Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водитестраница1/47
Дата10.06.2017
Размер3.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

РДВ ОСИ Ръководство № 8

Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите

Обща стратегия за изпълнение на Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС)
Ръководство № 8
Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите

ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕС)
Ръководство № 8
Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
Изготвено от Работна група 2.9 – Публично участие
Клауза, регламентираща правото на опровержение

Този технически документ е разработен по програма за сътрудничество, в която участват Европейската комисия, всички страни членки, страните в процес на присъединяване, Норвегия и други заинтересовани участници и неправителствени организации. Документът трябва да се разглежда като представяне на неофициална консенсусна позиция за най-добри практики, приети от всички партньори. Въпреки това, документът не отразява официалната, формалната позиция на всички партньори. Следователно, становищата, изложени в документа може да не изразяват становищата на Европейската комисия.


Europe Direct е служба, която ще ви помогне да намерите отговори на своите въпроси за Европейския съюз
Нов безплатен телефон:

00 800 6 7 8 9 10 11
Много допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет. Тя е достъпна на сървър Europa (http://europa.eu.int).
Люксембург: Бюро за официални публикации на Европейските общности, 2003
ISBN 92-894-5128-9

ISBN 1725-1087


© European Communities, 2003

Възпроизвеждане е позволено, ако е посочен източникът.Предговор

Страните - членки на ЕС, Норвегия и Европейската комисия разработиха съвместно обща стратегия за подпомагане изпълнението на Директива 2000/60/ЕК, създавайки рамка за действие на Общността в областта на политиката на водите (Рамкова директива за водите). Основната цел на тази стратегия е да позволи кохерентно и хармонизирано изпълнение на директивата. Фокусът е поставен върху методологични въпроси, свързани с общото разбиране за техническите и научни последствия от Рамковата директива за водите.


Една от основните краткосрочни цели на стратегията е разработването на законово необвързващи и практически ръководства касаещи технически въпроси от Директивата. Тези ръководства са насочени към онези експерти, които директно и индиректно изпълняват Рамковата директива за водите в речните басейни. Затова структурата, представянето и терминологията са адаптирани към нуждите на тези експерти и формалния и правен език е избягван, където е възможно.
В контекста на гореспоменатата стратегия в рамките на изпълнението на Рамковата директива за водите, през м. април 2000. беше създадена неформална работна група, която да се занимава с идентифицирането и обозначаването на тежко модифицирани и изкуствени водни обекти, наречена HMWB WG 2.2. Обединеното кралство и Германия (съвместно председателство) носят отговорността на секретариата и координацията на Работната група, която се състои от представители на 12-те страни -членки и Норвегия, както и заинтересовани участници и ограничен брой представители от присъединяващите се страни.
Настоящото ръководство е резултат от дейността на неформалната работна група по Публично участие. То съдържа основното от дейностите на работната група и дискусиите, проведени от октомври 2001г. То се основава на приноса и обратната връзка, получени от множество експерти и заинтересовани участници, включени в процеса на разработване на Ръководството чрез срещи, семинари, конференции или медии за електронна комуникация, без по никакъв начин те да бъдат обвързвани със съдържанието му.
Ние, директорите на водите на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и страните, подали молба за членство в Европейския съюз, прегледахме и одобрихме това Ръководство по време на нашата неформална среща под Датското председателство в Копенхаген (21/22 ноември 2002). Бихме искали да благодарим на участниците в работната група, и особено на ръководителите, Холандия и Испания за изготвянето на този висококачествен документ.
Силно вярваме, че това и други Ръководства, разработени под Общата стратегия за изпълнение, ще изиграят ключова роля в процеса на изпълнение на Рамковата директива за водите.

Това ръководство е жизнен документ, който ще се нуждае от продължителен принос и подобрения като приложение и изграден опит във всички страни – членки на Европейския съюз и извън него. Съгласни сме този документ да стане публичен в настоящия му вид, с цел да бъде представен на по-широка публика като основа за по-нататъшна работа по изпълнението.


Освен това приветстваме доброволците, които се наеха да проверят и потвърдят този и други документи в т.нар. пилотни речни басейни в Европа през 2003 и 2004г., с цел да гарантират, че това Ръководство е практически приложимо.
Ние поемаме ангажимент да оценим и вземем решение относно необходимостта от преглеждане на този документ, след пилотното изпитване и опита придобит по време на първоначалните етапи от изпълнението.

Работно резюмеПредназначение на Ръководството
Настоящото ръководство има за цел да подпомогне компетентните органи в страните членки и присъединяващите се страните при изпълнението на член 14 от Рамковата директива за водите относно Публичното участие. Този документ може да е от полза и за заинтересованите участници и широката общественост, защото предоставя информация за процеса на публично участие, окуражавайки ги да се включат в планиране управлението на речните басейни, като обяснява какво могат да очакват и очакваните възможности. Това ръководство е хоризонтален документ, тъй като касае повечето дейности по Общата стратегия за изпълнение на Рамковата директива за водите.
Този препоръчителен и необвързващ документ е разработен от неформална група от европейски експерти и заинтересовани участници към работна група 2.9: Най-добри практики за планиране на речните басейни в контекста на Общата стратегия за изпълнение на Рамковата директива за водите. Списък на членовете на работната група и съавторите е представен в Анекс ІІІ от настоящото Ръководство.

Какво можете да намерите в този документ?


Раздел 2 1. Какво е участие?

2. Защо публично участие?

3. Кой трябва да включим?

4. Кога трябва да го включим?

Раздел 3, 4, 5 5. Как да го включим?

Раздел 6 6. Оценка и отчетност

Раздел 7 7. Фактори на влияние

Приложение І Приложение ІІ Приложение ІІІ

Инструменти и техники Примери Работна група
Ръководството започва с въвеждане на общо разбиране по отношение на значението на публичното участие в контекста на Рамковата директива за водите (Раздел 2). Публичното участие може най-общо да бъде определено като позволяване на хората да влияят върху резултатите от плановете и работните процеси. То е средство за подобряване процеса на взимане на решения, за създаване на познания по въпроси, касаещи околната среда и за подпомагане по-широкото приемане и отношение към съответните планове. Публичното участие за изпълнението на Директивата е препоръчително във всеки етап от процеса на планиране съгласно изискванията на член 5 към Програмата за мерки и проекта на Плана за управление на речните басейни.
След като се въведе общо понятие за публично участие в контекста на Директивата, Ръководството предоставя специфична помощ за това как публичното участие се реализира на различните етапи от процеса на управление. Общите стъпки на планирането, които ще бъдат предприети, са представени в Раздел 2.8 и са разработени за публичното участие в Раздели 3, 4 и 5.
Въпреки че изразът “публично участие” не се използва в Директивата, там се споменава за три форми на публично участие с повишаващо се ниво на включване:


  • Предоставяне на информация;

  • Консултации; и

  • Активно включване.

Съгласно Директивата, първите две се осигуряват, а последното трябва да се насърчава. Въпреки че Директивата не изисква активно включване, Ръководството показва как активното включване може да бъде полезно за постигането на целите на Директивата. Тези три форми могат да се тълкуват като “публично участие”, въпреки че публичното участие обикновено покрива по-широк набор от дейности от представените в Директивата.Кой трябва да включим? Директивата дава предписания в смисъл, че трябва да участват поне заинтересованите участници (т.е. заинтересованите страни), когато се говори за активно включване, и обществеността, когато става въпрос за консултации. За всички по всяко време трябва да е налице необходимата информация. Анализът на заинтересованите участници, представен в Анекс І, ще ни помогне да определим заинтересованите участници, “които са направили някакъв залог” в процеса, и могат да участват. Като цяло заинтересованите участници имат интерес в даден проблем, или защото са засегнати, или защото могат да окажат влияние.
За да не бъдат разочаровани участващите страни е много важно да е ясно за каква форма на публично участие става въпрос и каква е ролята на участващите. Също така трябва да обърнем внимание, че за процеса на публично участие отговарят страните членки, тъй като те са отговорни и за изпълнението на целите на Директивата. Трябва да се даде ясен сигнал, че за публичното участие не съществува заместител, и че процесът на публично участие трябва да се организира и адаптира към обстоятелствата на национално, регионално и местно ниво. В Анекс І е представен пример за инструменти и техники, които подпомагат процеса по определен начин. Елементите от организацията на процеса за публично участие са представени в основния текст на настоящото Ръководство. Анекс ІІ представя няколко примера за публично участие, които са свързани с различни мащаби и различни форми на публично участие. Като цяло, тази информация трябва да ни осигури възможност да разработим конкретен процес на публично участие на всяко ниво в районите на басейново управление.
По отношение на времето (Раздел 2.6 и 2.8) публичното участие трябва да започне рано, на етап планиране на речния басейн, по-скоро днес, отколкото утре, за да се организира процес на добро публично участие и за да се осигури възможност за интегриране на идеи, коментари и препоръки от страна на заинтересованите участници през цялото време. нещо повече, ранното включване по-скоро би предотвратило вероятността компетентният орган да разработи план за управление на речен басейн, за който не може да се постигне консенсус до 2009г. В директивата се посочват следните срокове за консултации (със съответен цикъл от 6 години за бъдещите планове за управление на речните басейни):


Декември 2006, най-късно до юли 2007

График и работна програма за разработването на план, включително отчитане на становищата от консултативните мерки;

Писмени коментариДекември 2007, най-късно до юли 2008

Междинен преглед на сериозните проблеми при управлението на водите, възникнали в речния басейн;

Писмени коментариДекември 2008, най-късно до юли 2009

Копия от проекта на план за управление на речните басейни;

Писмени коментари.Най-късно декември 2009

Начало на изпълнението на плана.


Мащабът (Раздел 2.7), в който трябва да се организира публично участие, не е предварително определен. На местно ниво, ефектът от управлението трябва да бъде усетен по-пряко, поради което се очакват повече реакции от публичните и (местните) заинтересовани участници. Резултатите от тези реакции могат да се съберат на по-високо ниво, като се възползваме от познанията за местния речен басейн или на ниво район на басейново управление. Понякога, усилията трябва да се концентрират в зона, по-широка от зона та на публичното участие, например когато става въпрос за мерки.
В Раздел 3 се разглеждат значението и практическия подход на активното включване във връзка със стъпките на планирането на изпълнението на Директивата. По-ранното активно включване за идентификация на Речния басейн би повишило познанията, докато включването в процеса на характеризиране района на басейново управление, би помогнало и за събиране на данни, информация и опит от заинтересованите участници, както и за определяне на конфликтите или създаване на общи познания. Активното участие е изключително важно за Програмата за мерки, тъй като то може да повиши ефективността на изпълнението и да даде своя принос в дългосрочен план.
В Раздел 4 е описан процесът на консултация в 3 стъпки, който предвижда Директивата (виж таблицата по-горе), с цел да се определят практическите въпроси, които трябва да се разгледат при организиране процеса на консултация, независимо дали в писмена или устна форма. Едно от посланията тук е необходимостта от яснота за това кой получава консултации и по какви въпроси, както и необходимостта от кратка форма на информацията или документите, които са предмет на консултации. Примери за инструменти, подпомагащи процеса на консултация, можете да намерите в Анекс І. Обработката на получените коментари и използването им за подобряване Плана за управление на речния басейн изисква добър управленски план. И накрая, много е важно да се осигури обратна връзка до участниците.
Достъпът до информацията и документите трябва да бъде осигурен от компетентните органи. В Раздел 5 се разглеждат въпроси като какъв вид информация трябва да е налице, по какъв начин и кой ще поддържа и разпространява тази информация. Като минимум, основните документи трябва да включват всички документи, които са обобщени в Плана за управление на речния басейн. Обикновено, за да бъдат информирани заинтересованите участници и широката общественост, се използва он-лайн информация като интернет или електронна поща, или оф-лайн информация, например срещи. Има предложение за създаване на една централна информационна система или център в речния басейн, отговарящ за управлението и разпространението на информацията.
По време на целия процес на публично участие, регулярното отчитане и оценка са важни инструменти, които правят процеса прозрачен за участниците. Следователно, оценката трябва да бъде включена в процеса на публично участие. В Раздел 6 са посочени индикаторите, които ще бъдат от полза за отчетността и оценката.
И накрая, компетентният орган (който често е ръководител на процеса) трябва да знае, че всяка форма на публично участие изисква инвестиции и изграждане на капацитет, за да се установят връзки и да се постигне разбиране между различни заинтересовани участници. Тези и други фактори, които помагат за прилагането на обучителния подход към публичното участие, са разгледани в Раздел 7.
Добре управляваният процес на публично участие не е безплатен и изисква време и енергия, които в крайна сметка се изплащат. Публичното участие не е край само по себе си, но е средство за постигане на екологичните цели на Рамковата директива за водите. Доверие, прозрачност на процеса и добро управление на очакванията е това, което ще спомогне за постигането на добро участие.
А сега просто го направете!


Каталог: docs -> Zakoni -> EURukovodstva
EURukovodstva -> Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната среда
EURukovodstva -> 1. обхват на насоките
EURukovodstva -> Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
EURukovodstva -> На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията
EURukovodstva -> Доклад 2009 025 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
EURukovodstva -> Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
EURukovodstva -> Обща стратегия за изпълнение за Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕК) Ръководен документ No 12


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница