Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на план-програма „пуп-прз за Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот №81178 193, местност „Аклади-чеири" землище на гр. Черноморец, община Созопол"Дата10.10.2017
Размер346.96 Kb.
ТипРешение
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас

Към пр. №8577/2013г
И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


От „КАМП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД

ГР. СОФИЯ, УЛ. „КНЯЗ БАТЕНБЕРГ” № 1/име, фирма, длъжност/

Уважаеми г-н Директор,

І. Моля да ми бъде издадено Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на план-програма „ПУП-ПРЗ за Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.193, местност „Аклади-чеири” землище на гр.Черноморец, община Созопол”.

/наименование на плана/програмата/

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

1.Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: „КАМП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД

Пълен пощенски адрес. ГР. СОФИЯ, УЛ. „КНЯЗ БАТЕНБЕРГ” № 1

2. Обща информация за предложения план/програма

Основание за изготвяне на плана/програмата –нормативен или административен акт

Основание за изготвяне на инвестиционния проект са:

Наличие на имот собственост на възложителя, постановление за възлагане на недвижим имот с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за къмпинг и мотел.

Наличие на изградена инфраструктура в района.

Желанието на възложителя да реализира инвестиционно намерение в имота, като изгради сгради за отдих и курорт, съгласно допустимите с изготвения ПУП-ПРЗ за имота параметри за застрояване.Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата Към осъществяването на инвестиционния проект ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация и осигуряване на необходимото финансиране. Предвиден е срок за осъществяване на основните строителни дейности 8 месеца, като програмата за дейностите ще бъде направена на по-късен етап в работното проектиране.

Предвижда се прекарване на връзки към съществуващата инфраструктура, водопровод, електрозахранване и пристъпване към строителните дейности. Мащабът на строителството при използване на строителна механизация от 1бр. багер, самосвал с обем на коша 8 куб.м бетонопомпа и три бетоновоза позволяват извършване на изкопните дейности за основите на всяка една от тях до 1 ден за сграда и до 3 дни за сграда с използване на строителни машини за заливане на фундаментите, етажните плочи и противоземетръсните шайби, до три месеца за груби строителни дейности, 4 месеца за довършителни и един месец за благоустройство и озеленяване.

Териториален обхват /национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии/ с посочване на съответните области и общини

Територията, предмет на разработката е урбанизирана територия частна собственост. Разглежданата разработка е с териториален обхват - малка територия.Засегнати елементи на Националната екологична мрежа(НЕМ)

Теренът на който ще се осъществява проекта не се намира в пределите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000.

В района на инвестиционното предложение и в неговата непосредствена близост няма защитени територии. Те са относително далече от терена на ИП и няма да бъдат засегнати от него ПЗ. Най-близките защитени територии по смисъла на ЗЗТ са: «Блато Алепу»; ПЗ «Нос Агалина»; ПЗ «Пясъчни дюни в м. Каваците»; ПР «Пясъчна лилия»; ЗМ «Колокита»; ПЗ «Пясъчни дюни в м «Алепу»; ЗМ «Блатото»; ПЗ «Пясъчни дюни между къмпинг Златна рибка и къмпинг Градина»; Резерват «Ропотамо»; ПЗ «Маслен нос»; ПР «Вельов вир»; ЗМ «Блато Стамопло»; ПЗ «Нос Червенка»; ЗМ «Острови Св.Иван и Св.Петър».

Предвиденият за осъществяване на инвестиционното намерение терен отстои от тях на разстояние по-голямо от обхвата на въздействията в него, отделен е чрез пътища и урбанизирани територии и дейностите в него не оказват както пряко, така и косвено въздействие на видовете, предмет на опазване в тези територии, както не са и впротиворечие с обявените режими на опазването им.

Територията на която се осъществява проекта не се намира в пределите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на Защитената зона „Бакърлъка” е разположена на Южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Медни рид), разположен югозападно от град Созопол.

По начина на трайно ползване на имота, урбанизирана територия и разположението му спрямо Черноморското крайбрежие същият не може да бъде причислен към нито един от посочените типове обитания предмет на опазване в ЗЗ „ Бакърлъка ”.

Основни цели на плана/програмата

План програмата е за инвестиционно предложение за изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.193, местност „Аклади-чеири” землище на гр.Черноморец, община Созопол

Максимално допустимите параметри на застрояване за устройствена Жм съгласно посочените във визата за проектиране параметри са:

плътност на застрояване – до 20%

кинт – до 0,5

кота корниз – до 7м.

Минимално озеленяване-70%

Всяка сграда ще бъде захранена с електроенергия съгласно предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, като на всяка от фасадите ще бъдат монтирани електромерни табла.

Водоснабдяването ще се извърши съгласно Договор с „ВиК” ЕАД Бургас чрез отклонение от главен водопровод.

Финансиране на плана/програмата/държавен,общински бюджет или международни програми, др.финансови институции/

Финансирането на проекта ще се извърши от възложителя, „КАМП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД със собствени средства.

Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата; наличие на изискване за обществено обсъждане или др.процедурна форма за участие на обществеността.

Етапите за изготвянето на проекта са определени от чл 139. (1) от ЗУТ, съгласно който се изработва в следните фази:1. идеен проект;

2. технически проект;

3. работен проект (работни чертежи и детайли).

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Прилагането на плана ще се осъществява от възложителя „„КАМП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД при условията определени от ЗУТ и община Созопол.4. Информация за органа за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.

Одобряването на на проекта се осъществява при условята определени с Чл. 145. (1) от ЗУТ.Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината (района), в случая от главния архитекст на Община Созопол. Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.

ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

приложение:

I. Информация по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

1.Характеристика на плана/програматаА. -инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които

предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия*

Б.-място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или ОВОС

4. характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве

5. карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения.

6.Документ за платена такса.

ІІ. Задание за изработване, в обхват съгласно ЗУТ, или съответния друг специален нормативен или административен акт /за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми с нормативно изискваща се екологична част/.

*/за устройствените схеми и планове не се прилага информация по т.І.1.А/
Дата: Възложител:………………

Информация по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

„ПУП-ПРЗ за изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.193, местност „Аклади-чеири” землище на гр.Черноморец, община Созопол”


Характеристика на плана/програмата относно:

а/Инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.193, местност „Аклади-чеири” землище на гр.Черноморец, община Созопол ”. Изготвянето на ПУП като цялостна концепция за бъдещо развитие се налага поради обхвата на инвестиционните намерения и интереса към територията. Концепция за пространствено развитие

 • Съобразяване на плановата структура на курортно образувание с основните подходи към територията, с релефа и с транспортната инфраструктура;

 • Оптимално вписване на градоустройствена структура в ландшафта и запазване на визуалната обвързаност със гр. Черноморец ;

 • Съхраняване на съществуващата растителност и развитие на единна зелена система от открити и паркови пространства;

 • Функционална съвместимост на дейностите за постоянно и временно обитаване, за озеленяване, за обслужване и смесени функции;

 • Избор на показатели, гарантиращи запазването на характера и мащаба на средата, опазването на околната среда и комфорта на обитаване при висок стандарт;

 • Възможности за въвеждане на енергоефективни решения на основата на алтернативни източници и безотпадни технологии.

 • Етапност на реализацията.

Сградите ще бъдат със следните показатели за застрояване:

плътност на застрояване – до 20%

кинт – до 0,5

кота корниз – до 7м.

Минимално озеленяване-70%

Ще се предвиди ситуиране на бъдещ трафопост в имота с номинална мощност съобразена с необходимата мощност за обекта.Конфигурацията на страна НН ще се развие радикално от предвения за зоната трафопост до електромерното табло или ел.разпределителни касетки и електромерни табла с електромери за отделни сгради.От електромерното табло с кабел НН ще се захрани главното разпределително табло на сградите.

Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди ще става от уличен водопровод ПЕВП Ф 160. От уличен водопровод се предвижда водопроводно отклонение за имота. Всички новопредвидени сгради ще се захранват чрез площадков водопровод. До 2м от регулационната линия ще се изгради водомелна шахта с водомерен възел. Веднага след водовземането ще се монтира тротоарен спирателен кран на разстояние 0.5м от бордюра.

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат вода и инертни материали, а при експлоатацията ще се използва питейна вода, електроенергия и слънчева енергия.

За района няма изградена канализационна мрежа.В улицата пред имота се предвижда нова канализационна мрежа която ще отвежда отпадните води към съществуващ канализационен колектор и съответно към пречиствателна станция на гр.Созопол.ПСОВ-Созопол е на етпа строителство. Изпълнява се и довеждащ канализационен колектор на гр.Созопол от изливна шахта на КПС Пристанище и КПС Хармани до ПСОВ Созопол.В имота ще се предвиди площадкова канализационна мрежа, която ще отведе отпадните води към главната ревизионна шахта. До два метра от дворищната регулация се предвижда главна ревизионна шахта.Включването на канализационното отклонение към новопректираната улична канализация се осъществява чрез улична ревизионна шахта. Канализационните отклонения и площадковата канализационна мрежа ще се предвидят за изпълнение от тръби РР.

До изграждането на бъдещата ПСОВ ”Созопол” се предвижда битово – фекалните води да се заустят в площадкова БФК и от там в локално пречиствателно съоръжение. Пречистените битово - фекални води от ЛПСОВ ще съответстват на изискванията на Наредба № 6. От обекта ще отпадат само битово- фекални води.

Състава на БФВ е приблизително следния :


 • рн - 7 - 8,5

 • БПК 5 - 140 - 160 мго2 / л

 • неразтворими в-ва - 180 – 200 мг/ л

Количеството на БФВ е около 44 м³ / ден.

б) Мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;

Територията на която ще се прилага плана е урбанизирана територия, част от землището на гр.Черноморец.

Реализирането на проекта се основава на принципите:

Съобразяване с трайните естествени и антропогенни ограничители при разработването на ПУП

Съобразяване с характера на релефа.

Създаване на оптимална организация на урбанизиранта среда и постигане на лесен достъп и ефектифни и икономични комуникации.

Осигуряване на пълноценна почивка, възстановяване на жизнената способност на организма на обитателите на сградите чрез сън хранене, културни занимания, дейности, възпроизводство и развитие на човека

Опазване на природата.

Фактическата изява на тези принципи се изразява в начина на разполагане на сградите, техническата инфраструктура и озеленяване. С инвестиционния проект се цели интегриране на предвижданията на възложителя по отношение на околната среда основавайки се на принципите:

Съхраняване и опазване на съществуващите екосистеми в района.

Предотвратяване замърсяванетто и увреждането на района в обхвата на плана.

Превантивност на действията относно съхраняването и опазването на околната среда.

Устойчиво развитие.

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

Основание за изготвяне на инвестиционния проект са:

Наличие на имот собственост на възложителя, постановление за възлагане на недвижим имот с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за къмпинг и мотел.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):

Община Созопол се отличава със запазена околна среда по отношение на основните компоненти и слабо въздействие на вредни фактори, поради отсъствие на големи индустриални предприятия и замърсители. В съчетание с благоприятните климатични условия запазената природа и уникалния ландшафт, тя може да се разглежда като особено подходяща и от здравно-хигиенна гледна точка.

Районът на гр. Черноморец, където ще се изграждат бъдещите сгради за отдих и курорт, е един от най екологично чистите и здравословни в общината.

Няма данни за повишена заболеваемост на населението от гр. Черноморец и околните селища над средното за страната ниво.

В границите на проектиране на сградите за отдих и курорт няма територии, зони и обекти със специфичен санитарен охранен статут или подлежащи на здравна защита.

Няма да има население, засегнато от вредни въздействия по време на строителството, тъй като територията е свободна от застрояване и там няма постоянно живеещо население.

За засегнато население по време на строителството може да се приеме само част от населението на гр.Черноморец. Но тъй като изискванията за безопасност и охрана на труда са твърде строги, предполага се, че ще бъдат взети мерки за опазване здравето и живота на работещите и редуциране на риска от аварии и злополуки. Необходимо е строителната организация, извършваща строителството, да бъде обслужвана от съответна Служба по трудова медицина, която да следи и съблюдава спазването на мерките за здраве и безопасност по време на строителните работи, съгл. Кодекса на труда и Нар. № 14/7.08.1998 г. на МЗ.

След завършване на строителството не се очакват вредни въздействия, освен нормалното натоварване на средата със замърсители, характерни за курортни сгради.

Курортно строителство в землището на гр. Черноморец не е свързано със значително въздействие върху хората и тяхното здраве. Характерът на въздействието е еквивалентен на този, характерен за вилно строителство, в което не се осъществява промишлена дейност. Параметрите, определящи качеството на атмосферния въздух, ще зависят основно от броя на едновременно пребиваващите хора, използваните за отопление горива и увеличения автомобилен трафик. Направените в раздел „Атмосферен въздух” моделни изчисления показват, че при реализация на инвестиционната идея, дори при достигане на пълния проектен капацитет по пребиваващи, замърсяването на атмосферния въздух от отоплителните инсталации и от автотранспорта не може да достигне опасни за здравето на хората нива.

При строителството и в резултат на експлоатацията на обекта не се очакват изменения в геоложката основа, които да предизвикат неблагоприятни последици за здравето на хората.

С осъществяване на инвестиционното намерение при спазване на предложените мерки за надеждно управление на дейността по отпадъците, реална опасност те да окажат значимо въздействие върху хората и върху останалите компоненти на околната среда не съществува.

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда;

4.1. Съществуващо положение:

Територията на община Созопол може да се раздели на две области: черноморска и преходносредиземноморска. Макар и незначително те се различават по количеството на падналите валежи и тяхното вътрешногодишно разпределение. Характерен е максимумът на валежите през студеното полугодие, в резултат на пренос на средиземноморските циклони. През топлата част на годината, нормата на месечните суми валежи не надвишава 40 л/м2, а месеците юли и август са най-сухи (22-25 л/м2). В атмосферната циркулация за крайбрежната ивица е характерна проявата на морския бриз.

Районът на разглеждания план попада в землището на гр. Черноморец община Созопол.

В този район не са правени регулярни изследвания на атмосферния въздух, относно степента му на замърсеност. Анализирано е качеството атмосферния въздух епизодично в района на в.с. “Дюни” и к-г “Каваците” само през летния сезон. Последното е свързано с участието на курортите в движението “Син флаг”. Анализът на изградената инфраструктура в този и прилежащите му райони показва, че в радиус от около 20 км. не са построени и не функционират промишлени предприятия, значителни източници на емисии.Районът на обекта хидрографски принадлежи към черноморската водосборна област с директен отток на водите към Черно море.

Според “ландшафтно райониране на България” (проф. Стоев и колектив) разглежданият обект попада в черноморска крайбрежна ландшафтна подсистема (X), в южночерноморски крайбрежен ландшафтен район (X1).

Ландшафта е териториална система състояща се от взаимодействащи помежду си природни или природни антропогенни компоненти.

Характеристика на типовете ландшафт: • ландшафт антропогенен

Разглежданата територия е между антропогенния и природен ландшафт.

 • ландшафт антропогенен пасищен

 • ландшафт рекреационен

Площадката попада в този тип образувания, чиято територия се ползва за масов отдих и морски туризъм.

 • ландшафт морски

Теренът е разположен близо до морски бряг.

В този случай съществува реална възможност за съчетание на двете функции на отдиха - ежедневен и седмичен.

В пространствено отношение ландшафта е микроландшафт.

В района на бъдещите сгради за отдих и курорт не са установени полезни изкопаеми. На територията на площадката, обхваната от Генералния план не се осъществява добив на инертни материали - баластра, чакъл и пясък и др.

В района на инвестиционното предложение и в неговата непосредствена близост няма защитени територии. Те са относително далече от терена на ИП и няма да бъдат засегнати от него ПЗ. В района на обекта защитените територии са както следва: ЗМ «Блатото»; ПЗ «Пясъчни дюни между къмпинг Златна рибка и къмпинг Градина»; ПЗ «Нос Червенка»; ЗМ «Острови Св.Иван и Св.Петър».

Инвестиционното предложение попада в защитената зона “Бакърлъка”, с код BG0002077 по Директива 79/409 на ЕЕС на Съвета на ЕИО.

Защитената зона „Бакърлъка” е разположена на Южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Медни рид), разположен югозападно от град Созопол. По-голямата част от площта на защитената зона представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, Созополския залив и залива Каваците (включително няколко острова), както и част от териториалните води на България на няколко километра от брега от Поморие до Аркутино. Територията на тази зона се простира от долината на река на запад и обхваща земите на изток до морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото Аркутино.

Защитената зона се създава с цел: • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Повишаване естествеността на горските местообитания;

 • Проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност и благоприятен природозащитен статус;

 • Локализиране и защита на гнездовищата на средиземноморския буревестник;

 • Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на опазване;

 • Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

 • Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.

4.2. Очаквани въздействия върху околната среда:

4.2.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

От реализацията на свързаното с плана инвестиционно предложение не се очакват въздействия върху хората и човешкото здраве. То е свързано със задоволяването на основни човешки потребности, труд, хранене, почивка и възстановяване на силите. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с рискове за човешкото здраве и местоположението му не е в противоречие на Закона за здравето (ДВ бр.70/2004г., изм. и доп.бр.102/2006г.).

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с промени на земеползването. ПИ № 81178.8.193, местност Аклади-Чеири е имот с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за къмпинг и мотел..

В настоящия момент имотът съществува под формата на материални активи носещи полза на собственика му само в случай на повишаване на стойността им при покачване на цените на недвижимите имоти.

С реализирането на проекта броят и стойността на материалните активи в имота многократно ще се увеличат, тъй като в имота ще се прибавят още сгради за отдих и курорт. Ще се увеличи и броя на собствениците на материални активи.

Реализирането на инвестиционното предложение е благоприятно от икономически аспект тъй като води до увеличаване на материалните активи, стойността им и броя на притежателите им.Въздействие върху качеството на въздуха.

Очаквано въздействие върху атмосферния въздух

Прогнозната оценка за очакваното имисионно натоварване на атмосферния въздух, вследствие реализацията на инвестиционното предложение заложено в плана, както и зоните за разпространение и обхват на това имисионно въздействие е направена по утвърдената от МОСВ компютърна програма за определяне на разсейването на емисиите от автомобилния транспорт. Прогнозната оценка е извършена при приемането, че всичките 50 автомобила, за които са осигурени паркоместа пътуват ежедневно до близки туристически дестинации. Пътува се по обслужващи улици с обща дължина на трасето около 2,950 км. Чрез тях се достига до гр. Черноморец или подхода към гр. Черноморец от посока главния път Бургас – Созопол. Оценено е имисионното въздействие само като максимално еднократно такова. Причина за това са кратките периоди от деня, през които ще се пътува и съответно емитира.

Очаквано максимално еднократно имисионно натоварване на атмосферния въздух от строителните работи и пътностроителната техника

Вредно вещество

Очаквана МЕК при вятър,

духащ по направлението на

линейния източник.

[мг / нм3]Очаквана мек при вятър,

духащ напреко на

линейния източник.

[мг / нм3]Максимално еднократна

пределно допустима

концентрация.[мг / нм3]


SO2

0.012189529

0.007562847

0.35

NОX

0.148712258

0.092266729

0.2

ЛОС

0.021575467

0.013386239

-

Очаквано максимално еднократно имисионно натоварване на атмосферния въздух от процеса на асфалтополагане

Вредно вещество

Очаквана МЕК при вятър,

духащ по направлението на линейния източник.

[мг / нм3]


Очаквана МЕК при вятър,

духащ напреко на линейния източник.

[мг / нм3]


Максимално еднократна

пределно допустима

концентрация.[мг / нм3]


ЛОС

1.81308e-05

8.17662e-07

-

PAH

3.47343e-07

1.5045e-08

0.000001

Очаквано максимално еднократно имисионно натоварване на атмосферния въздух от обслужващия автотранспорт

Вредно вещество

Очаквана МЕК при вятър,

духащ по направлението на

линейния източник до 10 м. от крайните му точки.

[мг / нм3]Очаквана МЕК при вятър,

духащ напреко на линейния източник до 15 м. от осевата му линия.

[мг / нм3]


Максимално еднократна

пределно допустима

концентрация.

[мг / нм3]SO2

0.001188317

0.000396106

0.35

NОX

0.026647425

0.008882475

0.2

ЛОС

0.022028869

0.007342956

-

CH4

0.000604996

0.000201665

-

Очаквано максимално еднократно имисионно натоварване на атмосферния въздух от третирането на отпадъчните води

Вредно вещество

Очаквана МЕК на

разстояние 35 м. от ПСОВ

[мг / нм3]


Очаквана МЕК на

разстояние 50 м. от ПСОВ

[мг / нм3]


Максимално еднократна ПДК

[мг / нм3]CH4

0.022825231

0.020314456

-

CO2

2.097453704

1.866733796

-

N2O

0.001542245

0.001372598

-

NH3

0.003701389

0.003294236

0.2

Резултатите от моделирането на очакваното имисионно натоварване категорично ни дават основание за следните изводи:


 • Движението на МПС за обслужване на обекта не може да доведе в пиковите моменти до значително увеличаване на съществуващото атмосферно замърсяване в района

 • Имисионното въздействие, вследствие извършването на строителни работи и асфалтополагането в пътните участъци, и непосредствено до работната площадка ще бъде значително, но кратко по време и изключително само в територията на разглеждания обект. На разстояние над 20 метра от него въздействието е незначително.

 • Имисионното въздействие от обслужващата пътностроителна техника по принцип се ограничава в една зона с ширина до 20 м от работната площадка

 • Имисионното въздействие върху атмосферния въздух на прилежащото населено място гр. Черноморец и прилежащите територии ще е незначително: както по време на строителството, така и при експлоатацията на обекта.

Реализацията и функционирането на инвестиционното намерение заложено в разглеждания ПУП – ПРЗ за изграждане на 18 сгради за отдих и курорт с общ капацитет - 180 легла, богато парково озеленяване и паркинг на тревна фуга за общо 50 автомобила е свързано с изкопни, насипни, асфалтополагащи, строителни работи, транспорт и битова дейност. Главно поради сезонния характер на ползване – основно през топлото полугодие със средна продължителност от 120 до 150 дни. Не се предвижда изграждането и функционирането на специализирани горивни инсталации за битово отопление. Основно ще се използват ел. Енергия - ел. бойлери, инверторни климатични инсталации и слънчеви батерии. Анализът на инвестиционното предложение заложено в плана – “сгради за отдих и курорт” показва, че в атмосферния въздух ще се изпускат следните емисии:

 • по време на строителството – емисии от ауспухни газове и прах от използваната строителна техника и строителните операции и прах и лос от асфалтирането.

 • по време на експлоатацията на обекта – емисии от ауспухни газове на обслужващия автотранспорт (собственост на почиващите), емисии от нормалната битова дейност на пребиваващите обитатели (емисии на амоняк, сероводород и др. от третирането на отпадните води и получените битови отпадъци).

Вероятност за поява на въздействие

Вероятността за поява на въздействие е незначителна.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Определено атмосферни емисии, различни по характер от съществуващите, ще се формират само по време на строителството. Последните са главно прахови емисии (общ суспендиран прах и ФПЧ10, формирани при изкопните и насипни работи и емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и полиароматни въглеводороди (РАН) формирани при асфалтополагането. Ще се формират също така и емисии от ауспухните газове на използваната строителна техника и автомобилния транспорт. За този тип транспорт е характерно, че използва основно дизелово гориво.Води

Хидроложките условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води са свързани с влиянието на Странджа, Черно море и Черноморското крайбрежие. Инвестиционното предложение попада в територията на Медноридското крайбрежие, което обхваща южната част на Българското крайбрежие, започващо от залива Ченгене скеле и достигащо до устието на Резовска река. Тази част на крайбрежието е характерна с множество полуострови и скални носове, острови, живописни заливчета и езера, фиорди и др.

Реките на южното Черноморие се отличават с малки по размер водосборни басейни, подложени на силно морско влияние. Релефът е с хълмист характер до планински към границата. Това предопределя формирането на слаб наносен отток и ниски стойности на средния модул на оттока.

В заключение може да се обобщи, че в хидроложко отношение този район се характеризира с незначителна отточност, поради низинния релеф и наличието на крайбрежните езера.

Липсата на поток непречистени отпадъчни води, директно заустван в природен водоприемник не предполага негативно въздействие върху качеството на повърхностните и подземни води в района.

Максималното количество на отпадните води се определя от чл.164 на Наредба №4 от 17.06. 2005г за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации на МРРБ ДВ бр 53 от 28.06.2005г. При условията на чл.164 денонощното количество на битовите отпадни води се приема за равно на съответното количество за питейно - битови нужди води съгласно глава втора на същата наредба. Типът отпадъчни води ще бъде битови отпадъчни води с максимално денонощно количество 1,6 куб.м.Почви и земни недра;

При изкопните дейности ще бъде отстранен повърхностния почвен слой, без да се засягат територи в които почвите подлежат на опазване по силата на закон.

С реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат извършени изкопни работи максимално до кота -2,50 поради което въздействия засягащи земните недра не се очакват. За изследвания имот, теренът не предполага възникването на свлачищни процеси.

Ландшафт;

Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия. Реализирането на инвестиционното намерение е свързано с изкопни земни работи при строителството на сградите, но съществени промени в структурата на ландшафта не се очакват.

Ландшафтът ше се запази като антропогенен, възникнал вследствие на коренното преобразуване на природната среда в резултат на стопанското усвояване Всички дейности ще се осъществят изцяло в урбанизирана територия, поради което въздействия върху природни обекти не се очакват.

При изкопните дейности ще бъде отстранен само почвения слой на малка дълбочина без да се засяга минералното разнообразие.

Биологично разнообразие;

С реализирането на инвестиционното предложение ще бъде застроена урбанизирана територия, без да се засягат местообитания и находища на видове предмет на опазване от Закона за биологичното разнообразие.

По време на строителството ще бъде засегната урбанизирана територия. След приключване на строителните дейности незастроените площи ще бъдат озеленени.

От флористична гледна точка там не може да се очакват видове, които са предмет на опазване. Собствениците нямат намерение да развиват земеделски и промишлени дейности в посочения имот. Терена сега да е затревен с типични плевелни и рудерални видове, формиращи мозаично разпръснати групировки, сред инвазирани отделни видове от естествените ценози в околните необработваеми площи. По възприетото флористично райониране на България (Кожухаров ред. и кол. 1995), обектът попада във флористичния подрайон Южно Черноморско крайбрежие. Не се очаква в границите на имота, да се намират локалитети на редки и застрашени видове от българската флора, както и такива които да са обект на опазване.

Защитени територии по смисъла на ЗЗТ;

В района на инвестиционното предложение и в неговата непосредствена близост няма защитени територии. Те са относително далече от терена на ИП и няма да бъдат засегнати от него ПЗ. В района на обекта защитените територии са както следва: ЗМ «Блатото»; ПЗ «Пясъчни дюни между къмпинг Златна рибка и къмпинг Градина»; ПЗ «Нос Червенка»; ЗМ «Острови Св.Иван и Св.Петър».

Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Територията на която се осъществява проекта не се намира в пределите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на ЗЗ Бакърлъка от националната екологична мрежа Натура 2000.

Защитената зона „Бакърлъка” е разположена на Южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Медни рид), разположен югозападно от град Созопол. По-голямата част от площта на защитената зона представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, Созополския залив и залива Каваците (включително няколко острова), както и част от териториалните води на България на няколко километра от брега от Поморие до Аркутино. Територията на тази зона се простира от долината на река на запад и обхваща земите на изток до морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото Аркутино.

Защитената зона се създава с цел:


 • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Повишаване естествеността на горските местообитания;

 • Проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност и благоприятен природозащитен статус;

 • Локализиране и защита на гнездовищата на средиземноморския буревестник;

 • Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на опазване;

 • Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

 • Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.

Растителност – съществуващо състояние и развитие без реализирането на плана

Според Димчев и др. (ръкопис)..”.....Бакърлъка е подложен на силен антропогенен натиск поради наличието на гъсто населени туристически селища с добре развита инфраструктура. Непрекъснатото урбанизиране на района, свързано със силното развитие на туризма и разрастване на селищата води до влошаване и дори унищожаване на ценни местообитания, особено в крайбрежната ивица.

В защитената зона има няколко типа местообитания, като най-голяма площ заемат широколистните гори от благун (Quercus frainetto) със средиземноморски елементи, откритите пространства с ксеромезотермна тревна растителност с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne) и др., както и земеделските земи. Бреговата ивица се характеризира с поредица от дълбоко врязани в сушата заливи, плажове, крайбрежни скали и дюни обрасли с псамофитна растителност от класник (Leymus racemosus), песъчар (Ammophylla areanria) и др. (Бондев, 1991).
В Стандартния формуляр на защитената зона са посочени следните местообитания:

Класове Земно покритие % Покритие

Морски райони, заливи 63

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове 0

Морски чакъл, морски скали, малки острови 0

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 0

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 0

Храстови съобщества 5

Сухи тревни съобщества, степи 1

Влажни ливади, мезофилни ливади 0

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 8

Друга орна земя 2

Широколистни листопадни гори 13

Иглолистни гори 1

Смесени гори 2

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) 1

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 3

Общо покритие 100

Видове, обект на опазване


Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3, определени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (видовете, установени на терена на ИП са отбелязани с удебелен шрифт):

42 вида: черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бяла чапла (Egretta alba), ръждива чапла (Ardea purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), червеногуша гъска (Branta ruficollis), бял ангъч (Tadorna tadorna), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus), сокол скитник (Falco peregrinus), голяма пъструшка (Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana parva), сив жерав (Grus grus), Козодой (Caprimulgus europaeus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), горска чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), градинска овесарка (Emberiza hortulana).

Видове по чл.6, ал.1, т. 4:

17 вида: червеногуш гмуркач (Gavia stellata), черногуш гмуркач (Gavia arctica), обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), голям корморан (Phalacrocorax carbo), ням лебед (Cygnus olor), кафявоглава потапница (Aythya ferina), качулата потапница (Aythya fuligula), планинска потапница (Aythya marila), среден нирец (Mergus serrator), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), орко (Falco subbuteo), лиска (Fulica atra), голям свирец (Numenius arquata), жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

От всичките 59 вида, обект на опазване в защитената зона, на терена на инвестиционното предложение може да се срещат 4 (червеногърбата сврачка, малкият ястреб, обикновеният мишелов и черношипата ветрушка) или 6.7%. Това са обикновени видове, чиито гнездещи популации в България са със сравнително голяма численост.

Недвижимо културно наследство;

В района на имота не са регистрирани обекти, предмет на културно наследство. В случай на разкриване на обекти предмет на културно наследство по време на изкопните работи възложителят ще се съобрази с българското законодателство. Въздействието се оценява като незначително и в границите на собствеността.Отпадъци;

По време на строителната дейност

По време на строителната дейност ще отпадат изкопани земни маси - № 17.05.06 и строителни отпадъци общо до 310 - 330 м3, състоящи се от: бетон - код № 17.01.01, тухли-код № 17.01.02, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия № 17.01.03, Дървесен материал код № 17.02.01, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. Във връзка с това, Възложителите или фирмата извършваща строителната дейност, задължително заявяват тези количества строителни отпадъци в Община Созопол, които следва да бъдат транспортирани до депото за строителни отпадъци и/ или друго място след получаване на направление от Общината. За целта Възложителите уведомяват Община Созопол за образуваните от ИП строителни отпадъци, с цел получаване на направление и информация за инсталацията/ съоръжението за тяхното депониране и водене на отчетност на депонираните количества Възложителите извършват транспортирането и разходите по депонирането за своя сметка.По време на експлоатация

За конкретния обект въвеждането на разделно събиране на отпадъци от опаковки е по желание на Възложителя. В този случай е необходимо Възложителя да се свърже със съответната Организация за сключване на договор и предоставяне на необходимия брой и вид съдове за съответните отпадъци.Прогнозирани количества отпадъци, генерирани отпадъци от гр. Черноморец и от проектираните обекти

Основен показател за количеството образувани ТБО е нормата на натрупване. Това е количеството отпадъци, отделяно от един жител за определен период от време - ден, месец, година.

- При експлоатацията ще отпадат битови отпадъци от група 20 - смесени битови отпадъци с код 20 03 01 отпадащи от функционирането на сградите. Те представляват предимно отпадни хартиени, картонени опаковки, смет и др. и се събират в контейнери на определена за целта площадка. При работното проектиране ще се предвидят броя и ситуирането на площадките за контейнерите и декоративните решетки или кошове за тях. Ще се предвиди и подхода за контейнеровозите до съответните площадки. Задължение е на Възложителя да уведоми общината, обслужваща района, за доставка на необходимия брой и вид контейнери, който ще се конкретизира в зависимост от базата и броя на пребиваващите в нея и за транспортиране на контейнерите с контейнеровоз до депото за ТБО на Община Созопол.

- При експлоатацията ще отпадат отпадъци от опаковки от група № 15.01.: опаковки (вкл. разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) с кодове, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците от 01.04.2004г., издадена от Министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., съответно: от пластмасови опаковки № 15.01.02, в количества от 4 – 10 kg/ месец, хартиени и картонени опаковки код 15.01.01, метални опаковки код 15.01.04, стъклени опаковки– код 15.01.07, смесени опаковки– код 15.01.06 и др. Ако на тези опаковки има стикери, с обозначено разделно събиране, тези опаковки задължително се събират разделноШум и вибрации

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортните машини по време на строителството. За изкопни и дейности ще бъдат използвани среден багер и до 5 самосвала с обем на коша до 8 куб м и продължителност 1 ден за сграда. Очакваното въздействие се определя като краткотрайно и периодично. По опитни данни източниците на шум и шумовите нива при строителството на една сграда са до 75 dB. Съгласно Приложение 3 на Наредба№6 /26.06.2006г за показателите за шум в околната среда на 50м от строителния обект намалението ᐎL на шумовото ниво ще бъде с 43 dB. При източник на шум с шумово ниво 75 dB след отчитане на намалението ᐎL, което е 43 dB шумовото ниво ще бъде за източника на шума 32 dB, което е под еквивалентното 55 dB за градска среда през деня и в границите на допустимото в най близките жилища в съседните имоти. В случая основно определящо в района остава въздействието от шума от автомобилния трафик по пътя Черноморец- Созопол, който е сред основните източници на шум в района.

Сградите са жилищни и в тях не се предвиждат производствени дейности и монтаж на източници на шум, вибрации и радиация тъй като това е определено с предназначението им -еднофамилни жилищни сгради.

4.2.2 Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е урбанизирана територия.

По време на строителството се очакват преки въздействия изразяващи се в генериране на шум, ауспухови газове и прах в границите на допустимите съгласно българското законодателство. По продължителност въздействията ще бъдат ограничени в срока на строителните дейности. Очакваните въздействия върху компонентите на околната среда се характеризират като незначителни.

Строителството на сградите се извършва с цел задоволяване на човешки потребности- осигуряване на условия за сън, почивка, възстановяване на здравето и работоспособноста и възпроизводство на нейните обитатели, поради което въздействията от експлоатацията на сградите могат да бъдат класифицирани като постоянни в границите на експлоатационния ѝ срок и положителни.4.2.3.Обхват на въздействията - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

По време на строителството въздействията ще бъдат с обхват в границите на строителната площадка, част от землището на гр.Черноморец, Община Созопол. По време на експлоатацията въздействията от дейностите ще бъдат ограничени в обема на жилищните сгради,зелените площи и подходите към сградите.4.2.4. Вероятност на поява на въздействията.

При спазване на установените със съществуващата нормативна уредба изисквания по време на строителството и експлоатацията за допустимост на дейностите вероятност за поява на въздействия над допустимите не съществува. Вероятността от отрицателни възддействия поради аварии и инциденти е ограничена, тъй като не се предвиждат производствени дейности.4.2.5. Продължителност, честота и обратимост на въздействията.

По време на строителството въздействията ще бъдат с продължителност в границите на срока за завършване и с повторяемост през деня. Въздействията от строителството и експлоатацията могат да бъдат класифицирани като обратими, поради възможността за разрушаване на сградите след изтичане на експлоатационния им срок и бъде установено, че вече са опасни за обитаване.Възложител:

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница