Решение за предприемане на по-гъвкав подход за местни услуги и определени социални услугиДата06.05.2017
Размер64.11 Kb.
#20593
ТипРешение
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 14.08.2011 – 11.09.2011 Г.


 • На 12 юли 2011г, заместник-председателят на ЕК Хоакин Алмуния в обръщение към Комисията по икономическите и финансови въпроси на Европейския парламент коментира основните реформи в правилата за държавни помощи, приложими към услугите от общ икономически интерес (УОИИ) .

Комисар Алмуния обяви, че новият пакет УОИИ ще се състои от:

 1. Съобщение за изясняване на ключовите концепции за контрола на държавните помощи в областта на УОИИ

 2. Решение за предприемане на по-гъвкав подход за местни услуги и определени социални услуги

 3. Рамка за големите компенсации, предоставяни на оператори извън социалните услуги

Основните обявени реформи са:

 • Да се въведе правило за минималните държавни помощи особено за УОИИ, които все пак ще избегнат проверките на Комисията при малки компенсации. За да се гарантира наистина местния характер на предоставяните услуги, това правило може да бъде подчинено и на други критерии, като ограничения на съответните местни власти или ограничения за доставчика на услуги.

 • Да се разшири обхвата на социалните услуги, които са освободени от задължението за уведомяване, в момента това са само болници и социални жилища.

 • Да се гарантира, че услугите се предоставят възможно най-ефективно. Съгласно сега действащия пакет, отпуснатата компенсация за предоставянето на услугите може да покрие всички разходи, направени от доставчика, плюс разумен марж на печалба. Това означава, че някои от разходите, компенсирани от държавите-членки може да се дължат на ниски нива на ефективност при предоставяне на тези услуги, и това може да наруши функционирането на пазарите и да навреди на качеството на услугите.

Комисарят обяви, че проектите за предложения ще бъдат финализирани през лятото и публикувани до средата на септември за обществени консултации.

Комисията има за цел предложенията да бъдат приети до края на 2012 г..С оглед на представянето на този нов пакет за УОИИ, Европейският парламент работи по собствен доклад, за да изложи своите предварителни виждания. В т.7 се посочва, че Европейският парламент "призовава Комисията да включи инвестиционните разходи за инфраструктура, необходими за функциониране на УОИИ в разходите, които се прокриватот компенсаторните плащания". • FIEC информира федерациите-членки, че на 20 – 21 октомври 2011г. в Брюксел ще се проведе Конференция на високо ниво по Публично-частни партньорства. В мероприятието ще вземат участие представители на централната и местните власти, строителни компании, предприемачи, концесионери, инвеститори, финансови съветници, правни и консултантски агенции. Таксата за участие в конференцията възлиза на стойност 2731,05 € с ДДС. Приложено е изпратена програмата на събитието. • На 12.09.2011г. се проведе съвместно заседание на РГ „Транспортна инфраструктура” и ВРГ „ПЧП и концесии” на FIEC. Предвидените за разглеждане теми в дневния ред на срещата са:

 • законодателната инициатива на ЕК за концесиите;

 • презентация на ГД „Мобилност и транспорт” на ЕК относно финансирането на инфраструктурни проекти;

 • предстоящи стъпки в европейската транспортна политика след публикуването на Бялата книга по транспорта;

 • предстоящи действия след преразглеждането на TEN-T (Трансевропейска транспортна мрежа);

 • разработване на трансевропейска информационна система от ЕК; • На 06.09.2011г. се проведе работна среща на подкомисия TEC-1 „Директиви, стандарти и подсигуряване на качеството” на Техническата комисия. Въпросите в дневния ред на заседанието засягат приемането на правилника за строителните продукти, настоящата директива за строителните продукти, преглед на европейската стандартизационна система и еврокодовете. • На 09.09.2011г. е проведено работно заседание на РГ „Жилищно строителство”. По време на срещата са разгледани следните въпроси:

 • членството в Европейския форум „Жилищно строителство”;

 • финансирането на недвижими имоти и инфраструктурни проекти – Директивата за ипотечните кредити, Директивата за капиталовите изисквания, Директивата за банково регулиране „Базел III”и Директивата за платежоспособност на застрахователните компании „Солвенси II”;

 • позицията на FIEC относно финансирането на мерки за енергийна ефективност; • We remind you that on 31/5/2011, FIEC sent its final position on the Commission's green paper on the future of VAT to the Commission (see circular Mr. E 2011/191 dated 31/5/2011 – FIEC position also enclosed for ease of reference).Европейската федерация е изпратила своята окончателна позиция по Зелената книга на ЕК относно бъдещето на ДДС.

In the meantime, the European Parliament is also working on its own position on the future of VAT.Междувременно, Европейският парламент също работи по собствената си позиция относно бъдещето на ДДС. Водещата роля е наThe ECON Committee is leading the work. Комисията по икономическите и финансови въпроси. So far, a draft report has been released (enclosed) and MEPs have introduced amendments' proposals to this draft report (enclosed). The vote on these amendments will take place on 19/9/2011. До момента е изготвен проекто-доклад с предложения за изменения от членовете на ЕП. Гласуването на тези изменения ще се проведе на 19.09.2011г .

Във връзка сIn view of this vote within the ECON Committee, FIEC has prepared the enclosed voting recommendations on the basis of the FIEC contribution to the Green Paper.ВъвВв този предстоящ вот в Комисията по икономически и финансови въпроси, FIEC са подготвили препоръки за гласуване въз основа на приноса си към Зелената книга.

Member Federations are kindly requested to send us their comments and further input on these draft voting recommendations, no later than Monday 12 th September 2011 .Държавите-членки са поканени да изпращат своите коментари и допълнения относно тези препоръки.

NEXT STEP: Следваща стъпка:

On the basis of the outcomes of the public consultation in which FIEC participated and the Parliament's position, the Commission will publish a Communication on the priorities for a future VAT strategy, before the end of 2011.Въз основа на резултатите от общественото допитване, в което FIEC участва и позицията на Парламента, Комисията ще публикува Съобщение относно приоритетите за бъдещата стратегия по ДДС преди края на 2011г.Приложено са изпратени проекто-доклада, както препоръките за гласуване на FIEC. • Европейската федерация е изпратила своето становище по Зелената книга на ЕК за модернизация на обществените поръчки през април тази година. По-късно FIEC представи някои предложения за изменения по проекто-доклада на комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент. Предстои гласуването на тези изменения на 19 септември 2011г. Във връзка с това Европейската федерация е подготвила препоръки за гласуване въз основа на собствения си принос.

Като следваща стъпка в зависимост от резултатите от общественото допитване, в което FIEC участва и позицията на Парламента, Комисията ще предложи преработване на европейските директиви за обществените поръчки. Приложено са изпратени проекто-доклада, както препоръките за гласуване на FIEC.


 • Покана за участие в работните заседания на подкомисия SOC-2 на Социалната комисия и Социален диалог „Здраве и безопасност”.

SOC-2 - Брюксел, дата: 03.10.2011г.

Социален диалог Здраве и безопасност” - Брюксел, дата: 04.10.2011г.

Приложено е изпратен дневния ред на срещите. Работните документи ще бъдат предоставени по-късно.


 • По време на срещата на подкомисия TEC-1(Директиви, стандарти и подсигуряване на качеството), която се проведе на 06.09.2011г, е взето решение да бъде подготвено проекто-становище с позицията на FIEC относно предложения от ЕК "Пакет за стандартизация". Докладът се базира изцяло на актуализираните Принципи за стандартизация на FIEC , които се считат за приети от Управителния съвет на FIEC на 6 юни 2011г.

Въз основа на тази позиция могат да бъдат разработени допълнителни предложения за изменения на проекто-законодателството и предложени по време на срещата с докладчика на проекто-регламента, г-жа Лара Коми, член на Европейския парламент, насрочена за 21.09.2011г.

За да бъде подготовката за срещата максимално ефективна и имайки предвид, че съдържанието на проекто-доклада е вече одобрено от членовете на подкомисия TEC-1 и от УС на FIEC, държавите-членки и членовете на Управителния съвет на FIEC са поканени да изпратят своите становища на Секретариата в случай на фундаментални несъгласия с документа. В отсъствието на съществени разногласия, проекто-докладът ще се счита за приет.


 • Асоциираният член на FIEC - BFW (Германската асоциация на независимите компании за недвижими имоти и жилища), са поискали сътрудничеството на FIEC в разпространяването на проучване за демографските промени и адаптирането на сградния фонд към застаряващото население.

Държавите-членки са любезно помолени да предоставят колкото е възможно повече информация по въпросите на изследването и да изпратят своите отговори на секретариата на FIEC в срок до 6 октомври 2011г.

Приложено е изпратен въпросника за проучването.


 • Испанската федерация CNC се е обърнала към FIEC с покана за участие и подкрепа в предложение за проект по рамкова програма 7. Водеща организация е ANMOPYC (Испанската асоциация на производителите в строителството и минното оборудване). Целта на проекта е разработване на автоматизирана система за работа с бетон, от производството му извън площадката, до изливането на строежа.

Целта на системата в процес на разработка е да се осигури контрол и оперативна съвместимост на бетонните машини от производствената площадка до строителната площадка. Приложени са редица сценарии, които отразяват различни случаи, показващи как системата ще работи.

FIEC ще оцени коментарите и насоките по проекта, преди да вземе решение за присъединяване към консорциума. Федерациите-членки са помолени да предоставят своите мнения, становища и коментари на Секретариата в срок до 6 октомври 2011г.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 01.12.2011г.

Приложено са изпратени описание на проекта, както различните сценарии за работа на системата.


 • След съвместно заседание на РГ„Жилищно строителство” и подкомисия TEC-3 „Околна среда” е представен окончателния изменен вариант на проекто-доклада с позицията на FIEC относно финансирането на енергийните спестявания в жилищния сектор.

Държавите-членки и членовете на Управителния съвет на FIEC са поканени да нанасят своите промени в документа в срок до сряда - 14 септември, тъй като докладът трябва да бъде готов за срещата на членовете на Европейския парламент на 21.09.2011г.

Ако до 14 септември няма получени промени, докладът ще се счита за приет.Приложено е изпратен проекто-докладът.
Каталог: images -> stories -> FIEC -> info-buletin
FIEC -> Уважаеми бъдещи членове на Европейския парламент
FIEC -> Доклад от Веляна Топалова, Гл експерт в отдел „Международна дейност
FIEC -> Съвет/ общо събрание четвъртък, 18/6/2009 15. 30 18. 30 Мадрид Хотел „Westin Palace”
FIEC -> Доклад от г-н Венелин Терзиев, Зам председател на ксб инж. Иван Бойков, Изпълнителен директор на ксб
FIEC -> Businesseurope
FIEC -> Доклад за дейността на Икономическата и правна комисия на fiec
FIEC -> Agenda item 10
info-buletin -> Информационен бюлетин за периода 12. 03. 2012 – 18. 03. 2012 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница