждат взривни дейности и други такива, водещи до значително запрашаване и отделяне на ФПЧ. При максимално използване на строителна механизация, при едновременна работа на 1 хидравличен багер задвижван от дизелов мотор и самосвал с обем на коша до 10 куб м, чрез използването на модула за изчисляване на емисиите Emissions от програмния продукт „Трафик оракул“, могат да се очакват следните емисии по време на строителните дейности.Замърсител мг/м3

Сажди 0,0008

Азотни окиси 0,0010

ЛОС 0,00056

СО 0,00310

ПАН 2,8x10-7

Разпространение на замърсителите, емитирани с отработените газове на строителните машини: При използване на модула „Diffusion“ от програмния продукт „Трафик оракул“ и приемане за неблагоприятна за разсейване атмосфера в района и резултатите за очакваните емисии от горната таблица, са изчислени очакваните концентрации на замърсителите в приземния слой на атмосферата при строителни дейности. Разсейването на емитираните замърсители е апроксимирано като площен източник. Резултатите са представени в следващата текст таблица:

Концентрация

NOX

μg/m3ЛОС

μg/m3СО

μg/m3Тв. ч-ци

μg/m3ПДК

200

5(бензен)

10

0,15

Очаквана

16

0,56

3

1,4x10-6

При тази строителна механизация максимално еднократната концентрация на азотни окиси в района на строителния обект ще бъде в рамките на 16 μg/m3, при средночасова норма от 200μg/m3 и средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 40 μg/m3. С отдалечаването от строителния обект очакваните концентрации значително ще намаляват и ще бъдат до 3μg/m3 на 100 м от обекта.

Разсейването на останалите емитирани замърсители на въздуха, също ще доведе до много по-ниски от допустимите концентрации (за СО ще бъде 3μg/m3, при норма 10μg/m3). Тези емисии няма да доведат до промяна на качеството на въздуха в района, тъй като са с малка мащабност и за кратък период (1 ден по време на изкопните работи).
От строителните дейности на строителната площадка.

По данни от различни дейности очакваните емисии на прах и ФПЧ10 ще бъдат от порядъка на представените по-долу в таблицата:

Източник

Общ прах

ФПЧ10

г/м2с

г/м2с

ЕАОС

0,000005

0.00000022

ЕРА

0,000084

0,00000004

За определянето на разпространението на твърди частици е използвана компютърната програма за изчисляване имисиите от площни източници „Screening procedures for Estimating the Air Quality Impact of Stationary Sources, Revised“ EPA-450/R-92-019.От движението на МПС

Изменението на ПУП-ПРЗ е с цел разделяне на урегулиран парцел. Сборният капацитет на вилните сгради е 107-110 човека. Във всяко от новите 20 бр. УПИ се предвижда формиране на паркоместа в рамките им. Деветнадесетте УПИ са за по трима човека и с по едно паркомясто, а големият УПИ е за 50 човека с формиране на двадесет паркоместа /предмет на нов ПУП, за който ще бъде проведена нова процедура, определена от РИОСВ-Бургас/. Очакваният автомобилен поток, при едновременно посещение на новопредвидените вилни сгради, е от тридесет и деветте МПС на собствениците. Разглеждания терен се намира на около 180 метра от основна пътна артерия – главен път Е-89. Увеличаването на трафка с около четиридесетте автомобила на собствениците не би могъл да доведе до промяна на съществуващите концентрации.

Източник на емисии във въздуха от МПС ще бъдат: леките автомобили на собствениците или по време на посоченото строителство, на строителната техника. В случая неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух с емисии от посетителите ще бъде незначително, краткотрайно и с малък обхват.

В случая очакваните емисии от автомобилите на собствениците ще бъдат съгласно европейските стандарти за емисии наложени на производителите и вносители на автомобили в България.


Източници на организирани емиси

С инвестиционния проект не се предвиждат горивни инсталации, организирани източници на емисии. За отопление и топла вода за битови нужди са предвидени електронагревателни уреди и климатици. Не се очакват емисии от монтираните климатици поради екологичните норми наложени от българското законодателство на производителите и вносителите на климатична техника.


Предвидените за изграждане двадесет вилни сгради не са значим източник на емисии на контаминенти на атмосферния въздух, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.

Води

Липсата на поток непречистени отпадъчни води, директно заустван в природен водоприемник не предполага негативно въздействие върху качеството на повърхностните и подземни води в района.

Максималното количество на отпадните води се определя от чл.164 на Наредба №4 от 17.06. 2005г за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации на МРРБ ДВ бр 53 от 28.06.2005г. При условията на чл.164 денонощното количество на битовите отпадни води се приема за равно на съответното количество за питейно - битови нужди води съгласно глава втора на същата наредба. Типът отпадъчни води ще бъде битови отпадъчни води с максимално денонощно количество 4 куб.м.

Формираните битово-фекални води с максимални концентрации на основните замърсители в тях са представени в таблицата по-долу.
БПК5 220мг О2

Неразтворени вещества 265мг/л

Общ азот 44мг/л

Общ фосфор 9,9 мг/л

Битовите води от от новобразуваните УПИ ще се заустват в собствени подземни бетонови безотточни резервоари за отпадни води (в рамките на съответния парцел). Събраните води периодично ще се извозват до най-близката действаща ГПСОВ, след договор с фирма упълномощена да извършва дейността. Приемо-предаването ще се документира. За големият имот, който ще бъде предмет на бъдещо разделяне, третирането на отпадъчните води ще бъде съобразено с действащото законодателство към момента на изготвяне на новия ПУП, но посоченият общ ориентировъчен капацетит от 50 души не се предвижда да бъде превишен.

-не се предвижда добив на води от подземни хоризонти или вкарване на пречистени и непречистени отпадъчни води в подземни хоризонти;

-не се предвижда изпускане на замърсени води в повърхностни водни обекти.


Почви и земни недра:

-не се очаква замърсяване на почвите с битови отпадъци - те ще бъдат в минимални количества и ще се събират разделно в контейнери и извозват по направление ДНБО;

-строителните отпадъци ще се извозват своевременно, без да се складират на временно депо в района на строежа или извън границите на всеки нов УПИ;
Релеф:

-не се предвижда добив на инертни материали и следователно не се очаква изменение на формите на релефа в района и в имота;

-не се предвижда натрупване на отпадъци и запръстяването им в района на имота и извън него и създаване на депо.

Биологично разнообразие:

-не се предвижда загуби на горски площи - поземленият имот представлява урбанизирана територия;

-не се предвижда по време на строителството запрашаване на растителност и намаляване на интензивността на жизнените процеси на растителността в района;

-не се предвижда изменение на видовия състав на растителността и животинския свят.

С реализиране на проекта се цели и са осигурени необходимите проектни решения за да се запазят благоприятните условия за живот на бъдещите обитатели.

Въз основа на горното, се прави извода, че предлаганото изменение на ПУП-ПРЗ, с неговите елементи, няма да оказва негативно въздействие на компонентите на околната среда и обитателите.

Площта преди години е ползвана като животновъден обект. В района са характерни около 35 вида птици, постоянни и временни обитатели. Като място за търсене на храна в района по-често се срещат представителите на синигерите, най често синия синигер (Parus caeruleus), домашното врабче (Paser domesticus), полското врабче (Paser montanus), градска лястовица (Delichon urbica), свраката (Pica pica), сивата врана (Corvus corone), чавката (Corvus monedula) и жълтокраката чайка (Larus cachinnans) и други по рядко или за по-кратък период. В района на обекта не са регистрирани находища на защитени растителни видове, подлежащи на опазване съгласно чл. 40 от ЗБР и местообитания на видове подлежащи на опазване.

Защитени територии по смисъла на ЗЗТ:

Най-близката защитена територия по смисъла на ЗЗТ е Защитена местност “Ченгене скеле”. Обявена е в рамките на едноименния залив. Тук се срещат плътни тръстикови масиви с преобладаване на обикновена тръстика, теснолистен папур и езерен камъш. В залива са установени 180 вида птици, от които 52 са включени в Червената книга на България. Мястото е от огромно значение като местообитание на малък корморан и блестящ ибис.

Предвиденият за осъществяване на проекта терен отстои от тази защитена територия на 120 метра западно - разстояние по-голямо от обхвата на въздействията в него, предвид дейността която се предвижда. Отделен е чрез пътища и иглолистна гора, и дейностите в него не оказват както пряко, така и косвено въздействие на видовете, предмет на защита в тази и други защитени територии.

Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Теренът, на който ще се осъществява проекта не се намира в пределите защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко до площадката /граничи/се намира границата на защитена зона BG 0000242 “Залив Ченгене скеле” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/22.08.2008 г. на министъра на околната среда и водите, както и защитена зона BG 0000242 “Залив Ченгене скеле” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г.

Преди да се промени предназначението на имота и да се урегулира през 2006г., площта е била с начин на ползване „кравеферма” и „друга животновъдна ферма”. Преди повече от десетилетие на това място са отглеждани животни, поради което съществуват полуразрушени постройки на бившите животновъдни обекти. Това предполага, че площта не може да бъде определена като ценна за опазването на дивите видове животни, в това число птици и растения, предмет на опазване на най-близко разположените защитени зони. В разглеждания имот и в съседните му парцели няма защитени растителни видове, включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и формирани природни местообитания подлежащи на опазване по същия Закон. Липсват и гнезда на редки и застрашени от изчезване видове птици.

На практика проекта предвижа двадесет нови къщи с капацитет общо 107-110 човека в новообразувани двадесет УПИ със съответното озеленяване и алеи. Сборната площ е повече от тридесет и три декара, което означава, че няма да настъпи силно натоварване на площта от масово строителство. Целта е създаване на благоприятна, спокойна среда за отдих. В проекта за озеленяване ще се предвидят местни и характерни за района растителни видове, поради което не се очаква колизия с намиращата се близост защитена зона BG 0000242 “Залив Ченгене скеле” определена по двете директиви.


Недвижимо културно наследство:

В района на имота не са регистрирани обекти, предмет на културно наследство. В случай на разкриване на обекти предмет на културно наследство планът ще се съобрази с българското законодателство. Въздействието се оценява като незначително.


Отпадъци:

Отпадъците, които ще се генерират по време на строителството /когато се пристъпи кам изграждане на отделните вилни сгради/ ще са стандартните свързани със строителния процес и след приключване на строително-монтажните работи ще се предадът на лица притежаващи разрешителни документи за третиране на стротелни отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Ще се изготви План за управление на строителните отпадъци съгласно изискванията и реда разписан в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. По време на строителството се очаква да се генерират освен сроителни и битови отпадъци.

Класификацията на отпадъците се извършва на основание Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Отпадъците в България са класифицирани в 4 основни групи: битови, строителни, производствени и опасни.

Управлението на отпадъците е свързано с: предотвратяване образуването им, рециклиране и обезвреждане.

От обекта ще се формират :

Битови отпадъци;

Строителни отпадъци по време на строителството.

Опасни отпадъци - не се очакват

От обекта няма да се формират:

Производствени отпадъци;

При осъществяване на изкопните и строителните дейности за изграждане на обекта се очаква да се формират временно смесени строителни отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.- код 17 05 04, 17 05 06, както и:17 01 01-бетон, 17 01 02-тухли, 17 01 03- керемиди, керамични изделия, фаянсови плочки, 17 01 07-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, различни от упоменатите в 17 00 06, 17 02 01- дървесен материал, 17 02 02-стъкло и др.

При експлоатацията на обекта ще се формират битови отпадъци-код 20 03 01 и такива с характер на битови, които ще се събират разделно.
Шум и вибрации:

Източници на шум и вибрации над нормите в околностите няма. При реализиране на строителството на вилните сгради с периодично действие ще бъдат строителните и транспортните машини. Очакваното въздействие се определя като краткотрайно и периодично. По опитни данни източниците на шум и шумовите нива при строителството са до 75 dB. Съгласно Приложение 3 на Наредба№6 /26.06.2006г за показателите за шум в околната среда на 50м от строителния обект намалението ᐎL на шумовото ниво ще бъде с 43 dB. При източник на шум с шумово ниво 75 dB след отчитане на намалението ᐎL, което е 43 dB шумовото ниво ще бъде за източника на шума 32 dB, което е под еквивалентното 55 dB за градска среда през деня и в границите на допустимото.

Не се предвиждат производствени дейности и монтаж на източници на шум, вибрации и радиация, тъй като това е определено с предназначението на ПУП-ПРЗ – вилни сгради с малък капацитет.

5. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения.
Приложени документи:
- Писмо на РИОСВ-Бургас Изх. № 4246 от 09.07.2015г.


 • Протокол-Решение №16/24.06.2015г. на експертен съвет по устройство на територията към община Бургас.

 • Разрешение №64/29.06.2015г. за изработване на изменение на ПУП /ПРЗ/ по реда на чл.135, ал. 3 от ЗУТ на община Бургас.

 • Изготвен ЧИ на ПУП-ПРЗ в съответствие с одобрения ОУП на гр. Бургас, зона Ов с показатели за застрояване, както следва: Плътност 30%; Кинт 0.8; Озеленяване мин. 50% и височина 7 м /2 ет./.

 • Обяснителна записка част ВиК, фаза ОП

- Документ за платена такса.

Дата: 24.08.2015 г. Възложители:

 1. Марина Драганова Морчева …………………… 1. Дончо Стоянов Начев ………………….. 1. Йорданка Димитрова Начева …………………. 1. Драган Маринов Митев ………………….. 1. Тония Драганова Берданкова ….……................... 1. Драго Драганов Митев ………………… 1. Христо Драганов Митев ……………………. 1. Георги Драганов Митев …………………….Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница