Резюмета на трудовете на гл ас д-р. Недю Хенрих ПоповДата31.03.2018
Размер69.18 Kb.
Резюмета на трудовете

на гл.ас. д-р. Недю Хенрих Попов
1. Попов, Н. Х., Т. Н. Тодоров. Особенности в химическото осигуряване на войските в противодесантната отбрана на крайбрежието. Морски научен форум - науки за морето и кораба, морски технологии, том 3, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 1996, с. 152-158.

Резюме: Докладът представя особеностите в провеждането на основните мероприятия по Химическото осигуряване на войските при организиране и водене на противодесантната отбрана на Българското черноморско крайбрежие в съвременните условия на използване на оръжия за масово унищожение и запалителни средства.
2. Тодоров, Т. Н., Н. Х. Попов. Възможности за използване на запалителни вещества от химическите подразделения в противодесантната отбрана на крайбрежието. Морски научен форум - науки за морето и кораба, морски технологии, том 3, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 1996, с. 118-124.

Резюме: Докладът разглежда вариантите и възможностите за използване на запалителни средства от химически подразделения снаражени по щат с леки пехотни огнемети, които са придадени към формированията за противодесантна отбрана на Българското черноморско крайбрежие.
3. Попов, Н. Х. Обеднен уран - характеристика, миграция и екологическа защита на биосферата в Българското черноморско крайбрежие. Морски научен форум – науки за морето и кораба, морски технологии, том 5, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2001, с. 253-259.

Резюме: В доклада са разгледани свойствата, миграцията, йонизиращото въздействие на природния уран върху човек и са предложени целесъобразни мероприятия по екологическа защита на биосферата в Българското черноморско крайбрежие.
4. Попов, Н. Х., П. Х Дерелиев. Участие на Военноморските сили в защита на морската среда. Наука, околна среда и устойчиво развитие. Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Издателство “Faber” - В.Търново, 2002, с. 109-128. ISBN 954-775-154-9.

Резюме: Докладът показва мястото на ВМС в защитата на морската среда, като специфична функция от управлението на морските дела на държавата и ново направление в подготовката и дейностите на корабните формирования.
5. Попов, Н. Х., П. Х. Дерелиев. Възможни терористични действия с ОМП в района на Българското черноморско крайбрежие. Морски научен форум – национална сигурност и отбрана, том 5, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2003, с. 64-71.

Резюме: Докладът фрагментира и пояснява възможните варианти на използване на оръжия за масово унищожение – ядрено, химическо и биологическо при вероятни терористични действия в Българското черноморско крайбрежие.
6. Дерелиев, П. Х., Н. Х. Попов. Военноморските сили и опазването на морската среда. Годишник на факултет “Оперативно-тактически”, Военна академия “Г.С. Раковски”, София, 2003, с. 248-269.

Резюме: Докладът разглежда замърсяванията на околната морска среда при подготовката на ВМС. Акцентира се на борбата с нефтените разливи на море и необходимостта от модерни средства за морски мониторинг.

7. Попов, Н. Х. Обучение и участие на личния състав на Военноморските сили в операция по ликвидиране на нефтен разлив в националните морски пространства на Република България. Научни трудове, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2004, с. 140-144.Резюме: Докладът анализира развитието на процеса на нефтен разлив на море и обучението на корабните формирования за действие в състава на морски аварийно-спасителен отряд.
8. Попов, Н. Х. Екологическо въздействие върху Черноморското крайбрежие при мирновременната дейност на военноморската база. Морски научен форум - военни науки, национална сигурност и отбрана, том 5, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2006, с. 33-45.

Резюме: Върху нормативната основа на регламентиращи документи за защита на Черно море, докладът диференцирано анализира типовете субстанции, които замърсяват морската среда при мирновременната дейност и бойната подготовка на военноморската база, характера на въздействие върху морската флора и фауна.
9. Попов, Н. Х. История на химическото оръжие. Научни трудове, двугодишно издание, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2007, с. 203-210.

Резюме: Докладът хронологично проследява развитието на химическото оръжие и неговото бойно използване през XX век, като се акцентира на героичната отбрана на 9 пехотна Плевенска дивизия при Дойранската епопея 16-19. 09. 1918. г. в условията на тотална Химическа война за защита на българската кауза в Беломорска Тракия.
10. Попов, Н. Х. Неутронно оръжие. Научни трудове, двугодишно издание, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2007, с. 211-217.

Резюме: Докладът представя развитието, физическите основи, ядрените процеси, характера на йонизиращото въздействие, физиологическото поражение и целесъобразната защита от неутронното оръжие.
11. Попов, Н. Х. Защита на крайбрежната критична инфраструктура от производствени аварии с отделяне на промишлени токсични химически вещества. Морски научен форум - военни науки и национална сигурност, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2008, с. 378-389.

Резюме: В доклада е направена характеристика на крайбрежната критична инфраструктура. На нейният фон е анализирана принципна химическа обстановка и мероприятия по химическата защита. За алтернатива на действия по защита е показан ситуационен модел на аварийна карта за хлор.
12. Хр, Н. Романова, Попов, Н. Х. Медицинска защита в Крайбрежната зона при терористична ядрена заплаха. Научни трудове, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2009, с. 217-220.

Резюме: Върху основата на икономическото значение на Крайбрежната зона на Р. България се прави кратка характеристика на възможната терористична ядрена опасност и се посочва необходимата медицинска защита на населението.
13. Попов, Н. Х. Изследване на развитието на криза при терористични действия с използване на оръжия за масово унищожение по критичната инфраструктура на Крайбрежната зона. Научни трудове, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2009, с. 221-225.

Резюме: В доклада се извършва характеристика на кризата при терористични действия в Крайбрежната зона на Р. България и се посочва целесъобразен вариант на

управление на нейните основни етапи на развитие.


14. Попов, Н. Х. Терористична заплаха с оръжия за масово унищожение за критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България. Морски научен форум, том 1, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2011, с. 140-148.

Резюме: Анализира се международната оценка на съвременния тероризъм за вероятно използване на оръжия за масово унищожение и се разглежда примерна обстановка на възможни удари по критични обекти от Крайбрежната зона.
15. Попов, Н. Х. Характер на рисковата обстановка в Крайбрежната зона. Морски научен форум, том 1, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2011, с. 149-154.

Резюме: Направена е характеристика на терористичната рискова обстановка на Балканите, която е свързана с признаците и особеностите в проявленията на потенциални терористични клетки и техните действия в Крайбрежната зона.
16. Попов, Н. Х. Терористична опасност за критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България. Сборник научни трудове, Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново, 2011 - депозиран за печат и издаване.

Резюме: Докладът разглежда съвременната терористична опасност за критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България, с вероятност за употреба на оръжия за масово унищожение.
17. Попов, Н. Х. Радиационна защита на критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България. Сборник научни трудове, Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново, 2011 - депозиран за печат и издаване.

Резюме: Докладът разглежда радиационната защита на критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България при терористични удари с ядрено оръжие и предизвикани промишлени опасно аварии в АЕЦ.
18. Попов, Н. Х. Класификация на критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Морски науки”, Варна, 2011, с. 22-27. ISSN 1314-3379.

Резюме: Извършена е характеристика на понятия и определения съгласно Директива 2008/114 EO на Съвета на Европейския съюз, и е представена класификация на критичната инфраструктура в Крайбрежната зона.
19. Попов, Н. Х. Ликвидиране на последствията от използването на оръжия за масово унищожение и промишлени опасни аварии при терористични действия в Крайбрежната зона. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Морски науки”, Варна, 2011, с. 28-32.ISSN 1314-3379.

Резюме: Разглежда ликвидирането на последствията от използването на ядрено, химическо, биологическо оръжие и предизвикани промишлени опасни аварии в Крайбрежната зона.
20. Попов, Н. Х. Сценарии на терористична опасност за критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България. Сборник научни трудове, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2012 - депозиран за печат и издаване.

Резюме: Представен е комплект от най-вероятните сценарии на терористична опасност за критичната инфраструктура в Крайбрежната зона на Р. България.
21. Попов, Н. Х. Оценка на последствията при използване на оръжия за масово унищожение и промишлени опасни аварии при терористични действия в Крайбрежната зона на Р. България. Сборник научни трудове, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2012 - депозиран за печат и издаване.

Резюме: Представя примерна оценка на последствията при използване на оръжия за масово унищожение и предизвикани промишлени опасни аварии при терористични действия в Крайбрежната зона на Р. България.
III. Публикации в чужбина

22. Попов, Н. Х. Миграция на радиоактивните вещества в околната среда на българското черноморско крайбрежие. Констанца, Военноморско училище, Румъния, 2012 - депозиран за печат и издаване.

Popov, N. H. Migration of radioactive substances in the environment of the bulgarian black sea coast. Constanta, The naval academy ”Mircea Cel Batran”, Romania, 2012.

Резюме: Докладът разглежда процесът на миграция на радиоактивните вещества в околната среда на Българското черноморско крайбрежие при радиационна обстановка в резултат на терористични действия с използване на ядрено и радиологично оръжие или предизвикана промишлена опасна авария в АЕЦ.
23. Попов, Н. Х. Мероприятия по управление на радиационната защита на населението в Българското черноморско крайбрежие, Констанца, Военноморско училище, Румъния, 2012 - депозиран за печат и издаване.

Popov, N. H. Management measures for the radiological protection of the general public inhabiting the bulgarian black sea coast. Constanta, The naval academy ”Mircea Cel Batran”, Romania, 2012.Резюме: Докладът представя система от мероприятия по управление на радиационната защита на населението в Българското черноморско крайбрежие при радиационна обстановка в резултат на терористични действия с използване на ядрено и радиологично оръжие или предизвикана промишлена опасна авария в АЕЦ.
Каталог: konkursi-proceduri
konkursi-proceduri -> Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „навигационен”
konkursi-proceduri -> Резюмета на трудовете на гл асистент д-р инж. Георги Кънчев Люцканов
konkursi-proceduri -> Резюмета на трудовете и приносите в публикации на д-р инж. Емил Стефанов Барудов
konkursi-proceduri -> Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” факултет „навигационен”
konkursi-proceduri -> Конкурс за „професор" по професионално направление "Администрация и управление", научна специалност " Икономика и управление"
konkursi-proceduri -> Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „инженерен”
konkursi-proceduri -> Р е з ю м е т а н а н а у ч н и т е п у б л и к а ц и и на д-р Камелия Вунова – Нарлева
konkursi-proceduri -> На дисертационния труд
konkursi-proceduri -> Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница