Решение за промени в устава на дружеството; Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружествотоДата09.07.2017
Размер121.37 Kb.
#25306
ТипРешение
Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на Инвестор.БГ АД, по чл. 28 относно обстоятелствата натъпили през 2007 година съгласно, Приложение номер 9 на Наредба номер 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. 1. Промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството.

- няма

 1. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяне; назначаване или освобождаване на прокурист.

- няма

 1. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

- На проведено ОСА от 12.01.2007 год. на Инвестор.БГ АД е взето решение за промени в устава на дружеството;

 1. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

- няма

 1. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

- няма

 1. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

-няма

 1. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114 ал. 1 т. 1 ЗППЦК.

- няма

 1. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

- няма

 1. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

- няма

 1. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

- няма

 1. Обявяване на печалбата на дружеството.

- Дружеството обявява печалба в размер на 362 хил. лв

 1. Съществени загуби и причини за тях.

- Дружеството определя възнаграждение за периода 01.01-31.12.2006 год. на членовете на управителните органи, както и на тези от работещите на трудов договор служители на дружеството, които са постигнали най- добри резултати през 2006 год. във вид на акции от капитала на дружеството, за сметка на собствени акции на дружеството, придобити чрез обратни изкупувания. Те са отразени в Баланса като Непокрита загуба от минали години.

 1. Непредвидимо или непредвидено обстоятество от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

- няма

 1. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

- няма

 1. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

- няма

 1. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

- няма

 1. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

- няма

 1. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

- няма

 1. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

- няма.

 1. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

- няма

 1. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

- няма

 1. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

- няма

 1. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

- няма

 1. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

 • На 08.02.2007 год. Инвестор.БГ АД пуска нов сайт от своето портфолио - mp3.bg. Сайтът е музикален портал и онлайн медия, предлагащ платено и безплатно музикално съдържание, видеоклипове и новини за български и чуждестранни изпълнители.

 • На 27.02.2007 год. Инвестор.БГ АД пуска нов сайт от своето портфолио - www.rss.bg. Сайтът решава да обедини информацията от заглавия в глобалната мрежа, да ги подреди и да ги представи на своите потребители във възможно най - изчистен вид.

 • На 21.03.2007 год. сайтът Investor.bg стартира нова услуга, чрез която ще предоставя в реално време минималната цена на откритите аукциони, провеждани от БФБ-София.

 • На 05.04.2007 год. Инвестор.БГ АД се споразумя за възлагане на управление на уеб сайта Automedia.bg с домейните Automedia.bg и Automediapro.com.

 • На 12.07.2007 г., чрез сключен договор между Инвестор.БГ АД и Александър Асенов Ненов и Цветомир Стефанов Георгиев, интернет компанията Инвестор.БГ АД придоби правото на собственост върху домейните www.teenproblem.net, www.bgteen.com, www.bgteen.net;
 1. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

- На 20.02.2007 год., в град София, на основание решение на Съвета на директорите от 20.02.2007 год., Инвестор БГ АД сключи Договор за реклама с Пиеро 97 МА АД. Агенцията гарантира, че за календарната 2007 година ще организира и реализира реклами на своите клиенти на стойност над 10% от приходите на компанията за последните 3 години.

 1. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

- няма

 1. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

- няма

 1. Покупка на патент.

- няма

 1. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

- няма

 1. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или до негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

- няма

 1. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 08.02.2007 год. Инвестор.БГ АД пуска нов сайт от своето портфолио - mp3.bg. Сайтът е музикален портал и онлайн медия, предлагащ платено и безплатно музикално съдържание, видеоклипове и новини за български и чуждестранни изпълнители. Начинът на заплащане на закупеното съдържание в Mp3.bg ще се извършва в зависимост от предпочитанията на клиента. Всеки потребител ще може да си поръча песен със SMS, чрез кредитна или дебитна карта.


На 20.02.2007 год., в град София, на основание решение на Съвета на директорите от 20.02.2007 год., Инвестор БГ АД сключи Договор за реклама с Пиеро 97 МА АД. Агенцията гарантира, че за календарната 2007 година ще организира и реализира реклами на своите клиенти на стойност над 10% от приходите на компанията за последните 3 години.

На 27.02.2007 год. Инвестор.БГ АД пуска нов сайт от своето портфолио - www.rss.bg. Сайтът решава да обедини информацията от заглавия в глобалната мрежа, да ги подреди и да ги представи на своите потребители във възможно най - изчистен вид. Сайтът предлага 11 рубрики на български език, между които новини, свят, бизнес,здраве както и новини на английски с източници - Reuters, CNN, Associated Press и Download.com. В момента RSS.bg, предлага заглавията от 44 български източника в реално време.


На 21.03.2007 год. сайтът Investor.bg стартира нова услуга, чрез която ще предоставя в реално време минималната цена на откритите аукциони, провеждани от БФБ-София. Минималната цена ще е достъпна във всеки момент чрез изчисление на база въведените до момента оферти купува и определените за продажба права.

Информацията е достъпна безплатно на адрес www.investor.bg/auction.php

На 05.04.2007 год. Инвестор.БГ АД се споразумя за възлагане на управление на уеб сайта Automedia.bg с домейните Automedia.bg и Automediapro.com. Страните по споразумението се съгласяват, че Инвестор.БГ АД получава 67% дял от чистата печалба, а ДИЕСАР (DSR) ООД - 33% дял от чистата печалба.

Инвестор.БГ АД се задължава в срок от една година да инвестира 13 300 лв. в дружеството.

Управляващ на ДИЕСАР ООД е Ивайло Лаков, доскоро журналист в БНТ, водещ на икономическото предаване „Седмица", вече част от екипа на Инвестор.БГ АД.

Договорът за възлагане на управление се сключва за неопределен срок.

Automediapro.com е създаден през 2005 г. и за 2006 г. има 120 хил. уникални посещения Само за три месеца от началото на годината сайтът има 90 000 посещения.

Сайтът е уникална по рода си автомобилна медия и Инвестор.БГ АД цели навлизане в този перспективен сегмент чрез споразумението с ДИЕСАР ООД.


На 10.04.2007 г. Инвестор.БГ АД даде пресконференция, на която бяха изнесени резултати от проучване на интернет пазара, очаквания за дела на Инвестор.бг АД в онлайн рекламния пазар до края на 2007 година, както и анализ на данните от статистическо проучване на цените на достъпа до интернет в България.

Инвестор.БГ АД очаква 10% дял в онлайн рекламния пазар до края на 2007 година.

Инвестор.БГ очаква нарастване дела на интернет рекламата от общите рекламни разходи, като очакванията за България са през следващите няколко години той да варира между 5 и 10%.

Брутният онлайн агенционен пазар през 2006 година в България е бил около 12.5 млн. лв. (7млн. нето). Само година преди това той е бил 5.6 млн. лв. Това означава ръст от над 110%

За Инвестор.БГ АД приходите от продажба на услуги през 2006 са били над 622 000 лв., което е ръст от над 260 % спрямо предходната година. За първото тримесечие на 2007-ма, компанията отчита над 230 000 лв. приходи или ръст от 170 на сто спрямо първото тримесечие на 2006 г.

По наши прогнози, до края на 2007 ма интернет пазарът в България ще генерира около 20 млн. лв. приходи (бруто) или 12 млн. (нето), от които 1.2 млн. ще са нетните приходи на Инвестор.БГ АД.

Ръст на рекламните обеми за интернет спрямо 2005 г. се наблюдава и при компаниите от автомобилния бранш.

Дневната аудитория на групата сайтове, собственост на Инвестор.БГ АД регистрира над 270 000 уникални потребители и над 4 500 000 презареждания.


На 1 юни 2007 г., чрез сключен договор между Инвестор.БГ АД и РАБОТА.БГ ЕООД интернет компанията Инвестор.БГ АД придоби правата върху домейна „rabota.bg“, софтуера, с който е изграден сайта, базата данни с цялата налична информация, както и правото на собственост върху домейна „rabotabg.com“ на обща стойност 740 лв.

Придобиването на компанията се извърши на 21 юли 2006 година чрез участие в закрит търг. Дружеството бе придобито с цел получаване на всички права, данни и софтуер, свързани със сайта www.rabota.bg.

След придобиването на дружеството и правата върху сайта www.rabota.bg от Инвестор.БГ АД значително се подобри мениджмънта на РАБОТА.БГ ЕООД, което доведе до рязко повишаване на годишната доходност на сайта.
На 1 юни 2007 г. интернет компания Инвестор.БГ АД финализира сделката по продажба на 100% от капитала на „РАБОТА БГ“ ЕООД на стойност 12 000 (дванадесет хиляди) лева. Сделката е сключена между Инвестор.бг АД като продавач и Владимир Пламенов Йорданов като купувач.
На проведено редовно ОСА от 14.06.2007 год. на Инвестор.БГ АД-София /IBG/ са взети следните решения:

- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;

- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;

- Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;

- Избор на регистриран одитор;

- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;

- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.;

- Не разпределя дивидент за 2006 год.

- Печалбата на дружеството за 2006 год. да не се разпределя, а да се отнесе изцяло във фонд Резервен.
С определение от 21.06.2007 год. Софийски Градски Съд допуска прилагането на проверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за 2006 год. в Търговския регистър.
На 12.07.2007 г., чрез сключен договор между Инвестор.БГ АД и Александър Асенов Ненов и Цветомир Стефанов Георгиев, интернет компанията Инвестор.БГ АД придоби:

- правото на собственост върху домейните www.teenproblem.net, www.bgteen.com, www.bgteen.net;

- право на собственост върху интернет сайтa www.teenproblem.net и всичките им прилежащи подсайтове включително графичен дизайн, програмен код и свързани бази данни;

- софтуер, с който е изграден сайта;

- структура на база данни с цялата налична информация.

на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди/ евро.

Така Инвестор.БГ АД реализира най - голямата си сделка в интернет.

Придобиването на Teenproblem.net ще увеличи аудиторията на Инвестор.бг АД с около 5% на ден или с 15 000 души, спрямо сегашните около 280 000 души дневно и ще спомогне за увеличаване на синергията между вече 15-те сайта на компанията.

Инвестор.БГ АД реализира 151% ръст на приходите до 613 хил. лв. през първото шестмесечие на 2007 г., спрямо 244 хил. лв. за същия период на 2006 г.
На 12.09.2007г. Инвестор.БГ АД-София продаде 13 600 броя собствени акции, които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една.
Сделката е сключена на регулиран пазар („Българска фондова борса”-София) в изпълнение на решение на Съвета на директорите на Инвестор.БГ АД-София от 11.09.2007г.
Обобщените данни за първите девет месеца на 2007 год. показват, че Инвестор.БГ АД-София е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 900 хил. лева, което представлява ръст на приходите от 130% в сравнение със същия период на 2006 год. Нетните приходи от продажби за деветмесчието на 2006 год. са в размер 392 хил. лв. Прогнозата за приходите за 2007 год. се увеличава от предварително обявените в началото на годината 1.2 млн. лв. на 1.3 млн. лв.
На 05.10.2007 г. в БФБ-София АД е постъпила следната информация от Инвестор.БГ АД-София /IBG/:

Презентация на Инвестор.бг АД и систематизирани финансови данни за периода 01.01.2004 - 30.06.2007 г. на английски език

Материалите са качени в уеб страницата на Борсата на адрес:

http://download.bse-sofia.bg/prospekt/IBG/


На 31.10.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към трето тримесечие на 2007 год. на английски език от Инвестор.БГ АД-София /IBG/. Отчета е качен в уеб сайта на Борсата на адрес:

http://download.bse-sofia.bg/finance/2007/3%20-%2030.09.2007%20-%20English%20version/


На заседание на СД на Инвестор.БГ АД-София, проведено на 5 Ноември 2007 година, същият взе решение Дружестовто да приеме Националния кодекс за корпоративното управление. Дейността на Инвестор.БГ АД-София напълно съответсвтва с изготвения документ. Дружеството изразява позиция в подпомагане на прилагането на успешни програми за корпоратвно управление, в съответствие с Европейските стандарти и практики.
На проведено заседание на Съвета на директорите на Инвестор.БГ АД-София /IBG/ от 08.11.2007 год. е взето следното решение:

- Дружеството ще представя месечните приходи от дейността до 7-о число от месеца, следващ месеца, за който се отнасят резултатите. Оповестяването ще се извършва след борсовата сесия. В случай, че 7-и е неработен ден оповестяването ще се извършва на следващия работен ден.

Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец октомври на 2007 г. продажби в размер на 161 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 118% в сравнение с месец октомври на 2006 г.
Инвестор.БГ АД-София е реализирало през месец ноември на 2007 г. продажби в размер на 158 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 86% в сравнение с месец ноември на 2006 г.
Обобщените данни за първите девет месеца на 2007 год. показват, че Инвестор.БГ АД-София е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 900 хил. лева, което представлява ръст на приходите от 130% в сравнение със същия период на 2006 год. Нетните приходи от продажби за деветмесчието на 2006 год. са в размер 392 хил. лв. Прогнозата за приходите за 2007 год. се увеличава от предварително обявените в началото на годината 1.2 млн. лв. на 1.3 млн. лв.
Презентация на Инвестор.бг АД и систематизирани финансови данни за периода 01.01.2004 - 30.06.2007 г. на английски език са публикувани в уеб страницата на Борсата на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/IBG/
- Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец декември на 2007 г. продажби в размер на 211 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 149 % в сравнение с месец декември на 2006 г.

- Обобщените данни за 2007 г. показват, че Инвестор.БГ АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 1 446 хил. лева, което представлява ръст на приходите от 130 % в сравнение със същия период на 2006 г. Нетните приходи от продажби за деветмесчието на 2006 са в размер 622 хил. лв.

- Реализираните приходи от 1,43 млн. лв. са по-високи от предварително прогнозираните 1,3 млн. лв.

Събития след датата на баланса
На 08.01.2008 год., в град София, на основание решение на Съвета на директорите от 08.01.2008 год., Инвестор.БГ АД-София сключи Договор за реклама с Пиеро 97 МА АД. Агенцията гарантира, че за календарната 2008 година ще организира и реализира реклами на своите клиенти на стойност над 10% от приходите на Инвестор.БГ АД-София за последните 3 години.
На 29.01.2008 г. Инвестор.БГ АД даде пресконференция, на която бяха изнесени резултати от проучване на интернет пазара, очаквания за дела на Инвестор.бг АД в онлайн рекламния пазар до края на 2008 година, както и анализ на данните от статистическо проучване на цените на достъпа до интернет в България.

Инвестор.БГ АД очаква 13 % дял в онлайн рекламния пазар до края на 2008 година.

Инвестор.БГ очаква нарастване дела на интернет рекламата от общите рекламни разходи, като очакванията за България са през следващите няколко години той да варира между 5 и 10 %.

За Инвестор.БГ АД приходите от продажба на услуги през 2007 са били над 1 446 000 лв., което е ръст от над 130% спрямо предходната година.

По наши прогнози, до края на 2008-ма интернет пазарът в България ще генерира около 27 млн. лв. приходи (бруто) или 19 млн. (нето), от които 2.5 млн. ще са нетните приходи на Инвестор.БГ АД.

Прогнозните приходи и печалба за следващите 5 години са съответно:

- За 2008: Приходи от 2,5 млн лв. и нетна печалба от 600 хил. лв.

- За 2009: Приходи от 4,2 млн. лв. и нетна печалба от 1.3 млн. лв.

- За 2010: Приходи от 6,5 млн. лв. и нетна печалба от 1,8 млн. лв.

- За 2011: Приходи от 9,5 млн. лв. и нетна печалба от 2.2 млн. лв.

- За 2012: Приходи от 12 млн. лв. и нетна печалба от 3 млн. лв.

Месечната аудитория на групата сайтове, собственост на Инвестор.БГ АД регистрира над 1 млн. уникални потребители, а сайтовете на групата ИБГ покриват над 46% от всички интернет потребители в България.


Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец януари на 2008 г. продажби в размер на 120 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 115 % в сравнение с месец януари на 2007 г.
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Февруари на 2008 г. продажби в размер на 176 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 123 % в сравнение с месец февруари на 2007 г.
Инвестор.БГ АД ще разкрива регулираната информация пред обществеността самостоятелно чрез платформата „Бюлетин” (bull.investor.bg).

Подпис:
Любомир ЛековИзпълнителен директор
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница