Решение за възлагане на същите дейности. Изпълнение на поръчката да бъде в съответствие с изискванията на тази покана и приложените към нея Техническа спецификация и договорДата20.08.2018
Размер45.29 Kb.
#81237
ТипРешение

Изх.№ __________/_____2015__г.До: “ВИП Секюрити” EООД


гр. София, ул. “Сребърна” No.14

office@vipsecurity.bg

лице за контакт:

Васко Балабанов и Атанас Симеонов
П О К А Н А
за участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На основание с чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение Nо. ОП-5-1/ 17.03.2015 г.

за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД”, Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на от ____________ часа в сградата на “Български пощи” ЕАД, в гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” No.1. бл. 31.


Моля, да подготвите и представите Вашата първоначална оферта при следните изисквания и условия:

1. Предмет на поръчката: “Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД” и включва:

пропускателен режим и физическа охрана на обекти, собственост на “Български пощи“ ЕАД;

охрана на имущество с технически системи за сигурност (сигнално охранителни системи) на обекти, собственост на “Български пощи“ ЕАД;

поддържане на технически системи за сигурност;

охрана и транспорт на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД до неговите териториални поделения на територията на цялата страна.

2. Срок за изпълнение на поръчката: от 01.04.2015 г. до начало на изпълнение по сключен договор съгласно влязло в сила законосъобразно решение за възлагане на същите дейности.

3. Изпълнение на поръчката да бъде в съответствие с изискванията на тази покана и приложените към нея Техническа спецификация и договор.

4. Начин на плащане: ежемесечно, съгласно условията на договорa.

5. Критерий за оценка: “най-ниска единична цена” за извършване на дейностите, с цел запазване в максимална степен на интересите на Дружеството.

6. Условия за формиране на цените: съгласно образец за първоначално предлагана цена – неразделна част от поканата за участие.

7. Срок за валидност на офертите: 15 календарни дни, считано от датата на офертата.

8. Гаранция за участие не се изисква, гаранция за изпълнение на договора с валидност девет месеца и размер 5 % от стойността на договора.

9. Изискуеми документи и информация:


оферта;

декларация за ЕИК;

пълномощно издадено на лицето, което представлява кандидата;

декларация за липса на обстоятелства по чл. 47 ал. 9 ЗОП(оригинал);

декларация за обстоятелства по чл. 56 ал. 1 т.11 ЗОП(оригинал);

декларация за обстоятелства по чл. 56 ал. 1 т.12 ЗОП(оригинал);

декларация за обстоятелства по чл. 3 т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (оригинал);

удостоверение от банка, доказващо, че кандидатa разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 1 000 000 (един милион лева) лева;

копия от: застрахователен сертификат, който да удостоверява наличието на валидна и действаща застрахователна полица за застраховане на отговорността спрямо трети лица на охранителната фирма, при извършване на професионалната й дейност, с лимити минимум 10 000 (десет хиляди) лева за едно събитие и 3 000 000 (три милиона лева) годишен агрегат и поддържането и по време на целия договор; застрахователен сертификат за валидна и действаща застрахователна полица, покриваща всички рискове при осъществяване на дейността по охрана и транспорт на ценни пратки с лимити минимум 1 500 000 лева за всеки брониран автомобил и 300 000 лева за паважен риск и поддържането и за времето на целия договор; застрахователен сертификат за валидна и действаща застраховка „гражданска отговорност” към трети лица при вреди от използване на огнестрелно оръжие и поддържането и за времето на целия договор;

деклариране на наличие на следния ресурс: не по-малко от 100 броя патрулни и 100 броя специализирани автомобили – собствени или наети за целия период на изпълнението на поръчката и без възможност за прекратяване на наема или придобити с договор на лизинг;

деклариране на наличие на следния ресурс: Национален мониторингов и диспечерски център, осигуряващ единен контрол и реакция при възникнал инцидент, както и възможност за 24-часово отдалечено видеонаблюдение в охраняваните обекти на Възложителя и внедрена GPS система за контрол на автопатрулните екипи в реално време;

деклариране на наличие на следния ресурс: не по-малко от 200 броя къси огнестрелни оръжия, тяхна собственост, необходими за инкасовата дейност.

Специални разрешителни:
копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност, задължително включващ дейност по чл.5, ал.1, ал.2 от ЗЧОД;

валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения;

валидни сертификати (копия) за: внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват: предоставяне на всички охранителни услуги от предмета на настоящата поръчка, внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007;
 внедрена ситема за управление на информационната сигурност по ISO/IEC 27001:2005, издадени на името на кандидата или еквивалентни;


удостоверение за вписване, като администратори на лични данни в регистър, воден от Комисия за защита на личните данни.

9. Срок за подаване на първоначалната оферта: до 09.15 на 18.03.2015 г.

10. Договарянето ще се проведе на 18.03.2015 г. в 09.30 ч., в сградата, на адреса на възложителя гр. София, ул.”Акад. Стефан Младенов”, №1, бл.31.

11. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Поръчката следва да се изпълни, съгласно условията на техническата спецификация, приложена към настоящата покана.


Приложение:

Образец на оферта

Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл. 47 ал. 9 ЗОП;

Образец на декларация за обстоятелства по чл. 56 ал. 1 т.11 ЗОП;

Образец на декларация за обстоятелства по чл. 56 ал. 1 т.12 ЗОП;

Образец на декларация за обстоятелства по чл. 3 т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ;

Образец на първоначално предлагана цена;

Проекто договор;

Техническа спецификация.

дата на изпращане на поканата :17.03.2015 г.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ___________________

(име, длъжност и печат)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница