Резюмета на публикации на д-р Цветелина Валентинова Митева, д мДата01.05.2017
Размер254.35 Kb.
ТипАвтореферат
Резюмета на публикации

на Д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м.

главен асистент в сектор "Обща медицина"МУ-Плевен
І. Резюмета на публикации, свързани с докторската дисертация:


  1. Автореферат на дисертационен труд „Работа на екипите на Общопрактикуващия лекар – организационни и междуличностни аспекти” за получаване на научно-образовотелна степен „Доктор”, Плевен, 2003

Резюме: Направените проучвания са насочени към определяне състоянието на основните и функционални екипи, с които работят Общопрактикуващите лекари в България. Целта е да се анализира екипната организация, състоянието на взаимоотношенията между членовете на екипите и проблемите, които възникват в тях. Проведено е емпирично социологическо проучване на екипите в Общата медицинска практика в два региона на страната. В него взеха участие 181 ОПЛ, 177 медицински сестри и акушерки от 133 практики за Първична здравна помощ, 141 лекари, работещи в практиките за специализирана извънболнична медицинска помощ и 211 пациенти. Резултатите паказват, че основните екипи на ОПЛ са много малки и страдат от липса на достатъчно изпълнители. Изследванията върху показателите за екипна ефективност установяват, че дискусии и регулярни срещи в екипите се провеждат рядко, общите решения се взимат предимно от титуляра на практиката, критиката, която се провежда в екипа не е конструктивна. Отчетени са и някои сериозни затруднения във функционалните екипи – главно по отношение на взаимодействието между ОПЛ и специалистите от извънболничната медицинска помощ. Установено е, че удовлетвореността на пациентите от съвместната работа на ОПЛ и лекарите-специалисти е по-ниска отколкото удовлетвореността им от работата на основните екипи в Първичната здравна помощ. В заключение приносите на дисертационния труд могат да се търсят в следните насоки:

- За първи път в страната е направен обзор на медицинската литература по отношение на мястото, ролята и значението на екипите в практиките за Първична здравна помощ (ПЗП). На базата на него са предложени програми за студентско и продължаващо обучение на лекари и медицински сестри за работа в екип.

- След реформата в системата на здравеопазване у нас, за първи път е организирано и проведено мащабно научно изследване на състоянието на екипите в системата на ПЗП.

- Създадена е специфична методика за изследване на организацията и взаимоотношенията в екипите от ПЗП, която може да се използва за повторни изследвания.

- Направените научно обосновани препоръки могат да послужат на различните здравни органи и организации при вземането на решения за оптимизиране на взаимоотношенията между ОПЛ, другите участници в здравната система и останалите институции, имащи отношение към здравето.
Публикации в научни списания в България:
2. Валентинова Ц., М. Горанов. Работата в екип - гаранция за качество в общата медицинска практика. Сп. Обща медицина. 2002, №1, стр.3-5

Резюме. Търсенето на нови - икономически по-ефективни, по-адекватни на нуждите на населението и по-хуманни системи на здравеопазване в България, както и в редица други европейски страни, доведе до налагането на промени в досегашните структури и особено на Първичната здравна помощ /ПЗП/. Ключова роля в реформираната система изпълнява общопрактикуващият лекар /ОПЛ/, независимо от това каква форма за регистрация е избрал за осъществяването на дейността си. Пред него са поставени нови изисквания и отговорности. За да успее да ги изпълни ОПЛ трябва да притежава съвкупност от медицински знания, мениджърски способности и умения да сформира и работи в екип. Статията разглежда всички тези въпроси, както и предимствата на екипната работа в ПЗП по отношение на качеството на здравните грижи за пациента в общата медицинска практика.

3. Валентинова Цв. Взаимоотношения между общопрактикуващите лекари и специалистите, работещи в извънболничната медицинска помощ - мнения и препоръки. Сп. Социална медицина, 2003, №2, стр. 17-18

Резюме: Поставянето на общопрактикуващия лекар /ОПЛ/ в позицията на “пазач на входа” към специализираната медицинска помощ е един от основните елементи на реформата в нашата здравна система. Целта на настоящето изследване е да се оцени становището на специалистите от извънболничната медицинска помощ /СИМП/ по отношение на взаимодействието им с ОПЛ. В анкетното проучване взеха участие 141 специалисти от два региона. Анализът на резултатите показва, че по отношение на изследваните взаимоотношения могат да се обособят два основни проблема: ограничения брой консултации, които може да провежда ОПЛ със СИМП, както и непълната информация за състоянието на пациента, която се споделя между тях.
4. Валентинова Цв., М. Горанов. Общопрактикуващият лекар и оценката на неговите пациенти. Сп. Обща медицина, 2003, №2,стр.3-5

Резюме. Основните характеристики на първичната здравна помощ са нейната достъпност, превантивност, продължителност, изчерпателност и координираност на извършваните консултации, както и разбирането на медицинския, психологичния и социалния контекст на здравето. Статията разглежда мнението на 211 пациента относно удовлетвореността им от работата на избрания от тях общопрактикуващ лекар (ОПЛ) и неговите екипи след стартирането на здравната реформа у нас.Установява се, че значителна част от пациентите приемат ОПЛ като необходим при първия им контакт със здравната система. Удовлетвореността на пациентите от работата на основните екипи на ОПЛ е сравнително висока, а удовлетвореността им от координацията на работата на ОПЛ с лекарите-специалисти от извънболничната медицинска помощ е значително по-ниска. Разгледани са причините, обуславящи този факт.
Публикации в рецензирани научни сборници на научни звена или доклади от научни прояви, разписани в пълен текст с книгопис и резюме на английски език:
5. Валентинова Цв. Работата в екип в общата практика. Кръгла маса: Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства. Ст. Загора, 24-25.05.2001, Сборник научни доклади, стр.21-22

Резюме: Работата в екип в общата практика е едно от предизвикателствата на здравната реформа в България за лекарите, работещи в Първичната здравна помощ. Реформата на здравната система постави много нови изисквания и отговорности пред общопрактикуващия лекар. За да може да ги изпълни, той трябва да работи с различни видове медицински и немедицински специалности, както и да притежава умения за привличане на пациента като член на работния екип в общата практика. Статията разглежда видовете екипи, с които работи ОПЛ, техните функции и състав, както и мястото на пациента в дейността на тези екипи.
6. Валентинова Цв., М. Горанов. Оценката на работата на основните екипи според общопрактикуващите лекари. Сборник научни доклади- Тракийски университет: Юбилейна научна сесия. Ст. Загора, 18-20.10.2002, стр.259-263

Резюме: Целта на това проучване е да оцени нивото на екипна дейност в общите практики, след старта на реформата в здравната система на България. При провеждане на изследването е използвана пряка индивидуална анкета, измерваща девет основни аспекта на екипната работа, сред които: вземане на решение в екипа, доверие между съекипниците, решаване на конфликти. В проучването взеха участие 181 общопрактикуващи лекари от два региона на страната. Те дадоха висока оценка на всички изследвани показатели за екипна дейност, като особено високо оцениха формирането на екипни цели, извършването на екипните дейности и решаването на конфликти. По-ниски оценки получиха екипните срещи и изградения стил за вземане на решения. Резултатите отчетоха и факта, че средният размер на основния екип на ОПЛ е много малък и очертаха причините за това.
ІІ. резюмета, свързани с докторската дисертация от национални научни форуми
7.Валентинова Цв. Виждания на амбулаторните пациенти относно медицинската грижа, осъществявана от техните общопрактикуващи лекари. Сборник резюмета: Научна сесия на ВМИ – Плевен, 16-18.05.2002, стр.156

Резюме: Високото качество на първичната здравна помощ е един от основните елементи на ефективната здравна система. Ключови показатели за работата на общата практика са нейната достъпност за пациента, продължителността, изчерпателността и координираността на предоставените от общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и неговият екип здравни грижи за индивида, семейството и общността.

Целта на проучването е да установи как пациентите оценяват здравните грижи, получени от ОПЛ и екипа му през изминалите дванадесет месеца и техните виждания относно позицията на ОПЛ като първо ниво на реформираната здравна система и координатор на дейността на останалите участници в нея.

Материал и методи: Извършена е анонимна пряка индивидуална анкета сред 110 пациенти, избрани случайно от посетилите на ДКЦ І, ІІ, ІІІ в Плевен през юли - август 2001г.

Резултати и обсъждане: Повече от половината пациенти – 61% са оценили получената от техния ОПЛ и екипа му здравна помощ като “отлична” или “много добра”, 35,4% като “задоволителна” или “средно добра”, а останалите 3,6% като “лоша”. Повечето – 74%, предпочитат първо да се консултират с личния си лекар и той да ги насочи при необходимост към съответния специалист, но само 24% отбелязват, че ОПЛ се съобразява с тяхното мнение и предпочитанията им относно лечението, а 14,5% съобщават, че им е била отказана консултация със специалист от извънболничната помощ (СИМП). От консултираните 62,5% са удовлетворени от проведената консултация, 19% са отчасти удовлетворени, а 12,5% съобщават за лоша координация и незадоволителни съвместни действия между ОПЛ и СИМП.

Заключение: Пациентите приемат ОПЛ като координатор на здравните грижи в извънболничната помощ на България, но се наблюдават известни недостатъци при осъществяването на контактите между ОПЛ и СИМП и при изграждане взаимоотношенията на автономност и партньорство между лекар и пациент.
ІІІ. резюмета на отпечатаните публикации, несвързани с докторската дисертация:

Публикации в научни списания на английски език:
8. Tsv. Valentinova, М. Karcheva. The role of the general practitioner in the campaign against the mumps. Journal of IMAB, 2009,book1, р.3-5

Summary: During the last 3-4 years the number of the sick with mumps in Bulgaria increased considerably. Therefore, the scientists focused on two major issues in the campaign against the disease. Aims: To study the opinion of the general practitioners concerning the issues occurring during immunization with the MMR (measles, mumps, rubella) triple vaccine, diagnostics and treatment of already existing mumps among their patients. Materials: The participants in the research have been selected at random among the general practitioners specializing in general medicine at the Medical University-Pleven. Conclusion: The general practitioners, considered to be the first unit in the health care system of the country, are the basic participants in the prevention of that disease by executing the immunization schedule.
9. Ts. Valentinova. Workplace stress in General Practitioners. Journal of Biomedical & Clinical Research. 2010, №1, р. 55-58

Summary: Severe stress, exceeding the adaptation capabilities of the organism evolves into distress, which leads to many negative consequences. The study addresses factors that cause workplace stress in 58 general practitioners (GP), selected at random. Our results showed that stress in the workplace was often seen in the respondents. The stress was found to be closely related to the organization of work and its nature, and to a lesser extent, to interpersonal relationships. Many of the respondents reported about trouble coping with this stress, and its unfavourable effect on their private lives.
Публикации в научни списания в България:
10.Валентинова Цв. Работата на основните екипи в общата практика през погледа на участващите в тях медицински сестри, фелдшери и акушерки. Сп. Социална медицина, 2003, №3, стр.40-41 и Сп. Социална медицина, 2005, №1-2, стр.34-36

Резюме: Целта на това проучване е да установи степента на развитие на основните работни екипи в общата практика след проведената в България реформа на здравната система. Изследването беше проведено чрез използването на въпросник, измерващ девет основни аспекта на екипната работа: екипна атмосфера, групови цели и задачи, групови действия, екипни срещи, дискусии, критика, вземане на решения, изразяване на лични чувства, справяне с конфликти в групата. В проучването взеха участие 177 медицински сестри, фелдшери и акушерки, работещи в основните екипи на общопрактикуващи лекари от два региона. Те оцениха сравнително високо всички изследвани фактори, характеризиращи функциите на техните основни екипи. Най-високо са оценени координацията на груповите действия и разрешаването на конфликтите в групата, а най-ниско са оценени екипните срещи и начините за вземане на групови решения. Резултатите от това изследване обаче показаха много нисък среден брой участници (M=3) в основните екипи на общопрактикуващите лекари у нас.
11. Валентинова Цв. Взаимодействие на общопрактикуващите лекари със социалните служби. Сп. Социална медицина, 2004, № 2, стр.23-24

Резюме: Целта на това проучване беше да оцени взаимодействието на общопрактикуващите лекари със служителите от социалните служби. В анкетното проучване взеха участие 181 общопрактикуващи лекари от два региона на страната. Резултатите от проучването показват, че това взаимодействие среща някои трудности: ограничени финансови ресурси и недостатъчна осведоменост на лекарите за социалните дейности на съответните служби.
12. Валентинова Цв. Размер и състав на основните екипи, работещи в практиките за ПЗП. Сп. Здравен мениджмънт, 2004, №4, стр.44-46

Резюме: Целта на проведеното проучване беше да се определи състоянието на основните екипи, работещи в практиките за първична здравна помощ. Проведено беше емпирично социологическо проучване, изследващо структурата и професионалния състав на основните екипи на общопрактикуващите лекари в два региона на страната. В това проучване взеха участие 181 ОПЛ. Резултатите показаха, че изследваните екипи са с много малък размер и се състоят предимно от един лекар и една медицинска сестра или акушерка. Набелязани са основните причини, обуславящи този факт и начините за преодоляването му.
13. Валентинова Цв. За ползата от клиничните алгоритми в Първичната здравна помощ. Сп. Обща медицина, 2004, № 3, стр.3-5

Резюме: Целта на това проучване беше да оцени възгледите на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), медицинските сестри, акушерки и фелдшери, работещи в практиките за първична медицинска помощ и на специалистите от извънболничната помощ (СИМП) относно ползата от създаването на клинични алгоритми за условията на общата практика. В това изследване взеха участие 181 ОПЛ, 141 СИМП и 177 сестри, фелдшери и акушерки. Резултатите показват, че алгоритмите са високо оценени от всички участници в изследването и се оценяват като особено необходими в процеса на препращане на пациента от ОПЛ към СИМП за консултация.
14. Валентинова Цв. Взаимодействие между общопрактикуващите лекари и другите медицински специалисти от здравната система. Сп. Медицински преглед - Медицински мениджмънт и здравна политика, 2004, №4, стр.3-9

Резюме: Целта на това проучване беше да оцени мнението на общопрактикуващите лекари относно тяхното взаимодействие с останалите специалисти от здравната система (специалистите от извънболничната медицинска помощ, лекарите, работещи в болничните заведения и лекарите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ). В анкетното проучване взеха участие общопрактикуващи лекари от два региона на страната. Резултатите от проучването показват, че това взаимодействие среща някои основни трудности: ограничен брой консултации, които може да извършва ОПЛ със специалистите от извънболничната медицинска помощ, недостатъци в трансфера на информация за състоянието на пациента между отделните звена, недостатъчно изяснени задължения на различните специалисти по отношение на здравните грижи за пациента.
15. Валентинова Цв. Взаимодействие между общопрактикуващите лекари и училищните медицински сестри. Сп. Медицински преглед - Медицински мениджмънт и здравна политика, 2005, №1, стр.3-7

Резюме: Целта на проведеното проучване беше да установи мнението на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) по отношение на проблемите на тяхната колаборация с училищните сестри. В анкетното проучване взеха участие ОПЛ от два региона на страната. Анализът на резултатите показа някои от основните затруднения на проучваното взаимодействие, свързани с непълното определяне на правата и отговорностите на двете страни по отношение на здравните грижи за децата в училище.
16. Валентинова Цв., М. Горанов, М. Балашкова и С. Велинова. Оценка на следдипломното обучение на общопрактикуващите лекари в Модул1: Основи на общата медицина. Сп. Обща медицина, 2005, №1, стр.3-5

Резюме: Целта на проведеното проучване бе да се оцени удовлетвореността на специализиращите лекари от организацията и качеството на преподаване в курса за следдипломно обучение "Основи на общата медицина". Проведена беше групова анонимна анкета, в която взеха участие 71 лекари, зачислени на специализация по обща медицина в МУ-Плевен. Резултатите от това проучване показват, че участващите в курса лекари отчитат висока степен на удовлетвореност по отношение на избора на темите и съдържанието лекциите и семинарите. По-ниска оценка получават използваните материали за онагледяване и развитието на практически умения по време на обучението.
17. Валентинова Цв. Мениджмънт на екипната дейност в първичната здравна помощ. Сп. Здравен мениджмънт, 2005, № 6, стр.6-9

Резюме: Целта на проведеното проучване бе да се оценят проблемите и предизвикателствата пред създадените в първичната здравна помощ (ПЗП) екипи в настоящия етап от развитието им.

Проучено бе мнението на участващите в тях общопрактикуващи лекари (ОПЛ), които изпълняват ролята и на техни мениджъри. Проведена бе групова анонимна анкета сред 36 лекари-специализанти по обща медицина в МУ-Плевен.

Резултатите показаха, че анкетираните отчитат като цяло добра екипна ефективност - средна оценка 3,999 по използваната 5 степенна скала. Анализът на направените оценки отчете, че лекарите от ПЗП все още трудно се справят като мениджъри на екип в следните направления: вземане на общите решения, провеждане на критични дискусии и изработване на стил за решаване на конфликти при съвместната работа.
18. Валентинова Цв. Показатели за развитие на екипите от първичната здравна помощ. Сп. Обща медицина, 2006, №1, стр.3-7

Резюме: Целта на настоящето проучване е да дефинира основните показатели, които характеризират работата на една група като екип.

Въз основа на направения обзор могат да бъдат оформени две групи показатели, които да бъдат използвани за оценка състоянието и развитието на един екип. Първата група са показатели, характеризиращи организацията на екипната работа: съществуване на обща цел, разпределяне на екипните роли със създаване норми на екипна организация и най-вече оформяне на стила за вземане на общи решения в групата. Втората група показатели са тези, които определят характера на установените междуличностни взаимоотношения в екипа: характер на вътрегруповите комуникации, критични дискусии, стил за решаване на конфликти и като резултат - обособения социално-психологичен климат в групата.


19. Валентинова Цв. Работа в екип в Първичната здравна помощ – поведение и роли на екипните членове. Сп. Обща медицина. 2006, №4, стр.3 -4

Резюме: През последните пет години общопрактикуващите лекари (ОПЛ) у нас се изправиха пред много нови предизвикателства. Едно от тях е изискването успешно да управляват времето и ресурсите на своите практики. Съществена част на този мениджмънт е подборът и управлението на персонала. Целта на статията е да подпомогне ръководителите на практиките от Първичната здравна помощ (ПЗП) в разбирането на основните роли, необходими за успешната работа на техния персонал като един екип и тяхното практическо приложение.
20. Валентинова Цв. Конфликтите в екипите за Първична медицинска помощ. Сп. Социална медицина. 2007, № 2, стр.30-31

Резюме: Целта на проведеното изследване бе да се проучат причините за възникване на конфликти в екипите, работещи в практиките за Първична здравна помощ (ПЗП), както и използваните стилове за тяхното разрешаване. Проучено бе мнението на участващите в тях общопрактикуващи лекари (ОПЛ), които изпълняват ролята на мениджъри. Проведена бе групова анонимна анкета сред 36 лекари-специализанти по обща медицина в МУ-Плевен.

Резултатите показаха, че лекарите от ПЗП срещат известни трудности при решаването на конфликти в съвместната работа. Устанавено бе, че при възникнал конфликт лекарите най-често използват стила за конфронтационно интегриране.


21. Валентинова Цв. Управление мотивацията на персонала. Сп. Здравен мениджмънт 2007, №4, стр.40-41

Резюме: Една от най-трудните задачи на персоналния мениджмънт е умението да се мотивират хората за извършване на даден избор или дейност. Познаването на процеса за мотивация на личността е важен елемент в работата на специалистите, чиято дейност е свързана с управлението на човешки ресурси. Статията цели да опише същността на този процес и да посочи най-честите мениджърски грешки, допускани в хода на осъществяването му.
22. Валентинова Цв., М. Горанов, М. Балашкова, В Недкова. Предизвикателствата на Европейския съюз пред Общопрактикуващите лекари у нас. Сп.GP-News, 2008, №7, стр.11-12

Резюме: В рамките на Европейския съюз (ЕС), правното регулиране на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации се разпределя в две основни групи. Първата от тях засяга мерките за изграждане и въвеждане на обща система за признаване на дипломи и други документи за придобита квалификация или успешно завършен цикъл на обучение. Втората група включва правни актове, отнасящи се до конкретна сфера или направление на професионална квалификация от областта на регулираните професии. В нея се съдържат мерките на ЕС, които регулират улесняването на свободното движение, взаимното признаване, ефективното право на установяване и свободата за предоставяне на определени професионални услуги.

Това предполага, че както студентското, така и следдипломното обучение по медицина на страните-членки ще бъде подчинено на някои общоприети цели, задачи и стандарти. В статията са разгледани тези общоприети знания, умения и способности, които трябва да притежава специалистът по обща медицина. Формулирани са и някои предложения, касаещи изготвяната в момента нормативна база, регламентираща медицинското обучение и специализацията по Обща медицина у нас, така, че тя да бъде максимално съобразена със съществуващите нормативи на страните от Европейския Съюз.


23. Петкова Т. и Цв. Валентинова. Оценка удовлетвореността на общопрактикуващите лекари от обучението по епидемиология на инфекциозните болести по време на следдипломна квалификация. Сп. Медицински преглед и здравна политика, 2008, №3-4, стр.3-8

Резюме: Настоящото проучване има за цел да оцени удовлетвореността на специализантите по «Обща медицина» от организацията и качеството на преподаване в Субмодула «Епидемиология на инфекциозните болести» по време на следдипломното им обучение. Използвана е пряка групова анонимна анкета, обхващаща 46 общопрактикуващи лекари, преминали обучение в Сектор «Епидемиология, паразитология и тропическа медицина» през учебната 2006/2007г. на Медицински университет-Плевен. Резултатите показват висока степен на удовлетвореност от обучението като цяло. По-ниска е само оценката за онагледяване на учебния материал. Общопрактикуващите лекари са посочили темите, които са били най-полезни за практическата им работа и темите, които желаят да бъдат добавени към учебната програма.
24. Валентинова Цв. Конфликтът на работното място-приятел или враг. Сп. Медицински преглед и здравна политика, 2008, №3-4, стр.9-13

Резюме: Конфликтите, възникнали на работното място, са един от сериозните проблеми на работата в екип. В статията са анализирани основните причини за възникването на тези конфликти, техните положителни и отрицателни последствия върху организационния климат и изпълнението на дейността, набелязани са основните подходи, спомагащи конструктивното им разрешаване.
25. Валентинова Цв., М. Горанов, М. Балашкова. Специализацията по Обща медицина-перспективи и предизвикателства. Сп. Здравна политика и мениджмънт. 2009, №4, стр.43-44

Резюме: Статията разглежда мнението на авторите относно промените и допълненията, които трябва да настъпят в специализацията по Обща медицина в България, за да отговори тя на критериите и стандартите от Директивите на Европейския Съюз, касаещи следдипломното обучение на лекарите.
26. Валентинова Цв. Проблеми на професионалната мотивация на Общопрактикуващите лекари. Сп. Здравна политика и Мениджмънт. 2010, №5, стр.33-35

Резюме: Мотивацията на служителите за работа е важен показател, защото до голяма степен определя качеството на извършената от тях дейност. Настоящото проучване е насочено към отчитане на проблемите в мотивацията за работа на ОПЛ. Участници в проучването са 58 лекари, избрани на случаен принцип. Изследвани са няколко групи фактори, влияещи върху мотивацията за работа. Резултатите показват, че подобряването на тази мотивация при ОПЛ трябва да се търси по отношение на всички групи изследвани фактори – естеството на извършваната дейност, условията на труд и междуличностните взаимоотношения.
Публикации в рецензирани научни сборници на научни звена или доклади от научни прояви, разписани в пълен текст с книгопис:
27. Балашкова М., Белчев Бл., Горанов М. Валентинова Цв. Стресогенни фактори в съвременното общество. Сборник научни доклади: Първа национална трипартийна конференция на българското общество за изучаване и борба със стреса. КНСБ, София 2003, стр.383-387

Резюме: Проведеното през периода март-май 2003г. проучване цели да идентифицира и измери интензитета на най-честите стресогенни фактори в съвременното общество. На обхванатите чрез случаен подбор 126 лица на възраст от 18 до 90г., с различна професионална и социална принадлежнаст са предложени 3 въпросника, изследващи нивото на стрес (чрез самооценка по петстепенната скала) в трите основни сфери на социалния им живот – семейно-битова, професионално-трудова и обществено-битова. Резултатите показват, че значителна част от изследваните лица (33,9%) живеят в постоянен стрес и то с интензитет над умереното ниво. Работното място е източник на стрес с умерено въздействие, като най-честите стресори са свързани с организацията на работа и стила на ръководство, характера и условията на труд, междуличностните отношения и мобинга. В семейно-битовата среда водещите стресогенни фактори са липсата на психологична и социална подкрепа, неумение за споделяне на проблеми, недостатъчно време за общуване. Обществено-битовата среда също източник на стрес с висок и много висок интензитет. Установяват се някои възрастово-полови и професионални различия в оценяване на интензитета на стресогенните фактори.
28. Белчев Бл., Балашкова М., Цв. Митева, М. Горанов. Софтуер за самооценка на критичните рискови фактори. Сборник научни доклади: Първа национална трипартийна конференция на българското общество за изучаване и борба със стреса. КНСБ, София 2003, стр.393-397

Резюме: Цел: Създаване на софтуер за оценка на стресовия климат на индивида. Методи: Създаденият софтуер е на базата на средата за разработка на приложения Delphi, с построена за тази цел релационна база данни и съответната й система за управление. На базата на въведените от индивида данни като възраст, пол, професия, семейно положение и др. се определя набора от съществени за него стресогенни фактори в професионално-трудовата, семейната и обществено-битовата сфера на социалния живот. За база използваме съществените, високоинтензитетни стресогенни фактори на българското общество в преход. За този набор се попълват разработени за целта анкетни карти, които след обработка-ползвайки съществуващи скали и оценки – се определят критичните индивидуални стресогенни фактори. При оценката се взема предвид и установената устойчивост на индивида към стреса. Резултати: Въз основа на проучване на възможните стресогенни фактори в трите основни сфери на социалния живот, идентификационните данни за индивида, оценка на устойчивостта към стрес, както и анализът им с помощта на съответните анкетни карти, е построена релационната база данни, съответната й система за управление, анализиращите и представящите резултатите модули.
29. М. Карчева, Цв. Валентинова, М. Камбурова, М. Атанасова, А. Блажев, В. Иванчева. Оценка необходимостта от имунизиране на студентите по медицина с противохепатитна ваксина. Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве” 5-7.10.2006,стр.149-152

Резюме: Целта на настоящата разработка е проучване на имунния статус на студенти от специалност „Медицина” по отношение на вирусен хепатит В и оценка от потребността им от имунизация. Материал и методи: Проведено е проучване чрез групова ананимна анкета на студентите от първи, втори и трети курс през учебната 2005/2006г. Резултати: Студентите по медицина попадат в т.нар. рискова група по отношение на заболяването вирусен хепатит В както по отношение на възрастова група, така и в професионално направление. Всички участници в проучването са родени преди въвеждане на рутинна профилактика за хепатит В в съответната държава и в следващите 5 години предстои обучение на студенти неимунизирани по имунизационния календар на страната. Резултатите показват необходимостта от имунизиране на тези студенти и провеждане на системни, и последователни промотивни мероприятия по отношение на хепатит В от началото на тяхното обучение.
30. М. Горанов, Цв. Валентинова, М. Балашкова, В. Недкова. Главни насоки и иновации за осъвременяване на обучението по дисциплината “Обща медицина”. Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве” 5-7.10.2006,стр. 188-192

Резюме: Проучването разкрива модерните изисквания към една бъдеща здравна система, новите реалности, новите цели, задачи и роли на съвременния лекар. Направен е сравнителен анализ на програмите за студентско обучение по Обща медицина във висшите медицински училища у нас и в някои западно-европейски страни. Посочени са изискванията, на които трябва да отговори обучението по Обща медицина, така че да е в сихрон с новите потребности на пациентите, лекарите от Първичната здравна помощ и студентите по медицина.
31. Цв. Валентинова, М. Горанов, М. Балашкова. Стилове за решаване на конфликти в екипите от първичната здравна помощ. Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве”. 5-7.10.2006,стр.202-205

Резюме: Едно от многото предизвикателства, възникнали пред Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) у нас през последните години, е изискването те успешно да управляват времето и ресурсите на своите практики. Съществена част от този сложен процес е мениджмънтът на персонала и решаването на конфликтите, възникнали по време на работа с пациента в Първичната здравна помощ (ПЗП).

Целта на проведеното изследване бе да се проучат причините за възникване на конфликти в екипите, работещи в практиките за ПЗП, както и използваните от лекарите стилове за тяхното разрешаване.

Проучено бе мнението на участващите в тях ОПЛ, които изпълняват ролята на мениджъри. Проведена бе групова анонимна анкета сред 36 лекари-специализанти по обща медицина в МУ-Плевен.

Резултатите показаха, че лекарите от ПЗП все още трудно се справят с решаването на конфликти в съвместната работа. Най-често използван в тези случаи е стилът за конфронтационно интегриране.
32. М. Балашкова, М. Горанов, Цв. Валентинова, В. Недкова. 10 години катедра “Обща медицина” – предистория, състояние, перспективи. Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве” 5-7.10.2006,стр.210-215

Резюме: Целта на това проучване е да представи историята, основните етапи, задачи, трудности, предизвикателства и перспективи в развитието на катедрата по „Обща медицина” в Медицински университет – Плевен. Развитието на катедрата е условно разделено на три етапа: подготовка на преподавателските кадри и базиране на катедрата, стартиране на преподаването по обща медицина и рутинно функциониране на катедрата. Във всеки един етап са отбелязани основните моменти, трудностите и успехите. В заключение е анализирано постигнатото и са планирани предстоящите задачи.
33. Т. Петкова, Цв. Валентинова, В. Недкова-Миланова. Оценка на обучението на общопрактикуващите лекари по проблемите на имунопрофилактиката. Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие “Здравеопазването през 21 век”. 30.09-2.10.2010, том1, стр.216-219

Резюме: Въведение: Общопрактикуващите лекари са основен източник на информация за населението по отношение на безопастността и приложението на ваксини и следва да бъдат подходящо обучени за изпълнението на тази си роля.

Цел: Настоящото анкетно проучване се провежда с цел оценка подготовката на общопрактикуващите лекари по проблемите на имунопрофилактиката, което би ни помогнало в подобряване на качеството на обучение по Обща медицина в Субмодула по Епидемиология.

Материал и методи: През периода януари-май 2010 г. по метода на пряката индивидуална анкета бяха анкетирани 90 общопрактикуващи лекари. От тях 35 (38,89%) мъже и 55 (61,11%) жени, с трудов стаж над 15 години са 64 (71,11%). Придобита специалност имат 36 (40,00%) от анкетираните лекари, като най-голям е относителния дял на лекарите със специалност вътрешни болести – 15 (16,67%), на второ място са със специалност педиатрия – 12 (13,33%). За целта на проучването е използвана анкетна карта, съдържаща 25 въпроса – 19 закрити и 6 открити.

Резултати и обсъждане: Голям процент 83 (92,22%) от общопрактикуващите лекари считат, че познават предимствата и недостатъците на различните видове ваксини. Относително висок е делът на лекарите (85,56%), които смятат, че могат свободно да контактуват с пациентите относно риска и ползите от приложението на ваксини, като въпреки това 49 (54,44%) считат, че имат нужда от допълнителна квалификация по проблемите на имунопрофилактиката. Половината от анкетираните лекари - 45 (50,00%) са запознати с бъдещите перспективи и последни новости на ваксинологията, като основни източници на информация за обогатяване на познанията използват журнални статии и интернет.

Общопрактикуващите лекари дават висока оценка по шестобалната система на тематиката и онагледяването в Субмодула по Епидемиология, като предпочитани форми и методи на обучение са лекциите, дискусиите и решаването на казуси.Заключение: Оценката на обучението на общопрактикуващите лекари по проблемите на имунопрофилактиката дава възможност за установяване на пропуските и на тази база за вземане на решения за подобряване на качеството на преподаване. Резултатите от проучването могат да се окажат полезни за извършване на корекции, модификации и подобрения в учебния процес с оглед на неговото практическо усъвършенстване.
34. Цв. Валентинова. Проблеми и перспективи пред общопрактикуващите лекари днес. Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие “Здравеопазването през 21 век”. 30.09-2.10.2010, том1, стр.374-378

Резюме: Десет години след старта на Здравната реформа у нас, някои от проблемите в извънболничната медицинска помощ все още не намират решения. Расте недоволството не само при пациентите, но и сред лекарите.

Цел: Настоящото проучване е насочено към отчитане на основните трудности в работата на ОПЛ и проучване на тяхното мнение за преодоляването им.

Материал и методи: Участници в проучването са 58 лекари, подбрани на случаен принцип от сключилите договор ОПЛ с Регионалната здравно-осигурителна каса в Плевенски регион. За цлта на проучването е използвана анкетна карта с 34 въпроса. Данните са обработени с програмните продукти на Excel и Statgraphics for Windows XP.

Резултати: Участващите в проучването ОПЛ в значителна степен се чувстват демотивирани за работа и подложени често на стрес. Част от тях са готови да потърсят друга възможност за професионална изява извън рамките на Първичната здравна помощ.

Заключение: Проучени са факторите, затрудняващи работата в Общата медицинска практика, с оглед - намиране на методи за повишаване мотивацията за работа на лекарите в този сектор.
35. М. Балашкова, Цв. Валентинова. Общуването лекар-пациент в общата практика. Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие “Здравеопазването през 21 век”. 30.09-2.10.2010, том 2, стр.539-542

Резюме: Въвеждането на модерни технологии в съвременната медицина не може да замени значението на комуникацията между лекаря и пациента. Целта на това проучване е да изследва мненето на Общопрактикуващите лекари значението и честотата на използваните от тях основни комуникативни техники, както и да определи кои са най-честите проблеми при комуникацията им с пациентите. Материал и методи: Проведено е индивидуално анонимно анкетно проучване сред 118 Общопрактикуващи лекари – специализиращи Обща медицина в Медицински Университет – Плевен в периода 2009-2010г. Резултатите показват, че анкетираните оценяват значението на добрата комуникация за постигане целите и задачите на консултацията. Повече от половината от анкетираните лекари оценяват методите подпомагане на комуникацията с пациента за полезни (54.2%) и много полезни (64,4%). Въпреки това, само 35.6% отчитат, че използват словесната подкрепа на разказа на пациента (парафраза, обобщение и др.), тези които отчитат очакванията на пациента, са още по-малко – 33.9%. Като сериозни и много сериозни проблеми в комуникацията, анкетираните посочват недостатъчното време, неразбирането от страна на пациента на дадените обяснения, нежеланието на пациента за партньорство по отношение на терапевтичния план и взаимодействието му с лекаря. Отговорите показват неумението на лекарите да използват основните комуникативни техники и стратегии за достигане на споделено разбиране по проблемите и активно участие на пациента в терапията.
Глави от учебници:
36. Валентинова Цв. Мотивация на персонала в общата медицинска практика. Учебник „Обща медицина – избрани теми” том І, под редакцията на Л. Деспотова-Толева, изд. МУ-Пловдив, 2009, стр.90-97 ISBN: 978-954-9806-89-2

Резюме: Материалът разглежда същността на мотивационния процес, съвременните мотивационни стратегии и различните етапи на професионална мотивация на личността. Изяснени са същността, етапите и проявите на демотивация на работното място, както и най-честите грешки и пропуски на мениджъра по отношение повишаването на мотивацията за работа на служителите.
37. Валентинова Цв. Конфликти в общата медицинска практика и подходи за разрешаването им. Учебник „Обща медицина – избрани теми” том І, под редакцията на Л. Деспотова-Толева, изд. МУ-Пловдив, 2009, стр.159-166, ISBN: 978-954-9806-89-2

Резюме: Материалът разглежда същността на конфликтната ситуация и най-честите причини за предизвикване на конфликти по време на екипна работа. Разгледани са подходите за подобряване на комуникацията по време на конфликт в случаите на участие в него като страна и като посредник (медиатор). Описани са и най-често допусканите грешки по отношение на ефективното разрешаване на възникнала конфликтна ситуация.
Резюмета от международни научни форуми:
38. V. Nedkova-Milanova, Ts. Valentinova, M. Balashkova, V. Nedkova, M. Goranov. General practitioners – in support of exclusive breastfeeding. European General Practice Research Network, Plovdiv-Bulgaria 6-9 May, 2010, Pre-conference Workshops, Theme papers, Freestanding Papers, Presentations, Posters, p.43
Summary: UNICEF highlights: "Breast milk is the best food for infant and no other food or liquid is needed during the first six months of life."
the most appropriate and healthy food during the first 4-6 months of life is breast milk. This is not only the most adequate source of nutrients, which also contains unique bioactive substances such as specific and nonspecific antimicrobial factors, cytokines, hormones, growth modulators and other ones which are necessary for normal physical and neuro-psychological development of the infant. WHO recommends: "During the first six months of life children should be" exclusively breast-fed "and after this period in order to meet the growing needs of the child's body it is necessary to bring adequate food supply while nursing for two years."
The aim of this study was to determine knowledge, attitude, role and responsibility of general practitioners in promoting and supporting exclusive breastfeeding.
Material and methods: The study is a direct anonymous survey among individual 82 GPs working in the town of Pleven and region. Study participants were selected randomly. The survey data were processed with Excel software and statistical packages Statgraphics for Windows XP. The findings and conclusions are set at a level of significance 95%.
Results: General practitioners are well-informed about the benefits of breastfeeding. The majority of them take an active stance on the promotion of natural feeding. One of the main reasons for premature termination of breastfeeding is the lack of adequate social support as far as emotional and educational factors are concerned within the family and by medical officers.
Conclusion:
1.Natural nutrition should be recommended and encouraged not only by obstetrician-gynaecologists and pediatricians, but also by general practitioners.
2. During pregnancy, GPs need to inform the young mothers about the benefits of breastfeeding and how to prepare the mammary glands.
3. GP, as a loyal family doctor, with a holistic approach to health problems of patients, is supposed to encourage the family to provide moral support to nursing mothers.
Каталог: procedures -> acad
acad -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
acad -> Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
acad -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „ Доцент", по научната специалност „Имунология", шифър 01. 06. 23, в катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология"
acad -> С т а н о в и щ е от професор д-р Филип Цонев Куманов, д м. н
acad -> Конкурс за академичната длъжност „доцент" към катедрата по Неврология и Неврохирургия при факултет „Медицина" на му плевен, обнародван в дв бр. 45 / 14. 06. 2011 год
acad -> Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология"
acad -> От проф д-р Цветанка Цанкова Маринова, д м. н., Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология", Медицински факултет, су "Св
acad -> Конкурс за „Доцент (Заповед №892/31. 05. 2011г на Ректора на му плевен ) о т н о с н о
acad -> Конкурс за получаване на научно звание „Доцент по биология с шифър 01. 06. 00


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница