Ръководство за Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за хив/спинстраница1/7
Дата23.12.2016
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Приложение № 7РЪКОВОДСТВО


за


Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИНСофия, април 2003Въведение
Ръководството е разработено специално за Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), разкрити по проект БУЛ /98/005 към ХЕИ на гр. София, ХЕИ на гр. София – Студентска поликлиника, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград. То е предназначено да даде основни познания на консултантите както за общите принципи на доброволното консултиране и изследване за ХИВ (ДКИ), така и за конкретната работа в горепосочените кабинети. По-голямо внимание е обърнато на консултирането, тъй като беше счетено, че работещите в кабинетите са добре информирани за медицинските страни на ХИВ инфекцията. При изготвянето на ръководството са използвани инструктивните материали на UNA IDS, на CDC – САЩ, като и на национални ръководства на други страни. То е съобразено с правилата на добра медицинска практика на UNAIDS и с нормативните документи на Р. България. Това издание трябва да се счита за “временно”. В процеса на внедряване на ДКИ в кабинетите ръководството ще се допълва и осъвременява. В това отношение ще се търси и разчита на мненията и препоръките на работещите в кабинетите, техните клиенти, медицинските служби, международните и неправителствени организации и др.
Адрес, телефон и електронна поща за въпроси, мнения и препоръки:

Проф. д-р Христо Тасков, НЦЗПБ, бул.Янко Сакъзов 26, София 1504;
тел. 02-843 2175, факс. 02-943 3075, e-mail : aidsvct@ncipd.netbg.com

Това ръководство е предназначено да удовлетвори конкретни нужди и няма претенции за изчерпателност
За по подробна информация се препоръчват следните източници:


 1. Revised Guidelines for HIV Counseling, Testing, and Referral. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR 2001;50 (No. RR-19)
 1. HIV Partner Counseling and Referral Services Guidance, December 30, 1998, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Public Health Service,Centers for Disease Control and Prevention , National Center for HIV, STD, and TB Prevention, Divisions of HIV/AIDS Prevention
 1. HIV Voluntary Counselling and Testing: a gateway to prevention and care, UNAIDS Case Study, June 2002, UNAIDS/02.41E , ISBN 92-9173-202-8
 1. The impact of Voluntary Counselling and Testing, A global review of the benefits and challenges Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, (UNAIDS) June 2001, UNAIDS/01.32E, ISBN 92-9173-077-7
 1. Tools for evaluating, HIV voluntary counselling and testing, UNAIDS/00.09E, May 2000, © Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS).

В разработването на това ръководство взеха участие : Данаил Бешков, Ирина Вълкова, Красимира Добринска, Маноела Грозданова, Тонка Върлева и Христо Тасков.


ВЪВЕДЕНИЕ

Ранната диагноза на ХИВ – инфекцията се приема за водещ фактор при контрола върху разпространение на инфекцията. Установено е, че много от лицата след като разберат, че са заразени с ХИВ, променят поведението си и намаляват риска да предадат инфекцията на своите партньори (полови или венозни наркомани). Същевременно разкриването на ХИВ статуса има важно значение за своевременното започване на антиретровирусна терапия. Тя не само подобрява качеството на живот, но и намалява риска от трансмисия на вируса, поради намалено количество на вируса в кръвта (вирусния товар). Антиретровирусната терапия, своевременната медикаментозна профилактика на опортюнистичните инфекции (ОИ), ранната им диагноза и лечение намаляват рисковете от ХИВ-свързани заболявания и смърт при заразените лица. При ХИВ позитивни бременни приложението на антиретровирусни средства значително намалява риска от вертикално предаване на инфекцията на детето.


Наблюденията през последното десетилетие показват, че превантивното консултирането за ХИВ има също така и съществен ефект за намаляване разпространението на полово предаваните инфекции (ППБ) чрез ограничаване на рисковото поведение. В това отношение доброволното консултиране и изследване за ХИВ е доказало положителния си ефект върху промяната на сексуалния живот и превенцията на ХИВ инфекцията. За това СЗО и UNAIDS насърчават повсеместното въвеждането политиките и добри практики за доброволно консултиране и изследване за ХИВ. У нас началото на този процес се поставя с проект за разкриване на КАБКИС, които е подкрепен от СЗО и ПРООН. Проектът е компонент от Националната стратегия и Националната програма за борба с ХИВ/СПИН и ППИ. На първия етап КАБКИС бяха разкрити към ХЕИ в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен и в кабинета на БАСП в кв. “Факултета”. От 01.12.2003г започнаха работа още четири кабинета към ХЕИ в градовете Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и към ХЕИ София –беше разкрит още един кабинет в Студентска поликлиника. Предвижда се по-късно да се развие широка мрежа от такива кабинети, която да популяризира и осигури достъпно и етично, безплатно доброволно консултиране и изследване с оглед намаляване на разпространението на ХИВ инфекцията и нейното въздействие върху индивидите и обществото.
КОНСУЛТИРАНЕТО ЗА ХИВ/СПИН ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ
Консултирането е форма на помагане чрез общуване, която се използва в много сфери на живота. В медицината тя е позната като взаимоотношение, чрез което консултантът подкрепя своя клиент/пациент при вземането на решения за здравето. През последните години то се използва особено активно в сферата на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве. Независимо от своите общи принципи, консултативните сесии в различните области имат своята специфика.
Определение на доброволното консултиране ХИВ/СПИН
Доброволното консултиране за ХИВ/СПИН се определя като конфиденциален диалог, при който консултиращият дава възможност на клиента си да се справи със стреса и да вземе лични решения по отношение на ХИВ/СПИН. Процесът на консултиране включва оценка на персоналния риск от инфектиране с ХИВ и подпомагане на превантивно поведение.
Консултирането е интерперсонална комуникация, но не е психотерапия и не е подходящо за разрешаване на сериозни психопатологични проблеми. Липсата на директивност и постигането на взаимно съгласие са важни характеристики на процеса. Консултантът изследва специфичните нужди и състояние на клиента и го подкрепя в избора на решения, без да поема отговорността да налага решения.
Консултирането само по себе си е доброволна процедура, която клиентът може да откаже1. В тези случаи стремежът на професионалиста е да предостави на клиента си основната информация за проблема с вирусоносителството и да получи информирано съгласие за провеждане на теста.
Видът на консултирането иизследването се избира от пациента

 • Конфиденциално – личните данни на клиента се регистрират в амбулаторния журнал - име, възраст, адрес. В амбулаторния лист, фишовете за изследване и на кръвните проби се вписва само индивидуалния код.

 • Анонимно. Вместо лични данни в цялата документация, включително и в амбулаторния журнал, се вписва код.


Цели на доброволното консултиране за ХИВ/СПИН
Целите на консултирането са:


 • превенция на ХИВ-инфектирането и

 • оказване на емоционална подкрепа на желаещите да се изследват за вирусоносителство.

 • насочване към служби обслужващи хора с повишен риск, при необходимост

Консултирането става все по-актуално в областта на превенцията на ХИВ и ППИ, поради възможността, която предоставя за ефективна промяна на сексуалната култура и поведение. То отговаря на нуждите от превантивно консултиране и доброволно анонимно изследване за ХИВ на широк кръг хора, предимно млади, с нисък икономически статус, без здравни осигуровки. То е с доказана роля и отправна точка към грижите за хората, живеещи с ХИВ. Чрез консултирането се предоставя на хората възможността да научат и приемат ХИВ серостатуса си в конфиденциална среда, като осигурява насочване към постоянни медицински грижи и емоционална подкрепа. Хората, чиито резултати от тестовете са позитивни, могат да ползват ранни подходящи медицински грижи и интервенции за лечение и/или профилактика на болести, свързани с ХИВ. Бременните жени, които знаят серопозитивния си статус, могат да предотвратят предаването на инфекцията на новородените. Когато ХИВ серостатуса е известен, това може също да помогне на хората да вземат решение да предпазят себе си и сексуалните си партньори от инфектиране.
Консултантът оказва помощ при вземане на решение за самото изследване, както и подкрепа и помощ при вземане на решения след изследването. Със съгласието на клиента и когато е подходящо, в някоя от сесиите на консултиране могат да бъдат включени сексуалните му партньори, както и други членове на семейството или приятели.
Принципи на ДКИ

 • Конфиденциалност. Всички данни за клиенти на кабинета, включително личните данни, резултатите от теста, споделената с консултанта информация, остават поверителни и не могат да бъдат разкривани на други лица.

 • Доброволност. Изследването за ХИВ е по желание на клиента, без никакви елементи на принуда. Прави се след подписване на информирано съгласие.

 • Анонимност - при желание на клиента. Изрично се предоставя възможността клиентът да не предоставя личните си данни, а навсякъде в документацията да бъде вписан под код

 • Съобразяване с индивидуалността на клиента: култура, бит, език, пол, сексуална ориентация, възраст, интелект, образование

 • С високо качество: удовлетвореността на клиентите спомага за установяването на трайно доверие и връзка с консултанта и за пропагандирането на услугата.

 • Съответствие с нормативните документи. Консултирането и изследването се извършват при спазване на законите и нормативните документи

Фиг. 1 Схема на модел за консултиране, изследвани и насочване според UNAIDS (цитат)
Описание на доброволното консултиране за ХИВ/СПИН
Съществуват различни модели за консултиране за ХИВ/СПИН. Като подчертаваме, че във всички консултативни модели се набляга на доброволността на процедурите, на конфиденциалността и на зачитане на достойнството на хората, пожелали да се изследват, представяме модел за провеждане на консултиране за ХИВ/СПИН, адаптиран за условията на страната ни и базиран на материали за най-добри практики на UNAIDS (Програмата за борба с ХИВ/СПИН на ООН) и на протокола на Канадската медицинска асоциация.
Според този модел процесът на консултиране се състои от пред-тестово, след-тестово и проследяващо консултиране. Желателно е включването на поне две сесии (преди и след провеждането на теста). Допълнителни сесии се назначават според нуждите на пациента, обикновено след изследването или в периода, в който клиентът чака да получи резултатите.
Пред-тестово консултиране
Преди всяко изследването за ХИВ трябва да бъде предложено консултиране за ХИВ. Консултиращият подготвя клиента за провеждането на теста, като обяснява какво представлява той и развенчава митовете и дезинформацията по отношение на ХИВ/СПИН.

Обсъжда се личния рисков профил на клиента, води се разговар по въпроси, свързани със секса, връзките, възможно сексуално поведение и/или поведение, свързано с употребата на наркотици, което увеличава риска от инфектиране, както и начини за предпазване от ХИВ. Консултиращият разисква последиците от научаване на серостатуса и начини за справяне с това ново положение. Част от информацията за ХИВ и ДКИ може да бъде предоставена и на групи от хора. Това се използва за намаляване на разходите и може да бъде подпомогнато чрез осигуряване на писмени материали. Въпреки това е изключително важно всеки, пожелал ДКИ да има достъп до индивидуално консултиране преди изследването. Доброто консултиране дава възможност на клиента свободно да избира, да взима решения и да бъде отговорен за действията си.

Каталог: attachment -> 107
attachment -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachment -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
attachment -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachment -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
attachment -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега
attachment -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
attachment -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
attachment -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachment -> Следва 29 / Есен 2013 Съдържание Биляна Курташева


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница