Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителистраница1/27
Дата14.07.2017
Размер5.99 Mb.
#25681
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Европейска комисия

Ръководен документ за приложението
на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

31 май 2006 г.Съдържание


Съкращения 1

Увод 3


Как да използваме/четем това ръководство? 5

Част 1: Указания 8

0.1 Съоръжения 8

Кой трябва да докладва? 8

0.1.1 Съоръжения, дейности и прагови стойности за капацитета, за които се прилага Регламентът за ЕРИПЗ 8

0.1.2 Дейности по приложение I 9

0.1.3 Връзката с директивата за КПКЗ 11

0.1.4 Замърсители, прагове за изпускания и преноси извън площадката 12

Какво и как се докладва? 14

0.1.5 Управление на данните 18

0.1.6 Идентификация на съоръженията 19

0.1.7 Кодиране на дейностите и идентификация на основната дейност по приложение I 22

0.1.8 Изпускания във въздуха, водата и почвата 23

0.1.9 Пренос извън площадката на замърсители в отпадъчни води 29

0.1.10 Пренос извън площадката на отпадъци 30

0.1.11 Измерване/изчисляване/оценка на изпускания и преноси извън площадката 32

0.1.12 Осигуряване на качеството 47

0.2 Държави-членки 49

0.2.1 Идентифициране от компетентните органи на съоръженията, за които се прилага Регламентът за ЕРИПЗ 49

0.2.2 Идентификация на компетентните органи за запитвания от обществеността 50

0.2.3 Оценка на качеството 52

0.2.4 Поверителност на информацията 54

0.2.5 Допълнителна информация 58

0.2.6 Предоставяне на данни: управление и предаване 58

0.2.7 График за изпълнение 59

0.2.8 Повишаване на информираността 60

0.2.9 Санкции 61

0.3 Европейска комисия 62

0.3.1 Проект и структура на ЕРИПЗ 62

0.3.2 Управление на данните от Комисията/ЕАОС 63

0.3.3 Достъп до информация 63

0.3.4 Обществено участие 64

0.3.5 Повишаване на информираността 64

0.3.6 Координиране на осигуряването на качеството и оценката на качеството 65

0.3.7 Изпускания от дифузни източници 65

0.3.8 Преглед на информацията, предоставена от държавите-членки 67

0.3.9 Допълнителна информация 67

0.3.10 График за изпълнение 68

0.3.11 Начин на функциониране на комитета 68

0.3.12 Изменения на приложенията 69

Речник на термините 70

Част II: Допълнения 71

Допълнение 1: Регламент за създаването на Европейски РИПЗ 71

Допълнение 2: Сравнение на дейностите съгласно КПКЗ и ЕРИПЗ 89

Допълнение 3: Списък на международно приети измервателни методи за замърсители на въздуха и водата 103

Допълнение 4: Ориентировъчен подсписък на характерните замърсители на въздуха за отделните сектори 112

Допълнение 5: Ориентировъчен подсписък на характерните замърсители на водата за отделните сектори 126

Допълнение 6: Примери за докладване на изпускания и преноси извън площадката 134

Допълнение 7: Цитирана литература 145
Съкращения


CEN Европейски комитет по стандартизация (Comité Européen de Normalisation)

CORINAIR Централен опис на емисиите във въздуха

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Германски институт по стандартизация, регистрирано дружество)

ЕАОС Европейска агенция за околна среда

EMAS Схема за управление и одит на околната среда

EMEP Съвместна програма за мониторинг и оценка на преноса на замърсители на въздуха на големи разстояния в Европа

ЕРЕЗ Европейски регистър на емисиите на замърсители

ЕРИПЗ Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

ЧЗВ Често задаван въпрос

РД Ръководен документ

IMPEL Европейска мрежа за прилагане и налагане на законодателството за околната среда

МГПК Междуправителствена група по промените в климата

КПКЗ Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

ISO 14001 Международният стандарт за системи за управление на околната среда – Изисквания и указания за използване, 2004 г.

ДЧ Държава-членка

NACE-код Код съгласно Регламент 29/2002/ЕО на Комисията от 19 декември 2001 г., изменящ Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност

ИКЕ на ООН Икономическа комисия на ООН за Европа

US EPA Агенция за опазване на околната среда (САЩ)

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Асоциация на германските инженери)

ЛОС Летливи органични съединения


Увод


Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и изменящ Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО1 (‘Регламент за ЕРИПЗ’) на Съвета бе приет на 18 януари 2006 г.

Настоящият документ съдържа указания за различните процеси на докладване, посочени в Регламента за ЕРИПЗ.

Европейският РИПЗ (ЕРИПЗ) ще приложи на ниво ЕС протокола за РИПЗ на ИКЕ на ООН, който бе подписан от Европейската общност и 23 държави-членки през май 2003 г. в Киев и който представлява протокол към Архуската конвенция2. ЕРИПЗ ще замени Европейския регистър на емисиите на замърсители (ЕРЕЗ3), съгласно който се докладваха данните за 2001 г.4 и 2004 г.

Регламентът за ЕРИПЗ цели да подобри обществения достъп до информация за околната среда чрез създаването на съгласуван и комплексен ЕРИПЗ, като по този начин в крайна сметка ще съдейства и за предотвратяването и намаляването на замърсяването, предоставянето на данни на тези, които определят политиката, и улесняването на участието на обществеността в процеса на вземането на решения във връзка с околната среда.

Регламентът въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на ниво Общност под формата на обществено достъпна електронна база данни и установява правила за неговото функциониране, за да се приложи протоколът на ИКЕ на ООН относно регистрите за изпускането и преноса на замърсители и да се улесни участието на обществеността в процеса на вземането на решения във връзка с околната среда, както и да се съдейства за предотвратяването и намаляването на замърсяването на околната среда.

Този ръководен документ не разглежда въпроси, свързани със създаването или изпълнението на задължения по отношение на националните регистри за изпускането и преноса на замърсители съгласно протокола на ИКЕ на ООН.Член 1

Предмет

С този регламент се създава комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на ниво Общност (наричан по-нататък “Европейски РИПЗ”) под формата на обществено достъпна електронна база и се определят правилата за неговото функциониране, за да се приложи протоколът на ИКЕ на ООН относно регистрите за изпускането и преноса на замърсители (наричан по-нататък “Протокола”) и да се улесни участието на обществеността в процеса на вземането на решения във връзка с околната среда, както и да се съдейства за предотвратяването и намаляването на замърсяването на околната среда.”Текст 1: Регламент за ЕРИПЗ, член 1 (Предмет)

Съгласно съображение 4 на Регламента за ЕРИПЗ, комплексният и съгласуван РИПЗ дава на обществеността, промишлеността, научните работници, застрахователните дружества, органите на местната администрация, неправителствените организации и на други лица, които вземат решения, една солидна база данни за сравнения и бъдещи решения по въпроси, свързани с околната среда.

Регламентът за ЕРИПЗ включва специфична информация относно изпускането на замърсители във въздуха, водите и почвата и преноса извън площадката на отпадъци и замърсители в отпадъчни води. Тези данни трябва да бъдат докладвани от операторите на съоръжения, извършващи специфични дейности. Освен това ЕРИПЗ включва и данни за изпускането на замърсители от дифузни източници, например от пътното движение и отоплението на жилищни помещения, при наличие на такива данни.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница