Ръководещ Управление "Надзор на инвестиционна дейност"



Дата23.08.2017
Размер26.09 Kb.
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,

Ръководещ Управление

“Надзор на инвестиционна дейност”

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
Относно: Уведомление
Индустриален холдинг България” АД със:

Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село";

Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42,

Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона;

Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година;

Номер на вписване в "БУЛСТАТ": N 121631219 - серия Ю.

Данъчният номер: 1221112349,

Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Васил Левски” 47,

тел. 980 71 01, факс 980 70 72,

Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Георги Янчев Момчилов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно.

Ви уведомяваме за следното:
С Решение на Надзорния и Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД г-н Георги Янчев Момчилов бе освободен по негова молба като член на Управителния съвет, като Изпълнителен директор и като представляващ дружеството. На негово място е избран като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Емилиян Емилов Абаджиев.

Дружеството се представлява от Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно.

Решението подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Г-н Абаджиев ще поеме функциите на г-н Момчилов, като ще отговаря за бизнеса машиностроене в групата на Индустриален холдинг България АД. Избран е за Изпълнителен директор на ЗММ България Холдинг АД.
Г-н Абаджиев е завършил немска гимназия и международни отношения, Кандидат на науките. Дипломат от кариерата, работил в мисията на България към НАТО в Брюксел, както и в мисията на България в Европейския съюз в Брюксел, началник на управления „Европа и Северна Америка“ и "Европейска интеграция" във Външно министерство. От 1998 г. е генерален директор на "Метро България". Бил е член на борда на директорите на „Метро Кеш енд Кери Интернешънъл“ и регионален мениджър на „Метро Кеш енд Кери“ за Източна Европа. Председател на УС на Сдружението за модерна търговия. Член на борда на директорите на КРИБ, член на борда на директорите на Германо-българската индустриална камара.
With a decision of the Supervisory and Managing Boards of Industrial Holding Bulgaria, Georgi Yanchev Momtchilov by his own request, resigned from his position as a member of the Managing Board, and Chief Executive and representative of the Company. He is replaced by Emiliyan Emilov Abadgiev .

The company is represented jointly and severally by Daneta Angelova Zheleva, Chief Executive Officer and Emiliyan Emilov Abadgiev, Chief Executive. The decision is subject to entry in the Commercial Register in the Registry Agency.



Mr. Abadgiev will take over the duties related to machine building business of Industrial Holding Bulgaria. He is appointed as a Chief Executive of ZMM Bulgaria Holding.
He graduated from the German gymnasium and studied international relations, PhD. Diplomat, he worked in the Bulgarian Mission to NATO in Brussels, as well as in the Bulgarian Mission to the European Union in Brussels and as a Head of Departments Europe and North America and "European integration" in the Foreign Ministry. From 1998 he was appointed as a Director General of "Metro Bulgaria". He has taken positions as a Member of the Board of Directors of Metro Cash and Carry International and as a Regional Manager of Metro Cash and Carry for East Europe. Chairman of the Association for the modern trade, Member of the Board of Directors of CEIBG and the Board of Directors of the German-Bulgarian Chamber of Industry.
Богомила Христова Данета Желева

Директор за връзки с инвеститорите Изпълнителен директор
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница