Решение за размера на държавното подомогане спрямо проектитеДата01.02.2018
Размер280.08 Kb.
ТипРешение

З А П О В Е Д


113 / 29.11.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.31 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/ и във връзка с проведено обсъждане на проекти на заседание на ФК проведено на 25.11.2013 година и взетите решения по Протокол №126 и Протокол № 130 от същата дата, в които е налице неизпълнение на изискванията на чл.30, ал.5 ЗФИ – липсва мотивирано решение за размера на държавното подпомагане за всеки един от двата проекта, което е в противоречие и неизпълнение на задълженията по чл.17, ал.2 УП ИАНФЦ и чл.27, ал.1, т.3 и 4 ЗФИ и съобразявайки с постъпилите Възражение вх.№01-728/26.11.2013 и вх.№01-744/29.11.2013 от Камера ООД и Възражение вх.№ 01.733/27.11.2013 от Чучков брадърс ООД.


О П Р Е Д Е Л Я М

Не приемам решенията на Финансова комисия от заседание на 25.11.2013 година отразени в Протокол №126/25.11.2013 година за проект „Кристиян” и Протокол №130/25.11.2013 година за проект „Бодливото свинче”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 03.12.2013г.,в 14,30 часа в сградата на ИА „НФЦ”, на което Комисията да вземе решение за размера на държавното подомогане спрямо проектите:

1. Проект за реализация на игрален филм „Бодливото свинче” рег.№ 12И108-МК, продуцент „Камера”ООД, внесен на 12.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/28.05.2012г. и заповед № 49/31.05.2012г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на игрален филм „Кристиан” рег.№ 13И107-МК, продуцент „Чучков брадърс”ООД, внесен на 13.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/04.11.2013г. и заповед № 102/07.11.2013г. на изп.директор;

Да бъде определен размера на държавното подпомагане на всеки един от проектите само по критериите на чл.27, ал.1, т.3 и 4 ЗФИ

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


104 / 13.11.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 25.11.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за държавно подпомагане на промоцията на български филми на 18-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 05.11.2013г. от организатора на Фестивала „Арт Фест”ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

2. Проект за реализация на игрален филм „Как да надебелеем здравословно” рег.№ 13И069/д, продуцент „Рево филм”ЕООД, внесен на 06.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/28.05.2013г. и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на игрален филм „URSUS” рег.№ 13И076-МК, продуцент „Геополи”ООД, внесен на 06.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/10.09.2013г. и приложение от 11.09.2013г. и заповед № 78/16.09.2013г. на изп.директор;

4. Проект за разпространение на документални филми в проекта „Хот Док”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 08.11.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

5. Проект за реализация на документален филм „Все още” рег.№ 13Д145/д, продуцент „Маджик маунт”ЕООД, внесен на 12.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/ 07.10.2013г. и заповед № 87/08.10.2013г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на игрален филм „Семейни реликви” рег.№ 12И072, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 12.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4 от 26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

7. Проект за реализация на игрален филм „Бодливото свинче” рег.№ 12И108-МК, продуцент „Камера”ООД, внесен на 12.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/28.05.2012г. и заповед № 49/31.05.2012г. на изп.директор;

8. Проект за реализация на игрален филм „6,9 по Рихтер” рег.№ 13И180-МК, продуцент „Желфилм”ЕООД, внесен на 13.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/04.11.2013г. и заповед № 102/07.11.2013г. на изп.директор;

9. Проект за реализация на игрален филм „Каръци” рег.№ 13И070, продуцент „Профилм”ЕООД, внесен на 13.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/28.05.2013г. и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

10. Проект за реализация на игрален филм „18% Сиво” рег.№ 12И113, продуцент „Чучков брадърс”ООД, внесен на 13.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4 от 26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

11. Проект за реализация на игрален филм „Кристиан” рег.№ 13И107-МК, продуцент „Чучков брадърс”ООД, внесен на 13.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/04.11.2013г. и заповед № 102/07.11.2013г. на изп.директор;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


100 / 01.11.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 13.11.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подпомагане представянето на българската документална индустрия на професионалния форум DOK Industry в рамките на 56-ти МФФ-Лайпциг, Германия (27-31.10.2013г.), организатор „Агитпроп”ООД, внесен на 25.10.2013г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Моят алкохолизъм” рег.№ 13Д157, одобрен от НХКДК с протокол № 4/07.10.2013г., продуцент ЕТ „Ваик”-В.Костов, внесен на 25.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 87/08.10.2013г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Златан Дудов: Граници на видимото и невидимото” рег.№ 13Д153, одобрен от НХКДК с протокол № 4/07.10.2013г., продуцент „Аудиовидео Орфей”ЕАД, внесен на 25.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 87/08.10.2013г. на изп.директор;

4. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Покушението” рег.№ 13Д163, одобрен от НХКДК с протокол № 4/07.10.2013г., продуцент Фондация „Утре”, внесен на 28.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 87/08.10.2013г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на анимационен филм „Стълби” рег.№ 13А147, продуцент „А.С.Филм”ЕООД, внесен на 28.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 3/02.10.2013г. и заповед № 85/03.10.2013г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на анимационен филм „Кръговрът” рег.№ 13А148/д, продуцент ЕТ „Нагуал”-Н.Цачев, внесен на 28.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 3/02.10.2013г. и заповед № 85/03.10.2013г. на изп.директор;

7. Проект за реализация на анимационен филм „Сценарий” рег.№ 13А150, продуцент „Артхаус Блокбастърс”ЕООД, внесен на 29.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 3/02.10.2013г. и заповед № 85/03.10.2013г. на изп.директор;

8. Проект за реализация на документален филм „Салто мортале” рег.№ 13Д146, продуцент „Камера”ООД, внесен на 31.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/07.10.2013г. и заповед № 87/08.10.2013г. на изп.директор;

9. Проект за реализация на анимационен филм „Няма начин” рег.№ 13А149/д, продуцент „Кулев филм продукция”ООД, внесен на 01.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 3/02.10.2013г. и заповед № 85/03.10.2013г. на изп.директор;

10. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Бивши хора” рег.№ 13Д155, одобрен от НХКДК с протокол № 4/07.10.2013г., продуцент „Виззарт”ООД, внесен на 01.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 87/08.10.2013г. на изп.директор;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


91 / 15.10.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 25.10.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подпомагане провеждането на 20-ти Фестивал на българския документален и анимационен филм „Златен ритон” от 16 до 22.12.2013г. в гр. Пловдив, организатор ИА „НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Живи комини” рег.№ 13И098, одобрен от НХКИК с протокол № 2/ 28.05.2013г., продуцент „Дрийм Тийм Филмс”ООД, внесен на 19.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Късмет” рег.№ 13Д060-МК, продуцент „Агитпроп”ООД, внесен на 19.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/22.04.2013г. и заповед № 29/24.04.2013г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм „Кеймбридж” рег.№ 13Д048, продуцент „Профилм”ЕООД, внесен на 26.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/22.04.2013г. и заповед № 30/24.04.2013г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на игрален филм „Събирач на трупове” рег.№ 13И104/д, продуцент „Меджик шоп”ЕООД, внесен на 01.10.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/28.05.2013г. и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;


6. Проект за международна промоция на игралния филм „Цветът на хамелеона” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар”, представяне в рамките на American Film Market, и скрийнинг на Европейската филмова промоция в Лос Анжелис, внесен на 15.10.2013г. от продуцента „Перипетея”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

7. Проект за международна промоция на документалния филм „Животът е почти прекрасен” - участие в официалната програма на 26-я Международен фестивал за документално кино в Амстердам от 20.11.-01.12.2013г., внесен на 15.10.2013г. от продуцента „Синеастмоуди продакшънс” ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


80 / 17.09.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 27.09.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Другият /Македониjа” рег.№ 13И075, одобрен от НХКИК с протокол № 2/ 28.05.2013г., продуцент „Арго филм”ЕООД, внесен на 21.08.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

2. Проект за подпомагане на 5-ти МФ на късометражното кино „Филмини” в гр.София /16-21.10.2013г/, организатор „Скрийнинг имоушънс”ООД с представител Павлина Ангелова, внесен на 30.08.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Проект за международна промоция на игралния филм „Цинкограф” - селектиран за участие от Европейската филмова академия в 26-то издание на Европейските Филмови Награди, внесен на 13.09.2013г. от продуцента „Перипетея”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

4. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Рибена кост” рег.№ 13И130, одобрен от НХКИК с протокол № 2/ 28.05.2013г., продуцент „Клас”ЕООД, внесен на 13.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

5. Проект за предподготовка на игрален филм „Изкупление” рег.№ 13И129/д, продуцент „Клас”ЕООД, внесен на 13.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/28.05.2013г. и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на анимационен филм „Лабиринтът Уробор” рег.№ 13А002, продуцент ЕТ„Гекон”-Пенко Гелев, внесен на 13.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/ 17.04.2013г. и заповед № 28/18.04.2013г. на изп.директор;
7. Проект за предподготовка на игрален филм „18 % сиво” рег.№ 12И113, продуцент „Чучков брадър”ООД, внесен на 13.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

8. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Шекспир като име на улица” рег.№ 13И105, одобрен от НХКИК с протокол № 2/28.05.2013г., продуцент „Чучков брадърс”ООД, внесен на 13.09.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


66 / 15.08.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 27.08.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение на документалния филм „Лорд Бънди от София”, разпространител „Тристан филм”ЕООД, внесен на 07.07.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

2. Проект за разпространение на български и европейски филми чрез развитие на сайт за кино „www.kinoart.bg”, разпространител „Еуро филм”ЕООД, внесен на 08.07.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Извън пътя” рег.№ 13И064, одобрен от НХКИК с протокол № 2/ 28.05.2013г., продуцент „Никотея”ЕООД, внесен на 10.07.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм „Любов и инженерство” рег.№ 12Д051-МК, продуцент „Агитпроп”ООД, внесен на 12.07.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/02.04.2012г. и заповед № 26/05.04.2012г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Дръпнатата от Миндя” рег.№ 13Д057/д, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 17.07.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/ 22.04.2013г. и заповед № 30/24.04.2013г. на изп.директор;

6. Проект за международна промоция на игралния късометражен филм „Чест” - участие в конкурсната програма на 66-ти МКФ – Локарно, Швейцария (07-17.08.2013г.) и 19-ти МКФ – Сараево (16-24.08.2013г.), внесен на 17.07.2013г. от продуцента „Портокал”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

7. Проект за реализация на игрален филм „Потъването на Созопол” рег.№ 11И073, продуцент „Бъръ филм”ООД, внесен на 18.07.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/06.12.2011г. и заповед № 78/09.12.2011г. на изп.директор


8. Проект за реализация на игрален филм „Мисионер” рег.№ 13И127-МК, продуцент „Синемак”ООД, внесен на 12.08.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/28.05.2013г. и заповед № 45/30.05.2013г. на изп.директор;

9. Проект за подпомагане на кинопоказа в Кино „Хасково” на българските филми „Стоичков”, „Пъзел”, „Цветът на хамелеона” и „Джулай”, внесен на 12.08.2013г. от осъществяващия показ „Литист” ЕООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ

10. Проект за международна промоция на документалния филм „История за храната на душата” - участие в конкурсната програма на 18-ти МКФ-Бусан (Пусан), Южна Корея (03-12.10.2013г.) и показ в рамките на 66-ти МКФ Хелзинки (19-29.09.2013г.), внесен на 14.08.2013г. от продуцента „Артхаус блокбастърс”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

11. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Душата на цигулката” рег.№ 13И117, одобрен от НХКИК с протокол № 2/28.05.2013г., продуцент „Уан Мор Муви”ООД, внесен на 14.08.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 44/30.05.2013г. на изп.директор;

12. Проект за реализация на анимационен филм „Шрих и стих” рег.№ 13А028, продуцент „Компот колектив”ООД, внесен на 14.08.2013г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/ 17.04.2013г. и заповед № 28/18.04.2013г. на изп.директор;

13. Писмо, вх.№ 01-480/15.08.2013г., на „Корунд-Х”ЕООД за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 67/10.06.2013г. и заповед № 52/11.06.2013г. на изп.директор относно проект за реализация на документален филм „Мъртвите отварят очите на живите” рег.№ 13Д032, внесен на 22.05.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ и финансиране по чл.30а на ЗФИ на основание писмо № 26-00-741/15.07.2013г. на министъра на културата;

14. Писмо, вх.№ 01-480/15.08.2013г., на „Мелтиан”ЕООД за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 78/17.06.2013г. и заповед № 56/20.06.2013г. на изп.директор относно проект за реализация на документален филм „Пожарища” рег.№ 13Д018, внесен на 04.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ и финансиране по чл.30а на ЗФИ на основание писмо № 26-00-741/15.07.2013г. на министъра на културата;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


53 / 12.06.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 17.06.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на игрален филм „Макарена /Христо/” рег.№ 12И087/д, продуцент „Лема филм”ООД, внесен на 03.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/28.05.2012г. и № 3/11.06.2012г. и заповед № 54/12.06.2012г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на игрален филм „Мама и другите шантавели в семейството” рег.№ 13И037-МК, продуцент „Кабоал”ООД, внесен на 03.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/25.04.2013г. и заповед № 33/26.04.2013г. на изп.директор;

3. Проект за международна промоция на игралния филм „Подслон”, внесен на 03.06.2013г. от продуцента „Клас”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

4. Проект за реализация на документален филм „Пожарища” рег.№ 13Д018, продуцент „Мелтиан”ЕООД, внесен на 04.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/ 22.04.2013г. и заповед № 30/24.04.2013г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на игрален филм „Никой не иска нощта” рег.№ 12И167-МК, продуцент „Уан Мор Муви”ООД, внесен на 04.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/26.11.2012г. и заповед № 117/29.11.2012г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на игрален филм „Лазар” рег.№ 12И191-МК, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 06.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/26.11.2012г. и заповед № 117/29.11.2012г. на изп.директор;

7. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Задният двор на светлото бъдеще” рег.№ 13Д055, одобрен от НХКДК с протокол № 3/22.04.2013г., продуцент „Тристан филм”ЕООД, внесен на 06.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 30/24.04.2013г. на изп.директор;

8. Проект за предподготовка на игрален филм „Румена войвода планинската царица” рег.№ 12И085, продуцент „Ем Кю Пикчърс”ООД, внесен на 06.06.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


50 / 31.05.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 10.06.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение и кинопоказ на български филми „Мобилно кино” (по приложен списък), разпространител „Феникс”ЕООД, внесен на 16.05.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Еверест в техните очи” рег.№ 13Д013, одобрен от НХКДК с протокол № 3/22.04.2013г., продуцент „Инкомс проджект”ЕООД, внесен на 21.05.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 30/24.04.2013г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Мъртвите отварят очите на живите” рег.№ 13Д032, продуцент „Корунд-Х”ЕООД, внесен на 22.05.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/22.04.2013г. и заповед № 30/24.04.2013г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на анимационен филм „Как Сърдел направи ремонт” рег.№ 13А022, продуцент „Аудиовидео Орфей”ЕАД, внесен на 22.05.2013г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/17.04.2013г. и заповед № 28/18.04.2013г. на изп.директор;

5. Проект за международна промоция на игралния филм „Аз съм ти” - участие на МФФ в Шанхай (15-23.06.2013г.), внесен на 23.05.2013г. от продуцента ЕТ„Пост Скриптум-2”-Петър Попзлатев на основание чл.34 на ЗФИ;

6. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „И от бога венец” рег.№ 13Д012, одобрен от НХКДК с протокол № 3/22.04.2013г., продуцент ЕТ„Ваик”-Валерий Костов, внесен на 28.05.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 30/ 24.04.2013г. на изп.директор;

7. Проект за реализация на документален филм „Късното отмъщение” рег.№ 13Д007, продуцент „АРС”ООД, внесен на 31.05.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/ 22.04.2013г. и заповед № 30/24.04.2013г. на изп.директор;

8. Проект за реализация на анимационен филм „Само моя” рег.№ 13А001/д, продуцент „Геополи”ООД, внесен на 31.05.2013г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/17.04.2013г. и заповед № 28/18.04.2013г. на изп.директор;

9. Проект за реализация на анимационен филм „Как се скараха орисниците” рег.№ 13А014, продуцент „Кулев филм продукция”ООД, внесен на 31.05.2013г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/17.04.2013г. и заповед № 28/18.04.2013г. на изп.директор;

10. Проект за подпомагане на 9-ти Световен фестивал на анимационния филм в гр.Варна /11-15.09.2013г./, организатор „Кулев филм продукция”ООД и Сдружение „Световен Фестивал на анимационния филм”, внесен на 31.05.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


39 / 10.05.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 22 и 23.05.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение и кинопоказ на български филми „Арт клуб на открито” (по приложен списък), разпространител „Камера”ООД, внесен на 19.04.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Сестрите” рег.№ 12И101, одобрен от НХКИК с протокол № 4/26.11.2012г., продуцент „Активист 38”ООД, внесен на 22.04.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

3. Проект за подпомагане провеждането на международна среща на филмовата индустрия „Filmer Forge 2013” в рамките на 11-ти МФ на късометражното кино „В Двореца” в гр.Балчик, организатор Фондация „Формат СФФ” с представител Цанко Василев, внесен на 26.04.2013г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ;

4. Проект за реализация на документален филм „Книжарят” рег.№ 09Д144, продуцент „Профилм”ЕООД, внесен на 26.04.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 2/17.10.2011г. и заповед № 61/24.10.2011г. и 68/01.11.2011г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на игрален филм „Омбре” рег.№ 12И105/д, продуцент „Вижън адвайзърс”ООД, внесен на 30.04.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/28.05.2012г. и № 3/11.06.2012г. и заповед № 54/12.06.2012г. на изп.директор;

6. Проект за разпространение на игралния филм „Слънчево”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 30.04.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

7. Проект за реализация на игрален филм „Сняг” рег.№ 12И173/д, продуцент „100 филм”ЕООД, внесен на 07.05.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

8. Проект за реализация на игрален/документален филм „Невероятните приключения на един от водопроводчик от Полша в дивия Запад” рег.№ 09Д034, продуцент „Артхаус Блокбастърс”ЕООД, внесен на 09.05.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/04.06.2010г. и заповед № 73/08.06.2010г. на изп.директор;

9. Проект за подпомагане на 27-ви МФП „Киномания-2013” (14-28.11.2013г.), организатор „НДК-Конгресен център София” ЕАД с представител Митко Тодоров, внесен на 09.05.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

10. Проект за международна промоция на игралния филм „Отчуждение” - участие в конкурсната програма на 35-ти МФФ – Москва (20-29.06.2013г.) и 19-ти МФФ – Сараево (16-24.08.2013г.), внесен на 10.05.2013г. от продуцента „Ред Карпет”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

11. Проект за реализация на анимационен филм „Метаморфози /Танцът на Инана/” рег.№ 13А009/д, продуцент „Фул Муун Улф”ООД, внесен на 10.05.2013г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/17.04.2013г. и заповед № 28/18.04.2013г. на изп.директор;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


26 / 16.04.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 23.04.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за международна промоция на анимационния филм „Заради мама” - участие в конкурсната програма на 20-ти МФ за анимационно кино в Щутгарт, Германия (23-28.04.2013г.) и други международни фестивали, внесен на 02.04.2013г. от продуцента „Активист 38”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

2. Проект за международна промоция на документалния филм „Последните черноморски пирати” - участие в конкурсната програма на 44-ти МКФ Visions du Reel – Нион, Швейцария (19-26.04.2013г.) и 14-ти МКФ HotDocs – Торонто, Швейцария (25-04-05.05.2013г.), внесен на 02.04.2013г. от продуцента „Агитпроп”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

3. Проект за разпространение на игралния филм „Шестият ден”, разпространител „Мейджър трейд”ЕООД, внесен на 03.04.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

4. Писмо, вх.№ 01-242/05.04.2013г., на „Гала филм”ООД за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 42/02.04.2013г. относно проект за предподготовка на игрален филм „Семейни реликви” рег.№ 12И072, внесен на 22.03.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

5. Писмо, вх.№ 01-246/10.04.2013г., на Фондация „Формат СФФ” за увеличение на държавното финансиране и преразглеждане на решение на ФК в протокол № 40/02.04.2013г. и заповед № 22/05.04.2013г. на изп.директор относно проект за подпомагане на 11-ти МФ на късометражното кино „В Двореца”, организатор Фондация „Формат СФФ” с представител Цанко Василев, внесен на 20.03.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

6. Проект за подпомагане провеждането на „Седмица на българското кино в Одеса” /Украйна/ от 24 до 29.05.2013г., организатор „Маджик Маунд”ЕООД, внесен на 12.04.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

7. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест на път /Операция Кино - 2013”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 12.04.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

8. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест за учащи - пролет 2013”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 12.04.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


20 / 01.04.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, заповед № 17/25.03.2013г. на изп.директор и постъпилите на 26.03. и 01.04.2013г. допълнително проекти


Н А Р Е Ж Д А М:


ДОПЪЛВАМ заповед № 17/25.03.2013г. за свикване на заседание на Финансовата комисия на на 02 и 03.04.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане и на допълнително представените проекти:

15. Проект за подпомагане на 3-ти Фестивал на алтернативното кино „Защитени светове” (08-09.06.2013г.) – с.Райново, общ.Димитровград, организатор Народно читалище „Марица-2008” с представител Николай Апостолов, внесен на 26.03.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

16. Проект за подпомагане провеждането на Годишни награди за филмово изкуство на 31.05.2013г. в Дом на киното, гр. София, организатор СБФД, внесен на 01.04.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


17 / 25.03.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 02 и 03.04.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за изграждане и обслужване на представителен щанд на РБългария на 66-тия МФФ в Кан от 15 до 26.05.2013г., организатор ИА„НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

2. Проект за международна промоция на игралния филм „Скок” - участие в конкурсната програма на 35-ти МФ за късометражно кино и филмовия пазар в Клермон-Феран от 01-09.02.2013г., внесен на 28.02.2013г. от продуцента „Абраксас филм”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

3. Проект за разпространение на игралния филм „Джулай”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 28.02.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

4. Проект за разпространение на игралния филм „Цветът на хамелеона”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 28.02.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

5. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Пречупване” рег.№ 12Д019, одобрен от НХКДК с протокол № 2/02.04.2012г., продуцент „Профилм”ЕООД, внесен на 28.02.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 27/05.04.2012г. на изп.директор;

6. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Разруха” рег.№ 12И178, одобрен от НХКИК с протокол № 4/26.11.2012г., продуцент ЕТ „Пост Скриптум-2”-П.Попзлатев, внесен на 01.03.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

7. Проект за подпомагане на Фестивал на туристическия филм „На Източния бряг на Европа”, организатор „Агенция за консултации и комуникации” ЕООД с представител Мария Карагьозова, внесен на 01.03.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

8. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Истории от края на света” рег.№ 12И187, одобрен от НХКИК с протокол № 4/26.11.2012г., продуцент „АРС” ООД, внесен на 13.03.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

9. Проект за подпомагане на 11-ти МФ на късометражното кино „В Двореца”, организатор Фондация „Формат СФФ” с представител Цанко Василев, внесен на 20.03.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

10. Проект за подпомагане на 6-ти Международен филмов фестивал за българското наследство, организатор Международна фондация за българско наследство „проф.Петър Детев” с представител Мария Детева, внесен на 21.03.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

11. Проект за подготовка на игрален филм „Семейни реликви” рег.№ 12И072, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 22.03.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

12. Проект за разпространение на документалния филм „Накаран да замлъкне – Георги Марков и убийството с чадър”, разпространител „Аудиовидео Орфей” ЕАД, внесен на 25.03.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

13. Проект за реставрация, озвучаване и разпространение на документалния филм „Балканската война 1912-1913г.”, разпространител „Аудиовидео Орфей” ЕАД, внесен на 25.03.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

14. Проект за реставрация, озвучаване и разпространение на игралния филм „Лачените обувки на незнайния войн”, разпространител „Аудиовидео Орфей” ЕАД, внесен на 25.03.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


08 / 21.02.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 04 и 05.03.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Дух и материя” рег.№ 12Д146, продуцент „Фаворит вижън”ООД, внесен на 17.01.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 5/15.10.2012г. и заповед № 89/17.10.2012г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на анимационен филм „Преди и след” рег.№ 10А048, продуцент „Б филм”ООД, внесен на 28.01.2013г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/27.04.2010г. и заповед № 54/28.04.2010г. на изп.директор;

3. Проект за подпомагане на 4-ти МФ на анимационния филм „Златен кукер-София” (07-12.05.2013г.), организатор Българска асоциация на независимите художници аниматори „Пройко Пройков” с представител Надежда Славова, внесен на 28.01.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

4. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на българските филми „Аве”, „Град на мечти”, „Кецове” и „Миграцията на паламуда”, внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ

5. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на българските филми „Операция „Шменти капели”, „Още една мечта”, „Още нещо за любовта” и „Последната линейка на София”, внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ

6. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на българските филми „Правилата на ергенския живот”, „Стоичков”, „Човека и Народа” и „Чужденецът”, внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ

7. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Мед”, „Цирк Колумбия”, „Пустинно цвете” и „Три” внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

8. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „А защо да не живеем заедно”, „Кожата, в която живея”, „Недосегаемите” и „Хавър” внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

9. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Лопе де Вега”, „Меланхолия”, „Леки момичета” и „Полунощ в Париж” внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

10. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Моята седмица с Мерилин”, „Винаги в същия ден”, „Трофейна съпруга” и „Риболов в постинята” внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

11. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Седемте психопата”, „Артистът”, „Дама, поп, асо, шпионин” и „На Рим с любов” внесен на 01.02.2013г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

12. Проект за подпомагане на 21-ви МКФ „Любовта е лудост” (30.08.-05.09.13г.), организатор „НДК-Конгресен център София” ЕАД – клон „Варна” (ФКЦ Варна) с представител Тошко Гяуров, внесен на 04.02.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

13. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Душата ми е стон” рег.№ 12Д148, одобрен от НХКДК с протокол № 5/15.10.2012г., продуцент „Янев”ЕООД, внесен на 07.02.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 89/17.10.2012г. на изп.директор;

14. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Урок” рег.№ 12И197, одобрен от НХКИК с протокол № 4/26.11.2012г., продуцент „Абраксас филм”ООД, внесен на 08.02.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

15. Проект за реализация на документален филм „Добри Желязков-фабрикаджията” рег.№ 11Д009/д, продуцент „Нике-И”ЕООД, внесен на 11.02.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 2/17.10.2011г. и заповед № 61/24.10.2011г. и 68/01.11.2011г. на изп.директор;

16. Проект за реализация на анимационен филм „Януари” рег.№ 12А159, продуцент ЕТ„Трикси”-Стоян Дуков, внесен на 14.02.2013г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/ 17.10.2012г. и заповед № 90/19.10.2012г. на изп.директор;

17. Проект за подпомагане на 4-ти МФ на алтернативното кино „Дунав – реката на Европа” в гр.Русе (20-23.06.2013г.), организатор Федерация „Алтернативно кино” с представител Владимир Илиев, внесен на 19.02.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/

З А П О В Е Д


03 / 16.01.2013г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 23 и 24.01.2013г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Гражданинът кино” рег.№ 11Д019, продуцент „АРС”ООД, внесен на 30.11.2012г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 2/17.10.2011г. и заповед № 61/24.10.2011г. и 68/01.11.2011г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на игрален филм „Отличникът” рег.№ 12И123-МК, продуцент „Портокал”ООД, внесен на 17.12.2012г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/28.05.2012г. и заповед № 49/31.05.2012г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Три свещи” рег.№ 12Д154/д, продуцент „Дидофилм”ЕООД, внесен на 20.12.2012г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 5/15.10.2012г. и заповед № 89/17.10.2012г. на изп.директор;

4. Проект за международна промоция на документалните филми „Чия е тази песен” и „Развод по албански” на организираните прожекции в рамките на „Дни на българското кино” в Прага (06-09.02.2013г.), внесен на 08.01.2013г. от продуцента „Адела медия 99”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

5. Проект за подпомагане на 9-ти Фестивал на българското кино в Ню Йорк от 23 до 28.02.2013г., организатор „Юнайтед продакшънс”ЕООД с представител Жана Караиванова, внесен на 09.01.2013г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

6. Проект за международна промоция на български игрални и документални филми на 10-ти „София мийтингс” в рамките на 17-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 10.01.2013г. от организатора на Фестивала „Арт Фест”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

7. Проект за подпомагане на кинопоказа в Кино „21 век”-гр.Севлиено на българските филми „Операция Шменти капели”, „Корпус за бързо реагиране”, „АВЕ” и „Чужденецът”, внесен на 10.01.2013г. от осъществяващия показ Народно читалище „Развитие-1870” на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ;

8. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Искам да съм като теб” рег.№ 12И177, одобрен от НХКИК с протокол № 4/26.11.2012г., продуцент „Кей Би Проджектс ист”ЕООД, внесен на 11.01.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

9. Проект за реализация на документален филм „49172” рег.№ 12Д151, продуцент „Камера”ООД, внесен на 14.01.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 5/15.10.2012г. и заповед № 89/17.10.2012г. на изп.директор;

10. Проект за разпространение на игралния филм „Испания”, разпространител „Българска дистрибуторска компания”ЕООД, внесен на 14.01.2013г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

11. Проект за подготовка на игрален филм „Сняг” рег.№ 12И173/д, продуцент „100 филм”ЕООД, внесен на 14.01.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

12. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „След сезона” рег.№ 12И092, одобрен от НХКИК с протокол № 2/ 28.05.2012г. и № 3/11.06.2012г., продуцент „Меджик шоп”ЕООД, внесен на 14.01.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 54/12.06.2012г. на изп.директор.

13. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Кралство Чампа” рег.№ 12И190, одобрен от НХКИК с протокол № 4/ 26.11.2012г., продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 14.01.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 116/ 29.11.2012г. на изп.директор.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Марин Марчевски/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница