Решение за публикуване на прогнози за очакваните резултати от текущата финансовата годинаДата08.06.2018
Размер38.43 Kb.
ТипРешение
Допълнителна информация

от

Прайм Пропърти БГ” АДСИЦза периода 01.04. – 30.06.2008 г.
Чл. 33, ал. 1, т. 6

от НАРЕДБА № 2

за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

29 юли 2008 г.


1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.
През отчетния период няма промени в счетоводната политика на Дружеството.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група.
Дружеството не участва в икономическа група.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.
През отчетния период в Дружеството няма организационни промени.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.
Управителният орган на Дружеството не е вземал решение за публикуване на прогнози за очакваните резултати от текущата финансовата година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Към 30.06.2008 г. лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ са както следва:


- „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ” с 2 425 760 бр. акции и съответно 6.79 % от гласовете
- „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ” с 2 429 773 бр. акции и съответно 6.80 % от гласовете
- „УНИВЕРСИАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ” АД с 2 470 126 бр. акции и съответно 6.92 % от гласовете
- „БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ГЛОБАЛ ” с 5 711 968 бр. акции и съответно 16.00 % от гласовете

- „HANSAPANK CLIENTS” (Estonia) с 2 057 460 бр. акции и съответно 5.76 % от гласовете


- „IMMOEAST BETEILIGUNGS” GMBH (Austria) с 15 083 961 бр. акции и съответно 42.24 % от гласовете

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.

Към 30.06.2008 г., притежаващи акции на дружеството членове на Съвета на директорите /юридически лица и техните представители по см. на чл. 234, ал. 1 от ТЗ – физически лица/ са:


„ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ” ЕАД - 15 688 броя акции;
ВЛАДИМИР АСЕНОВ КАРОЛЕВ - 47 158 броя акции;
Другите членове на Съвета на директорите не притежават акции на Дружеството.


7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.
Няма образувани, висящи или прекратени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.
„Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ не е отпускало заеми, не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения към други лица.

За Дружеството:


__________________________


„Персимон” ЕООД,

Изпълнителен директор,

чрез Борислав Стоянов
___________________________
„Балканска консултантска компания” ООД

Изпълнителен директор,чрез Тодор Стоянов Стоянов
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница