Ръководство за ползване Автомат за печене на хлябДата17.08.2018
Размер422.33 Kb.
Ръководство за ползване

Автомат за печене на хляб

CB 593 / 595


CE

СъдържаниеПравила за безопасност.......................................................................................................................................... 4

Части и обозначения ............................................................................................................................................... 5

Панел за управление ............................................................................................................................................... 6

Разяснения към панела за управление ................................................................................................................. 7

Функции на автомата за печене............................................................................................................................... 8

Пускане в действие и изпълнение на програмата на автомата за печене на хляб ..............................................8

Загряване на уреда при надигане на тестото ........................................................................................................ 9

Почистване и поддръжка ......................................................................................................................................... 9

Въпроси относно печенето .................................................................................................................................... 10

Въпроси и отговори за автомата за печене на хляб ............................................................................................. 12

Грешки при изпълнението на рецептите............................................................................................................... 13

Забележки към рецептите ............................................................…………………………….................................. 14

Класически рецепти за хляб .................................................................................................................................. 16

Приготвяне на тесто................................................................................................................................................ 17

Конфитюри............................................................................................................................................................... 17

3

Ръководство за ползванеПоздравяваме ви за покупката на вашия автомат за печене на хляб модел CB 593 / 595.

 Когато използвате някои от програмите на автомата, можете да правите хляба в голямо или малко количество (две степени).

 Автоматът за печене на хляб предлага 12 предварително зададени програми с общо 50 различни възможности за настройка. Напълно нова е програмата, с която можете само да допичате вече опечения хляб.

 С автомата можете да можете да програмирате началото на печене до 13 часа предварително.


Уредът работи напълно автоматично и е изключително лесен за ползване. По-нататък са дадени рецепти за приготвяне на

 бял хляб, хляб със стафиди и орехи, пълнозърнест хляб, млечен хляб, хляб с кромид лук, хляб от седем вида зърно, слънчогледов хляб, бял селски хляб, хляб от заквасено тесто,

 тесто, което може да бъде ползвано за други цели,

 мармалади, които автоматът за печене на хляб може да свари.

Правила за безопасност

Прочетете всички указания в Ръководството за ползване, след което го запазете на подходящо място!

1. Не пипайте нагорещените повърхности на уреда, използвайте кухненски хватки! След печене автоматът е силно нагорещен.

2. Никога не потапяйте захранващия кабел или самия уред във вода или други течности.

3. Внимание, опасност от запалване! По време на печене, задължително наблюдавайте уреда . При предварително програмирано печене, настройте таймера така, че уредът да може да бъде наблюдаван, когато се включи.

4. Наблюдавайте внимателно уреда, когато наоколо има деца! Когато не ползвате уреда и преди почистването му, изключете захранващия кабел от ел.контакт. Преди да свалите някоя от частите на уреда, трябва да го изчакате да изстине.

5. Никога не ползвайте уреда, ако захранващият му кабел е повреден или при наличие на функционална неизправност! В такива случаи уредът трябва да бъде прегледан и ремонтиран в сервиз. Не се опитвайте да го поправяте сами. Това ще доведе до анулиране на гаранцията.

6. Използването на допълнителни принадлежности, които не са одобрени от производителя, може да предизвика повреди. Уредът трябва да бъде използван само за съответните цели, за които е предвиден.

7. Поставете уредът така, че да не няма опасност от падането му от работния плот. Това може да стане при месенето на тежко тесто. Когато работният плот е много гладък, под уреда трябва да бъде поставена гумена постелка, за да се избегне опасността от падането му.

8. Когато работи, автоматът за печене на хляб трябва да бъде на разстояние от най-малко 10 cm от другите предмети върху плота. Уредът да се използва само на закрито.

9. Внимавайте, кабелът да няма контакт с нагорещени повърхности и да не виси извън ръба на масата, за да не бъде дръпнат по невнимание, например от деца.

10. Никога не оставяйте уреда върху или до газова или електрически печки или нагорещена фурна.

11. Ако уредът е пълен с гореща течност (конфитюр), бъдете изключително внимателни при преместването му.

12. Никога не вадете формата за печене, когато уредът работи!

13. Не пълнете формата за печене с по-голямо количество от посоченото в рецептата! Ако го направите, хлябът няма да бъде изпечен равномерно или е възможно тестото да прелее. В тази връзка, задължително спазвайте нашите указания..

14. Не се допуска поставянето в уреда на метално фолио или други материали, тъй като те създават риск от пожар или късо съединение!

15. По време на ползване, никога не покривайте уреда с кърпа или други подобни предмети!

Топлината и парата трябва от уреда да бъдат отвеждани. Ако уредът бъде покрит или има контакт с горими материали, например с пердета, възниква сериозна опасност от запалване.


Производителят не носи отговорност в случай, че уредът бъде използван за промишлени цели или по начин, който не съответства на посоченото в Ръководството за ползване!

4

Части и обозначения
A Капак, свалящ се

B Дръжка


C Контролно прозорче

D Вентилация

E Форма за печене

F Наставка за месене

G Електрически щепсел


H Панел за управление

I Корпус


K Странична вентилация

L Бутон за включване и изключване

(отзад, дясно)

Принадлежности (не са показани):

1 Приспособление за сваляне на

наставката за месене

1 Мерна чаша (мензура)

1 Мерна лъжица5


Панел за управление
1 LED дисплей На него се показва информация за

номера на желаната програма,

степента на печене, теглото на хляба

(обозначени със стрелка и

данни за времето)

4

бутон ЦВЯТ

За настройка на желаната степен на потъмняване (цвета)


2


бутон СТАРТ/ СТОП


3
Бутон ВРЕМЕ

За стартиране и прекъсване на

програмата

За въвеждане на

времето

5

бутон КОЛИЧЕСТВО ТЕСТО


6

бутон ИЗБОР

За избиране на 2-те описани по-нататък степени на количеството на тестото

За избиране на програмата.


6


Разяснения към панела за управление

Включете щепсела на захранващия кабел в инсталирания според съответните норми заземен контакт 230 V, 50 Hz. Включете уреда с бутон (L).


1. ДИСПЛЕЙ

НОРМАЛНИ НАСТРОЙКИ

Сигнализира готовността за работа на уреда. Отговаря на нормалната (обичайната) програма за работа на автомата. На дисплея се показва “1 3:00”. “1” показва, в коя програма се намирате, “3:00” показва продължителността на изпълнение на програмата. Положението на двете стрелки дава информация за избраната степен на потъмняване и за теглото. Настройките по подразбиране след включване на уреда са: “голямо тегло” и “средна степен на потъмняване”.

По време на печене, времето, което остава до приключване на изпълнението на програмата може да бъде установено на обратния брояч, показван на дисплея.

2. Бутон СТАРТ/ СТОП

За стартиране и прекъсване на изпълнението на програмата. Когато бъде натиснат бутона СТАРТ/ СТОП, точките в регистъра за задаване на времето започват да мигат. С бутона СТАРТ/ СТОП, можете да прекъснете програмата във всяка позиция. Задръжте бутона натиснат, докато чуете звуков сигнал. На дисплея се показва началната позиция споменатата по-горе стартова програма. Ако искате да използвате друга програма, можете да я изберете с бутона ИЗБИРАНЕ.


3. Бутон ВРЕМЕ

Стартът на следните програми може да бъде отложен във времето (предварително програмиран): Normal (Нормална), Weißbrot (Бял хляб), Süßes Brot (Сладък хляб), Teig (Тесто), Konfitüre (Конфитюри), Kuchen (Сладкиш), Sandwich (Сандвич) и Backen (Печене). Стартът на програмите SCHNELL (БЪРЗО) и ULTRA SCHNELL (УЛТРА-БЪРЗО) не може да бъде отложен във времето (предварително програмиран). Към автоматично задаваното от програмите време и евентуалното допълнителното време за поддържане на топлината от 1 час (след завършване на процеса на печене), трябва да се добави времето (в часове и минути), след изтичане на което да започне приготвянето на хляба.

Максималното отлагане на старта може да бъде 13 часа.
Пример: Часът е 20:30, а хлябът ви трябва да бъде готов на другата сутрин в 7:00, т.е. след 10 часа и 30

минути. Натискайте бутона до показване на дисплея на 10:30, това е интервалът от време между

”настоящия момент” (20:30) и моментът, в който хлябът трябва да бъде готов. При отложен старт на печенето, трябва да се уверите, че по време на работа уредът ще бъде под надзор. При отложен старт на печенето не използвайте лесно развалящи се продукти, като мляко, яйца, плодове, кисело мляко, кромид и т.н.!


4. Бутон ЦВЯТ

С този бутон може да се зададе желаната степен на потъмняване: HELL - MITTEL – DUNKEL (СВЕТЪЛ - СРЕДЕН - ТЪМЕН).


5. Бутон КОЛИЧЕСТВО НА ТЕСТОТО

С него, в някои от програмите могат да бъдат задавани следните степени:

СТЕПЕН I = за хляб с малко тегло до 750 g

СТЕПЕН II = за хляб с по-голямо тегло до 1000 g


6. Бутон ИЗБИРАНЕ

С бутона ИЗБИРАНЕ вие можете да извикате отделните програми. Можете да използвате програми за приготвяне на следното:

1. NORMAL (НОРМАЛНА) за бял и ръжен хляб. Това е и най-често използваната програма.

2. WEISSBROT (БЯЛ ХЛЯБ) за приготвяне на особено лек бял хляб

3. VOLLKORN (ПЪЛНОЗЪРНЕСТ) за пълнозърнест хляб

4. SCHNELL (БЪРЗО) за бързо приготвяне на бял и ръжен хляб

5. SÜSSES BROT (СЛАДЪК ХЛЯБ) за приготвяне на сладко заквасено тесто

6. ULTRA SCHNELL I (УЛТРА-БЪРЗО I) за месене и печене на хлябове с тегло от 750 g

7. ULTRA SCHNELL II (УЛТРА-БЪРЗО II) за месене и печене на хлябове с тегло от 1000 g

8. TEIG (ТЕСТО) за приготвяне на тесто

9. MARMELADE (МАРМАЛАД) за варене на мармалади и конфитюри

7

10. KUCHEN (СЛАДКИШ) за печива, при чието приготвяне се използва бакпулвер11. SANDWICH (САНДВИЧ) за приготвяне лек хляб за сандвичи

12. BACKEN (ПЕЧЕНЕ) за допичане на хляб и сладкиши

Функции на автомата за печене
Звуков сигнал (зумер)

Уредът подава звуков сигнал:

 при натискане на програмните бутони

 по време на втория цикъл на месене, при изпълнение на програмите NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA, SCHNELL, KUCHEN и SANDWICH, за да сигнализира, че е време за подаване на необходимите допълнителни продукти, плодове, ядки и т.н.

 след приключване на изпълнението на програмата.

По време на фазата на поддържане на топлината след края на процеса на печене, уредът също подава звукови сигнали.


Функция за повтаряне

При спиране на тока, автоматът за печене на хляб трябва да бъде стартиран отново. Това би било възможно в случай, че в момента на спиране на тока, тестото все още е било във фаза на месене. В случай, че процесът на печене вече е бил започнал, трябва да се върнете отначало!


Функции за осигуряване на безопасност

Когато температурата в уреда е твърде висока, поради това че преди това е бил използвам с друга програма (над 40°C), при новото му включване на дисплея се появява H:HH и се чува звуков сигнал. Ако това се случи, натискайте бутон СТАРТ-/ СТОП, докато не изгасне индикацията H:HH и на дисплея не се покаже основната настройка. Тогава свалете съда и изчакайте, докато уредът изстине.


Програмата BACKEN (ПЕЧЕНЕ) стартира веднага, дори ако уредът е все още горещ.

Пускане в действие и изпълнение на програмата на автомата за печене на хляб


Поставяне на формата за печене

Когато поставяте формата за печене със специално покритие против залепване трябва да я държите леко наляво (обратно на часовниковата стрелка), за да влезе точно в средата на цокъла. След това завъртете формата за печене по посока на часовниковата стрелка. За изваждане на формата за печене, изпълнете горното, но в обратна последователност.


Добавяне на продуктите

Внимавайте, продуктите да бъдат добавяни във формата за печене в посочената в рецептата последователност.


Избиране на програма

1. Включете щепсела на захранващия кабел в инсталирания в съответствие с техническите норми и заземен електрически контакт 230 V, 50 Hz.


2. Установете превключвателя (L), разположен на задната част на уреда, в положение „ I “.3.

Изберете желаната програма с помощта на бутона

ИЗБИРАНЕ.

4.

Изберете желаната степен на потъмняване.

5. С бутона ВРЕМЕ, можете да отложите старта на изпълнение на програмата.

6. Натиснете бутона СТАРТ-СТОП.

8

Надигане на тестотоСлед завършване на последния цикъл на месене, автоматът за печене на хляб постига оптимална температура за надигане (бухване) на тестото.
Печене

Автоматът за печене на хляб регулира автоматично температурата на печене. Ако след завършване на програмата за печене, хлябът е все още твърде светъл, можете да го допечете с програмата BACKEN. Първо натиснете бутона СТАРТ/ СТОП, след което изберете и стартирайте програмата BACKEN. При достигане на желаното потъмняване, спрете изпълнението на програмата.


Режим на съхранение на топлината

Когато процесът на печене приключи, уредът подава няколкократно звуков сигнал, за да покаже, че хлябът или ястието може да бъдат извадени. Едновременно с това започва, той преминава в режим на съхраняване на топлината, който има продължителност от 1 час.


Приключване на изпълнението на програмата

След приключване на изпълнението на програмата, изключете уреда, като установите превключвателя за включване и изключване (L) в положение „ 0 “. Извадете формата за печене, като ползвате задължително кухненски хватки, обърнете и в случай, че хлябът не падне веднага върху скарата, задвижете няколко пъти механизма за месене нагоре и надолу, докато хлябът

не изпадне.

Ако приставката за месене остане блокирана в хляба, можете да я извадите с помощта на придружаващия предназначен за целта инструмент. Вземете го в ръка, вкарайте го в полукръглия отвор на приставката за месене от долната страна на още топлия хляб и го закачете за долния ръб на приставката, най-добре на мястото, на което се намира острието на приспособлението. Сега изтеглете внимателно нагоре приставката с помощта на инструмента. Може да видите, на кое място в хляба се намира острието на приспособлението. Така, лесно можете да изрежете хляба от там, след което да извадите изцяло приставката за месене.

Загряване на уреда при надигане на тестото

Нагревателят се включва само, когато температура в помещението е по-ниска от 25°C. Ако температура в помещението е по-висока от 25°C, продуктите са при подходяща температура и предварителното загряване не е необходимо. Температурите над 25°C са достатъчни за първото и второто надигане на тестото, без да има необходимост от допълнително загряване.

.

Почистване и поддръжка


 Преди първата употреба, изплакнете за кратко с вода (без да потапяте) формата за печене и почистете приставката за месене.

 Препоръчваме, преди първата употреба да намажете новата форма за печене и приставката за месене с топлоустойчива мазнина и да я нагорещите в готварската фурна за около 10 минути при 160°C. След охлаждането, разтрийте (полирайте) мазнината по формата за печене с помощта на кухненска хартия. Така се гарантира по-продължителна експлоатация на покритието против залепване. Можете да повтаряте горната процедура периодично.

 След употреба оставете задължително уреда да се охлади, преди да го почистите или приберете.

Това става за половин час. Сега уредът може да бъде използван отново за печене и приготвяне на тесто.

 Преди почистване задължително изключвайте щепсела на захранващия кабел от контакта и оставете уреда да изстине. В никакъв случай не използвайте химически почистващи средства, бензин, препарати за почистване на готварски фурни или драскащи средства.

 Отстранете всички натрупали се по капака, корпуса и камерата за печене продукти и трохи с помощта на влажна кърпа.

Никога не потапяйте уреда във вода и в никакъв случай не наливайте вода в камерата за печене!

За по-лесно почистване можете да свалите капака. За целта свалете покривното капаче в задната част на шарнира на капака. След което ще можете да свалите капака внимателно назад. За поставянето му, изпълнете горната процедура, но в обратна последователност.

 Изтрийте отвън формата за печене с помощта на влажна кърпа. Отвътре, формата трябва да бъде изплакната с вода. Не я оставяйте продължително под вода и не използвайте никакви миещи препарати.

 Приставката за месене и задвижващите валове трябва да бъдат изчистени веднага след използването им. Ако приставките за месене останат във формата, тяхното по-късно изваждане ще бъде силно затруднено. В такъв случай налейте топла вода в резервоара и я оставете там за около 30 минути. Това ще помогне за изваждането на приставките за месене.


9

 Формата за печене има специално покритие против залепване. По тази причина, при почистване на формата не използвайте никакви метални предмети, които биха могли да доведат до надраскване на повърхността. Нормално е цветът на покритието да се променя в течение на времето. Това обаче няма да доведе до нарушаване на функцията му. Преди да бъде прибран уредът след употреба, е необходимо да се уверите, че е изстинал напълно, почистен и подсушен. Уредът трябва да се съхранява със затворен капак.

Въпроси относно печенето

 След изпичането хлябът остава залепнал в съда

Оставете хлябът в съда да изстине за около 10 минути – Обърнете съда – в случай, че е необходимо, задвижете леко механизма на приставката за месене. Намажете леко с мазнина приставката за месене преди печенето.

 Как да бъдат предотвратени дупките в хляба (от приставката за месене)

Можете да извадите приставката за месене с набрашнени пръсти, преди тестото да се надигне за последен път.

В зависимост от програмата, дисплеят трябва да показва общо оставащо време от около 1:30 часа. Ако не искате да правите това, използвайте след изпичане специалния инструмент за сваляне на приставката за месене. Ако се действа внимателно, е възможно избягването на големите дупки.

 При надигането си тестото излиза извън формата за печене

Това става по-специално при използването на пшеничено брашно, което се надига по-силно поради високото съдържание на глутен.

Начини за справяне с проблема:

a) Намалете количеството на брашното, като съобразите с това и количествата от другите продукти. Готовият хляб има както и преди голям обем.

b) Добавете към брашното 1 супена лъжица загрят, течен маргарин.

 Хлябът се надига, но спада при изпичането

a) Когато в средата на хляба се образува „V“-образна вдлъбнатина, в брашното няма достатъчно глутен. Това се дължи на факта, че зърното е съдържало недостатъчно количество белтъчини (случва се при дъждовно лято) или когато брашното е твърде влажно.

Начини за справяне с проблема: Добавете в тестото по една супена лъжица пшеничен глутен на 500 g брашно.b) Когато средата на хляба има формата на фуния, това може да се дължи на факта, че:

– температурата на водата е била много висока,

– е била използвана твърде много вода,

– в брашното липсва глутен,

– по време на печенето е възникнало въздушно течение поради честите отваряния на капака.

 Кога по време на печене може да бъде отворен капака на автомата?

Това по принцип е възможно, докато все още протича месенето. През това време, при необходимост, могат да бъдат все още добавяни малки количества брашно или течност.

Ако след изпичане хлябът трябва да изглежда по определен начин, процедирайте по следния начин: Отворете преди последното надигане (в зависимост от програмата, показваното на дисплея оставащо време трябва да бъде около 1:30 часа) внимателно и за кратко капака и издълбайте с остър, предварително нагрят нож образуващата се кора на хляба, посипете я със зърна или я намажете със смес от нишесте и вода така, че да блести след изпичане. В посочения период можете да отворите автомата за последен път. Ако го направите по късно, хлябът ще спадне.

 Какво означават числата на типовете брашно?

Колкото по-малко е числото на типа, толкова по-малко баластни вещества съдържа брашното и толкова по-светло е то.

 Какво представлява пълнозърнестото брашно?

Пълнозърнесто брашно може да бъде направено от всякакви житни сортове, т.е. и от пшеница. Обозначението „пълнозърнесто” означава, че брашното е смляно от цели зърна, поради което има съответно по-високо съдържание на баластни вещества. По тази причина пълнозърнестото брашно от пшеница е по-тъмно. Направеният от него хляб обаче не е тъмен, както се счита обикновено.

 За какво трябва да се внимава при използването на ръжено брашно?

Ръженото брашно не съдържа глутен и направеният от него хляб не се надига. За да бъде по-лесно смилаем

„ръженият пълнозърнест хляб" се прави от подквасено тесто.

При използване на ръжено брашно, което не съдържа глутен, тестото се надига само, когато поне 1/4 от неговото количество се замени с брашно от тип 550.

 Какво представлява глутенът в брашното?

Колкото по-голямо е числото на типа, толкова по-малко глутен съдържа брашното и толкова по-малко се надига тестото. Най-високо съдържание на глутен има брашното от тип 550.

10

Какви различни видове брашна съществуват и как могат да бъдат използвани?a) Царевичното, оризовото и картофеното брашно са много подходящи за хората, страдащи от алергия към глутена, както и за страдащите от спру и целиакия.

b) Брашното от лимец е много скъпо, но напълно свободно от химия, тъй като лимецът расте на много бедни почви и не поема тор. По тази причина, брашното от лимец е изключително подходящо за хора с алергични проблеми. Може да бъде използвано във всички описани тук рецепти за брашна тип 405, 550 или 1050 Ръководството за ползване.

c) Брашното от просо е особено подходящо за хора с множество алергии. Може да бъде използвано във всички описани тук рецепти за брашна тип 405, 550 или 1050 Ръководството за ползване

d) Поради своята консистенция, брашното от твърда пшеница (сорт Дурум) е особено подходящо за хлебни багети

и може да бъде заменено от грис от твърда пшеница.

 Как белият хляб може да стане по-лесно смилаем?

Ако добавите към брашното 1 смачкан на пюре картоф и го замесите, пресният хляб ще стане по-лесно смилаем.

 В какво съотношение трябва да се използват набухвателите?

И при маята и при заквасеното тесто, което се продава в различни количества, трябва да се спазват указанията на производителя върху опаковката, като се добави количество в съотношение с количеството на брашното.

Какво може да се направи, когато хлябът има вкус на мая?

a) Намалете количеството на захарта, ако е била използвана захар. В този случай, хлябът става малко по-светъл.

b) Добавете към водата съвсем обикновен винен оцет. За малък хляб = 1,5 супени лъжици, за голям хляб =

2 супени лъжици.

c) Заменете водата с бито мляко или кефир, което между впрочем е възможно за всички рецепти и

се препоръчва осигуряване на пресен хляб.

 Защо хлябът, изпечен в пещ, има различен вкус в сравнение с този, изпечен в автомата?

Това се дължи на различната влага: В пещта хлябът изпечения хляб е значително по-сух поради голямото пространство. Хлябът от автоматите за печене има по-голяма влажност.

.

11Въпроси и отговори за автомата за печене на хляб

Проблем Причина Начин на отстраняване
Автоматът или дисплеят не функционират.

Не сте включили щепсела на захранващия кабел в ел.контакт.

Проверете щепсела и бутона за включване.

Не сте включили уреда от бутон (L).

От камерата за печене или вентилационните отвори излиза пушек

В камерата за печене или по външната страна на формата има залепнали продукти.

Изключете щепсела от ел.контакт, свалете формата и почистете външната ѝ страна и камерата за печене.


Хлябът е частично спаднал и е влажен от долната страна

Хлябът е оставен твърде дълго във формата след изпичане и запазване на топлината.

Извадете хляба от формата най-късно след приключване на фазата за запазване на топлината.


Хлябът се вади трудно от формата
Долната част на хляба е блокирана от приставката за месене.

Почистете приставката за месене и задвижващите валове след всяко печене. За целта, ако е необходимо, налейте топла вода във формата и я оставете в продължение на 30 минути. След това, ще можете лесно да свалите и изчистите приставката .

.


Отделните продукти не са смесени достатъчно или хлябът не е добре изпечен

Неправилни настройки на програма Проверете още веднъж избраната

програма и настройки.бутонът СТАРТ/ СТОП е бил натиснат, докато автоматът е работел
Не използвайте повече продуктите, започнете от начало

.


Капакът е бил неколкократно отварян по време на работа на автомата.

Капакът може да бъде отварян само, когато показаното на дисплея оставащо е повече от 1:30 ч. Уверете се, че капакът ще бъде правилно затворен след отварянето му.


Продължително спиране на тока по време на работа

Не използвайте повече продуктите, започнете от начало.
Въртенето на приставката за месене е блокирана.

Проверете, дали приставката за месене не е блокирана от зърната.

Извадете формата за печене и проверете, дали механизмът се върти.

Ако не се върти, уредът трябва да бъде прегледан в сервиз.
Уредът не може да бъде включен. Чува се постоянен звуков сигнал. На дисплея се показва H:HH.

Уредът е още горещ след

предишната му употреба


Натискайте бутона СТАРТ/ СТОП в

продължение на 10 секунди, докато на дисплея не се покаже 3:00 (нормалната програма). Извадете щепсела от ел.контакт. Извадете формата за печене и оставете уреда да се охлади до достигане на стайна температура. След това, включете щепсела в ел.контакти почнете от начало.12

Грешки при изпълнение на рецептитеГрешка

Причина

Отстраняване

(виж по-долу)Хлябът се надига твърде много

– твърде много мая, твърде много брашно, твърде малко сол или едновременно няколко от тези причини

a/b

Хлябът не се надига или не се надига достатъчно

– липса или твърде малко мая

– стара или залежала мая

– течността е много топла

– маята е влязла в контакт с течността

– неподходящо или остаряло брашно

– твърде много или твърде малко течност

– твърде малко захар


a/b d

c c d/l


a/b/g a/b

Тесто се надига много и излиза от формата за печене

– много меката вода кара маята да ферментира по-силно

– твърде многото мляко влияе върху ферментацията на маятаf/k c

Хлябът спада

– обемът на хляба е по-голям от формата, след което спада

– твърде ранна или бърза ферментация на маята поради много топлата

вода, топлата камера за печене, високата влажност;

топлите течности карат тестото да се надига бързо, след което то спада преди началото на печенето.

– липса на сол или твърде малко захар

– твърде много течностa/f c/h/i

a/b f/g


Тежка структура, на бучки

– твърде много брашно или твърде малко течност

– твърде малко мая или захар

– твърде много плодове, цели зърна или други подобни продукти

– остаряло или лошо брашноa/b/g a/b

b d


Хлябът не е опечен в средата

– твърде много или твърде малко течност

– висока влажност

– рецепти с влажни продукти, например кисело мляко


a/b/g g

f


Отворена, груба или пореста

структура– твърде много вода

– липса на сол

– висока влажност, твърде топла вода

– твърде гореща течностf/g b f/h c

Подобна гъба, неопечена повърхност

– обемът на хляба е по-голям от формата

– количеството на брашното е твърде голямо, особено при бял хляб

– твърде много мая или твърде малко сол

– твърде много захар

– сладки съставки, освен захарта


a/e/j e a/b/j a/b

b


Филиите на хляба за нехомогенни или на бучки в средата

– хлябът не е изстинал достатъчно (отделя се пара)

i

Остатъци от брашно по кората на хляба

– брашното не е смесено добре отстрани по време на месенето

k

Начини на избягване на грешките

a) Измерете правилно продуктите.

b) Съобразете съответното количество на продуктите и проверете, дали не сте забравили някоя съставка.

c) Вземете друга течност или оставете течността да се охлади до стайна температура. Добавете продуктите в посочената последователност. Направете малко кладенче в средата и вкарайте в него мая или суха мая. Избягвайте прекия контакт на маята и течността.

d) Използвайте само пресни и правилно съхранявани продукти.

e) Намалете общото количество на продуктите, в никакъв случай не използвайте повече от посоченото количество брашно.

При необходимост намалете всички продукти с 1/3.

f) Коригирайте количеството на течността. При използване на продукти съдържащи вода, количеството на течността

трябва да бъде намалено по съответен начин.

13

g) При много влажно време, използвайте 1–2 супени лъжици вода по-малко.h) При топло време, не използвайте функцията за избиране на време. Използвайте студени течности.

i) Веднага след изпичане извадете хляба от формата и оставете да се охлади върху скара за 15 минути, преди да го нарежете.

j) Намалете количеството на Маята или общото количество на продуктите с 1/4 от посоченото.

k) Никога на мажете формата с мазнина!

l) Добавете към тестото 1 супена лъжица пшеничен глутен.

Забележки към рецептите


1. Продукти

Тъй като всяка съставка на рецептата има определена роля за успешното получаване на хляба, измерването на продуктите е също толкова важно, колкото е и последователността на тяхното добавяне.

 Най-важните съставки, като течността, брашното, солта, захарта и маята (може да бъде използван суха и прясна мая ) влияят върху успешния резултат при приготвяне тесто и хляб. По тази причина използвайте винаги съответните количества в правилно съотношение помежду им.

 Използвайте хладки продукти, когато искате да приготвите тесто в момента. Когато искате да отложите старта на програмата, използваните продукти трябва да бъдат студени, за да не започне твърде рано ферментация на маята.

 Маргаринът, маслото и млякото влияят само на вкуса на хляба.

 Захарта може да бъде намалена с 20%, за да стане кората по-светла и тънка, без това да доведе влошаване на резултата от печенето. В случай, че предпочитате по-мека и светла кора, можете да замените захарта с мед.

 Глутенът, който се отделя от брашното при месене, играе важна роля за образуване на структурата на хляба. Идеалната смес на брашното се състои от 40% пълнозърнесто и 60% бяло брашно.

 Когато искате да добавите цели зърна от житни растения, е необходимо да ги накиснете предварително за една нощ. Намалете съответно количеството на брашното и течността (до 1/5 по-малко).

 Заквасеното тесто е задължително при използване на ръжено брашно. То съдържа млечно-кисели бактерии,

които правят хляба мек и леко кисел. Може да си го направите и сами, което обаче изисква определено време. По тази причина, в рецептите по-долу използваме закваска за тесто на прах, която се продава в пакетчета по 15 g (за 1 kg брашно). Трябва да се спазват указанията в рецептите (1/2, ¾, респективно 1 пакетче). По-малките количества правят хляба ронлив.

 Ако използвате закваска за тесто на прах с друга концентрация (пакетче от 100 g за 1 kg брашно), трябва да намалите количеството брашно от 1 kg брашно с прибл. 80 g, респективно съобразете с рецептата.

 Може да бъде използвано и течно заквасено тесто, което се продава в торбички.

По отношение на количеството, можете да се ориентирате според указаното на опаковката. Поставете течното

заквасено тесто в мерната чаша и напълнете с посоченото в рецептата количество течност.

 Пшениченото заквасено тесто,което може да бъде купено в суха форма, подобрява качеството, възможността за съхранение и вкуса. То е по-меко от ръженото заквасено тесто.

 Печете хляба от заквасено тесто с програмите NORMAL или VOLLKORN, за да може да се надигне и опече добре. Ферментът за печене (Backferment), замества заквасеното тесто. Той сложи единствено за промяна на вкуса. С него може да се получат много добри резултати.

 Можете да добавите пшеничени трици към тестото, когато искате да направите хляба много мек хляб и с високо съдържание на баластни вещества. Използвайте 1 супена лъжица за 500 g брашно и увеличете количеството на течността с 1/2 супена лъжица.

 Пшениченият глутен е естествена помощна съставка, съдържаща се в пшеничения белтък. Той прави хляба по-мек и по-полезен, създава по-голям обем и помага за избягване на спадането. Действието му е много видимо, особено при пълнозърнестите изделия и печивата от ръчно смляно брашно.

 Черният малц е тъмно оцветен малц от ечемик. Може да го използвате, за да получите по-тъмна троха и кора (например в черния хляб). Предлага се също и ръжен малц, който не е толкова тъмен. Той може да бъде намерен в магазините за био-продукти.

 Подправки за хляб можете да добавите към всички наши хлябове от различни брашна. Количеството им зависи от вкусовите предпочитания и указанията на производителя.

 Чистият лецитин на прах представлява естествен емулгатор, който увеличава обема, прави трохите по-нежни и меки и удължава срока на съхранение.
2. Адаптиране на количеството на съставките

Когато увеличавате или намалявате използваното количество на съставките, следете за съотношението на техните количества, което трябва да съответства на даденото в оригиналната рецепта. Максималното количество на хляба не бива да надхвърля 1000 g. За да бъде получен перфектен резултат, трябва да бъдат спазвани следните основни правила за адаптиране на съставките:

течности / брашно: Тестото трябва да бъде меко (но не твърде меко), трябва леко да лепне, без да образува конци.

При леките теста се образува топка. При тежките теста, например тези от пълнозърнеста ръж или при хляба от зърна, това не става. Проверете тестото 5 минути след първото месене. Ако то е все още мокро, добавете още брашно, докато се


14

постигне необходимата консистенция. Ако тестото е твърде сухо, добавете и няколко лъжици вода.

Замяна на течностите: Когато в дадена рецепта използвате съставки, съдържащи течност (например

прясна извара, кисело мляко и др.), трябва да бъде намален съответното количество течност. При използването на

яйца, е необходимо да ги разбиете в мерната чаша и да я допълните с течност до достигане на посоченото в рецептата количество.

Ако живеете на голяма надморска височина (над 750 m), тестото се надига по-бързо. В такъв случай, маята може да се намали

с 1/4 до 1/2 чаена лъжичка, за да бъде избегнато прекомерното надигане. Това се отнася също и за районите с много мека вода.
3. Добавяне и мерене на продуктите и количествата

Винаги добавяйте първо течността и най-накрая маята. За да не подейства маята твърде бързо (особено при предварително задаване на времето), трябва да бъде използван контакт между маята и течността.

 При меренето, винаги използвайте едни и същи мерки, т.е.използвайте или мерната лъжица на автомата или обичайните, използвани у дома лъжици, когато рецептата изисква добавяне на продукти със супена или чаена лъжица.

 Посочените в грамове съставки трябва да бъдат измерени точно.

 За количествата в милилитри можете да използвате приложената мерна чаша, която има скала от 50 ml до 200 ml.

В рецептите са използвани следните съкращения:

с.л. = изравнена супена лъжица (или мерна лъжица - голяма)

ч.л. = изравнена чаена лъжичка (или мерна лъжица - малка)

g = грама

ml = милилитра

опаковка = суха мая от 7 g за 500 g брашно – съответства на 20 g прясна мая

Добавяне на плодове, ядки или зърна. Когато искате да добавите допълнителни съставки, при някои от програмите можете да го направите, когато уредът подаде съответен звуков сигнал. В случай, че добавите твърде рано продуктите,

те ще бъдат смлени от приставката за месене.


4. Рецепти за автомата за печене на хляб тип CB 593 / 595

Дадените тук рецепти са предвидени за хлябове с различни размери. Препоръчваме:

Настройка степен I (ULTRA SCHNELL I) за хляб с тегло от прибл. 750 g. Настройка степен II (ULTRA

SCHNELL II) за хляб с тегло от прибл. 750 до прибл. 1000 g.

Внимание: Трябва да адаптирате рецептите към съответното тегло.
5. Тегло и обем на хляба

 Ще установите, че теглото на белия хляб е по-малко в сравнение на това на пълнозърнестия хляб. Това се дължи на факта, че бялото брашно се надига по-силно, което налага поставянето на ограничения.

 Действителното тегло на хляба зависи значително от влажността на въздуха по време на приготвянето му.

 Всички хлябове с преобладаващ дял на пшеницата имат голям обем и в най-високия клас тегло надхвърлят ръба на съда след последното надигане на тестото. Те обаче не излизат от него. По тази причина, издутината на хляба над ръба съда е с по-слабо потъмняване, отколкото хлябът в съда.

 Когато при приготвяне на сладък хляб са предложени програмите SCHNELL или ULTRA SCHNELL, можете да печете малките количества (само тези) от съответните рецепти и с програмата SÜSSES BROT, което ще направи хляба по-мек.
6. Резултат от печенето

 Резултатът от печенето зависи от конкретните условия на място (твърдост на водата, висока влажност на въздуха, надморска височина, качество на използваните продукти и др.). Поради това, посочените в рецептите данни са само ориентировъчни, които евентуално трябва да бъдат адаптирани. Не се отчайвайте, ако при една или друга от рецептите не се постигне надигане. Просто опитайте да установите причината за несполуката и опитайте например с други количествени съотношения.

 Ако след изпичане хлябът изглежда твърде светъл, можете веднага да го допечете с помощта на програмата BACKEN.

15

Класически рецепти за хляб
Класически бял хляб

Продукти


Вода или мляко 300 ml Маргарин/масло 1 1/2 с.л. Сол 1 ч.л.

Захар 1 с.л.

Брашно тип 550 540 g

Суха мая 1 опаковкаПрограма „NORMAL“
Хляб със стафиди и орехи

Продукти


Вода или мляко 350 ml Маргарин/масло 1 1/2 с.л. Сол 1 ч.л. захар 2 с.л.

Брашно тип 405 540 g суха Мая 1 опаковка Стафиди 100 g

Смлени орехи 3 с.л.

Програма „NORMAL“
Добавете стафидите и ядките след звуковия сигнал, респективно след завършване на 1. цикъл на месене.
Пълнозърнест хляб

Продукти


Вода 300 ml Маргарин/масло 1 1/2 с.л.

Яйце 1


Сол 1 ч.л. Захар 2 ч.л. Брашно тип 1050 360 g Пълнозърнесто пшеничено брашно 180 g суха мая 1 опаковка

Програма „VOLLKORNBROT“
Ако използвате предварително избрано време, не добавяйте яйца, а добавете малко повече вода.
Млечен хляб

Продукти


Бито мляко 300 ml маргарин/масло 1 1/2 с.л.

Сол 1 ч.л.

Захар 2 с.л.

Брашно тип 1050 540 g

суха мая 1 опаковка

Програма „NORMAL“
Хляб с кромид лук

Продукти


Вода 250 ml Маргарин/масло 1 с.л. Сол 1 ч.л. Захар 2 с.л.

Накълцан на едро кромид 1

Брашно тип 1050 540 g

Суха мая 1 опаковкаПрограма „NORMAL“ или „ULTRA SCHNELL“

Хляб от седем вида зърно

Продукти

Вода 300 ml Масло/маргарин 1 1/2 с.л. Сол 1 ч.л.

Захар 2 1/2 с.л. Брашно тип 1150 240 g Пълнозърнесто брашно 240 g

7-вида зърно 60 g

Суха мая 1 опаковкаПрограма „VOLLKORN“
Накиснете предварително зърното.
слънчогледов хляб

Продукти


Вода 350 ml масло 1 с.л. Брашно тип 550 540 g Слънчогледови семки 5 с.л.

Сол 1 ч.л. Захар 1 с.л.

Суха мая 1 опаковка

Програма „NORMAL“
Съвет: Слънчогледовите семки могат да бъдат заменени с тиквени. Изпечете семките в тиган. Така, те придобиват по-интензивен вкуса.
Бял селски хляб

Продукти


Мляко 300 ml

Маргарин/ масло 2 с.л.

Сол 1 1/2 ч.л.

Захар 1 1/2 ч.л.

Брашно тип 1050 540 g

Суха мая 1 опаковкаПрограма „NORMAL“, „SCHNELL“ или „ULTRA SCHNELL“
Хляб от заквасено тесто

Продукти


Сухо заквасено тесто 50 g

Вода 350 ml маргарин/масло 1 1/2 с.л. Сол 3 ч.л.

Захар 2 с.л.

Брашно тип 1150 180 g

Брашно тип 1050 360 g

Мая 1/2 опаковкаПрограма „NORMAL“

Внимание:

Адаптирайте рецептите към съответното тегло.

16


Френска багета

Продукти

Приготвяне на тесто

Пица

Продукти

Вода 300 ml

Мед 1 с.л.

Сол 1 ч.л.

Захар 1 ч.л. Брашно тип 550 540 g

Суха мая 1 опаковка

Програма „TEIG“

Разделете готовото тесто на 2–4 части, оформете продълговати самуни и оставете 30–40 да се надигнат. Отрежете косо горната част и im пещ.

Вода 300 ml Сол 3/4 ч.л. Зехтин 1 с.л. Брашно тип 405 450 g Захар 2 ч.л.

Суха мая 1 опаковкаПрограма „TEIG“

Разточете тестото,поставете го в кръгла форма и оставете 10 минути да се надигне. Надупчете няколко пъти с вилица.

Нанесете сос за пица по тестото и гарнирайте с желаните съставки.

Печете 20 минути.
Конфитюри

Продукти

Плодове 500 g Желатинова захар „2:1“ 250 g Лимонов сок 1 с.л.

Програма „MARMELADE“

Конфитюри

Мармалад от портокали

Продукти


Портокали 400 g Лимони 100 g Желатинова захар “2:1" 250 g

Програма „MARMELADE“


 Когато е необходимо, извадете костилките и нарежете

на дребно използваните плодове.

 За горните рецепти, особено подходящи са следните плодове: ягоди, къпини, черни боровинки или смес от тях.

 Напълнете мармалада в чисти буркани, поставете и затворете капачките и обърнете върху тях за прибл.

10 минути (така ще гарантирате, че капачките ще останат добре затворени).

 Обелете плодовете и нарежете на малки кубчета или

ивички.

 Напълнете мармалада в чисти буркани, поставете и затворете капачките и обърнете върху тях за прибл.10 минути (така ще гарантирате, че капачките ще останат добре затворени).
Внимание: Адаптирайте рецептите към съответното тегло.

Този уред изпълнява съответните директиви на ЕС и е изработен според най-новите правила за техническа безопасност.


Правото на технически промени запазено!
Гаранция

Доставяният от нас уред има гаранция от 24 месеца от датата на продажба (според касовата бележка).


В рамките на гаранционния срок, ние ще отстраним безплатно неизправностите на уреда и принадлежностите към него*, дължащи се на дефектни материали или грешки при производството, чрез ремонт или подмяна (по наша преценка). Извършените гаранционни дейности не удължават гаранционния срок и не дават право на претенция за нова гаранция!
Като доказателство за гаранцията трябва да се използва касовата бележка. Без нея няма да бъдат правени безплатните ремонти или замени.

В случай на гаранционни претенции, предайте уреда в оригиналната му опаковка И касовата бележка на вашия локален дилър.


*) Повредите на принадлежности не водят автоматично до безплатна смяна на целия уред. В такъв случай можете да се обърнете към нашата гореща линия! Счупването на стъклото, респективно счупването на пластмасовите части по принцип не се отстраняват безплатно!
Повредите на принадлежностите, респективно на частите, подложени на износване (например приставките за месене, задвижващите ремъци, резервното дистанционно управление, резервните четки, режещите ленти и т.н.), почистването, техническата поддръжка или смяната на износващите се части, не се покриват гаранцията и по тази причина се заплащат!

Гаранцията ще бъде анулира при установяване на намеса от трети лица.


17

След изтичане на гаранцията

След изтичане на гаранционния срок, ремонтите на уреда могат да бъдат извършвани срещу заплащане в съответния специализиран магазин или сервиз.


Сервиз

C. Bomann GmbH

Logistik-Center

Heinrich-Horten-Str. 17

D-47906 Kempen
За технически въпроси можете да се обадите на горещата ни линия с телефонен номер:

0 21 52 / 89 98 – 927


Износващите се части за домакински уреди (освен тези, които трябва да бъде сменяни от квалифицирани техници ),

резервните кани, торбичките за прахосмукачки и др. можете да поръчате, като посочите данните за типа на уреда на следния

e-Mail адрес:

hotline@bomann.de


Интересувате ли се и от другите артикули на Bomann? Посетете нашата Интернет страница на адрес www.bomann.de или www.bomann.com

Значение на символа „кофа за отпадъци”


Пазете околната среда, електроуредите не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Използвайте центровете за събиране на електрически уреди и предайте там вашите, които няма да ползвате повече.

По този начин вие помагате за избягване на потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве вследствие на неправилно изхвърляне.

.

По този начин вие давате своя принос за повторното използване, рециклиране и пр. на старите електрически и електронни уреди и устройства.Информации, как и къде трябва да бъдат изхвърляни уредите, можете да получите от компетентните общински власти.
17

Технически данни


модел: CB 593 / 595

електрическо захранване: 230 V, 50 Hz

консумирана мощност: 600 W

клас на зашита: I

капацитет: 2 литра (съответства на прибл. 1.000 g хляб)
Този уред е изпитан в съответствие с всички действащи директиви на СЕ, например Директивата за електромагнитна съвместимост и Директивата за слаботокови уреди и е произведен в съответствие с най-новите правила за техническа безопасност. Правото на технически промени е запазено!

Уредът трябва да бъде изваден от употреба по начин, щадящ околната среда.

D-47906 Kempen/Germany • Heinrich-Horten-Str. 17Интернет страница: www.bomann.de • email: info@bomann.deПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница