Решение за продажба на земеделска земя от Обпф пи с идентификатор 52009. 125. 469 по кк на гр. Нови пазарДата22.12.2018
Размер29.52 Kb.
#108591
ТипРешение


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР

9900 гр.Нови пазар, ул.”В.Левски” № 3

тел./факс: +359 +0537 /2- 40-15

Е-mail: obs_npazar@abv.bg


Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

Проект!
П О К А Н А
12
На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Нови пазар, неговите комисии и взаймодействието му с Общинска администрация, свиквам ДВАНАДЕСЕТО извънредно заседание на на ОбС – Нови пазар на 14.09.2012 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в общинските училища за учебната 2012/2013 година.

 2. Утвърждаване на групите и числеността на персонала за учебната 2012/2013 година в целодневните детски градини и обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети.

 3. Допълнение в решение №155/03.08.2012г. за поемане на краткосрочен дълг /овърдрафт/.

 4. Изменение на решение № 134 /28.06.2012.г. на ОбС - Нови пазар

 5. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в Община Нови пазар с обект от първостепенно значение

 6. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар.

 7. Разпореждане с общинска собственост:

  1. Вземане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ - ПИ с идентификатор 52009.125.469 по КК на гр. Нови пазар.

  2. Вземане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар.

  3. Вземане на решение за учредяване право на строеж и сервитутни права за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 52009.504.209 по КК на гр. Нови пазар.
 1. Отпускане на персонални пенсии на Гьозде Гюнай Мустафа и Гюнай Гюнай Мустафа от с. Памукчи

 2. Актуализация на списъка на средищните училища в община Нови пазар

 3. Заявление за отпускане на еднократна парична помощ от Красимира Велинова Христова от Нови пазар, ул. Сливница №14


Г Р А Ф И К
На заседанията на ПК при ОбС – Нови пазар


Постоянна комисия

Дата

Час

кабинет

ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост.

13.09.2012


17.30


310

ПК по общински имоти, строителство, благоустроява не, териториално развитие, околна среда и комунал ни дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и селско стопанство.

13.09.201217.30


310


ПК по здравеопазване и социални дейности.

13.09.2012

17.30

310

ПК по образование, култура и спорт.

13.09.2012

17.30

310


Председател

На ОбС – Нови пазар:

/ Н. Николов /
Каталог: assets -> Files -> Messages
Messages -> Република българия общински съвет – нови пазар
Messages -> Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
Messages -> Отчет за работата на Общински съвет Нови пазар и Постоянните комисии
Messages -> Република българия общински съвет – нови пазар
Messages -> С ъ о б щ е н и е уведомявам Всички заинтересовани, че на територията на община Нови пазар ще бъде извършено третиране с наземна техника на посеви както следва: „бразда” оод село Златна нива
Messages -> Отчет за изпълнение на решенията на Обс нови пазар за периода 01. 07. 2011 г. 31. 12. 2011 г
Messages -> Програма за закрила на детето през 2013г. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница