Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение:"Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот №51500. 510. 84, кв. 3, м. Акротирия, землище на гр. Несебър"страница1/4
Дата09.01.2017
Размер0.59 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4
Приложение № 6

към чл. 6, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

И С К А Н Е


за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ОТ „КОНДОР“ ООД ЕИК 102067237

ГР.НЕСЕБЪР, КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ, КАФЕ КОНДОР

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Несебър, КК Слънчев бряг, Кафе Кондор

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0898 493 650

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Илия Богомилов Илиев-управител

Лице за контакти: Петър Тодоров-0898 493 650

УВАЖАЕМA Г-ЖО ДИРЕКТОР,


Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:”Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот № 51500.510.84, кв.3, м. Акротирия, землище на гр. Несебър”

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на копие на хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата.

3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6.

4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) –

един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

6. Документ за платена такса.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща


Дата: ............................................... Възложител:……………………………
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за инвестиционно предложение:„ Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот № 51500.510.84, кв.3, м. Акротирия, землище на гр. Несебър “с възложител „Кондор“ ООД, гр.Несебър, КК Слънчев бряг, Кафе Кондор за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, информация съгласно чл.6 от Наредба за ОВОС – Приложение №2
І. Информация за възложителя:

„Кондор“ ООД

гр.Несебър, КК Слънчев бряг, Кафе Кондор
Уважаема г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че „Кондор“ ООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър “
ІІ. Характеристики на инвестиционно предложение:


  1. Резюме на предложението

При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на настоящото инвестиционното предложение са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл.40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). РИОСВ-Бургас с писмо с изх. № ПД-259 от 08.03.2016г. е определил, че цитираното инвестиционно предложение попада в 12, буква „е”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър. Максимален брой обитатели-45 човека. Параметрите на застрояване са следните:  • Пзастр. – до 30%;

  • Етажност (височина в метри) – до 15 m

  • Кинт – до 1.5

  • Мин. озел. площ – 50%;

Предвижда се изграждане на :

-Три жилищни сгради, две от които ще са обемно свързани. Ще се обособят апартаменти, студиа, магазини за хранителни стоки, зеленчуци, цигари и алкохол, козметичен и фризьорски салони, кафе и др.,

-Предвижда се обособяване на паркоместа в имота,

-Басейн,

- Игрище, фитнес на открито, детски площадки, тенис-корт, пейки, беседки, места за отдих,

-Локална пречиствателна станция на формираните битово-отпадъчни води.  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Необходимостта от предложението на възложителя е продиктувано от :

Наличието на незастроен имот, с трайно предназначение на територията:урбанизирана.

Наличие на изградена инфраструктура в местност „Акротирия”

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения:

Изготвено е задание по чл.125 от Закона за устройство на територията4. Подробна информация за разгледани алтернативи – няма алтернативи.

Алтернатива на местоположението;

По отношение на територията обект на строителство липсват алтернативи.

В случая алтернативите са лимитирани от предвижданията на действащия план на Община Несебър.

Алтернатива на строителните параметри;

По отношение на строителните параметри с ПУП/ПРЗ са определени максималните допустими стойности, као надвишаването им е ограничено. С изготвянето на работен проект ще бъдат определени конкретни решения определени от желанието на собственика и възможностите за съвместяването им в проекта.Алтернатива на предназначението на сградите:

Предназначението на сградите е определено в действащия ПУП и то е за жилищни нужи. Конкретно предназначението на всяка част от сградата ще бъде определено с изготвянето на работен проект.

5. Местоположение на площадката на инвестиционното предложение - имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър.

6. Описание на основните процеси /по проспектни данни/, капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООССлед одобряването на проекта и издаването на необходимите документи ще се пристъпи към ограждане и осъществяване на строителните дейности.

Основните процеси ще бъдат свързани със строителството и функционирането на сградите. В процеса на строителството те ще бъдат:

Подготовка на строителната площадка;

Земни работи –включват изкопни работи за отстраняване и депониране на повърхностния почвен слой, за траншеи за фундиране и полагане на инженерни комуникации;

Укрепването на изкопите;

Изготвяне на кофраж;

Армиране;

Подаване, полагане и уплътняване на бетонната смес.

Втвърдяване на бетона;

Декофриране;

Зидария на стени;

Монтаж на инженерните инсталации в сградата (ОВК, ВиК, Електро инсталации и елементи на вътрешния транспорт)

Монтаж на скеле;

Полагане на мазилки, настилки и облицовки;

Полагане на топло и хидро изолации.

Извършване на бояджийски работи;

Демонтаж на скелето;

Почистване на сградата и района от строителни отпадъци;

Озеленяване;

Приемане и въвеждане в експлоатация;

След приключването на строителните дейности и озеленяването ще започне функционирането на сградите по предвиденото и предназначение.

Не се очкава формирането на опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура - Не се налага изграждане на нова инфраструктура.

8. Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване Към реализирането на инвестиционното предложение ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация. Предвиден е срок за осъществяване на строителните дейности 2 -3 години, при следните етапи:

-изкопни дейности за основите на сградите

-груби строителни дейности

-външни и вътрешни довършителни дейности

-свързване със съществуващата инженерна инфраструктура

-въвеждане в експлоатация

Срокът за експлоатация е лимитиран от срока за годност на монолитното строителство

9. Предлагани методи за строителство:

Ще се използват традиционни методи на строителство за изграждане на монолитна конструкция с използване на бетон, хоросан и тухли.10. Природни ресурси, предвидени по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат вода и инертни материали, а при експлоатацията ще се използва питейна вода, електроенергия и слънчева енергия.

Потреблението на електроенергия и питейната вода ще се осъществява чрез връзки към електропреносната и водопроводната мрежа.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества, третиране

При осъществяването на изкопни и строителни дейности за обособяването на територията се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали:

17 01 01 – бетон;

17 01 02 – тухли;

17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

17 02 01 – дървесен материал;

17 02 02 – стъкло;

Строителните отпадъци, които ще се формират, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците следва да бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство на територията.

При експлоатацията на обекта ще отпадат битови отпадъци от група № 20 - смесени битови отпадъци с код № 20.03.01, отпадащи от функционирането на обекта. Те представляват предимно смет и др. и се събират в контейнери на определена за целта площадка. При работното проектиране ще се предвидят броя и ситуирането на площадката за контейнерите. Задължение на Възложителя е да уведоми Общината, обслужваща района, за включване на инвестиционното предложение в системата за сметосъбиране и транспортиране отпадъците на община Несебър, за доставка на необходимия брой и вид контейнери, който ще се конкретизира в зависимост от базата и броя на пребиваващите в нея. Както и за транспортиране формирания отпадък до РДНБО. Излязлото от употреба електрическо/ електронно оборудване (ИУЕЕО) и флуоресцентни тръби и други отпадъци трябва да се третират съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на електрическо и електронно оборудване. ИУЕЕО се третира аналогично на излезлите от употреба живачни лампи, по указания по-горе ред, след което се предават на лицензирана фирма за обезвреждането им или в пунктове, които е необходимо да се открият на територията на Общината. Не се очаква генерирането на други производствени и опасни отпадъци при нормалната експлоатация на обекта.12. Мерки за намаляване отрицателните въздействия върху околната среда.

Дейността е планирана съобразно нормативните разпоредби, като е сведена до минимум вероятността от възникване на опастност за околната среда и здравето на хората.

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано със значими отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

Предвидени са следните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

-Строителната площадка да бъде оградена с цел недопускане на разпиляване на строителни отпадъци и опаковки от строителни материали и оборудване.

-Вместо горивни инсталации за отопление и топла вода да се използва електроенергия.

-При установяване на запрашаване по време на изкопните дейности да се извършва оросяване.

-По време на изкопните дейности да не се допуска излизане от строителната площадка на автомобили със замърсени с кал гуми.13. Други дейности свързани с инвестиционното предложение /напр. Добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води:

Изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър, Част електро - Схема за електроснабдяване; съгласувани с дружеството ВиК- ЕАД ВиК схеми. Инвестиционното предложение не е свързано с други инвестиционни предложения.

Не се предвиждат други дейности за реализиране на инвестиционното намерение.

¨ добив на баластра – НЕ;

¨ нов водопровод – ДА;


  • Водопровод

Към момента на разработване на настоящата информация разглежданата територия на имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър не е водоснабдена. Водоснабдяването ще се осъществи от водоснабдителната система на гр. Несебър. Предвижда се водоснабдяването на имота да се осъществи с продължение от проектен външен водопровод. За питейната вода са предвидени сградни водопроводни отклонения. Домовото отклонение ще бъде изпълнено с тръби РЕ НD, оразмерено при проектиране на бъдещите сгради. На него ще се монтира тротоарен спирателен кран. След влизане на водопровода в имота на не-повече от 2.0 м. от уличната регулационна линия ще се разположи дворна водомерна шахта, в която ще се развие общ водомерен възел.

При оразмеряването ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 за строителни-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

¨ добив и пренасяне на енергия – НЕ;

¨ електроснабдяване на обекта – ДА;

¨ строителство на жилищни сгради.

¨ третиране на отпадъчните води:Канализация- В района на парцела няма изградена канализация. За отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води ще се проектира площадкова канализация. ще се заусти в локално пречиствателно съоръжение, разработено в съответствие с изискванията на европейските и българските стандарти, като съоръжението се избира според проектния капацитет м3 / ден.От обекта ще се генерират единствено битови отпадъчни води. Типът отпадъчни води ще бъде битовофекални отпадъчни води с максимално денонощно количество 45 обитатели Х 150л/ден/жител= 6,750 куб.м.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение ще се проведат процедури за издаване на разрешителни и съгласуване с Община Несебър, РИОСВ - Бургас, РЗИ Бургас и предварителни договори с ЕВН България Електроразпределение АД Бургас и ВиК ООД Бургас.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предлаганото строителство и реализирането на инвестиционното намерение не води до замърсяване и дискомфорт на околната среда

•Не се предвиждат дейности, при които да се отделят емисии на замърсители в околната среда;

•Не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарноохранителни зони и др.;

•Предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на отпадъчните води и отпадъците от сградите.

•Дейностите от строителството свързани с шум от земекопни и транспортни машини ще бъдат краткотрайни и локализирани в рамките на стрителната площадка.16. Риск от аварии и инциденти.

Реализирането на инвестиционното намерение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

Неразделна част от техническия проект е част Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в който са набелязани мерки за предотвратяване на инцидентите при изкопните дейности, работата с машини и за противопожарна охрана.

По време изкопните и строителните дейности заетите с тях работници ще се допускат на работа след провеждане на встъпителния и периодичните инструктажи и вписването в книгата за инструктажите. Допускането в района на обекта става само при наличието на необходимото работно облекло и предпазни средства.

Строителната площадка ще бъде оградена и назначена охрана с цел недопускане навлизане на хора извън работното време и предотвратяване на нещастни случаи и инциденти.
III. Местоположение на инвестиционното предложение.

  1. План, карти, снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристика, както и за разпложожените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянитяа одо тях.

Местоположението на инвестиционното предложение е показано на приложената скица и извадка от действащия ПУП/ПРЗ имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър.

.Съгласно Скица № 15-454358- 20.10.2015 г. имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър е с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване – поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване. Общата площ на имота е 9 709 м2. Теренът за реализация на инвестиционното предложение не попада в

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко е разположена защитена зона е ВG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.) и със Заповед за временна забрана и ограничаване на дейности за територии, които са с висок риск от увреждане на защитената зона № РД-148/19.02.2014г. (ДВ, бр. 15/2014г.) на Министъра на околната среда и водите


2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

В района на инвестиционното предложение земите са частна собственост, със смесен статут: една част са изключени от земеделския фонд, други са с непроменен статут.3. Зониране или земеползване съобразено с одобрени планове

Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър. Имайки предвид даденостите на средата, в която е разположена площадката, категорично може да се каже, че осъществяването на намерението ще допринесе за облагородяване и рационално използване на разглежданата територия.

Към момента разглеждания имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър е с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване – поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване.. С разработения Подробен устройствен план се предвижда формирането на един урегулиран поземлен имот, в които се предвижда изграждане на изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър. В тази връзка имот № 51500.510.84, кв.3, местност Акротирия, землище на гр. Несебър се отрежда за жилищно строителство със следните показатели:

Макс.плътност на застрояване-30%

Кинт – 1.5

Височина на кота корниз – 15 м

Озеленяване – 50%

В имотът ще се предвидят и паркоместа.

Общият капацитет на сградите е за 90 човека.

С реализацията на инвестиционното предложение не се налага приспособяване на съществуващи ползватели на земи към площадката, не се предвижда преотреждане на имотните граници.3. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В района на инвестиционното предложение няма санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди др.

Съгласно писмо с изх. № ПД-259 от 08.03.2016г.на Директора на РИОСВ-Бургас, теренът предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие:

4. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не се предвижда алтернатива на инвестиционното предложение по отношение на местоположение, обяснимо от наличието на собственост върху този поземлен имот.

Отчитайки местоположението на имота, както и инфраструктурни комуникативни връзки, осигурения бърз транспортен достъп, Възложителя не предвиждат алтернатива за начинът му на ползване, освен за предвиденото инвестиционно предложение.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница