Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водитестраница1/3
Дата24.04.2017
Размер393.46 Kb.
ТипРешение
  1   2   3
И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС И ОС


ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИПЕР
НА ПЛОЩ ОТ 60 ДКА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕВРО ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР” ООДВарна

февруари, 2017 г.

І. Информация за контакт с възложителя:


 • Възложител на инвестиционното предложение: “ЕВРО ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР” ООД, ЕИК 202499924,с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 66, ет. 4, ап. 9

 • Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 66, ет. 4, ап. 9

 • Телефон за контакт: 0890/505555

 • Лице за контакти: управител - Арутюн Мишаевич Овсепян


ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение представлява изграждане на система за капково напояване за отглеждане на пипер на площ от 60 дка.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда кандидатстване по Подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020, за което се изисква Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Становище за допустимост по чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите.

Ефективността на добива и доброто състояние на растенията зависят от наличието на подходяща и прецизно функционираща хидромелиоративна система. Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. Най-важната особеност е, че в тръбите са инсталирани специални капкоотделители, с помощта на които се редуцира налягането и така се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията. Основната цел при инсталиране на една напоителна система е да компенсира изпарената от почвата и отделената чрез листата вода, както и водата загубена при оттичане.

Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологията спестява разхода на вода с 50% спрямо други начини на напояване, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система. Капковото напояване се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи). Тези тръбопроводи вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м.

Основните елементи на капковата напоителна система са: водоизточник, филтър, основен водопровод за отвеждане на водата от водоизточника (резервоара) до напоявания участък и тръбопроводи с вградени в тях или монтирани върху тях капкообразуватели.

Капковото напояване е най-перспективния начин за доставка на вода до земеделските култури. При него загубите на вода са минимални, защото водата се доставя на точното място, в необходимото време и количество. По този начин, водата се усвоява най-пълно от растенията.

Водата за захранване на капковото напояване ще се доставя от съществуващ водоизточник, за който има издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на директора на БДДР.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Чрез предвиденото напояване ще се увеличи добива, което ще допринесе за постигане подобряване качеството на произвежданата продукция и на по-добри финансови резултати на възложителя. Технологията за напояване в настоящото инвестиционно предложение е съобразена с теренните особености, водоизточниците и схемата за напояване. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растението, като дава възможност за равномерно напояване. Технологията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

С напояването се изменят условията за съществуване на растенията и могат да се разрешават следните задачи: • да се овлажнява почвата и да се подобри водният й режим;

 • да се повишава влажността на приземния въздушен слой;

 • да се изменя температура на почвата;

 • да се измива почвата от вредни за растенията соли;

 • да се внасят хранителни вещества с поливната вода.

В зависимост от основната задача, която се поставя при поливането и времето, през което се извършва, се различават няколко вида поливки.

Не се предвижда изграждане, промяна или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура. В имотите ще са разположени всички необходими съоръжения.

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:

- характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, същност, големина, вероятност, продължителност, честота и обратимост;

- общественият интерес към предложението за строителство, дейности и технологии

Разположението и конфигурацията на площадките съответстват на предстоящото предназначение на обекта.


3. Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения
Инвестиционното предложение за изграждане на подземно капково напояване има пряка връзка със създаването на нови насаждения - пипер на фирмата. Реализирането му ще се осъществи по реда на Закона за устройство на териториите, като за целта не е необходимо разработването на ПУП.

Реализацията на намерението няма да промени начина на трайно ползване на имотите.


4. Подробна информация за разглеждани алтернативи
Инвестиционното предложение ще се реализира на този терен защото:

- на тези терени ще се отглежда пипер;

- за нормалното съществуване на градината е изграден сондаж, от който ще се извършват редовни поливки.

- с изграждането на система се пести вода, по-малко е засоляването, по-ефективно е торенето, което достигат до зоната на кореновата система на растенията;

-районът е със сравнително добре изградена инфраструктура за движение на селскостопанската техника;

-реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на агротехническите изисквания на дините.

Нулевата алтернатива не е приложима защото по този начин се използва максимално водите от сондажа и не е необходимо да се извършва напояване с питейна вода или транспортиране на вода от друг източник.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството
Предложеният за реализация терен се намира в УПИ VI-2234 с площ 23.425 дка, кв. 158; УПИ VII-2235 с площ 30.750 дка, кв. 158 и УПИ VIII-2235 с площ 29.727 дка, кв. 158, в землището на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево.

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на имотите. Не се налага ползването на допълнителни площи.

Приложени са скици, показващи местоположението им.

На територията ще се оформя капково напояване. За захранване на системата вода ще се осигурява от съществуващ тръбен кладенец „ТК-ЛОРД 7- Генерал Тошево”, чиито капацитет е 247 425 куб.м./годишно, разположен в УПИ XV-2075, гр. Генерал Тошево.

За доставката на водата има сключен договор между фирмите “Лорд 7” ООД и “Евро Логистик Център” ООД .

“Евро Логистик Център” ООД има издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 11530332 от 18.11.2011 г.Ще се проведе процедура в БДДР по изменение на разрешителното съгласно чл. 72, от ЗВ, в частта - цели на водовземане и разрешен годишен воден обем.
6. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултат
Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода върху или в почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо нивото на вода в почвата, което е много близко до ППВ.

Това постоянно ниво на влагата влияе благоприятно и на другите почвени фактори, от които зависи развитието на растенията. При капковото напояване се скъсява вегетационният период на културите. Това се обяснява с факта, че растенията загубват енергия за „поискване" на вода, тъй като корените практически се намират винаги във влажна среда. При капковото напояване директните загуби от изпарение на вода са минимални. Няма движение на водни пари във въздуха, няма намокряне на листата на растенията, няма изпарение от почвената повърхност извън овлажнените петна. Овлажняването на ивицата около растенията води до значителни икономии на вода, не се създават условия за развитието на плевелите в сухите ивици и машините могат да преминават по тези ивици безпрепятствено. Като се намалява до минимум овлажняването на почвената повърхност и на листата на растенията, при това напояване се ограничава и развитието на много болести и неприятели. Освен това нараства ефективността от разпръскването на инсектициди, хербициди и др. Поради по-благоприятния водно-въздушен и хранителен режим, които се поддържат в активната коренова зона на растенията, при капковото напояване се получават по-високи и по-качествени добиви. При зеленчуковите култури добивите се увеличават от 50 до 100%, при овощните— от 25 до 65%, при лозята — от 30 до 40% в сравнение с останалите начини на напояване. Капковото напояване може да се осъществи по всяко време на денонощието независимо от силата и посоката на вятъра. Неподравнеността и наклонът на терена също не пречат на неговото осъществяване. При пълна автоматизация при това напояване има възможност за програмно управление на водния и хранителния режим на растенията. Капковото напояване изисква сравнително ниско налягане и постоянни водни количества при висок коефициент на полезно действие. От всичко това се намалява размерът на тръбите и необходимата енергия. При култури с голямо разстояние между растенията стойността на правилно проектираната система за капково напояване е по-ниска в сравнение с останалите стационарни напоителни системи. Недостатъците са, че корените на растенията се намират в частично овлажнен почвен профил, поради което се получава ограничение на кореновата система при снабдяването на растенията с хранителни вещества.
Поливната система се състои от :

 • ВОДОИЗТОЧНИК – съществуващ сондаж, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на директора на БДЧР.

 • ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ - Ще се използват електрически захранвани с генератори помпи, съобразени с дебита и работното налягане на системата.

 • ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА – ще приложим един от видовете филтрационни системи - мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след като се извършат необходимите изследвания на водата.

 • ТРЪБОПРОВОД - за целта ще се използва тръба, съобразена с нуждите на поливната система.

 • КАПКОВИ МАРКУЧИ - ще бъдат разположени на терена. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м.


Насажденията ще се напояват чрез капкуване. Капковите маркучи се разполагат надземно по 1 маркуч на ред. Времетраенето на поливките, както и периода и броевете на тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация. Необходимите количества вода на насаждението се регулират с продължителността на всяка поливка.

Маркучите от системата за подземно капково напояване се полагат със специални машини на разстояние 1 метър от двете страни на редовете, на дълбочина 0,35м. Свързват се с ПВЦ тръби на дълбочина 0,80м. Главната тръба поема вода от помпите, която се разпределя на трите парцела. За всеки парцел има кран-регулатор за налягане.Общата техническа схема се състои от: • Водовземен и команден възел. За водоизточник ще служи резервоар 25 м3, който ще се пълни от сондаж посредством водоноски;

 • Транспортна тръбна мрежа (второстепенни тръбопроводи);

 • Поливни батерии, които се състоят от разпределителен водопровод (в случая – второстепенните тръбопроводи изпълняват неговата функция);

 • Поливни крила и капкообразуватели.

За нормална работа на капкообразуватерите е необходим минимален напор от 8 м (0,8 bar) в напорната мрежа на поливния кръг. Максималното допустимо работно налягане на поливните кръгове е 12 м (1,2 bar).

Тип на капковия маркуч: Тънкостенен, некомпенсиран, с диаметър: Ø17;

Разстояние между капкообразувателите: 0,3м. Дебит 1,00 l/h;

Поливните батерии за капкуване се проектират стационарни. Разположението им се съобразява със схемата на насажденията, междуредовите разстояния и разстоянията в редовете. Капковите маркучи трябва да бъдат разположени на разстояние не по-малко от 20см от стъблата на културите.


За да се достигнат необходимите нетни и брутни напоителни норми времето на поливката варира – единствения показател е ППВ (пределната полска влажност). Нивото на ППВ трябва да е в границите на 70-85%, за да се развиват растенията нормално.
ВТОРОСТЕПЕННИ ТРЪБОПРОВОДИ:

Транспортната тръбна мрежа се проектира полустационарна. Тръбната система е хидравлично оразмерена като са спазени изискванията за оптимална скорост в тръбите, с което се гарантират ниски хидравлични загуби на напор в тях. Разпределителните тръбопроводи са произведени от PVC Layflat с номинално работно налягане 6 bar.

Тръбите се свързват помежду си чрез фитинги тип „бърза връзка” по указания на завода производител. Разпъването, свързването и полагането на тръбите в каналите се извършва ръчно.
ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ

Обектът е средно голям като строително – монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; помпено – филтровия възел, обратно засипване на изкопите. Редът на изпълнение на СМР е както следва: • Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи се изпълняват механизирано. Дълбочината на изкопа зависи от почвата, като максимума е 1,0м. Ширина на изкопа – минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на изкопа.

 • Тръбопроводите – РЕ тръби с диаметър Ф110, Ф90, Ф75, Ф63, Ф50 и Ф40 са РЕ тръби, на руло по 100 м, и се полагат в траншеята на изкопа от страната свободна от земни маси. По тръбите, съставящи тръбопроводи се отбелязват по подходящ начин местата за водовземните отвори за поливните крила – всеки срещу съответния ред от насаждението. Пробиват се отвори с бормашина. В така направените отвори се монтират водовземните фитинги като от тях се извеждат къси парчета от гладък РЕ тръбопровод ф 20 мм (т.н. „мустаци”), а на другия край посредством свързваща муфа се свързват същинските поливни крила с диаметър ф 20 мм.

 • Поливните крила ф20 се доставят на ролки с дължина по 300 м всяка. Чрез РЕ връзка се свързва със същинския поливен тръбопровод като всяко крило на съответната система се отмотава от рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на съответния ред. В края на всяко крило се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.

По време на изграждането на капковото напояване материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на съответния имот, а след завършване на поставянето на елементите от системата, площадката ще бъде възстановена.

По време на изграждането ще се запази съществуващата растителност.

Няма да се унищожат местообитания на защитени животински видове и растителни съобщества.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно и доходоносно използване на територията.
 1. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имотите се достига по съществуващи полски път. Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
Изграждането ще се извърши на база на одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Този период се очаква да продължи около един месец.

Експлоатационният процес е свързан с селскостопански дейности, поддържане на елементите на капковото напояване и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на съоръженията. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и смяна ще се наложи след около 10 години.


9. Използвани методи за строителство
Полагането на елементите на капковото напояване ще се осъществи от местни фирми. Ще се проведат изкопни работи, полагане на водопроводни съоръжения.


 1. Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на машини с дизелово гориво; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта. Материалите за изграждане ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва вода.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

Системата за капково напояване е от този тип, който не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове и не представлява риск за замърсяване на почвата и водите.

При експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са растителни отпадъци.

За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депо посочено от община Генерал Тошево.

През периода на експлоатация няма да се формират опасни отпадъци от производството.

Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по ЗУО. В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното количество. Прогнозно полученият общ обем е средно около 0,2 м3 годишно.


 1. Информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните въздействия

При изграждане на системите за капково напояване ще бъдат спазени всички изисквания на Закона за водите и тези поставени в становището на БДДР Плевен.

Отпадъчните води няма да се формират.

Строителните отпадъци ще се депонират само на регламентирано депо - посочено от община Генерал Тошево.сметосъбирането ще се организира в съответствие с нормативните изисквания.

При изграждане и поддържане на насажденията ще се осъществява растителна защита на база на добрите земеделски практики.
 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води)

Обектът ще се водоснабди от сондажен кладенец и чрез изграждане на водопроводна система за имотите.

Отпадъчни води няма да се формират. По време на изграждането на капково напояване ще се поставят химически тоалетни.


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Всички изискуеми документи съгласно Закона за защита на растенията, Закона за водите и др.
 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда.

Няма да има принос към замърсяване на повърхностните и подземните води.

Няма да се застраши популациите от характерни за района растителни и животински видове.
 1. Риск от инциденти

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува само в периода на изграждането и ще касае само работещите на обекта.

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:
1. План, карти и снимки, показващи границата на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита, и отстояния до тях.
Към инвестиционното предложение са приложени скици с посочено местоположение на площадката.

УПИ VI-2234 с площ 23.425 дка, кв. 158; УПИ VII-2235 с площ 30.750 дка, кв. 158 и УПИ VIII-2235 с площ 29.727 дка, кв. 158, в землището на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, не са разположени в защитена територия по смисъла на закона на Закона за защитените територии. В района на община Генерал Тошево има пет защитени територии/природни забележителности. Има защитени групи и единични вековни дървета.

Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ “Бежаново”, ЗМ “Лозница” и ЗМ “Росица” и ПЗ “Арборетум” и ПЗ “Вековна гора - Летен дъб”. Статутът им на защитени територии е определян по различно време и с различни нормативни документи.

Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита са жилищните постройки от регулацията на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево. Те отстоят на повече от 500 м от границите на разглежданите имоти.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница