Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015гстраница1/8
Дата11.02.2018
Размер0.9 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД, МАНДАТ 2015-20191/06.11.2015

Избор на Никола Илиев Динков за Председател на ОбС- Свиленград, мандат 2015-2019г.


2/16.11.2015

Избор на състав и ръководства на постоянните комисии в ОбС-Свиленград, мандат 2015-2019 г.


3/02.12.2015

Вземане на решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр.Свиленград за 2015г.

4/02.12.2015

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за обект:”Жилищна сграда” в ПИ 090050, землището на с.Момково, община Свиленград.

5/02.12.2015

Определяне на численост и състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

6/02.12.2015

Промени по бюджета и Инвестиционната програма на община Свиленград за 2015година.

7/02.12.2015

Приемане на уточнен план по бюджета на община Свиленград към 30.09.2015г. на основание чл.125 от Закона за публични финанси и чл.38 от Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Свиленград.

8/02.12.2015

Изразяване на становище относно Бизнес плана на „ВиК”ЕООД Хасково за периода 2014-2016г.


9/02.12.2015

Издаване на схема за поставяне на временен обект /каравана-стрелбище/ с размер 2 на 6 м.,находящ се при УПИ VII-1753, кв.82а по плана на гр.Свиленград, отреден за обществено обслужване, делови дейности, спорт и атракции.


10/02.12.2015

Определяне на трудовите възнаграждения на Кмета на община Свиленград и кметовете на кметства,считано от 06.11.2015г.

11/02.12.2015

Утвърждаване на щатни бройки за кметски наместници в кметствата в с.Маточина и с.Щит.

12/02.12.2015

Определяне на представител на Общински съвет-Свиленград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

13/02.12.2015

Промени по бюджета на община Свиленград за 2015 година.


14/02.12.2015

Промени в капиталовата програма за 2015г. на ПГССИ „Хр.Ботев”,гр.Свиленград.

15/02.12.2015

Опрощаване на дължими държавни вземания на Росица Иванова Желязкова.


16/02.12.2015

Кандидатурата на Васил Янков Николов за извършване на проверка и заверка на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Свиленград”ЕООД.

17/02.12.2015

Избор на представители в състава на Областния съвет за развитие на област Хасково.

18/02.12.2015

Удължаване на срока на запис на заповед в полза на Министерството на културата,Програмен оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”,обезпечаваща авансово плащане по договор №24-10М1-34/22.04.2015г.Мярка 1”Реставриране,обновяване и опазване на културното наследство”,за Проект „Старият мост:мост между поколенията”,сключен между Община Свиленград и Министерство на културата,Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.


19/23.12.2015

Даване на предварително съгласие за преминаване на трасе за външно електрозахранване през имот-общинска собственост.

20/23.12.2015

Определяне на концесионер на обект ПОС, представляващ язовир №000241, с.Мустрак, местност „Циганката”, община Свиленград.

21/23.12.2015

Приемане на решение за промяна на Наредба № 10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград

22/23.12.2015

Приемане на решение за изменение на Наредба № 17 от 31.01. 2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград23/23.12.2015

Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост,представляващи земеделски имоти,находящи се на територията на Община Свиленград.

24/23.12.2015

Даване на предварително съгласие за преминаване през имот общинска собственост, за изграждане на обект:”Изместване на оптична кабелна линия при свлачище в местността Якъка”, землище-гр.Свиленград.

25/23.12.2015

Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост /ПОС/ за банков офис.

26/23.12.2015

Предварително съгласие за утвърждаване на площадка или трасе по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

27/23.12.2015

Даване на съгласие за извършване на подобрения в недвижими имоти.публична общинска собственост,представляващи: имот №000126 и имот №000084 по КВС на землище с.Капитан Андреево, общ. Свиленград.

28/23.12.2015

Отдаване под наем на части от имот-частна общинска собственост в гр.Свиленград.


29/23.12.2015

Продажба на недвижим имот-общинска собственост, представляващ земеделски имот, находящ се в землище на с.Капитан Андреево.

30/23.12.2015

Вземане на решение за сключване на нов договор за управление с досегашния управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-Свиленград”ЕООД.

31/23.12.2015

Подписване на меморандум за сътрудничество между Община Свиленград и „Национална компания Индустриални зони”ЕАД.

32/23.12.2015

Кандидатстване по Проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика.

33/23.12.2015

Промяна на състав на комисия за провеждане на конкурс с предмет „Възлагане на обществен превоз на пътници от републиканска транспортна схема от квотата на Община Свиленград”, назначена с Решение №341/31.10.2012г. и изменена с Решение №791/26.03.2014г. на ОбС-Свиленград.

34/23.12.2015

Издаване на разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план-План за улична регулация /ПУР/ на местност „Пъстрогорски път” в землището на гр.Свиленград.

35/23.12.2015

Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУР/ на местност „Речни лозя” в землището на гр.Свиленград.

36/23.12.2015

Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за разширение на гробищен парк на гр.Свиленград,поради възникнала обществена нужда.

37/23.12.2015

Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване/ПЗ/ и парцеларен план за разширение на гробищен парк на гр.Свиленград, кв.”Капитан Петко войвода”, поради възникнала обществена нужда.

38/23.12.2015

Допълнение на Решение №1271 от 21.10.2015г. на Общински съвет-Свиленград относно:Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на помещения в детски заведения за изучаване на руски език.

39/23.12.2015

Даване на съгласие за включване на недвижими имоти-публична общинска собственост в горските територии-собственост на Община Свиленград.

40/23.12.2015

Продажба на общинско жилище-апартамент в гр.Свиленград, община Свиленград.

41/23.12.2015

Отпускане на финансови средства за ФК „Свиленград”за участие в международен футболен турнир за деца във Франция.

42/23.12.2015

Необходимост от финансови средства за ремонтни дейности.

43/23.12.2015

Разпределение на средствата и нуждите на с.Студена за 2016 година.

44/23.12.2015

Финансова подкрепа за осъществяване на дейност на Основна общинска организация – Свиленград на Съюза на инвалидите в България, Дружество „Диабет” -Свиленград към Българска Асоциация „Диабет” и Териториална Съюзна организация на слепите-гр.Свиленград.


45/27.01.2016

Приемане на отчета на сметката за дейност „Чистота” за 2015 год.

46/27.01.2016

Приемане на План- сметка за дейност „Чистота” за 2016 год.


47/27.01.2016

Отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 год.

48/27.01.2016

Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2015-2019 година.

49/27.01.2016

Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година.

50/27.01.2016

Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация-Свиленград, считано от 01.01.2016 год.

51/27.01.2016

Одобряване на общата численост на местните дейности в Община Свиленград за 2016 г.

52/27.01.2016

Приемане на бюджета на община Свиленград за 2016 година.

53/27.01.2016

Определяне структурата на общински жилищен фонд за 2016 год.

54/27.01.2016

Промени в Правилника за управление и организация на дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”- гр. Свиленград.

55/27.01.2016

Даване на съгласие за изработване на ПУП-Парцеларен план, проектиране и изграждане на локално платно пред лицевата част на ПИ №289078, находящ се в землището на гр.Свиленград за транспортно обслужване на имота.

56/27.01.2016

Определяне на членове в състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Община Свиленград /ОбССЕИВ/.

57/27.01.2016

Програма за развитие на читалищната дейност в община Свиленград през 2016 година.

58/27.01.2016

Получаване на съгласие за сключване на договор с „Фонд за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД.

59/27.01.2016

Получаване на съгласие за сключване на договор с „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" – ЕАД.

60/27.01.2016

Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Свиленград за 2016година.

61/27.01.2016

Съгласие за предоставяне на недвижим имот №017035 по КВС на землище гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/ за изпълнение на съдебно решение.

62/27.01.2016

Съгласие за предоставяне на части от недвижими имоти-ПОС, представляващи земеделски имоти с НТП- полски път.

63/27.01.2016

Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Свиленград за 2015 година.

64/27.01.2016

Промяна в Решение № 1056/16.02.2015г. на Общински съвет- Свиленград.

65/27.01.2016

Отчет за дейността на ТП ДГС- Свиленград, съгласно Договор за управление на гори и земи от общински горски територии от 09.04.2015 год.

66/27.01.2016

Даване на принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижими имоти – частна общинска собственост и отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

67/24.02.2016

Отчет за дейността на Общински съвет – Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.10.2015г.-31.12.2015г.

68/24.02.2016

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет –Свиленград за второто шестмесечие на 2015г.

69/24.02.2016

Програма за управление на община Свиленград за периода 2015-2019г.

70/24.02.2016

Възмездно придобиване на собственост върху недвижим имот, представляващ имот №028006, находящ се в землището на с.Момково/ЕКАТТЕ 48979/, местност „Дрема”, НТП –нива, категория V /пета/, целия с площ от 10.824 дка.


71/24.02.2016

Сформиране на работна група, която да подготви изменение на Наредба №7, за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Свиленград.

72/24.02.2016

Съгласие за предоставяне на недвижими имоти, находящи се в землището на с.Студена /ЕКАТТЕ 70055/ за изпълнение на съдебно решение

73/24.02.2016

Искане за финансова помощ В-10306/29.12.2015г от Антония Иванова Атанасова.

74/24.02.2016

ИНТЕРРЕГ V-А Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020г.

75/24.02.2016

ИНТЕРРЕГ V-А Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020г.

76/24.02.2016

Кандидатстване пред МРРБ в партньорство НЧ”Просвета-1870” Свиленград с Община Инеада Р.Турция по програма за трансгранично сътрудничество/ИПП/ България-Турция 2014-2020г.

77/24.02.2016

Избиране на общински съветници в състава на работна група за изменение на Наредба №3.

78/24.02.2016

Сформиране на Общинска комисия по транспорт, организация и безопасност на движението в Община Свиленград.

79/24.02.2016

Прекратяване на съсобственост между Община Свиленград и физически лица в УПИ №2912, в кв.304 по плана на Свиленград

80/24.02.2016

Преобразуване от ЧОС в ПОС на недвижими имоти общинска собственост.

81/24.02.2016

Кандидатстване пред МРРБ в партньорство на I ОУ „Ив.Вазов” Свиленград с ОУ „Аднан Тунджа” гр.Одрин по програма за трансгранично сътрудничество/ИПП/ България-Турция.

82/24.02.2016

Отдаване под наем на недвижими земеделски имоти –публична общинска собственост с начин на трайно ползване: пасища, мери, и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2016-2017г.

83/24.02.2016

Продажба на недвижими имоти – ЧОС представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на Община Свиленград


84/24.02.2016

Удължаване срока на договори за наем на земеделски земи, изтичащи преди 30.09.2016г.


85/24.02.2016

Безвъзмездно право на ползване на недвижим имот /ЧОС/, представляващ имат №019025, находящ се в землището на с.Мезек, НТП –нива, категория V /пета/, целия с площ от 8.437 дка.

86/24.02.2016

Одобряване на ПУП - Парцеларен план за изграждане на външно електрозахранване на ПИ №336005, м.”Речните лозя”, землището на Свиленград

87/24.02.2016

Одобряване на ПУП - Парцеларен план за изграждане на външно електрозахранване на ПИ №013009, м.”Речните лозя”, землището на Свиленград

88/24.02.2016

Кандидатстване на Община Свиленград пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в квартали 300, кв.301, кв.302, кв.303, кв.304, кв.305 и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на стопански двор „Канакли” находящи се в гр.Свиленград” и становище за приоритетността на обектите, Общински съвет-Свиленград


89/24.02.2016

Искане за финансова помощ от Анка Йорданова Симеонова

90/24.02.2016

Промяна на План-сметка за дейност „Чистота” за 2016г. приета с Решение №46/27.01.2016г. на ОбС – Свиленград

91/24.02.2016

Промени по бюджета на община Свиленград за 2016г.

92/24.02.2016

Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на община Свиленград за местните дейности за периода 2016-2018 година.

93/24.02.2016

Одобряване на бюджетна прогноза на община Свиленград за местни дейности за периода 2017-2019 година.

94/24.02.2016

Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.02.2016 год.

95/24.02.2016

Определяне на представител от Общински съвет –Свиленград, който да бъде включен в състава на комисията към договор за управление на гори и земи от общински горски територии сключени между ТП ДГС –Свиленград и Община Свиленград на 09.04.2015г. .

96/24.02.2016

Финансова подкрепа на Мирела Стефанова Балджиева за участие в три Международни Фолклорни фестивала в САЩ.

97/30.03.2016

Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свиленград и издаване на сертификати клас „В”.


98/30.03.2016

Приемане на Правилник за реда,начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград.


Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград
ordinance -> Наредба №21 за опазване на околната среда на територията на Община Свиленград /изм с Р-е №233


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница