Робърт а. Поуел т р и л о г и я п о с в е т е н а н а е д н а з в е з д н а н о в а м ъ д р о с т з а звездите /астрософия/ херметична астрология том І към една нова звездна мъдрост астрология и реинкарнация изготвилстраница8/25
Дата22.07.2016
Размер4.25 Mb.
#194
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Преди да стане Буда, Гаутама бил Бодхисатва – това е човешко същество, което е много напреднало по пътя на просветление, което поради своя духовен статут, бива натоварен със специална задача на Земята. (основаването на една нова религия, т.е. Будизма). В своята инкарнация като Гаутама, този Бодхисатва до стигнал Буда, и от тогава не се инкарнира на Земята, но продължил да работи – в кръгът на the White Lodge – от космичните реалности. Бодхисатвите са високо еволюирали човешки същества, които се инкар нират на Земята със специална мисия за изпълнение. Примери за Бодхисатви (освен Гаутама) са: Авраам, Мойсей, Илия (виж Том II).

На периодични интервали в историята един Бодхисатва може да достигне такова ниво на развитие, при което да стане Буда, т.е. неговата сфера на работа бива изведена от Земята към космосът. Гаутама достиг нал такова ниво в своята последна инкарнация (558 – 478г. пр.н.е.), и се издигнал от ранга на Бодхисатва до този на Буда. По този начин, той завършил своя цикъл на земни инкарнации. От както напуснал Земя та, той продължил работата си от космоса с импулси за напредъка на духовното развитие на човечеството, изпращайки тези импулси до хора долу на Земята, които биха могли да ги приемат. (Един пример за това е Св. Франциск Азиски, който според Рудолф Щайнер приемал импулси излъчвани от Буда.)

С прехвърлянето на своята работа от земните към космичните реалности, Гаутама Буда избрал един от кръгът на Бодхисатвите, който да продължи развитието на неговият импулс на Земята. В Ориента това събитие е изобразено с образът на Гаутама, подаващ своята корона на своят приемник, който е познат ка то Майтрея. (Майтрея означава “Носителя на Доброто”.) Подаването на короната на Гаутама на Майтрея е един образ на предаване на своята позитивна карма, изградена през много инкарнации, на своят прием ник. Следователно, на Майтрея не само е поверено бъдещето развитие на импулсът на Будизма, но също така е bestowed с действителната сила живееща в този импулс.
Мисията на Майтрея

Терминът Майтрея се използва тук и в предстоящото за да обозначи индивидуалността на този Бодхисат ва, който ще стане – след определен брой инкарнации – Майтрея Буда. (По-точният термин е Майтрея Бодхисатва, като съкращение за “този Бодхисатва, които ще стане Майтрея Буда.)

Според традицията Майтрея ще продължи да се инкарнира, развивайки продължението (и метаморфозата) на Будиският импулс за период от пет хиляди години. Тогава – точно пет хиляди години след Гаутама – са мият той ще достигне рангът на Буда. Следователно инкарнацията на Майтрея Буда (която ще бъде после
дната, кулминационна инкарнация на този Бодхисатва) се очаква да бъде в 4443г. сл.н.е., точно пет хиля ди години след раждането на Гаутама, което било през 558г. пр.н.е. (26). Това което е интересно – в свет лината на херметичната астрология – е че в 4443г. сл.н.е. ще има съвпад на Юпитер и Сатурн в краят на знака Риби, когато точката на ПР ще бъде в началото на знака Водолей, на 1º Водолей, за да премине – след още един век – в знакът на Козирог.

Съвпадите на Юпитер и Сатурн традиционно винаги се свързват с появата на важни духовни събития, и един съвпад на тези две планети в краят на последният знак от зодиака – обозначавайки завършека на един цикъл и началото на нов – е особено значение (27). В този случай това свидетелства за раждането на новият Буда! По време на неговата инкарнация точката на ПР ще приближи краят на знакът Водолей – за да премине в Козирог в 4535 (т.е. деветдесет и две години след 4443г.). Тогава ще настъпи времето на на чалото на един нов духовен импулс. Този нов импулс, идващ при преминаването от епохата на Водолей към епохата на Козирог, ще слезе при две-пети от изминаването на културната епоха Водолей, така че чрез Майтрея Водолейската култура ще получи един нов духовен импулс. В този смисъл, мисията на Май трея Буда може да бъде характеризирана като развиването на централният духовен импулс на Водолейска та епоха и култура. Инкарнациите на този Бодхисатва – приемника на Гаутама – водещи до инкарнацията на Майтрея Буда са подготвителни за развитието на централният импулс на културната епоха на Водолея. С приближаването на епохата на Водолея, подготовката става все по-интензивна. Майтрея е носителят на – и в инкарнацията си този, който фокусира – централният импулс на епоха на Водолея, който чрез него може да работи в съвременната епоха Риби като подготовка за идването на епохата Водолей.

Централният момент свързан с импулсът на епохата на Водолея вече бе споменат: този на братството, или общността. В епохата на Водолея би следвало да се развие импулс, който да се появи в противовес на ця лата след-Атлантска еволюция, като тази еволюция проявява – във все по-голяма сила – импулсът на инди видуализацията. Един такъв противодействащ импулс (независим от импулсът към индивидуализация) може да влезе в земната еволюция чрез “намесата” на източник независим от последователността на астро логичните епохи. И тази “намеса” (по-добър израз би бил “благодат”) отвън е второто пришествие на Хри стос. Чрез второто пришествие ефектът на новият Христов Импулс, ако е подет, ще издигне импулсът на индивидуализация към осъществяването на общността (28). Този нов импулс, въпреки че действа глобал но, е фокусиран в мисията на Майтрея.

Връзката между Христос и Майтрея е изключително близка, не само поради благодатното място на Майт рея като един от кръгът на Учителите около Христос, но също поради това, че земната мисия на Майтрея за подготовката за епохата Водолей е пряко свързана с второто пришествие. Новият Христов Импулс про изтичащ от второто пришествие, е този при който Майтрея е призован да посредничи с оглед на реализи рането на неговата мисия. (Близостта на Христо Исус и Майтрея понякога води до погрешните концеп ции, че те са идентични.)


Датиране на второто пришествие

Стигнахме до момента, в който можем да дадем отговор на въпросът отнасящ се до второто пришествие, във връзка с това, че то е тясно свързано с мисията на Майтрея. Ключовата дата, следователно, е 4443г. сл.н.е., пет хиляди години след раждането на Гаутама Буда, когато мисията на Майтрея ще достигне своя та кулминация. Тази дата, също така показва кулминацията на новият Христов Импулс свързан с второто пришествие. За разлика от първото идване на Христос, което бе физическо събитие, т.е. инкарнация посре дством кръщенето на река Йордан във физическото тяло на Исус, второто пришествие е духовно събитие: раждането на Христос в сърцата и съзнанията на човешките същества. В езотеричната терминология, как то бе споменато в глава 2, това вътрешно раждане на Христос е познато като “вътрешното духовно-ражда не”.

От началото на второто пришествие в двадесетият век, все повече и повече индивиди достигнаха до изжи вяването на вътрешното раждане на Христос, и това ще нараства до около годината 4443 сл.н.е. (или 4535, когато точката на ПР ще премине от Водолей в Козирог), т.е. след около две хиляди и петстотин години, което е половината на 5000-годишният период между раждането на Гаутама и инкарнацията на Майтрея Буда. В същност, почти точно две хиляди и петстотин години преди съвпада на Юпитер и Сатурн в Риби в 4443, стана троен съвпад на Юпитер и Сатурн в Овен в 1940/41 (21). Това последното изглежда да е тясно свързано с началото на второто пришествие на Христос, и с подемането на този нов Христов Импулс от Майтрея в подготовка за неговата мисия в епохата Водолей.

Малко преди първият от тези Сатурн-Юпитерови съвпади – на понеделник след Петдесетница, 13 Май 1940 – Дева Мария се появила на 16-годишната Бербел Руес в Маринфрайд, около Улм, Германия, и й пре дала Непорочната Молитва (33). Тази молитва, както много молещи се християни са открили, е със смис


лово съдържание подпомагащо раждането на Христос в сърцето, като централният момент на молитвата пробужда архетипното вътрешно духовно-раждане преживяно от Мария преди повече от деветнадесет века. Мария, чрез нейният разговор с Исус преди кръщенето на река Йордан, прие Христос – спускащ се от космосът към кръщенето – в нейното сърце, и по този начин преживяла архетипното вътрешно духовно раждане (използвайки този термин в неговият езотеричен смисъл като раждането на Христос вътре). Спу скането на Христос от космосът, което започна в двадесети век – второто пришествие – може да бъде при ето по пътя на вътрешно духовно-раждане, точно както навремето се случило с Мария, по времето на него вото първо идване. Дълбокото духовно изживяване на раждането на Христос в сърцето – преживяно архе типно от Мария – бива пробудено с Непорочната Молитва, настройвайки сърцето на молещият се към из живяването на вътрешното раждане на Христос в себе си. Непорочната Молитва е дар за човечеството, съвпадаща с началото на второто пришествие, за да помогне на човешките същества да имат възможно стта да се настроят за това събитие, подпомагайки вътрешната реализацията на това събитие.

Има някои доказателства, които посочват, че началото на второто пришествие в същност става няколко години преди Сатурн-Юпитеровият съвпад в Овен в 1940/1941г. Още през годините 1910/1911 Рудолф Щайнер говори за приближаването на началото на второто пришествие, и в 1921г. той предрече появата на Майтрея по време на 1930-те години, за когото каза, че ще е “истинският известител” на второто прише ствие. Той споменал годините 1933, 1935 и 1937 като “изключително важни” (31). И точно през 1933 Май трея написал някои конкретни насоки свързани с второто пришествие (виж Приложение II).

Също значителен интерес са преживяванията – между 1938 и 1943 – на Сестра Л.Л. (1890-1945), католиче ска монахиня родена и израснала в Италия. Нейните “срещи” с Исус Христос – неговите съобщения към човечеството в началото на второто пришествие – са документирани в три томното издание: Supremo Appello, Ora terza, LEra dello Spirito Santo (виж Приложение II). Сестра Л.Л. записала съобщенията на “Исус на Светлината”, който й говорил за новият импулс на любовта, който се ражда в света чрез негово то второ пришествие:

Аз говоря на вас, Аз, Вечното Слово, и моето Слово на Любов е насочено към всички вас… Това е, така да се каже, един нов път, който Аз посочвам на човечеството… Аз показвам на всички души, които ме следват пътят напред: гладуващите маси, бедните, потиснатите на Земята. Аз отново поднасям към тях моето Слово на Любов… Аз съм единственият Обновител, Балансът на Светът. Който вярва в мен ще живее, дори ако е умрял. Обичайте ме, и ще намерите балансът. Аз съм Балансът на Светът, Балан сът на всички души, на нации, на цивилизацията. Аз нося Ред на всички ви… Аз съм Словото. Ако всички ме слушаха, Аз бих спасил светът за няколко дни (32).

Началото на второто пришествие вече бе засвидетелствано от Сестра Л.Л. А самият Майтрея? След като неговата мисия е пряко свързана с мистерията на второто пришествие, каква е неговата връзка с това време по-рано този век?

В последните години се появиха много спекулации относно инкарнацията на Майтрея през двадесети век, повечето от които са необосновани. Въпреки това някои бележки, които бяха направени от Рудолф Щай нер по-рано този век относно Майтрея са добре обосновани. Позовавайки се на една по-ранна инкарнация на Майтрея, като Иесху бен Пандира, Учителят на Есеите, Рудолф Щайнер казал: “Иесху бен Пандира (т.е реинкарнираният Иесху бен Пандира) бил роден в началото на този век, и ако доживеем още петнадесет години, ще забележим неговата активност” (33). Тази бележка, направена през август 1921г., посочва раждане в годината 1900 или около нея. Също така, посочва началото на активността на Майтрея в 1930-те, която Рудолф Щайнер считал, че ще стане забележима до 1936г. Тази бележка на Рудолф Щайнер – заедно с други изказвания, които направил във връзка с Майтрея – помогнаха на автора да достигне до идентификация на индивидуалността на Майтрея в неговата инкарнация през двадесети век. Много други хора са достигнали независимо до същата идентификация. Въпреки това, мистерията свързана с Майтрея не може да бъде затворена в обикновената идентификация на една личност, която е родена в 1900 и започ нала да развива учителска дейност през годината 1933. Тайната е много по-дълбока, както е обсъдено в Херметична Астрология II, глава 9, във връзка с “тринитарният Бодхисатва на двадесетият век”. Самият факт, че Майтрея избрал анонимност в своята инкарнация през двадесети век показва, че – доколкото той е загрижен – не е въпрос на идентифициране на някой по име. По-скоро е важен импулсът върху който ле жи активността на Майтрея. Доколкото Майтрея е споменат в двата тома на тази книга върху херметична астрология, то е във връзка с духовният път – Християнският херметизъм – който той е отворил през два десети век. По пътя на Християнският херметизъм може да бъде доближена дълбоката тайна на Майтрея, а не с разглеждането на идентификацията на някоя конкретна личност.

Това което е важно за херметично-астрологичното обсъждане е фактът, че в 1933г. Майтрея – хармонизи райки с началото на второто пришествие – започнал своята духовна дейност (34). Това определя точно


реалното начало на второто пришествие. То съвпада с началото на мисията на Майтрея. Така Новата Епо ха – епохата на второто пришествие – започнала през 1933, седем години преди тройният съвпад на Юпи тер и Сатурн в Овен в 1940/1941г.

Това последно събитие се явява почти по средата на 5000-годишният период между раждането на Гаутама в 558г. пр.н.е. и бъдещата инкарнация на Майтрея Буда в 4443г. сл.н.е. Следователно тази средна точка об рат в мисията на Майтрея. От този момент нататък – две хиляди и петстотин години преди инкарнацията на Майтрея Буда – подготовката на Майтрея за идването на епохата Водолей започнала да придобива една по-висша важност в съвпад с обновената активност на Христос през второто пришествие. Изразено чрез точни дати, от 1933 нататък учителят на Новата Епоха – Майтрея – и импулсът зовящ Новата Епоха към съществуване – новият Христов импулс – се обединили. В този момент от времето – когато Майтрея до стигнал възрастта 33 – неговата земна мисия се съединила с космичната активност на Христос и започна ла Новата Епоха (виж Приложение II).

Точно както присъствието на едно човешко същество на Земята – Исус – бе необходимо за да бъде въз можна Инкарнацията на Христос преди деветнадесет века, така обновената дейност на Христос в неговото второ пришествие има своят фокус в мисията на едно човешко същество – Майтрея – който е Учителят на новият Христов Импулс. Разликата между тогава и сега е, че докато при Инкарнацията на Христос, Той се спусна във физическото тяло на Исус – ставайки Христос Исус – то сега Христос се спуска да се обедини с вътрешното същество на човека. При първото пришествие Христос Исус живя и работи на физическият план на съществуване за да донесе изкуплението на човечеството и на Земята. Тази активност продължи три години и нейната кулминация бе централното събитие за човешката и космичната история: Мистерия та на Разпятието. Сега, с второто пришествие, Христос Исус е активен в аурата на Земята, и – чрез вътреш ното духовно-раждане – може да бъде роден във вътрешното същество на човека. Майтрея е учителят, ко йто отвори един духовен път на развитие водещ до това вътрешно раждане. Пътят, на който той учи е та къв, който води до живото преживяване на Христос вътре. Въпреки това, периодът на неговата активност не е ограничен до три години. Периодът ще продължи докато той продължи да се инкарнира на Земята, до неговата инкарнация като Майтрея Буда в краят на астрологичната епоха Водолей. Първото пришествие бе три годишен период на активност на Христос обединен физически с човешкото същество Исус. Второ то пришествие – Новата Епоха – е един период от 2500 години, в който Христовата активност – излъчвана не само към цялото човечество, но също към цялата сфера на природата – е фокусирана духовно в мисия та на едно човешко същество, Майтрея. По този начин Новата Епоха ще продължи докато това човешко същество продължи да се инкарнира на Земята.
Новата Епоха и Христовото Слънчево-течение в еволюцията

Ще се върнем към важността на инкарнацията на Майтрея в двадесети век в Приложение II. За сегашната дискусия е от интерес движението Нова Епоха във връзка с второто пришествие и активността на Майт рея. Нека обсъдим какво има да каже един от основните пророци на Новата Епоха – Дейвид Шпенглер. В неговата книга: Откровение: Раждането на една Нова Епоха Дейвид Шпенглер постоянно се отнася към Христос като източникът за импулсът водещ до раждането на Новата Епоха: “Истинското второ пришест вие настъпи и това е откровение и освобождаване на Христовият живот… Космичният Христос влезе в по лето на аурата на планетата, донасяйки с него несравними откровения, откриващи наистина една Нова Епоха на съзнание за Земята и всичко върху нея” (35). На други места Дейвид Шпенглер посочва, че ня кои от откровенията, които са му предадени от духовният свят били излъчени от Майтрея (36). (Авторът би желал да изясни, че с основното признаване на движението Нова Епоха, негативната страна не може да бъде пренебрегната, която е изтъкната от факта, че определени “Нова Епоха” концепции са необосновани или дори подвеждащи. Например, идентификацията на Дейвид Шпенглер и други на Новата Епоха с Епо хата на Водолея е неточна, както вече бе обсъдено в тази глава. Тук авторът е загрижен само за тази кон кретна корекция на грешка, като други аспекти на движението Нова Епоха са оставени извън обсъждане.)

Ясно е – до колкото Дейвид Шпенглер е загрижен – че движението Нова Епоха следва да бъде разглежда но във връзка с второто пришествие и мисията на Майтрея. Както бе обсъдено по-горе, това ще се разпро стре над следващите две хиляди и петстотин години, подготвяйки централният импулс за развиването на Водолейската епоха и култура. Този импулс не е пряката линия на природната еволюция, която бележи своето напредващо развитие на индивидуализацията чрез последователността на културните епохи от по тъването на древна Атлантида. По-скоро, това е противоположен импулс носещ истинско “ние-съзнание” чрез подемането на Христовият Импулс. Новата Епоха не е свързана астрономично с навлизането на точ ката на ПР в знакът на Водолей, а с второто пришествие и мисия на Майтрея, което следва да е подготов ка за Водолейската епоха и култура, тази на братството.
Поглеждайки днешна Русия и други славянски държави, може да се види, че комунизма е донесъл едно принудително ние-съзнание без Христовият Импулс. В днешното време СССР представлява една карика тура на Водолейската културна епоха, където централната идея на епохата на Водолея – братството, или общността – е приложена без подкрепящият я импулс, който е Христовият Импулс. И трагичният пример на СССР и другите комунистически страни е едно важно предупреждение. Истинската общност не може да израсне от една абстрактна идея; тя може да настъпи само по пътя на Христовият Импулс живеещ само в сърцата и съзнанията на човешките същества. Това е реализацията на второто пришествие, което ще до веде до истинско братство между човешките същества, и ще бъде плодът на Водолейската епоха и култу ра. Началото на второто пришествие, в същото време обозначаващо началото на духовната активност на Майтрея като един основен фокус на Христовият Импулс, бе в 1933, когато точката на ПР бе на около 6º в знака Риби. Това ще продължи през следващите две хиляди и петстотин години – докато точката на ПР достигне краят на сидералният знак Водолей, за да премине в знакът на Козирог.

В Таблица 2 и във Фигура 11 са вписани датите на астрологичните епохи и свързаните с тях културни епо хи. Тези дати, свързани с импулси произтичащи от сферата на зодиакът са свързани със законите на сътво рението установени от Отецът, който – според херметичното учение – “живее отвъд пределът на най-вис шите небеса… в беззвездна област, далеч от всички веществени неща” (37). Еволюцията на съзнанието свързана с развитието на астрологичните и културните епохи принадлежи на природната еволюция, като осигурена в творението на Отецът. В добавка на това има божествена еволюция – духовна еволюция дарена на човечеството чрез благодатта на Христос. В това изучаване на еволюцията от гледна точка на херметичната астрология, ние разглеждаме не само природната еволюция чрез прецесията на равноденст вията, но също божествените еволюционни импулси на Синът (Христос). Новата Епоха е един такъв при мер на божествен еволюционен импулс произлизащ от Христовото Слънчево-течение на еволюцията (в смисълът на Христос като духовното Слънце, Слънчевият Логос). Тези слънчеви импулси се “намесват” в нормалният курс на природната еволюция, идващи в отговор на нуждата изразена от Земята и човечест вото по време на криза. Новата “намеса” на Христовият Импулс – даваща израстването на Новата Епоха – започна с точката на ПР на 6º Риби и ще продължи по време на регресията на точката на ПР от Риби във Водолей, докато достигне краят на Водолей.

Отделно от Новата Епоха – второто пришествие на Христос – бяха споменати и други “намеси” от Христо вото Слънчево-течение на еволюцията. Последната се случила по време на три годишното ministry на Хри стос Исус, продължаващо от кръщенето на река Йордан до разпъването на кръста на Разпятието в 33г. сл. н.е., при което точката на ПР се намирала на 2½º Риби (виж Таблица 6).

“Намеса” на Христовият Импулс имало още по-рано в историята, което се случило в около 20590г. пр.н.е. – както бе потвърдено от астрологичната доктрина, че Слънцето е екзалтирано на 19º Овен. Точката на ЛС, мястото на Слънчевата екзалтация или управление, била на 19º Овен в около 20590г. пр.н.е. (когато точката на ПР била на 19º Козирог), и по това време последната Водолейска културна епоха била към своят край. (В същност тя свършила в 20187г. пр.н.е. – виж Таблица 4.) Последната Водолейска епоха била първата от седемте културни епохи съставящи цивилизацията на древна Атлантида. Тук започнало ние-съзнанието на Атлантската цивилизация. Въпреки това, какъв бил водещият импулс към ние-съз нание? Как ние-съзнанието на хората от Атлантида се появило?Чрез Христовият Импулс – по онова време работещ директно от Слънцето* – било подпомогнато активи рането на развитието на човешкият говор (38)./* Това, че Христос е работил директно от Слънцето в пред-Християнските времена е видимо от широко разпространеното боготворене на Слънцето през античност


та. В глава 2 бе споменато, че боготворенето на “Хорус-в-Слънцето”, култивирано в египетските мисте рии било подготовка за идването на Христос. По същият начин, боготворенето на Ормузд (= Аура Маз дао, аурата на Слънцето) в древният Зороастризъм било боготворене на “Христос-в-Слънцето”, като ду хът на Слънцето. Изключителната важност на Мистерията на Разпятието е тази, че Христос премества сво ят център на дейност от Слънцето към Земята, така че, от тук нататък Христос, духовното Слънце, не след ва да бъде намерен обединен със Слънцето, а със Земята. Поради тази причина жертвата на Христос на кръстът на Разпятието е централното събитие на цялата еволюция на Земята./

Комуникацията между човешките същества чрез говора произхожда по пътя на Христова “намеса” в курсът на човешката еволюция по време на ранната част на Атлантската култура. Тук били направени пър вите стъпки към общност. Христос, Божественото Слово (Логос) се “намесил” по време на нужда за да подпомогне по-нататъшното развитието на Атлантската цивилизация. Херметичните учени на древен Еги пет, които ясновидски поглеждали назад към това събитие, били инспирирани в тяхното почитане на “Хо рус-в-Слънцето” (Христос, който по това време действал от Слънцето). Те виждали духът на Слънцето като великият благодетел на човечеството, и ознаменували това събитие чрез учението за екзалтацията на Слънцето на 19º Овен. Херметиците на античността виждали ясновидски, че когато в далечното минало Слънцето било екзалтирано в този градус на зодиака (19º Овен) настъпил специален импулс от Хорус (Христос), божественото същество на Слънцето. По пътя на ясновидството било разкрито, че по това вре ме човек започнал да чувства една вътрешна връзка със Слънцето, и настъпило боготворенето на Слънце то като божествено същество. Това довело в последствие до теории – като тези на древен Египет – отнася щи се до дневният и годишен курс на Слънцето.
Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница