Решение за промяна на правното основание от член 77 на член 70 от дфес. В този контекст министрите проведоха политическо обсъждане на прилагането на общата рамка застраница1/2
Дата06.07.2017
Размер398.58 Kb.
#25055
ТипРешение
  1   2СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
10760/12

(OR. en)PRESSE 241

PR CO 34


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3172-ро заседание на СъветаПравосъдие и вътрешни работи

Брюксел, 7 и 8 юни 2012 г.Председател Morten Bødskov
Министър на правосъдието на Дания
Основни резултати от заседанието на Съвета

Министрите на вътрешните работи приеха общ подход по две законодателни предложения, свързани с управлението на Шенгенското пространство, а именно:

 • изменения на Кодекса на шенгенските граници — общите правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства;

 • изменения на механизма за оценка по Шенген — общите правила за проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген. По отношение на механизма Съветът взе решение за промяна на правното основание от член 77 на член 70 от ДФЕС.

В този контекст министрите проведоха политическо обсъждане на прилагането на общата рамка за действителна и практическа солидарност с държавите членки, които са изложени на особено силен натиск, предизвикан от смесени миграционни потоци. Те се спряха по-конкретно на подкрепата за Гърция в областта на управлението на границите, убежището и миграцията.

Министрите взеха под внимание и актуалното състояние във връзка с разработването на обща европейска система за убежище. По-специално, Комисията беше в състояние да представи най-новото си предложение за изменение на регламента за Евродак, с което се дава възможност за достъп на правоприлагащите органи до тази централизирана, обща за ЕС дактилоскопична база данни.

Освен това министрите взеха под внимание актуалното състояние във връзка със споразуменията за обратно приемане между ЕС и трети държави, с по-конкретна насоченост към Турция, Пакистан и Мароко, след което приеха заключения на Съвета за създаване на глобален алианс срещу сексуалното посегателство над деца в интернет и за по-добро използване на информационната система на Европол (EIS) за борба с трансграничната престъпност. Координаторът на ЕС за борба с тероризма представи най-новия си документ за обсъждане, отнасящ се до стратегията на ЕС за борба с тероризма.

Успоредно със заседанието на Съвета, Смесеният комитет (ЕС плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) проведе политически дебат по пакета за управление на Шенгенското пространство. Комитетът разгледа и актуалното състояние във връзка с въвеждането на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ).


Важните точки, приети без обсъждане (точки „А“), включват регламента относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство, както и директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), която има за цел да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на използвани електронни уреди. Съветът прие и заключения относно създаването на Европейски център по киберпрестъпност.

Министрите на правосъдието постигнаха съгласие по общ подход за директива относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане и за преработка на регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (регламент „Брюксел І“).

Освен това министрите постигнаха частичен общ подход по две предложения за регламенти, с които се създават финансови програми в областта на правосъдието и основните права в рамките на многогодишната финансови рамка за периода 2014—2020 г. (програмата „Правосъдие“ и програмата „Права, равенство и гражданство“).

Съветът одобри и текста на предложението за решение на Съвета за установяване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г. и реши да представи текста за одобрение от Европейския парламент.

На последно място, министрите проведоха ориентационен дебат относно бъдещата работа по предложението за регламент за общо европейско право за продажбите.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Управление на Шенгенското пространство — законодателни предложения Error: Reference source not found

Обща европейска система за убежище (CEAS) Error: Reference source not found

Обща рамка за действителна и практическа солидарност Error: Reference source not found

Споразумения за обратно приемане Error: Reference source not found

Стратегия на ЕС за борба с тероризма — документ за обсъждане Error: Reference source not found

Информационна система на Европол (ИСЕ) — заключения на Съвета Error: Reference source not found

Глобален алианс за борба със сексуалното посегателство над деца в интернет — заключения на Съвета Error: Reference source not found

Право на достъп до адвокат Error: Reference source not found

Решения по граждански и търговски дела Error: Reference source not found

Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г. Error: Reference source not found

Многогодишна рамка 2014—2020 г. (правосъдие и вътрешни работи) Error: Reference source not found

Общо европейско право за продажбите Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not found

Смесен комитет Error: Reference source not found

Управление на Шенгенското пространство — ситуацията в Шенгенското пространство Error: Reference source not found

Управление на Шенгенското пространство — законодателни предложения Error: Reference source not found

ШИС II Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ


 • Наследяване* Error: Reference source not found

 • Годишен доклад на Евроюст Error: Reference source not found

 • Заместник-председател на Евроюст Error: Reference source not found

 • Електронно правосъдие (e-Justice) Error: Reference source not found

 • Стратегия на ЕС по отношение на наркотиците Error: Reference source not found

 • Европейски център по киберпрестъпност Error: Reference source not found

 • Взаимопомощ по наказателноправни въпроси Error: Reference source not found

 • Обмен на информация в областта на правоприлагането Error: Reference source not found

 • Автоматизиран обмен на данни с Естония Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

 • Присъединяване на Южен Судан към Споразумението от Котону Error: Reference source not found

 • Съвет на министрите АКТБ—ЕС Error: Reference source not found

 • Конвенция за продоволствената помощ Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Изисквания за двукорпусни конструкции за петролни танкери Error: Reference source not found

ЗАЕТОСТ

 • Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Испания Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 • Изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП Error: Reference source not found

 • Изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП Error: Reference source not found

 • Изменение на протоколи 31 и 37 към Споразумението за ЕИП Error: Reference source not found

Околна среда

 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване* Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Европейски икономически и социален комитет Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Joëlle MILQUET Министър на вътрешните работи

Г-жа Maggie DE BLOCK Държавен секретар по въпросите на миграцията и убежището

Г-жа Annemie TURTELBOOM Министър на правосъдиетоБългария:

Г-н Цветан ЦВЕТАНОВ Министър на вътрешните работи

Г-жа Диана КОВАЧЕВА Министър на правосъдието

Чешка република:

Г-н Jan KUBICE Министър на вътрешните работи

Г-н Jiří POSPÍŠIL Министър на правосъдието

Дания:

Г-н Morten BØDSKOV Министър на правосъдието

Г-жа Anne Kristine AXELSSON Постоянен секретар, Министерство на правосъдието

Германия:

Г-н Hans-Peter FRIEDRICH Федерален министър на вътрешните работи

Г-жа Sabine LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER Федерален министър на правосъдието

Естония:

Г-н Ken-Marti VAHER Министър на вътрешните работи

Г-н Matti MAASIKAS Постоянен представител

Ирландия:

Г-н Alan SHATTER Министър на правосъдиетоГърция:

Г-н Christos GERARIS Министър за защитата на гражданите

Г-н Ioannis IOANNIDIS Държавен секретар за правосъдието

Г-н Théodoros SOTIROPOULOS Постоянен представителИспания:

Г-н Alberto RUIZ-GALLARDÓN Министър на правосъдието

Г-н Ignacio ULLOA RUBIO Държавен секретар по въпросите на сигурността

Франция:

Г-н Manuel VALLS Министър на вътрешните работи

Г-жа Christiane TAUBIRA Министър на правосъдието

Италия:

Г-жа Paola SEVERINO DI BENEDETTO Министър на правосъдието

Г-н Carlo DE STEFANO Държавен секретар за вътрешните работи

Кипър:

Г-жа Eleni MAVROU Министър на вътрешните работи

Г-н Loukas LOUCA Министър на правосъдието и обществения ред

Латвия:

Г-н Rihards KOZLOVSKIS Министър на вътрешните работи

Г-жа Ilze JUHANSONE Постоянен представител

Литва:

Г-н Remigijus ŠIMAŠIUS Министър на правосъдието

Г-н Evaldas GUSTAS Секретар, Министерство на вътрешните работи

Люксембург:

Г-н Jean-Marie HALSDORF Министър на вътрешните работи

Г-н François BILTGEN Министър на правосъдието

Г-н Nicolas SCHMIT Министър на труда, заетостта и имиграциятаУнгария:

Г-н Károly KONTRÁT Парламентарен държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Г-н Tibor NAVRACSICS Министър на държавната администрация и правосъдието

Малта:

Г-н Chris SAID Министър на правосъдието и по въпросите на обществения диалог и семействатаНидерландия:

Г-н Gerd LEERS Министър по въпросите на имиграцията, интеграцията и убежището

Г-н Fred TEEVEN Държавен секретар по въпросите на сигурността и правосъдието

Г-н Pieter de GOOIJER Постоянен представителАвстрия:

Г-жа Johanna MIKL-LEITNER Федерален министър на вътрешните работи

Г-н Walter GRAHAMMER Постоянен представител

Полша:

Г-н Piotr STACHAŃCZYK Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Г-н Michal KRÓLIKOWSKI Заместник държавен секретар, Министерство на правосъдието

Португалия:

Г-н Juvenal SILVA PENEDA Държавен секретар към министъра на вътрешните работи

Г-н Fernando SANTO Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Румъния:

Г-н Marian-Grigore TUTILESCU Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Г-н Titus CORLǍTEAN Министър на правосъдието

Словения:

Г-н Robert MAROLT Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Г-н Helmut HARTMAN Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Словакия:

Г-н Jozef BUČEK Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Г-жа Monika JANKOVSKA Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Финландия:

Г-жа Päivi RÄSÄNEN Министър на вътрешните работи

Г-н Jan STORE Постоянен представител

Швеция:

Г-жа Beatrice ASK Министър на правосъдието

Г-н Tobias BILLSTRÖM Министър по въпросите на миграцията

Г-н Magnus G. GRANER Държавен секретар, Министерство на правосъдиетоОбединено кралство:

Г-н Kenneth CLARKE Лорд-канцлер, министър на правосъдието

Г-жа Theresa MAY Министър на вътрешните работи

Комисия:

Г-жа Viviane REDING Заместник-председател

Г-жа Cecilia MALMSTRÖM Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:Хърватия:

Г-н Vladimir DROBNJAK Постоянен представител

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Управление на Шенгенското пространство — законодателни предложения

Съветът постигна общ подход и по двете законодателни предложения, свързани с Шенгенското пространство, които се обсъждат понастоящем:   а) Механизъм за оценка по Шенген

По отношение на преразглеждането на механизма за оценка по Шенген, предложение за което беше представено през септември 2011 г. от Комисията, Съветът взе с единодушие решение за промяна на правното основание на предложението от член 77, параграф 2, буква д) на член 70 от ДФЕС (10319/2/12). Съветът взе и решение за провеждане на консултация на доброволна основа с Европейския парламент, за да може да отчете възможно най-цялостно становището на Парламента във всичките му аспекти, преди да приеме окончателния текст.

Що се отнася до същността на разглеждания текст (5754/6/12), следва да се споменат следните основни разпоредби: • Цел и обхват: Както и при сегашната система, правилата се отнасят не само за проверка на това дали правилно се прилагат достиженията на правото от Шенген от онези държави, които вече са част от Шенгенското пространство, но и за проверка на това дали държавите, които искат да се присъединят към Шенгенското пространство, отговарят на всички условия за започване на прилагането на достиженията на правото от Шенген.

 • Отговорности: За разлика от сегашното положение, при което се разчита на междуправителствена система на партньорски проверки, в която Комисията участва само като наблюдател, както и за разлика от първоначалното предложение на Комисията за ръководен от Съюза подход с посещения на място, извършвани от ръководени от Комисията екипи, компромисният текст гласи, че държавите членки и Комисията съвместно отговарят за прилагането на механизма за наблюдение и оценка. Всеки екип за оценка ще има двама водещи експерти — един от държавите членки и един от Комисията.

 • Оценки: Оценките обхващат всички аспекти на достиженията на правото от Шенген, в т.ч. отсъствието на гранични проверки на вътрешните граници, което понастоящем не е обхванато. В новия текст се добавя, че следва да се вземе под внимание функционирането на органите, които прилагат съответните части от достиженията на правото от Шенген.

 • Многогодишни и годишни програми: Комисията ще отговаря за създаването на многогодишни и годишни програми за оценка, които ще включват обявени и необявени посещения на място. В годишните програми за оценка ще се отчитат препоръките, направени в годишния анализ на риска, който се изготвя от Европейската агенция за управление на границите (Frontex). Обявените посещения на място в държавите членки ще се предшестват от въпросник.

 • Доклади за оценка: Екипите за оценка ще се стремят към компромис по окончателните доклади, в които ще се включват, какъвто е случаят и понастоящем, пропуските и препоръките за мерки за тяхното отстраняване. Представените от Комисията доклади за оценка ще се приемат от Съвета.

 • Последващо наблюдение: От съответните държави членки ще се изисква да представят план за действие за отстраняване на пропуските. Комисията непрекъснато ще следи и ще докладва на Съвета за плана за действие, докато той не бъде изцяло изпълнен. Наблюдението и докладването може да включват обявени или необявени повторни посещения.

 • Сериозни пропуски: Ако при дадена проверка на място бъде установен сериозен пропуск, за който се счете, че представлява значителна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в пространството без контрол на вътрешните граници, Комисията, по собствена инициатива или по искане на държава членка, информира Съвета и Европейския парламент възможно най-бързо.

 • Годишен обобщен доклад: Комисията ще представи на Съвета и на Европейския парламент годишен обобщен доклад за проведените оценки.

   б) Кодекс на шенгенските граници

В Кодекса на шенгенските граници, създаден с Регламент (EО) № 562/2006, се излагат, от една страна, правилата за граничния контрол на външните граници, а от друга страна се предвижда премахването на граничния контрол на вътрешните граници, както и възможността за неговото повторно въвеждане в ограничени случаи. С измененията, представени от Комисията през септември 2011 г., се променя последната част от Кодекса на шенгенските граници, а именно разпоредбите относно повторното въвеждане на проверки по вътрешните граници.

Съветът постигна съгласие по компромисен текст (6161//12), който ще служи за основа за преговорите с Европейския парламент.

В този текст се предвижда възможност за повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници в три случая — два от тях са посочени под заглавието „Сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“ и един, свързан с механизма за оценка по Шенген, под заглавието „Специални мерки в случай на сериозни пропуски, свързани с контрола на външните граници“:

i) Сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност: • Както и при сегашните правила, държавите членки ще са в състояние да вземат едностранно решение за временно повторно въвеждане на гранични проверки по вътрешните граници при изключителни обстоятелства, а именно в случай че „съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“.

Първи случай — предвидими събития

 • Ако заплахите, служещи за мотив за повторно въвеждане на проверките, са предвидими (напр. големи спортни събития, политически демонстрации или политически срещи на високо равнище), повторното въвеждане на граничните проверки ще се ограничи до 30 дни, с възможност за удължаване с подлежащ на подновяване срок от 30 дни, без да се надхвърлят общо шест месеца. Въпросната държава членка трябва да уведоми другите държави членки и Комисията поне четири седмици преди планираното повторно въвеждане. При определени обстоятелства са възможни и по-къси периоди.

 • Държавата членка ще трябва да представи цялата необходима информация за обхвата и времетраенето на повторното въвеждане и причините за него. Комисията може да издаде становище по уведомлението, което може да доведе до консултации между държавите членки и Комисията.

Втори случай — спешни случаи

 • В неотложни случаи (напр. терористично нападение) повторното въвеждане може да се осъществи незабавно. В такива случаи повторното въвеждане на граничните проверки ще бъде ограничено до 10 дена, с възможност за удължаване с подлежащ на подновяване срок от 20 дни, без да се надхвърлят общо два месеца.

ii) Специални мерки в случай на сериозни пропуски, свързани с проверките по външните граници

Трети случай — трайни и сериозни пропуски, свързани с контрола на външните граници

 • Когато в доклад за оценка в рамките на механизма за оценка по Шенген (вж. буква а) бъдат констатирани сериозни пропуски от страна на държава членка при извършване на граничните проверки на външната граница, Комисията може да препоръча на въпросната държава членка да бъдат разположени европейски екипи за гранична охрана в съответствие с Регламента за Frontex и/или тя да представи стратегически планове за подобряване на положението.

 • Когато в доклад за оценка в рамките на механизма за оценка по Шенген (вж. буква а) бъде констатирано, че държава членка пренебрегва сериозно задълженията си, като с това излага на риск цялостното функциониране на пространството без контрол на вътрешни граници, и ако Комисията установи, че след три месеца положението продължава да бъде същото, Съветът може на основата на предложение от Комисията да препоръча една или повече държави членки да въведат повторно граничните проверки по вътрешните граници като цяло или по конкретни участъци от тях. Както и в първия и във втория случай, описани по-горе, сериозните пропуски при граничните проверки по външните граници трябва да представляват сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Повторното въвеждане на гранични проверки в този случай ще бъде ограничено до шест месеца, с възможност за удължаване с подлежащ на подновяване срок от шест месеца, без да се надвишават общо две години.

 • Такава препоръка може да бъде приета единствено като крайна мярка и Съветът трябва да вземе под внимание редица обстоятелства, между които: дали повторното въвеждане на гранични проверки може да послужи адекватно за преодоляване на заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност; дали мярката е пропорционална; дали има допълнителни мерки за техническа или финансова подкрепа, в т.ч. по линия на Frontex, на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Европол и т.н., които да доведат до подобряване на положението.

Обща европейска система за убежище (CEAS)

Въз основа на документ на председателството (10431/12) Съветът взе под внимание текущото състояние на преговорите по оставащите различни законодателни предложения относно общата европейска система за убежище.

Комисията представи новото си предложение за преработен регламент за Евродак (10638/12), поставено на обсъждане преди една седмица.

Положението по четирите оставащи досиета може да се опише, както следва: • В ход са преговори между Съвета и Европейския парламент по директивите за условията на приемане. Целта на председателството е да се постигне политическо споразумение до края на юни. Преработеното предложение (11214/11) беше представено за разглеждане от Комисията на 1 юни 2011 г.

 • Очаква се до края на юни да приключат и преговорите между Съвета и Европейския парламент по Регламента „Дъблин“, с който се установяват процедурите за определяне на държавата членка, която е компетентна да разгледа дадена молба за международна закрила. Съветът въведе механизъм за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи. Механизмът е предназначен за оценяване на практическото функциониране на националните системи за предоставяне на убежище, за подпомагане на нуждаещите се държави членки и за предотвратяване на кризи в областта на убежището. Този механизъм ще бъде насочен главно към приемането на мерки за предотвратяване на възникването на кризи с убежището, а не към преодоляването на последиците, след като кризите са вече факт.

 • Като допълнение на механизма за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи в изменения Регламент „Дъблин“ Съветът прие през март 2012 г. заключения относно oбща рамка за действителна и практическа солидарност с държавите членки, чиито системи за предоставяне на убежище са изложени на особено силен натиск, включително чрез смесени миграционни потоци. Тези заключения са предназначени да служат като инструментариум за солидарност на равнище ЕС с тези държави членки, които са най-засегнати от този натиск и/или чиито системи за предоставяне на убежище изпитват затруднения.

 • По отношение на директивите за процедурите за убежище председателството получи мандат за започване на преговори с Европейския парламент възможно най-скоро. На 1 юни 2011 г. Комисията представи преразгледано предложение за директива (11207/11).

 • Що се отнася до Регламента относно Евродак, миналата седмица Комисията представи за обсъждане новото си предложение за преработен регламент относно Евродак (10638/12), с което на правоприлагащите органи се дава възможност за достъп до тази централизирана обща за ЕС дактилоскопична база данни, при строги условия за защита на данните, за целите на борбата с тероризма и организираната престъпност. След като предложението бъде разгледано в подготвителните органи на Съвета, следва възможно най-бързо да започнат преговорите с Европейския парламент.

До момента са приети и четири други споразумения и решения, свързани с общата европейска система за убежище. Тези разпоредби се отнасят до:

 • Директивата относно стандартите за определяне на лицата, на които се предоставя международна закрила, в която се предвиждат по-добри, по-ясни и по-хармонизирани стандарти за определяне на нуждаещите се от международна закрила лица и която беше приета през ноември 2011 г. и влезе в сила през януари 2012 г.

 • Директивата за дългосрочно пребиваване, приета през април 2011 г.

 • Създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO ), която започна да функционира през пролетта на 2011 г.

 • Решението, взето през март 2012 г., за създаване на общи приоритети на ЕС в областта на презаселването за 2013 г., както и нови правила за финансирането от ЕС на дейностите по презаселване, извършвани от държавите членки.

Припомня се, предвид цялостния контекст, че в заключенията си от юни 2011 г. (EUCO 23/11) Европейският съвет потвърди, че преговорите по различните елементи от общата европейска система за убежище следва да приключат до 2012 г.

Обща рамка за действителна и практическа солидарност

На основата на бележката на председателството (10465/12) Съветът проведе ориентационен дебат относно прилагането на общата рамка за действителна и практическа солидарност с държавите членки, чиито системи за предоставяне на убежище са изложени на особено силен натиск, предизвикан от смесени миграционни потоци, която беше създадена със съответните заключения на Съвета от март 2012 г.

След презентация от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) относно тенденциите в кандидатстването за убежище в ЕС, особено внимание беше отделено на положението в Гърция що се отнася до управлението на границите, убежището и миграцията и продължаващата подкрепа за страната в тази област. Комисията и Гърция докладваха за основните нови моменти в прилагането на националния план за действие на Гърция в областта на убежището и миграцията.

В посочената по-горе бележка на председателството се описват действията, предприети от март 2012 г. насам. Тя не съдържа изчерпателен списък на всички мерки за солидарност на ЕС, нито обхваща двустранните дейности, извършвани от държавите членки.

Заключенията на Съвета от март 2012 г. представляват инструментариум за солидарност на равнище ЕС с онези държави членки, които са най-засегнати от този натиск и/или чиито системи за предоставяне на убежище се натъкват на проблеми. В тях, наред с другото, се разглеждат въпросите на солидарността посредством отговорност и взаимно доверие, солидарността посредством превантивно сътрудничество, солидарността при извънредни ситуации, солидарността посредством засилено сътрудничество между EASO и Frontex, финансовата солидарност, солидарността посредством преразпределение и солидарността посредством засилено сътрудничество с ключови държави на транзитно преминаване, държави на произход и с държави, които предоставят първо убежище. Заключенията също така имат за цел да допълнят и съдействат за прилагането на предвидения механизъм за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи в изменения регламент „Дъблин“ (вж. отделната точка относно общата европейска система за убежище).

Споразумения за обратно приемане

Съветът взе под внимание актуалното състояние на споразуменията за обратно приемане между ЕС и трети държави, като вниманието беше насочено по-специално към Турция, Пакистан и Мароко.

По отношение на Турция датското председателство възнамерява да приеме през юни заключения на Съвета относно развитието на сътрудничеството с Турция в областта на правосъдието и вътрешните работи. Очаква се тези заключения да създадат благоприятни условия за парафирането и подписването на текста на споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция, което двете страни договориха през февруари 2011 г. Съветът беше приел заключения по въпроса и след постигането на споразумението.

Преговорите за споразумение за обратно приемане между ЕС и Мароко бяха прекратени през май 2010 г. През юни 2011 г. Комисията постави началото на диалог с мароканските власти по въпросите на миграцията, мобилността и сигурността, което даде и нов импулс на преговорите за споразумение за обратно приемане.

Споразумението за обратно приемане между ЕС и Пакистан влезе в сила през декември 2010 г.

От 2000 г. насам Съветът е приел 19 указания за водене на преговори за сключване на споразумения за обратно приемане с трети държави, 13 от които вече са влезли в сила1. Приключиха преговорите с една държава2, а преговорите с други две държави продължават да текат 3.

През юни 2011 г. Съветът прие заключения, в които се определя стратегията на ЕС за обратно приемане.

Стратегия на ЕС за борба с тероризма — документ за обсъждане

Координаторът на стратегията на ЕС за борба с тероризма представи пред Съвета най-новия си документ за обсъждане (9990/12).

Документът се фокусира върху практическите мерки, които биха могли да се вземат за разрешаване на предизвикващите понастоящем най-голямо безпокойство явления, свързани с тероризма: „самостоятелно действащите“ терористи и възникването на „сигурни убежища“ извън ЕС. Координаторът на стратегията на ЕС за борба с тероризма направи редица препоръки относно ролята на агенциите на ЕС, предотвратяването и противодействието на радикализацията, борбата с тероризма и правата на човека, връзката между сигурността и развитието и работата, която трябва да се извърши по-специално в Африка.

Информационна система на Европол (ИСЕ) — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно по-активното и по-ефективно използване на информационната система на Европол (ИСЕ) в борбата срещу трансграничната престъпност.

Тези заключения са следствие от обсъждането, проведено на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през декември 2011 г., относно борбата с престъпността, извършвана от пътуващи престъпни групи, и ролята на Европол и информационната система на Европол.

През декември 2010 г. Съветът прие заключения относно мерките за борба с престъпленията, извършвани от подвижни (пътуващи) престъпни групи.Глобален алианс за борба със сексуалното посегателство над деца в интернет — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно глобален алианс за борба със сексуалното посегателство над деца в интернет, съгласно предложението на Комисията.

Целта на предложения глобален алианс е да се убеждават държавите от целия свят да поемат ангажимент за активно участие в борбата срещу сексуалното посегателство над деца в интернет. Ангажиментът следва да бъде свързан с поставянето на глобални, всеобхватни политически цели, които да бъдат постигани посредством конкретно формулирани действия. Очаква се, като следваща стъпка, глобалният алианс да бъде подкрепен на срещата на министерско равнище ЕС—САЩ на 20—21 юни 2012 г.

Право на достъп до адвокат

Съветът постигна съгласие по общ подход (10908/12) относно предложение за директива относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане. Макар и някои държави членки все още да имат опасения по отношение на някои точки от текста, като цяло има съгласие, че е време да започнат преговорите с Европейския парламент, за да се постигне съгласие по окончателния текст на директивата.

Общият подход се приема точно една година след като Комисията представи предложението си на 8 юни 2011 г. Този относително дълъг период на разглеждане може да се обясни с чувствителното естество на досието: целта на директивата е да сближи законодателствата на държавите членки в област, в която има съществени различия между националните системи и няма съгласие между държавите членки относно тълкуването на практиката на Европейския съд по правата на човека.

При представянето на предложението си Комисията се сблъска с критики от страна на държавите членки. Текстът на предложението беше съществено преработен, за да се отговори на изказаните опасения. Настоящият текст се опитва да установи баланс между позициите на всички държави членки. Най-новаторският елемент на текста се съдържа в член 3, параграф 4, в който се прави разграничение между усилията, които държавите членки трябва да положат по отношение на правото на достъп до адвокат. При всички случаи, когато заподозряното лице или обвиняемият е лишен от свобода, държавите членки трябва да направят необходимото, така че заподозряното лице или обвиняемият да може да упражни ефективно правото си на достъп до адвокат; когато заподозряното лице или обвиняемият не е лишен от свобода, държавите членки следва да не го възпрепятстват да упражни правото си на достъп до адвокат.

Предложението за директива е част от пътната карта относно наказателнопроцесуалните права, приета от Съвета през ноември 2009 г. 1, в която се правят редица предложения с цел установяване на общи минимални стандарти за правата на заподозрените лица и обвиняемите в наказателното производство.

Проектът за директива, във вида, в който е представен на Съвета, разглежда между другото следните точки (11497/11): • правото на заподозрените лица и на обвиняемите на достъп до адвокат (кога и при какви условия);

 • принципа на поверителност на комуникацията между заподозряното лице или обвиняемия и неговия адвокат;

 • правото на задържаното или заподозряно лице или обвиняем на комуникация с консулските или дипломатическите служби на неговата държава;

 • възможността да се правят временни дерогации — само при изключителни обстоятелства и поради наложителни причини — от упражняването на определени права;

 • правото на лицата, които са обект на европейска заповед за арест, да имат достъп до адвокат в изпълняващата държава.

Решения по граждански и търговски дела

Съветът одобри общ подход (10609/12 + ADD 1) по преработения текст на регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (регламент „Брюксел І“1). Целта на предложението е да се улесни и ускори движението в Съюза на решенията по граждански и търговски дела в съответствие с принципа за взаимно признаване и насоките на Стокхолмската програма.

Преработеният регламент ще опрости съществено въведената с регламента „Брюксел І“ система, тъй като ще премахне процедурата на екзекватура, тоест процедурата за декларация за изпълняемост на решение в друга държава членка. Съгласно преработения регламент държавите членки вече няма да могат да прилагат национални правила по отношение на потребителите и служителите, чието местожителство е извън ЕС. Тези единни правила относно компетентността ще се прилагат и за страните с местожителство извън ЕС, когато съдилищата на държавите членки имат изключителна компетентност съгласно бъдещия регламент или когато тези съдилища са имали компетентност, предоставена им по споразумение между страните. Друга важна промяна е свързана с правилото за решаване на висящи дела (lis pendens) с международен елемент, което ще позволи на съдилищата на дадена държава членка да спрат и дори да прекратят производството, по своя преценка, когато съд на трета държава вече е бил сезиран или относно производство между същите страни, или за свързан иск към момента на сезиране на съда от ЕС.

Обединеното кралство и Ирландия участват в приемането на преработения регламент. Дания не участва в приемането на предложения регламент и няма да е обвързана от него, нито с неговото прилагане. Въпреки това, след приемането му преработеният регламент ще се прилага и за Дания в контекста на действащото споразумение между ЕС и Дания от 2005 г. в тази област.Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г.

Съветът одобри текста на предложението за решение на Съвета за установяване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г. и реши да представи текста за одобрение от Европейския парламент.

Съгласно регламента за създаване на Агенцията1 тематичните области на нейната дейност се определят чрез многогодишна рамка, която обхваща период от пет години. Агенцията извършва своите дейности в посочените тематични области, като всяка година управителният ѝ съвет приема съответните работни програми. Срокът на сегашната многогодишна рамка (2007—2012 г.) изтича в края на 2012 г.

В сегашния си вид текстът включва следните тематични области (10615/12): • достъп до правосъдие;

 • жертви на престъпления, включително обезщетения за жертвите на престъпления;

 • информационно общество, и по-специално зачитане на личния живот и защита на личните данни;

 • интеграция на ромите;

 • съдебно сътрудничество, с изключение на наказателноправните въпроси;

 • права на детето;

 • дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

 • имиграция и интеграция на мигрантите, визи и граничен контрол и убежище;

 • расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост.

Съветът прие текста на евентуална декларация относно прегледа на многогодишната рамка, която ще бъде направена в момента на приемането. В декларацията Съветът изразява съгласие да разгледа предложенията за изменение на регламента за създаване на Агенцията и във връзка с това да разгледа изменението на това решение по отношение на включването на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси сред тематичните области.

Това предложение се основава на член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който се изисква единодушие в Съвета и одобрение от страна на Европейския парламент. Текстът ще бъде приет окончателно, след като бъде одобрен от Европейския парламент.Многогодишна рамка 2014—2020 г. (правосъдие и вътрешни работи)

Съветът постигна частичен общ подход по две предложения за регламенти, с които се създават финансови програми в областта на правосъдието и основните права в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Тези текстове ще представляват основата за преговори с Европейския парламент с оглед постигането на споразумение. И в двете предложения разпоредбите относно финансовия пакет са изключени от обхвата на частичния общ подход, тъй като ще бъдат договорени на хоризонтално равнище.

Първото предложение касае програмата „Правосъдие“ (10645/12) — програма за финансиране на действия с европейска добавена стойност в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и на съдебното обучение.

Второто предложение касае програма „Права, равенство и гражданство“ (10642/12), с която се продължават три съществуващи програми. „Основни права и гражданство“, „Дафне III“ и разделите „Недопускане на дискриминация и насърчаване на многообразието“ и „Равенство между половете“ на Програмата за заетост и социална солидарност („Прогрес“). Целта на новата програма е да допринесе за създаването на пространство, в което правата на лицата, заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз, се зачитат, насърчават и защитават. Съответно програмата ще подкрепя действия в областта на гражданството на Съюза, недопускането на дискриминация въз основа на пола, расата или етническата принадлежност, религията или убежденията, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация, на ксенофобията и на другите форми на нетърпимост. предотвратяване и борба срещу насилието над деца, младежи и жени и защита на жертвите и рисковите групи; защита на данните; права на децата и потребителите и бизнес права на вътрешния пазар.

На хоризонтално равнище целта на двете програми е да рационализират и опростят достъпа до финансиране в тези области, като във връзка с това в предложенията се предвиждат специфични показатели за оценка и измерване на напредъка в постигането на тези цели.

Двете предложения бяха представени от Комисията на 21 ноември 2011 г. и подлежат на приемане по обикновената законодателна процедура.Общо европейско право за продажбите

Съветът проведе ориентационен дебат относно подхода към по-нататъшните преговори по предложението за регламент за общо европейско право за продажбите (15429/11). Съветът беше приканен да разгледа въпросите относно правното основание на предложението за общо европейско право за продажбите и необходимостта от него, неговия обхват и нуждата от започване на работа по типови договори.

Дебатът показа, че държавите членки имат различни становища по предложението, но че въпреки разликите е възможно да се извлекат редица конкретни изводи за организирането на бъдещата работа по това досие.

Макар и подходите по този въпрос да се различават, като цяло има съгласие, че трябва да започне работата по разглеждане по същество на приложението към предложението.

Въпреки че окончателната позиция по правното основание ще може да се възприеме само след изясняване на окончателната структура и на обхвата на предложението, разминаващите се становища по въпроса за правното основание не следва да са пречка за започването на работата по разглеждането на приложението.

По-конкретно се обърна внимание на факта, че е важно да се даде достатъчно време за подробно разглеждане на предложението, когато на практика се пристъпи към разглеждане на приложението, като се отчетат становищата и опасенията на всички държави членки.

Освен това при разглеждането на предложението трябва да се гарантира, че акцентът ще се постави на въпроса за степента, до която отделните части на предложението ще се прилагат с цел премахване на действителните пречки от практическо естество пред вътрешния пазар.

Други въпроси

По точка „Други въпроси“ министрите от Кипър информираха Съвета относно приоритетите в областта на правосъдието и вътрешните работи на предстоящото кипърско председателство на ЕС.

В областта на вътрешните работи тези приоритети включват: завършването на разработването на общата европейска система за убежище до края на 2012 г.; подобряването на капацитета за реагиране с цел предприемане на бързи и ефективни действия при бедствия и кризи; продължаването на интензивните преговори по финансовите инструменти в областта на правосъдието и вътрешните работи; пакета за законната миграция, и по-специално сезонните работници и директивите за вътрешнокорпоративния трансфер; стратегическия подход към действията на ЕС във връзка с миграционния натиск; модернизацията на граничния режим на ЕС; и прилагането на обновения глобален подход към миграцията и мобилността.

В областта на правосъдието тези приоритети включват: утвърждаване на новата правна рамка за защита на данните; постигане на напредък по предложението относно замразяването и конфискуването на облагите от престъпления; предотвратяване на пазарните злоупотреби чрез ефективни наказателни санкции; и продължаване на преговорите по регламента относно европейската заповед за защита, който може да служи като важно средство за защита на кредиторите.

Съветът беше информиран и относно актуалното състояние на ред законодателни предложения:


 • две от тях са свързани със законната миграция, по-конкретно проектите за директиви относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер и за целите на сезонна заетост. По отношение на предлаганите правила за вътрешнокорпоративен трансфер беше постигнато общо съгласие между държавите членки. Следователно преговорите с Европейския парламент могат да започнат. Основното разногласие се състои в това, че Съветът иска на лицата, работещи по линия на вътрешнокорпоративен трансфер, да бъдат предоставени същите права като на командированите служители, докато Европейският парламент иска да им бъдат предоставени същите права като на гражданите на съответните държави членки на ЕС.
  Беше постигнат съществен напредък по отношение на предлаганите правила за сезонните работници. Все още обаче стоят ред въпроси, които изискват по-нататъшна работа в Съвета, и по-специално въпросът дали да бъдат включени престои, по-кратки от три месеца;

 • другите три са свързани с наказателноправни досиета, а именно проекта за директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, проекта за директива относно атаките срещу информационните системи и проекта за директива за европейска заповед за разследване в наказателноправната област.

Ирландия информира относно някои въпроси, свързани с конфискуването на облагите от престъпления, Словения — относно конференцията на министрите по линия на процеса от Бърдо, проведена на 18 май 2012 г., а Чешката република — относно конференцията на министрите по линия на форума от Залцбург, проведена на 24—25 май 2012 г.

Смесен комитет

Успоредно със заседанието на Съвета Смесеният комитет (ЕС плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) обсъди следните точки:Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница