Решение за Разпределение на членовете на рик перник за обученията на членовете на сик на територията на област Перник и приемане на графикДата02.02.2018
Размер173.23 Kb.
#54054
ТипРешение
Районна Избирателна Комисия – Перник

Протокол 10/09.03.2017 г./

Днес, 09.03.2017г. , в 18.25 часа се проведе заседание на РИК - Перник.

На заседанието присъстват:

Надя Боянова

Станка Рударска

Валери Симеонов

Галина Никодимова

Валентина Страхилова

Десислава Стоянова

Румяна Петрова

Аделина Стоянова

Виолина Ванкова

Венелин Иванов

Зоя Петрова

Донка Ваташка

Явор Давидков

Няма отсъстващи

За протоколчик бе определена Станка Рударска

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в поименния състав на СИК

2. Вземане на решение за Разпределение на членовете на РИК – Перник за обученията на членовете на СИК на територията на област Перник и приемане на график.

3. Вземане на Решение за оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

4. Вземане на решение за определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.16 от Решение на ЦИК № 4278-НС/11.02.2017г., които ще получават хартиени бюлетини за изборите за народни представители на 26.03.2017 г

5. Разни.

Гласуване на предложения дневен ред:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членовеПо т.1 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно промени в съставите на СИК на територията на община Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 74/07.03.2017г. от Снежанка Викторова , представител на ПП АБВ, за промяна в състава на СИК на територията община Перник, област Перник

  Районната избирателна комисия – Перник взе следните решения по населени места:  

178-НС от 09.03.2017 г.

                   На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 95 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:


                   ОСВОБОЖДАВА ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ГИЧОВА като ЧЛЕН на СИК 143200021, кметство Изток , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.

                   НАЗНАЧАВА Моника Харизанова Георгиева като ЧЛЕН на СИК 143200021, кметство Изток, община Перник , област Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

                  №179-НС от 09.03.2017 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 96 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА АСПАРУХ ПЕТРОВ ЦАНКОВ като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200095, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.      

           ОСВОБОЖДАВА МИЛЕНА СТАМЕНОВА ГОЦЕВА като ЧЛЕН на СИК 1432000113, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТРИЧКОВА като ЧЛЕН на СИК 143200114, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение.

                   НАЗНАЧАВА СТЕФАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200095, гр.Перник , община Перник, област Перник        

                   НАЗНАЧАВА МАРИЯ СТЕФЧОВА ГЕОРГИЕВА като ЧЛЕН на СИК 143200113, гр.Перник , община Перник, област Перник        

           НАЗНАЧАВА АНЕЛИЯ МЕТОДИЕВА НИКИФОРОВА като ЧЛЕН на СИК 143200114, гр.Перник , община Перник, област Перник  

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

180-НС от 09.03.2017 г.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 104 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:


                   ОСВОБОЖДАВА ПАВЛИНА ИЛИЕВА СЕРГИЕВА като ЧЛЕН на СИК 143200121, с. Мещица , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.      

                     НАЗНАЧАВА ИВО БОРИСОВ ЛАЗОВ като ЧЛЕН на СИК 143200121,с.Мещица, община Перник, област Перник 

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членовеН.Боянова – Колеги,постъпило е заявление с вх. № 77/08.03.2017г. от Радосвета Кирова , представител на ПП ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на община Перник, област Перник.                

  Районната избирателна комисия – Перник взе следните решения по населени места:  

181-НС от 09.03.2017 г.

                   На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 95 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА ДАЯНА ПЛАМЕНОВА АРСОВА като ЧЛЕН на СИК 143200010, кметство Изток , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА ВЛАДИСЛАВА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА   като зам.-председател на СИК 143200012, кметство Изток , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                   ОСВОБОЖДАВА МАРУСЯ АСЕНОВА АНТОВА-РУСИМОВА   като член на СИК 143200016, кметство Изток , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                   ОСВОБОЖДАВА БОГОМИЛ МАЛИНОВ МИТОВ   като член на СИК 143200029, кметство Изток , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение

                   НАЗНАЧАВА РАЛИЦА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА като ЧЛЕН на СИК 143200010, кметство Изток, община Перник , област Перник.

                   НАЗНАЧАВА ДАЯНА ПЛАМЕНОВА АРСОВА   като зам.-председател на СИК 143200012, кметство Изток, община Перник , област Перник.

                  НАЗНАЧАВА ЗОРНИЦА САШОВА ГЕОРГИЕВА   като ЧЕЛН   на СИК 143200016, кметство Изток, община Перник , област Перник.

                  НАЗНАЧАВА МЕТОДИ ВАЛЕРИЕВ ГРЪНЧАРОВ   като ЧЛЕН   на СИК 143200029, кметство Изток, община Перник , област Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

182-НС от 09.03.2017 г.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 97 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:


                   ОСВОБОЖДАВА МАРТИН ИВАНОВ КИРИЛОВ като ЧЛЕН на СИК 143200040, кметство Църква , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА СОНЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200043, кметство Църква , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                   НАЗНАЧАВА НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТОИЛОВ като ЧЛЕН на СИК 143200040, кметство Църква, община Перник , област Перник.

                   НАЗНАЧАВА ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200043, кметство Църква, община Перник , област Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

183-НС от 09.03.2017 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 118– НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА СТЕФКА РУМЕНОВА ЛАТИНОВА като ЧЛЕН на СИК 143200046, с. Студена , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.

                   НАЗНАЧАВА КРИСТИЯН РУМЕНОВ ЛАТИНОВ като ЧЛЕН на СИК 143200046, с. Студена, община Перник , област Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

184-НС от 09.03.2017 г.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 96– НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:


                   ОСВОБОЖДАВА МИХАЛИНА БОРИСОВА БОЯНОВА като ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200053, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200054, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.

         ОСВОБОЖДАВА МЕТОДИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ като СЕКРЕТАР на СИК 143200072, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото му удостоверение.

           ОСВОБОЖДАВА ИСКРА ТОДОРОВА ГОРЯНОВА като ЧЛЕН на СИК 143200072, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                       ОСВОБОЖДАВА КАЛИНА ЕМИЛОВА ОГНЯНОВА като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200074, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото иудостоверение

                       ОСВОБОЖДАВА ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЗАРЕВА като ЧЛЕН   на СИК 143200078, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                         ОСВОБОЖДАВА БЛАГОВЕСТ ОЛЕГОВ БОРИСОВ като ЧЛЕН   на СИК 143200084, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                         ОСВОБОЖДАВА ЗОЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА -АЧЕВА като ЧЛЕН   на СИК 143200087, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                         ОСВОБОЖДАВА БОРЯНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИНОВА като ЧЛЕН  на СИК 143200091, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                         ОСВОБОЖДАВА СТЕФАН СПАСОВ АСЕНОВ   като ЧЛЕН   на СИК 143200107, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                           НАЗНАЧАВА ПЕТЯ АНТОНОВА КИРИЛОВА като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200053, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                           НАЗНАЧАВА ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ МИТОВ като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200054, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                           НАЗНАЧАВА ИСКРА ТОДОРОВА ГОРЯНОВА като СЕКРЕТАР на СИК 143200072, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                           НАЗНАЧАВА СТАНКА МИТКОВА КОЦЕВА като ЧЛЕН на СИК 143200072, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                           НАЗНАЧАВА МАРИЯ –АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200074, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                            НАЗНАЧАВА ЗОЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА - АЧЕВА като ЧЛЕН   на СИК 143200078, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                            НАЗНАЧАВА АНГЕЛИНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА като ЧЛЕН  на СИК 143200084, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                            НАЗНАЧАВА ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА като ЧЛЕН   на СИК 143200087, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                           НАЗНАЧАВА КАЛИНА ЕМИЛОВА ОГНЯНОВА като ЧЛЕН   на СИК 143200091, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                           НАЗНАЧАВА АНИ ЕМИЛОВА ИВАНОВА като ЧЛЕН   на СИК 143200107, гр.Перник, община Перник , област Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членовеН.Боянова – Колеги, постъпило е заявление с вх. № 82/09.03.2017г. от Валентин Лозанов , представител на коалиция ПФ, за промяна в състава на СИК на територията на община Перник, област Перник.   

  Районната избирателна комисия – Перник взе следните решения по населени места:  

             №185-НС от 09.03.2017 г.

                   На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 95 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА ДИАНА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА  като СЕКРЕТАР на СИК 143200026, кметство Изток , община Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                  НАЗНАЧАВА МИРЯНА РУМЕНОВА ГЕНЧЕВА като СЕКРЕТАР на СИК 143200026, кметство Изток, община Перник , област Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

186-НС от 09.03.2017 г.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 96– НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:


                   ОСВОБОЖДАВА РАДОСТИН РУМЕНОВ ДЕНЧЕВ  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200072, гр. Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА КАНДЖИЛОВА   като СЕКРЕТАР на СИК 143200081, гр. Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

         ОСВОБОЖДАВА МИРЯНА РУМЕНОВА ГЕНЧЕВА   като СЕКРЕТАР на СИК 143200085, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

           ОСВОБОЖДАВА ВАЛЕНТИН МИЛКОВ ЛОЗАНОВ   като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200089, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                     ОСВОБОЖДАВА ДИАНА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200091, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение

                    НАЗНАЧАВА ПАРАСКЕВА МОМЧИЛОВА ГЕОРГИЕВА   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200072, гр.Перник , община Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

                 НАЗНАЧАВА НАТАША МЕТОДИЕВА СВИЛЕНОВА като СЕКРЕТАР на СИК 143200081, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                  НАЗНАЧАВА ДИАНА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА като СЕКРЕТАР на СИК 143200085, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                   НАЗНАЧАВА АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА ТОДОРОВА като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200089, гр.Перник, община Перник , област Перник.

                   НАЗНАЧАВА ЕЛИСАВЕТА ЕМАНУИЛОВА АСЕНОВА като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200091, гр. Перник, община Перник , област Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

187-НС от 09.03.2017 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 99– НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА ЕЛИЦА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА  като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200102, кметство Бела вода, гр. Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА ОЛГА ИВАНОВА ЕВСТАТИЕВА   като ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200102, кметство Бела вода, град Перник, област Перник   и анулира издаденото и удостоверение

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

188-НС от 09.03.2017 г.

  На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 104 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:


                   ОСВОБОЖДАВА РОСИЦА СТОЯНОВА НЕСТОРОВА като СЕКРЕТАР на СИК 143200121, с. Мещица , община Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.      

                     НАЗНАЧАВА ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА като СЕКРЕТАР на СИК 143200121,с.Мещица, община Перник, област Перник   

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членовеН.Боянова – Колеги, постъпило е заявление с вх. № 84/09.03.2017г. от Петър Първанов , представител на ПП АБВ, за промяна в състава на СИК на територията на с. Радибош, община Радомир, област Перник.                

   Районната избирателна комисия – Перник взе следното решение :  

189-НС от 09.03.2017 г.

                   На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение 147 – НС от 27.02.2017г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА СНЕЖИНКА БОРИСОВА ТОПАЛОВА като ЧЛЕН на СИК 143600047, с. Радибош, община Радомир, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.      

                     НАЗНАЧАВА ИЛИЯН КИРИЛОВ ИЛИЕВ като ЧЛЕН на СИК 143600047,с. Радибош, община Радомир, област Перник     

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

 

По т.2 –Н.Боянова- Колеги, следва да вземем на решение за разпределение на членовете на РИК – Перник за обученията на членовете на СИК на територията на област Перник и приемане на график

   Районната избирателна комисия – Перник взе следното решение :  

190-НС от 09.03.2017 г.

На основание чл.72, ал.1, т.3 от ИК, Районна избирателна комисия Перник

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ следните членове, които да проведат обученията на членовете на секционните избирателни комисии  по   график, както следва:1.ОБЩИНА БРЕЗНИК

Място: Читалище „Просвещение 1870„ в гр. Брезник

Дата/час:     17.03.2017 г. . /петък/ от 10.00 часа 

Обучители: Надя Боянова, Зоя Петрова

2.ОБЩИНА ЗЕМЕН

Място: Читалището в гр. Земен

Дата/час:     15.03.2017 г. . /сряда/ от 10.00 часа 

Обучители: Станка Рударска, Десислава Стоянова, Явор Давидкав

3.ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Място: Сградата на Община Ковачевци

Дата/час:     15.03.2017 г. . /сряда/ от 14.00 часа 

Обучители: Станка Рударска, Десислава Стоянова и Явор Давидков

4.ОБЩИНА ПЕРНИК

Място: зала „Панорама“ в гр.Перник

4.1. Дата/час:     14.03.2017 г. . /вторник/ от 17.30 часа 

Обучители: Надя Боянова, Донка Ваташка и Румяна Петрова

4.2. Дата/час:     16.03.2017 г. . /четвъртък/ от 17.30 часа 

Обучители: Надя Боянова, Румяна Петрова и Галина Никодимова

4.3. Дата/час:     19.03.2017 г. . /неделя/ от 10.30 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Валери Симеонов Виолина Ванкова

5.ОБЩИНА РАДОМИР

Място: Младежки дом в гр. Радомир

Дата/час:     18.03.2017 г. . /събота/ от 10.00 часа  и от 14,00 часа

Обучители: Валентина Страхилова, Румяна Петрова и Венелин Иванов

6.ОБЩИНА ТРЪН

Място: Народно Читалище „Гюрга Пинджурова„, Камерна зала в гр. Трън

Дата/час:     17.03.2017 г. /петък/ от 10.30 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Виолина Ванкова

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

По т.3 –Н.Боянова- Колеги, следва да вземем на решение за оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

   Районната избирателна комисия – Перник взе следното решение :  

191-НС от 09.03.2017 г.

 На основание на чл. 72, ал.1, т.14 във връзка с чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - ПерникР Е Ш И :

     УТВЪРЖДАВА мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения  в придвижването да гласуват в изборния ден, като обявява избирателните секции, предназначени за гласуване избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Област Перник, както следва:За ОБЩИНА БРЕЗНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Читалище „Просвещение“-фоайе гр.Брезник                140800004

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат от 15.03.207 до 24.03.2017 от 8 до 17 часа на тел. 07751-2014, на имейла на общината obshtina-breznik@abv.bg   и на гише №2- в сградата на ул.“Ел.Георгиева“ №16, а за селата – в кметствата.

В изборния ден извозването на избирателите със затруднено придвижване ще се осъществява от 9.00 до 14.00 – за гр.Брезник, а за селата съгласно обща транспортна схема по райони съгласувана с кметските наместници и обявена на населението.За ОБЩИНА ЗЕМЕН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Читалището в Земен                                                 141900001

           Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 07741- 2494, факс 07741-2462 от 8.00 до 18.00 часа

За ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

с. КОВАЧЕВЦИ, в сградата на "КУЛТУРЕН ДОМ"           142200004

Заявки за осигуряване на превоз могат да се подават в изборния ден – 26.03.2017 г. от 8.00 до 12.00 ч. на телефон - 0884705039

За ОБЩИНА ПЕРНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Кметство Изток

Професионална гимназия по техника и строителство

„арх.Й.Миланов“ – ул.“Мл.Стоянов“ №1                       143200002

 

Х|||-то ОУ – ул.“Рига“ №1/сграда на бивше|V-то СОУ/   143200019Кметство Църква

Читалище „Просвета“,ул.“Д.Благоев“                           143200040

Град Перник

ОУ“Св.Иван Рилски“,кв.“Монте Карло“-1                      143200116

      Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 076 684 250

За ОБЩИНА РАДОМИР

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

       ОУ“Хр.Смирненски“                                     143600001

Заявки за помощ в изборния ден /до 11 часа/се правят на тел.0882477677 

За ОБЩИНА ТРЪН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Сградата на СУ "ГЕО МИЛЕВ" гр.Трън , първи етаж         145100002

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат от 24.03.2017 до 25.03.2017 от 8.30 до 17 часа, а в изборния ден от 07 до 16 часа на телефони: 0888161655, 0876807882 и 0884696942, а за селата – чрез кметските наместници.

      Мерките, посочени по-горе, да се публикуват на интернет страницата на РИК Перник

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членовеПо т.4 –Н.Боянова- Колеги, следва да вземем на решение за определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.16 от Решение на ЦИК № 4278-НС/11.02.2017г., които ще получават хартиени бюлетини за изборите за народни представители на 26.03.2017 г

   Районната избирателна комисия – Перник взе следното решение :  

192-НС от 09.03.2017 г.

На основание 72, ал.1, т. 1 от ИК и във връзка с т. 16 от Решение ЦИК № 4278-НС/11.02.2017г., Районна избирателна комисия – Перник:

Р Е Ш И

             Упълномощава – Венелин Стефанов Иванов - член на РИК - Перник и Явор Руменов Давидков - член на РИК - Перник за лица, които ще получават отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за народни представители на 26.03.2017 г. , ще се подписват на съответните приемо-предавателни протоколи и ще съпроводят транспортното средство, което превозва отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за народни представители на 26.03.2017 г. до съответния областен център.             За резервни членове определя : Валери Теофилов Симеонов – Зам.-председател на РИК – Перник и Галина Радева Никодимова – Секретар на РИК - Перник.

Гласували:

„ За” 13 членове

(Н. Боянова, Ст.Рударска, В.Симеонов, Г.Никодимова, В.Страхилова, Д.Стоянова, Р.Петрова, А.Стоянова, В.Ванкова, В. Иванов , З.Петрова, Д. Ваташка, Я.Давидков)

Против: 0 членове

По т.5 от дневния ред РИК Перник разисква организационни въпроси.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Протоколчик: ......./п/………………

/Ст.Рударска/

Председател: ……/п/………… Секретар:…………/п/……………/Н.Боянова/ /Г.Никодимова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница