Ръководство на операторастраница1/3
Дата25.06.2017
Размер466.8 Kb.
#24391
  1   2   3
square

one


dynamics

ръководство

на оператора

KLARKTEKNIK

square


one

dynamics


РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА

Klark Teknik

Klark Teknik Building

Walter Nash Road

Kidderminster

Worcestershire

DY11 7HJ

England


Tel: +44 1562 741515

Fax: +44 1562 745371

Email: info@uk.telex.com

Website: www.ktsquareone.com

Square ONE Dynamics - Operator Manual

DOC02-SQ1SPLITTER Issue B - January 2008© Telex Communications (UK) Limited


ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЗнакът триъгълник с гръмотевица предупреждава потребителя за наличие на неизолирано "опасно напрежение” в рамките на корпуса, което е достатъчно силно за да предизвика електрически удар.

Знакът триъгълник с удивителен знак предупреждава потребителя за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията придружаваща този продукт.
 1. Прочетете тези инструкции

 2. Пазете тези инструкциите

 3. Вземайте под внимание всички предупреждения

 4. Следвайте всички инструкции

 5. Не използвайте този апарат в близост до вода

 6. Почиствайте само със сух парцал

 7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя

 8. Не инсталирате в близост то източници на топлина като радиатори, вентилационни решетки, печки или други апарати (включително усилватели), които генерират топлина.

 9. Не нарушавайте предпазната функция на двуполюсния или заземения щепсел. Двуполюсният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземеният щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третия щифт за сложени за ваша безопасност. Ако щепселът от комплекта не влиза във вашия контакт, обърнете се към електротехник за смяна на остарелия контакт.

 10. Защитете захранващите кабели от настъпване или прищипване, особено в края на щепселите, щепселните кутии и мястото където излизат от апарата.

 11. Използвайте само посочени от производителя приспособления/аксесоари.

 12. Изключете от апарата от контакта по време на гръмотевични бури или когато няма да се използва за продължителни периоди от време.

 13. За всички ремонтни работи се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Ремонт е необходим в случаите на каквато и да е повреда на апарата, например повреда на щепсела или захранващия кабел, разливане на течност или попаднали чужди тела, излагане на дъжд или влага, апаратът не работи нормално или е бил изпускан на земята.

 14. Използвайте щепсела на устройството за да го изключите от захранващата мрежа.

 15. Предупреждение: За да се намали рискът от електрически удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага

 16. Не излагайте това устройство на капки вода или пръски и върху него не трябва да се поставят съдове с течности, като вази например.

 17. Контактът от електрическата мрежа трябва да остане удобен за употреба.EU DECLARATION OF CONFORMITY
Предпазни мерки
Преди да инсталирате или да започнете да работите с това устройство, уверете сте, че сте прочели и разбрали целия този раздел и „ВАЖНИ ИНТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ” в началото на това ръководство.
Това устройство се захранва с напрежение от електрическата мрежа, което може да предизвика електрически удар или травма!
Трябва да се спазват следните специални ограничения за да се поддържа безопасна работа с електромагнитна съвместимост.
Предупреждения за безопзасност
Това устройство разполага с 3-щифтов захранващ контакт. Заземителният проводник не трябва да се прекъсва, във връзка с безопасността.
Зануляването е свързано вътрешно към шасито.
За да изключите напълно устройството от електрическата мрежа, извадете захранващия кабел от контакта.
Не излагайте устройството на капки вода или пръски и върху него не трябва да се поставят съдове с течности, като вази например.
За да предотвратите риска от електрически удар или пожар, не излагайте това устройство на дъжд или влага. За да избегнете електрически удар не отсрранявайте капаците. За сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.
Захранванията, дори постояннотоковите, работят с висок ток!
Общи предпазни мерки
Информацията по-долу дава основни предпазни мерки, които трябва да се следват за да се намали риска от пожар, електрически удар и наранявания:

 • Оборудването се обслужва само от квалифициран сервизен персонал, запознат с това ръководство и общоприложимите правила за безопасност.

 • Опуснатите в това ръководство инструкции за безопасност трябва да се разберат и изпълняват точно.

 • В случай на проблеми с паразитното заземяване, изключете екрана на сигнала в единия край на свързващите кабели. Отбележете, че това може да се прави само когато оборудването се използва в балансирана система.

 • Никога не работете с повредено оборудване или с оборудване с неизправни кабели.

 • Всяка повредена част трябва да се ремонтира или смени. Това се прави от обучен и квалифициран сервизен техник.

 • Спазвайте всички надписи с предупреждения, забележки и т.н. по оборудването.

 • Не отстранявайте, скривайте или заличавайте предупрежденията или забележките.


Захранване
Това устройство трябва да работи единствено със заземено мрежово захранване.

Вътрешното захранване е с превключваем режим, което автоматично разпознава входящото мрежово напрежение и работят при номинално променливотоково напрежение е в диапазона 100V до 240V.


На задния панел има единичен IEC контакт. С устройството е доставен правилният захранващ кабел за съответната страна. Устройството трябва да се включва към мрежата само с този кабел.
Имайте предвид, че захранването работи с ОПАСНО ЗА ЖИВОТА НАПРЕЖЕНИЕ, което е много по-високо от напрежението на електрическата мрежа и ако неговите захранващи шини могат да създадат изключително висок ток, който може да изгори оборудването и кабелите, ако се дадат на късо. Всяко тестване и техническо обслужване трябва да се извършват САМО от квалифицирани сервизни техници.
Препоръчваме с цел безопасност и оптимизиране на експлоатационния срок и производителността на оборудването да изваждате щепсела от контакта когато устройството няма да се използва продължителни периоди от време или по време на гръмотевични бури.
Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел, а не кабела, тъй като издърпване само на кабела може да го повреди.
Никога не включвайте или изключвайте щепсела с влажни ръце.
Манипулиране с оборудването

Напълно изолирайте електрически оборудването и извадете всичките му кабели преди да го преместите.


Преди да преместите оборудването, изключете го от мрежата и когато го повдигате или местите винаги вземайте под внимание неговото тегло и размер.
Избягвайте вкарването или изпускането на чужди тела, като хартия, пластмаса, метал и т.н. в устройството,например през вентилационните отвори. Ако това стане, незабавно спрете устройството и го изключете от мрежата. След това уредът трябва да се провери от квалифициран сервизен персонал на производителя.
Инсталиране

Преди да инсталирате оборудването: • Уврете се, че захранващият кабел на устройството е правилно свързан към защитния заземителен проводник на мрежата, при инсталиране на системата.

 • Устройството трябва да се захрани през fused spur?. Power to the equipment must be via a fused spur.

 • Щепселът трябва да се вкара в заземен електрически контакт. Контактът трябва да разполага с подходяща защита срещу токово претоварване.

 • Мрежовото захранване и начинът на заземяване трябва да отговарят на изискванията за това устройство.

 • Преди а свържете оборудването проверете дали номиналното напрежение отговаря на местното захранване и дали главният предпазител е точния тип и стойност.


Място

 • В най-добрия случай се предпочита хладно добре проветриво място, далеч от електроразпределителни източници и или други потенциални източници на смущения.

 • Не инсталирате устройството на места с лоша вентилация.

 • Не инсталирайте устройството в места, които са подложени на силна топлина, прах или механични вибрации. Осигурете достатъчна вентилация около оборудването и се уверете, че вентилационните отвори не са блокирани. За да се избегне прекомерно прегряване на оборудването, избягвайте да го поставяте непосредствено върху усилватели или други устройства, които излъчват големи количества топлина, като радиатори и печки. Дръжте устройството далеч от пряка слънчева светлина. Когато е необходимо използвайте ракове с вентилаторно охлаждане.

 • Уврете се, че информацията за захранващото напрежение и стойността на предпазителите е видима след инсталиране на устройството.

 • Не използвайте това оборудване в близост до електрически устройства, като компютърни монитори или мобилни телефони, поради опасността от генериране на електрически шум.


Аудио връзки

За да осигурите правилна и надеждна работа на вашия Square ONE Dynamics използвайте само висококачествени балансирани, екранирани, усукани двойни аудио кабели. Тялото на XLR конектора трябва да е метално, така че да осигури екраниране когато е свързано към устройството, а пин 1 трябва да е свързан към екранировката на кабела.Радиочестотна интерференция

Клас B устройство

Това устройство е тествано и работещо в определените граници за цифрово устройство Клас B, съгласно част 15 на FCC правилата. Тези граници са с цел да осигурят достатъчна защита срещу вредни интерференции при инсталиране в жилищни райони. Това устройство генеририра, използва и може да излъчва радиочестотни лъчения и ако не се инсталира и използва съобразно инструкциите, може да предизвика вредни интерференции на радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция че няма да възникнат интерференции при определена инсталация. Ако това оборудване предизвиква вредни интерференции за радио или телевизионно приемане, което може да се определи с включване и изключване на устройството, потребителят се насърчава да опита да отстрани интерференциите в една или повече от следните мерки:


• Ориентирайте или преместете отново антената.

• Увеличете разстоянието между оборудването и ресивера.

• Включете оборудването в различен електрически контакт от този към който е включено оборудването.

• Консултирайте се с дилъра или професионален радио-телевизионен техник за помощ.Електрически полета

Внимание:

В съответствие с част 15 на FCC правилата и разпоредбите “… промени и модификации, които не са изрично одобрени от организацията отговаряща за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването”.
Ако този продукт се използва в електромагнитно поле, което е амплитудно модулирано от аудиочестотен сигнал (20 Hz до 20kHz), отношението сигнал-шум може да се понижи. При екстремни случаи (3 V/m, 90%) модулация, може да се поучи намаляване от 60 dB при честота, съответстваща на модулиращия сигнал.
Експлоатация

За да избегнете електрически удар никога не работете с устройство при отстранени капаци.


Предпазно оборудване

Никога не отстранявайте, капаци, корпуси или други защитни приспособления. Никога не работете с устройство при отстранени капаци или при неефективни защитни приспособления.


Допълнително оборудване

Освен ако не споменато друго, допълнително оборудване трябва да се инсталира само от сервизен персонал и в съответствие с точните правила за монтаж и употреба.


Специални аксесоари

За да са в съответствие с част 15 от FCC правилата, всички специални аксесоари (т.е. неща, които не могат да се добият лесно от търговските обекти), доставени с това оборудване, трябва да се използват с него; не използвайте алтернативи, тъй като има опасност те да изпълнят радиочестотните изисквания.


Характеристики

Аналоговият динамичен процесор Square ONE Dynamics изпълнява функции на динамичен компресор и гейт функции, и има следните характеристики: • Осем ясно обозначени канала, всеки от които се състои от:-

 • Регулатори за настройка на праг (Threshold), Compressor Gain, Attack, Release, Gate Hold Ratio/Range и Side-Chain честота.

 • Бутони “Hard Knee” и Vintage, използвани в комбинация, за осигуряване на четири компресони режима.

 • Sweep Frequency Side-Chain филтър с бутони Filter In и Narrow.

 • Solo, External Key, Compressor/Gate и Bypass бутони.

 • Индикаторни измерватели за входни и отслабени нива в обхвата от -40dB до +18dB и съответно от -2dB до -20dB, за да показват как се извършва външната обработка.

 • Индикатори за включен/изключен статус на някои бутони.

 • Всеки канал разполага с процесор, който може да работи като компресор или като гейт.

 • Компресорът може да работи в RMS (ефективен) или в пиков режим. Всеки режим има опция Soft Knee (постоянно коляно) или Soft Knee (меко коляно). Vintage режимът емулира принципа на работа на старите класически лампови компресори. Другите налични типове компресия са:

  • Lo-Q (широколентова) честотно чувствителен компресор.

  • Hi-Q (теснолентова) честотно чувствителен компресор; познат също като De-esser.

  • Лимитер.

 • Интелигентна промяна на прага (i-TS) за намаляване на „chattering” в гейтовете.

 • Стерео или многоканална работа с помощта на Link бутони между каналите.

 • Лентов филтър за променлива честота, който работи със side chain сигналите

 • Solo шина за наблюдение на side chain филтъра по време на изпълнени, посредством електрически балансирани входове и изходи с гнездови и щифтови XLR конектори.

 • Всеки канал има електрически балансиран вход и изход с гнездови и щифтови XLR конектори, както и балансиран ¼” женски стерео жак за вкарване на External Key.

 • Захранването се подава през IEC гнездо на задния панел.

 • Предпазителната кутия съдържа лесно сменяем главен предпазител с отделение за резервен.Начало

Като следвате насоките в “Предпазни мерки” на страница 2, направете следното за да осигурите пълна функционалност на вашия Square ONE Dynamics.


Разопаковане

Разопаковайте внимателно.


Проверете внимателно вашия Square ONE Dynamics за повреди, които може да са станали по време на транспортирането и ако забележете такива уведомете незабавно куриера.
Проверете съдържанието на опаковката. Ако има липсващи, объркани или дефектни части, свържете се с местния дистрибутор или с “Кларк Текник” на адреса в началото на ръководството.
Запазете оригиналната опаковка, в случай, че се наложи да върнете оборудването на производителя или доставчика, или за транспортиране на устройството.
Проверка на главния предпазител

Преди инсталиране на оборудването се уверете, че монтирания главен предпазител е от правилния тип и стойност за вашето устройство. За да направите това, направете справка с "Информация за системата” на страница 28.


Инсталация

Това устройство с предназначено за монтиране в 19” рак, съгласно EIA стандарта. На предния панел има четири отвора за монтиране на рак, проектирани да носят пълното тегло на устройството в рака.


Забележка: Избягвайте пренатягане на монтажните винтове на рака, тъй като това може да повреди предния панел.
Положението на устройството зависи от това как ще се използва. Въпреки това, избягвайте да поставяте устройството там където регулаторите могат да случайно да бъдат повредени или откъснати. Избягвайте монтиране на устройството директно върху или под усилватели на мощност или захранващи блокове.
Свързване на захранващия кабел

Уверете се, че мрежовото захранването е изключено и в контакта няма напрежение, включете захранващия кабел към мрежовия контакт и след това към контакта в задната част на устройството.


Свързване на аудио кабелите

Уверете се, че устройството е напълно изключено, свържете Square ONE Dynamics към останалата аудио апаратура, както е показано в следните подсекции. За повче подробности по балансирането, вж „Балансирано/небалансирано аудио” на страица 37.


Схема на пиновете за входовете/изходите на каналите
Pic
Side chain EXT KEY входове
Pic
Фигура 1: Детайли Side key EXT KEY вход
Pic
Фигура 2: Свързване на ¼” стерео конектор

Свързване към небалансирано оборудване

В идеалния случай ще използвате най-добре балансираните входове с нисък шум и висок хедрум на Square ONE Dynamics като го свържете към подобно балансирано оборудване. Ако обаче трябва да свържете към небалансирани устройства за най-добри резултати се препоръчва следното свързване (вж Фигура 3):
 • Свържете +ve (пин 2) на балансираната връзка към +ve клемата на небалансирания конектор.

 • Свържете –ve (пин 3) на балансираната връзка към общата (заземяваща) клема на небалансирания конектор

 • Свържете заземяването (пин 1) на балансираната връзка към общата (заземяваща) клема на небалансирания конектор.

Едноканални съединения в

задната част на устройството
Фигура 3: Insert send/return ¼” стерео/XLR конектори – начин на свързване

Стартиране на устройството

Стартирайте устройството като го включите в електрическата мрежа. Ще светне индикаторът POWER разположен отпред на устройството за да покаже, че то е включено.


Сега вашето устройство е готово за работа.
Преден панел

Предният панел на Square ONE Dynamics има осем подобни канални секции, всяка с набор от органи за управление състоящи се от регулатори, бутони (някои със светлинни индикатори вкл./изкл.) и измерватели. Също така има един бутон Master Side Chain solo in place (SC SOLO IN PLACE) и индикатор POWER вкл./изкл.

Съседните канали могат да се свържат чрез междинните LINK бутони.

Pic
Фигура 4: Преден панел
За обхвата на скалите на регулаторите се обърнете към „Техническа спецификация” на страница 39.
Всички бутони на предния панел са от заключващия тип и са двупозиционни, навътре и навън, както е показвано на схемата в дясно. За ясно определяне настройките на бутоните, бутони които активират/деактивират функции (например, GATE бутона) са описани като „активирани” когато бутонът е натиснат навътре и „деактивирани”, когато бутонът е навън.

Всеки бутон има съответен индикатор, който светва когато бутонът е активиран.

Бутони, които работят в комбинация са описани или като „in” или като „out”, например FILTER и NARROW.
Положения на бутона

Предна част на устройството, поглед отгоре


1 INPUT LEVEL измервател (dBu): Отчитане на пикове, шест сегментен индикаторen измервател на звуковото ниво, който следи по всяко време нивото на XLR входа, без значение как са настроени органите за управление.

2 THRESHOLD регулатор: Настройва работната точка за компресора или гейта, в зависимост от това кой е избран.

3 COMP GAIN регулатор: Настройва усилването на компресора – познато също като make up усилване, така че нивото на изходния компресиран сигнал да отговаря на нивото входния некомпресиран сигнал.

4 SC SOLO IN PLACE бутон с червен индикатор:

Бутон мастър solo in place (SIP) с червен индикатор активирано/деактивирано. Когато е активиран, всички SOLO бутони си променят функцията така, че не се изпраща сигнал към изходната шина мастър solo и side chain сигналът се изпраща направо към изходния XLR на същия канал когато SOLO бутонът е натиснат, заменяйки по този начин динамичния изходен сигнал.
5 RELEASE регулатор: Настройва времето което отнема на компресора да се възстанови или на гейта да се затвори след като програмния материал се върне под прага, в зависимост от това кой от тях е избран.
6 RATIO/RANGE регулатор: Настройва големината на компресията (съотношението) или редукцията на усилването (обхвата) приложени към сигналите под прага, в зависимост от това кое е избрано.
7 Син индикатор POWER: Светва когато е включено захранването.
8 FILTER бутон: Използва заедно с NARROW бутона и SIDE CHAIN FREQUENCY регулатора за да осигури лентов филтър за променлива честота, който действа върху side chain сигналите. Този бутон активира (бутонът е натиснат) или байпасира филтъра (бутонът не е натиснат).
9 NARROW бутон: Променя ширината на лентата от широка (бтонът не е натиснат) до тясна (бутонът е натинат), вж точка 8 по-горе.
10 SOLO бутон с жълт индикатор: Активирането на SOLO бутона със дективиран SIP, изпраща post-филтър side chain аудио сигнал към solo bus изхода. Ако е активиран EXT KEY бутона, solo сигналът ще идва от входния жак EXT KEY, вместо от входния сигнал. Имайте предвид, че ако активирате SOLO бутона с активран SIP, side chain сигналът се изежда директно на изхода.
11 EXT KEY бутон с жълт индикатор: Активира външния key сигнал чрез входния жак EXT KEY, който заменя входния компресорен сигнал като източник за side chain. Side chain електрониката управлява gain reduction (редукцията на усилването)?.
12 BYPASS бутон с червен индикатор: Активира байпас състояние, чрез което VCA (voltage-controlled amplifier) остава в схемата, зададен за единично усилване. Gain Reduction индикаторът продължава да работи с активиран BYPASS.
13 GATE бутони със зелен индикатор: Този бутон избира работата на канала като компресорен режим (деактивиран бутон) или гейт режим (активиран бутон).
14 SIDE CHAIN FREQUENCY регулатор: Избира честотата при която лентовия филтър реагира на side chain сигналите, вж точка 8 по-горе. Филтърът може да се използва за да направи селективна честотата на компресия. Също така има и solo функция (вж точка 10 по-горе), която поставя филтрирания side chain сигнал върху компресорния solo bus изход, или като опция главния изход (SIP режим).
15 ATTEN DEPTH измервател (dB): Специален измервател показващ степента на отслабване (Gain Reduction) която се която прави компресора или гейта, в зависимост от това кой режим е избран. Измервателят се състои от 10 индикатора, представляващи скала от -2 dB до -20 dB със стъпка 2 dB. Компресор-гейн регулаторът не влияе на отчета на gain reduction измервателя.
16 HARD KNEE бутон: Използва в комбинация VINTAGE бутона за осигуряване на четири работни режима на компресора, вж „Компресор” на страница 19.
17 VINTAGE бутони: Вж HARD KNEE по-горе.
Каталог: public -> MANUALS
MANUALS -> Mac 250 krypton/entour ръководство за употреба изхвърляне на продукта
MANUALS -> M-audio FireWire 1814 Съдържание на кутията
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix y ръководство за употреба
MANUALS -> Инсталиране и начални стъпки за програмиране на lightjockey версия 5 за Windows 95/98/Me/2000/xp инсталиране
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употреба
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
MANUALS -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Ръководство за употреба важни инструкции за безопасност
MANUALS -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Sx600 Ръководство на потребителя ev® Описание на продукта


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница