Ръководство за сертификата за внос и декларацияДата01.02.2017
Размер93.39 Kb.
#14007
РЪКОВОДСТВО ЗА СЕРТИФИКАТА ЗА ВНОС И  ДЕКЛАРАЦИЯ

Когато един сертификат IMPORT е валидиран от ветеринарен орган на трета страна, имейли за уведомление се изпращат до входния граничен инспекционен пункт на Европейския съюз, както и до лицето, отговарящо за товара, до вносителя и до местоназначението, при условие че съответните клетки са били попълнени и че потребителите на TRACES са придадени към избраните организации.I. Сертификат за внос и вносител

I.1. Достъп до сертификат IMPORT
I.1.1. Достъп чрез хипервръзка
При условие че организацията, към която вносителят е придаден, е вписана в клетка „Вносител“ (етикет „Търговци“) на сертификата IMPORT, той може директно да извежда на екран сертификата IMPORT чрез щракване с мишката върху хипервръзката, фигурираща в получения от него имейл за уведомление.


I.1.2. Достъп чрез менюто
Вносителят може да достигне до сертификата IMPORT и чрез менюто. За целта той трябва да се свърже със системата TRACES и да щракне с мишката върху „Ветеринарен сертификат за ЕС“ в лявото меню, за да получи достъп до екрана за търсене на сертификатите IMPORT.

I.2. Функционални възможности
Вносителят има възможност да допълва/променя сертификата IMPORT, но единствено по отношение на трите разрешени клетки (I.6, I.12, I.16) и то преди сертификатът да е бил копиран от лицето, отговарящо за товара или от ГИП.
Основните причини за намеса от страна на вносителя са посочване на лицето, отговарящо за товара (I.6) и уточняване на местоназначението (I.12).

Напомняне: За да избере организация, вносителят, както всеки частен оператор, трябва да посочи страната и своя код или поне три знака за името си. Търсенето може да се разшири с използване на знака „%“.

I.2.1. Избор/промяна на лицето, отговарящо за товара
Попълването на клетката „Лице, отговарящо за товара“ в сертификата IMPORT не е задължително за трети страни износители, освен в случай на транзит. Вносителят може да избере лице, отговарящо за товара, в клетка I.6 или да смени, ако е необходимо, вписаната там организация.
Вносителят няма възможност да въвежда нова организация в тази клетка. Ако организацията, посочена като „Лице отговарящо за товара“, не съществува в базата данни на системата TRACES, той ще трябва да се отнесе до ГИП, за да въведе последният тази организация посредством менюто за управление на организациите.
Във версия 3.1 на TRACES организациите, притежаващи вида дейност „Лице, отговарящо за товара“ са автоматично свързани с даден ГИП. За всички други категории дейност организациите са свързани с МВС.
Така ако организацията, избрана в клетка I.6. „Лице, отговарящо за товара“ притежава вида дейност „Лице, отговарящо за товара“, ГИП, към който организацията е придадена, ще бъде автоматично въведен в клетка I.16 „Входен ГИП в ЕС“ в етикет „Транспорт“ и това може да доведе до промяна в първоначално наличната информация.


I.2.2. Избор/промяна на входния ГИП в ЕС
Попълването на клетката „Входен ГИП в ЕС“ в сертификата IMPORT е задължително за трети страни износители. При все това, ако в клетка I.6. „Лице, заинтересовано от товаренето“ не е посочена организация, или ако посочената в клетката организация има вид дейност, различен от „Лице, отговарящо за товара“, информацията в клетка I.16 може да се промени.
Тази промяна позволява сертификатът IMPORT да се пренасочи към друг ГИП, в случай че е била допусната грешка или че е бил сменен входният ГИП в ЕС.

I.2.3. Избор/промяна на местоназначението
Попълването на клетка I.12 „Местоназначение“ в сертификата IMPORT не е задължително за трети страни износители. За сметка на това задължително е попълването на клетка I.9 „Страна по местоназначение“ .
Вносителят може да избере или промени, според случая, организацията, посочена в клетка I.12 „Местоназначение“ в етикета „Търговци“.

I.2.4. Валидиране на промените
Единствените данни, които вносителят може да избере/промени, са данните в клетки I.6 „Лице, отговарящо за товара“, I.16 „Входен ГИП в ЕС“ и I.12 „Местоназначение“.
Щом тези данни бъдат въведени, вносителят трябва да щракне с мишката върху бутона „Подложи на валидиране“, за да бъдат запомнени промените.
Всяка промяна в сертификат IMPORT, направена от вносителя, от лицето, отговарящо за товара или от ГИП, генерира имейл за уведомление, който се изпраща до заинтересованите действащи лица, до компетентния орган на третата страна, до входния ГИП в ЕС, както и до лицето, отговарящо за товара, до вносителя и до местоназначението.


II. Сертификат за внос и лице, отговарящо за товара
II.1. Достъп
Също като вносителя, ако лицето, отговарящо за товар, е посочено в сертификата IMPORT (клетка I.6 в етикета „Референции“) и е потребител на TRACES, то получава автоматично имейл за уведомление, с който му се известява, че е бил издаден ветеринарен сертификат за износ към Европейския съюз.
II.1.1. Достъп чрез хипервръзка
Лицето, отговарящо за товара, може в такъв случай директно да отвори сертификата IMPORT като щракне с мишката върху хипервръзката в имейла за уведомление.

II.1.2. Достъп чрез менюто
Лицето, отговарящо за товара, може да достигне до сертификата IMPORT и чрез менюто. За целта то трябва да се свърже със системата TRACES и да щракне с мишката върху „Ветеринарен сертификат за ЕС“ в лявото меню, за да получи достъп до екрана за търсене на сертификатите IMPORT.
Лицето, отговарящо за товара, има възможност да търси сертификатите IMPORT, които трябва да копира, чрез нанасяне на отметка в графата „Подлежи на валидиране“ в критериите за търсене на сертификатите IMPORT.

II.2. Функционални възможности
II.2.1. Внасяне на промяна в сертификата IMPORT преди копирането му
Лицето, отговарящо за товара, разполага със същите възможности както вносителя да внася промени в клетки I.6 „Лице, отговарящо за товара“, I.12 „Местоназначение“ и I.16 „Входен ГИП в ЕС“ (вж, I.2. Функционални възможности).
Лицето, отговарящо за товара, има също възможност да избира/променя вносителя (в етикета „Търговци“). Наличието на тази информация обаче не е задължително за сертификат IMPORT.
Тази функционална възможност, предоставена на лицето, отговарящо за товара, е от значение за него само ако то иска сертификатът IMPORT да бъде обработван от друго лице, отговарящо за товара или с достъп до него да разполага друг ГИП.

II.2.2. Копиране като CVED
Лицето, отговарящо за товара, може да извърши копиране на сертификат IMPORT като общ ветеринарен входен документ (CVED). Тази операция се състои в прехвърляне на данните от част I на сертификат IMPORT към част I на CVED. За целта е достатъчно да се щракне с мишката върху бутона „Копиране като CVED“ в сертификата IMPORT.
С тази функционална възможност разполагат лицето, отговарящо за товара, и ГИП. Щом един от тях извърши копиране, бутонът престава да бъде достъпен за другия. Вносителят няма възможност да извършва такова прехвърляне на информация към CVED.

Веднъж след като е копиран като CVED, сертификатът IMPORT не може повече да бъде променян.II.2.3. Съставяне на CVED чрез прехвърляне на информация от IMPORT
Съставя се нов CVED чрез прехвърляне на въведена в IMPORT информация. Клетка 10 „Ветеринарни документи“ се попълва автоматично с референцията на съответния сертификат IMPORT.

Лицето, отговарящо за товара, има възможност да промени/добави следната информация директно в CVED:
- в етикета „Референции“: организацията в клетка 4 „Лице, отговарящо за товара“;

- в етикета „Търговци“: клетка 3 „Получател“, клетка 8 „Адрес на доставка“, клетка 5 „Вносител“, клетка 11 „Транспортно средство“;

- в етикета „Стока“: брутно тегло, нетно тегло, брой на опаковките и организации, упоменати в клетка 10 „Ветеринарни документи“;

- в етикета „Цел“ клетка 19 относно съответствието на партидата с изискванията на Европейския съюз.


След попълване на тези сведения лицето, отговарящо за товара, трябва да щракне с мишката върху бутона „Подлежи на сертифициране“, за да валидира част I от CVED.

III. Сертификат за внос и ГИП
III.1. Достъп
III.1.1. Достъп чрез хипервръзка
Входният ГИП в ЕС задължително се посочва в сертификата IMPORT. Следователно той получава автоматично имейл за уведомление от системата TRACES, който го информира, че е бил съставен ветеринарен сертификат за износ към Европейския съюз.

III.1.2. Достъп чрез менюто
Той може да достигне до сертификата IMPORT и чрез менюто. За целта той трябва да се свърже със системата TRACES и да щракне с мишката върху „Ветеринарен сертификат за ЕС“ в лявото меню, за да получи достъп до екрана за търсене на сертификатите IMPORT.
ГИП има възможност да търси сертификатите IMPORT, които трябва да копира, чрез нанасяне на отметка в графа „Подлежи на валидиране“ в критериите за търсене на сертификатите IMPORT.

III.2. Функционални възможности
III.2.1. Промяна на сертификата IMPORT преди копирането му
ГИП разполага със същите възможности като лицето, отговарящо за товара: той може да допълва/променя данните в клетки I.6 „Лице, отговарящо за товара“, I.12 „Местоназначение“, „Вносител“ и дори клетка I.16 „Входен ГИП в ЕС“ преди сертификатът IMPORT да е копиран.
ГИП има възможност да въвежда дадена организация като лице, отговарящо за товара, ако тя не фигурира в базата данни на TRACES, посредством функцията за управление на организациите в лявото меню.
Във версия 3.1 всички отговарящи за товара са свързани с определен ГИП. Така при въвеждане на организация, притежаваща вида дейност „Лице, отговарящо за товара“, ГИП трябва първо да определи граничния инспекционен пункт, към който тя е придадена.
Тази функционална възможност, предоставена на ГИП, е от значение само за определяне на лицето, отговарящо за товара, за да може то да инициира съставяне на CVED или за прехвърляне на сертификата IMPORT към друг ГИП, в случай че е било изпратено погрешно уведомление или входният пункт е бил променен.III.2. 2. Копиране като CVED
По същия начин като комисионера по транзитна търговия, ГИП може директно да копира сертификат IMPORT под формата на общ ветеринарен входен документ чрез щракване с мишката върху бутона „Копиране като CVED“ в сертификата IMPORT.


Ако ГИП копира сертификат IMPORT като CVED, лицето, отговарящо за товара, престава да има достъп до бутона „Копиране като CVED“.

III.2.3. Валидиране на част II от CVED, съставен чрез копиране
Ако копирането е било извършено от лицето, отговарящо за товара, ГИП може да достигне до CVED директно от лявото меню на системата TRACES, нанасяйки отметка в клетка „Подлежи на валидиране“, за да попълни част II.

Тогава той може да нанесе промени в част I от CVED, ако това е необходимо, и да попълни част II по обичайния начин.IV. Последствия от копирането и IMPORT
IV.1. Уведомление на третата страна в случай на отказ на границата
Когато съставен чрез копиране CVED бъде отхвърлен на ГИП, до МВС на засегнатите трети страни се изпраща имейл за уведомление.


IV.2. Достъп до CVED, съответстващ на сертификат IMPORT, чрез хипервръзка
Потребителите от третата страна (стопански субект и орган) имат достъп до CVED, съответстващ на техния сертификат IMPORT, посредством хипервръзка в сертификата IMPORT.


IV.3. Търсене на копираните сертификати IMPORT
Лицето, отговарящо за товара, и ГИП имат възможност да търсят вече копираните сертификати IMPORT, нанасяйки отметка в графа „Копиран“ в критериите за търсене на сертификатите IMPORT.

Каталог: webdav -> CircaBC
CircaBC -> Програма за разработване на Плана за управление на Черноморския басейнов район
CircaBC -> І. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление
CircaBC -> Executive Summary Tanning
CircaBC -> Доклад за дейността на Административната комисия 8 V. Представяне от секретариата на констатациите на работната група за работници с висока степен на мобилност 8
CircaBC -> Executive Summary – Non Ferrous Metals кратко изложение
CircaBC -> Изложение въведение
CircaBC -> IV. Мониторинг на водите Повърхностни води
CircaBC -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
CircaBC -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница