Резюме Ръководител на проекта: гл ас инж. Л. П. КамбуровДата27.01.2017
Размер40.23 Kb.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ТУ – ВАРНА, 2007 Г.


Проектиране и изследване на безехова КАМЕРА ЗА АНТЕННИ ИЗМЕРВАНИЯ

(резюме)
Ръководител на проекта: гл. ас. инж. Л. П. Камбуров
Работен колектив:

  1. инж. Д. Михайлова - редовен докторант към катедра "Радиотехника"

  2. инж. М Савва - редовен докторант към катедра "Радиотехника"


Изразходвани средства: 799 лв.
I. Въведение

Изследването на микровълнови антени при висока точност на измерването (намаляване до минимум влиянието на отразените сигнали) е важно при снемане на диаграми на насоченост на съществуващи и разработването на нови антенни конструкции. С настоящия проект се цели проектиране и изследване на полигон за прецизни антенни измервания, необходим за учебната и научноизследователска дейност в катедрата.


II. Обобщена постановка

Автоматизиране на антенните измервания в безеховата камера

С помощта на панорамния приемник USU-3 (фирма Rohde & Schwarz) е възможно регистриране на електромагнитно излъчване в широк динамичен диапазон (> 40 dB) с високи чувствителност и в голям честотен обхват. Записващият прибор X У Recorder endim е комплектован към логаритмичния изход на приемника и позволява записването на измерените резултати в декартова коор­дината система с достатъчно голяма скорост. По нататъшното усъвършенстване на процеса на измерване предвижда включване към изхода на приемника на персонален компютър със софтуер за обработка на диаграмите на насоченост.

Блок схемата на измерителния полигон може да бъде представена по следния начин (фиг. 1): от измерителния генератор 5 сигналът се подава в изследваната антена 1 посредством редуктор 2, съдържащ въртящ се СВЧ преход, или гъвкава секция. Скоростта на въртене се задава от 12 степенна скоростна кутия 3. Двигателят 4 и генерато­рът 5 се командват от пулта за управление 9. Приетият сигнал от неподвижната индикаторна антена 6 постъпва на входа на измерител­ния приемник 7, на изхода на който е включен записващият прибор 8 и/или компютърната система 10.

Фиг. 1 Блок схемата на измерителния полигонIII. Получени резултати. изводи

За стенда са валидни следните характеристики (табл. 1):

Таблица 1Параметър

Дименсия

Количество

1

Минимална скорост на въртене

deg/sec

< 2.10-3

2

Максимална скорост на въртене

deg/sec

> 60

3

Максимална чувствителност на приемника

W

10-10

4

Честотен диапазон

GHz

1 - 13

5

Динамичен диапазон

dB

50

6

Максимална грешка на отчитане на нивото на сигнала

dB

0.2

7

Максимална грешка на отчитане на посоката

deg

0.1

8

Максимално тегло на изследваната антена

kg

50

При измерване на ДН на антените е необходимо да се спазва следната последователност на операциите:

1. Настройка на измерителния генератор на необходимата честота и установяване на максимална мощност на излъчване.

2. Включване на приемника в логаритмичен мащаб на работа при минимална чувствителност.

3. Настройка на необходимата честота и включване на сис­темата за автоматична донастройка на честотата.

4. Насочване на антените до получаването на максимални показания на индикатора.

5. Увеличаване на чувствителността на приемника до полу­чаването на необходимия динамичен диапазон.

6. Включване на записващия прибор при чувствителност на входа по-малка от 100 mV/cm.

7. Увеличаване на чувствителността на записващия прибор до получаване на необходимия размах на писеца.

8. Включване на минимална скорост на писане.

9. Включване на двигателя и изписване на пробна диаграма в интервал по-голям от 360°.

10. Изчисляване на мащаба на развивката и установяване на необходимата скорост на писане.

Калибровка на получения резултат в направлението на максималната амплитуда с помощта на атенюатора на измерителния приемник.

Безеховата камера и автоматизирания стенд за антенни измервания дава възможност за автоматично измерване на диаграмата на насоченост на антените и бързо определяне на други антенни параметри с висока точност при минимална загуба на време.


Литература:

[1] Мицмахер М.Ю., Торгованов В.А., Безэховые камеры СВЧ, Москва, 1982

[2] Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебник для вузов.-М: Высшая школа, 1988г.

За контакти:

гл. ас. инж. Любомир Камбуров, Катедра „Радиотехника” при ФЕ на ТУ-Варна,ул. Студентска № 1, 310 РСС, тел. +35952383674, e-mail: lkamburov@mail.bg

7


Каталог: tu-varnascience -> images -> stories -> rezumeta
stories -> Identification of intramedullary nail holes using cone beam reconstruction and simulation techniques
stories -> Blu-ray disc наследникът на dvd
stories -> Система за микроконтролерно управление на линеен оптичен сензор tsl1406R
rezumeta -> Резюме ръководител на проекта: гл ас д-р инж. Иван Булиев
rezumeta -> Резюме ръководител на проекта
rezumeta -> Изследване на системи с интелигентно управление
rezumeta -> Резюме Ръководител на проекта: доц д-р инж. Павлина К. Тотева
rezumeta -> Ръководител на проекта: доц д-р инж. Илия Атанасов Работен колектив
rezumeta -> Резюме Ръководител на проекта: доц д-р инж. Петър Антонов
rezumeta -> Работен колектив


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница