Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение на Община Видин „Домашен уют и грижа за деца в риск, проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощДата11.03.2018
Размер82.54 Kb.
ТипРешение

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - МОНТАНА

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване

на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
От Община Видин, адрес: 3700 гр. Видин, пл. “Бдинци” № 2, тел: 094/609-416
седалище:3700 гр. Видин, пл. “Бдинци” № 2, ЕИК 000159508
Пълен пощенски адрес: 3700 гр. Видин, пл. “Бдинци” № 2

Телефон, факс и e-mail: 094/609-416, 601-132, kmet@vidin.bg
Кмет на Община Видин: Румен Ангелов Видов

Лице за контакти: Любомир Ванков - Директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” , тел./факс: 094/ 601-129
Уважаема г-жо Директор,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Видин „Домашен уют и грижа за деца в риск”, проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

По проекта се предвижда да се извършат следните дейности: • Ново строителство на сгради за ЦНСТ „Зора”, ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ „Вяра, Надежда и любов”, включващо:

  • Подготовка;

  • Строителство;

  • Изграждане на ел. инсталация на обектите;

  • Изграждане на система за отопление, вентилация и климатизация;

  • Изграждане на водопроводна и канализационна инсталации;

  • Довършителни дейности за вътрешно оформяне;

  • Фасадно оформление на обектите;

  • Почистване, изграждане и оформяне на дворното пространство;

  • Извозване на строителните отпадъци;

  • Въвеждане в експлоатация;

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002г.; срок на действие на предложението/Прилагам:

 1. Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (обн. ДВ, бр.25/2003 г.) – 1 брой на хартиен носител и 2 броя на електронен носител.

 2. Протокол за поставянето на Обява за инвестиционното намерение на Община Видин „Домашен уют и грижа за деца в риск”;

 3. Документ за платена такса – 290 лв. и 280 лв., съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 5а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ бр. 86/2004 г.).

Дата: 17.06.2011г Инвеститор:.....................................

/инж. Румен Видов /

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Община Видин, адрес: 3700 гр. Видин, пл. “Бдинци” № 2, тел: 094/609-416

седалище: 3700 гр. Видин, пл. “Бдинци” № 2, ЕИК 000159508

2. Пълен пощенски адрес: 3700 гр. Видин, пл. “Бдинци” № 2.

3. Телефон, факс и e-mail: 094/609-416, 601-132, kmet@vidin.bg

4. Лице за контакти: Любомир Ванков - Директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” , тел./факс: 094/ 601-129

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Община Видин разработва проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

По проекта се предвижда да се извършат следните дейности:


 • Ново строителство на сгради за ЦНСТ „Зора”, ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ „Вяра, Надежда и любов”, включващо:

  • Подготовка;

  • Строителство;

  • Изграждане на ел. инсталация на обектите;

  • Изграждане на система за отопление, вентилация и климатизация;

  • Изграждане на водопроводна и канализационна инсталации;

  • Довършителни дейности за вътрешно оформяне;

  • Фасадно оформление на обектите;

  • Почистване, изграждане и оформяне на дворното пространство;

  • Извозване на строителните отпадъци;

  • Въвеждане в експлоатация;

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Проектното предложение е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”, приета през 2010 от Министерски съвет, и Плана за действие за изпълнението й.

Чрез реализирането на проекта ще се подобрят условията, в които се отглеждат деца, лишени от родителски грижи, деца с увреждания, както и на пълнолетни жени и мъже с умствена изостаналост. Всеки ползвател ще разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с другите ползватели на ЦНСТ или ЗЖ и персонала. Ще има условия за поддържане на лична хигиена, а за хигиената на общите части отговорностите ще се разпределят между ползвателите и персонала. Всеки ще има възможност да участва в процесите по изготвяне на меню, пазаруване, приготвяне и сервиране на храна според възможностите си. С предоставяне на дейности и услуги по проекта от специализирани институции на територията на Община Видин ще бъдат изведени 24-28 деца и 8 пълнолетни лица с увреждания. Тези потребители ще получават адекватни грижи и помощ за интегриране в общността.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. - Няма

4. Подробна информация за разгледани алтернативи. – Не се е налагало разглеждане на алтеранативи. Избраните терени отговарят на всички изисквания за изграждане на посочените обекти.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Обектите - предмет на интервенция по проекта, се намират на територията на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин и са публична общинска собственост, не са в близост и не засягат защитени територии.

Обектите са със следните адреси:

ЗЖ „Вяра, Надежда и Любов” – УПИ – V-173 „за обслужване” кв.90, к-с „Гео Милев”;

ЦНСТ „Дъга” – УПИ ХХІІ 397,398 „за социални дейности” кв.180, к-с „Крум Бъчваров”;

ЦНСТ „Зора” – УПИ XVI 373,374,375 „за социални грижи”, кв. 236 ул „Раковски”, к-с „Стефан Стамболов”.Няма да има необходимост от допълнителна площ за временни дейности по време на строителството.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет. - Не е приложимо

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. – Няма нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Проектът ще е с продължителност 24 месеца, от които 14 месеца строителство на ЦНСТ „Зора”, ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ „Вяра, Надежда и любов”;има последващ период на доставка и монтаж на оборудване. Въвеждането в експлоатация е от 24-ия месец. Новопостроените сгради ще са с неограничен срок на ползване.

9. Предлагани методи за строителство. – Стандартни за строителство на жилищни сгради.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията. – Вода, строителни материали във връзка със строителството.

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

По време на експлоатацията на двата ЦНСТ и ЗЖ ще се образуват битови отпадъци, които ще се извозват съгласно организация на сметосъбиране в гр. Видин

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Не се налага разглеждане на такива мерки, тъй като не се очаква вредно въздействие върху околната среда. Сградите ще бъдат разположени в жилищните квартали.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). - Няма

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. - Няма

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда. - Няма

16.Риск от инциденти. - Няма

III.Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Прилагаме скици и снимки на терените, показващи месторазположението на бъдещите обекти.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. - Няма

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. – Няма

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. – Няма

4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси – Не е приложимо

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. – Не е приложимо, тъй като не са разглеждани алтернативи за местоположение.

IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. – Вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, въздействието върху хората ще е положително, тъй като с построяването на двата ЦНСТ и ЗЖ ще се приобщят хората в неравностойно положени към обществото. Няма да има вредно въздействие върху околната среда. Положителен елемент ще е облагородяванети на прилежащите дворни пространства.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.- Не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. В близост няма разположени такива.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). – Няма никакъв вид на въздействие.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). - Не е приложимо, тъй като няма въздействие

5.Вероятност на поява на въздействието. - Няма

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. – Не е приложимо, тъй като няма въздействие

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. --- --Не се налага използването на такива мерки, тъй като не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

8.Трансграничен характер на въздействията. - Не се очаква никакъв трансграничен характер на въздействие, сградите са жилищни.

 


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница