Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятиеДата23.07.2016
Размер39.52 Kb.
#1839
ТипРешение
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „БИАНОР” АД СЪГЛАСНО Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2,

за второто тримесечие на 2007 г.


1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма;

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма;

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма;

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма;

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – няма;

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма;

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор – няма;

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма;

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството - в КФН беше внесено писмо с изх. № 74 от 16.05.2007 г. удостоверяващо взетите решения от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството в това число и годишния счетоводен и консолидиран отчет на дружеството – печалба за 2006 година – 326 хиляди лева; с придружително писмо с изх. № 78 от 18.06.2007 г. дружеството предостави на КФН консолидиран отчет за доходите дружеството и консолидиран баланс на дружеството към 31.03.2007 г. – печалба от 166 хиляди лева.

1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма;

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие, на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството – няма;

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад – няма;

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – в КФН беше внесено писмо с изх. № 74 от 16.05.2007 г. удостоверяващо взетите решения от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството в това число решението за отнасяне на цялата печалба на дружеството за 2006 г. във фонд „Резервен” на дружеството, за 2006 г дружеството неразпределя дивиденти.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – няма;

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – няма;

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма;

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма;

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма;

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - на 04.06.2007 г. СД на дружеството взе решение да бъдат сключени предварителен и окончателни дотовори за покупко-продажба на недвижими имоти с дружеството „Крит” ЕООД; на 05.06.2007 г. с писмо с изх. № 76 от 05.06.2007 г. дружеството уведоми КФН, че в изпълнение на инвестиционната си програма, заложена в проспекта, на 04.06.2007 г. дружеството сключи предварителен договор с „Крит" ЕООД за покупка на недвижими имоти, намиращи се в нова сграда със смесено предназначение /жилищна и административна/ в гр. София, район „Младост" , бул. „Ал. Малинов". Недвижимите имоти са четири офиса с обща площ 1785,62 кв. м. и 16 паркоместа. Сградата се очаква да получи разрешение за ползване в срок до 31.03.2009 г. Цената по договора е 1 351 667 евро /без ДДС/, които ще бъдат заплащани на части съгласно договорения с „Крит" ЕООД план за плащане.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма;

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма;

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма;

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – няма;

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма;

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма;

1.28. Покупка на патент – няма;

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – няма;

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството – няма;

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – на 10.05.2007 г. в съответствие с обявената в проспекта за първично публично предлагане на акции инвестиционна програма на дружеството беше създадено дъщерно дружество в САЩ с фирма Bianor Inc., в което дружеството притежава 75% от акциите.

Изпълнителен директор:

/Костадин Йорданов/1618 София, ул. „Княгиня Клементина” 39, тел. (02) 955-7300, факс (02) 955-5686, e-mail: investor@bianor.bg, www.bianor.bgСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница