Ролята на библиотечният мениджър за създаване на условия и възможности за достъп в обществените библиотеки на хората в неравностойно положениеДата01.01.2018
Размер87.19 Kb.


Ролята на библиотечният мениджър за създаване на условия и възможности за достъп в обществените библиотеки на хората в неравностойно положение
Иван Александров, Калина Иванова

РНБ “П. Р. Славейков”– Велико Търново

Според Манифеста на ЮНЕСКО за публичните библиотеки: Обслужването [в тях] трябва да бъде физически достъпно за всички членове на обществото. То изисква добри библиотечни сгради, съвременни условия за четене и учене, както и съответни информационни технологии и работно време, удобно за ползвателите. Подразбира се също и обслужване извън библиотеката за онези, които нямат възможност да я посещават. Целевата група на хората в неравностойно положение включва не само хората с увреждания и възрастните, но и лицата с ограничени граждански права в местата за лишаване от свобода, децата, лишени от родителска грижа, пациентите в болници и санаториуми. На настоящия етап Народна библиотека „П. Р. Славейков” акцентува в работата си с възрастните и хората с увреждания, но отделя внимание и предоставя услуги и на другите групи, съвместно работи с Дома за Трафик на хора в с. Балван, община Велико Търново и предоставя библиотечни услуги и условия за функционирането на подвижна библиотека към трудово-възпитателното общежитие във Велико Търново за хората с ограничени граждански права

За да изпълнява пълноценно основното право на тези граждани – равен достъп до информацията и да бъде успешна управленската дейност на библиотечния мениджър е необходимо той да се ръководи и съобразява с действащите програми и стратегии, които да го подпомагат при вземането на управленски решения.

Например “Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008–2011” има за цел създаването на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, за успешната им реализация в живота на обществото. Тя очертава конкретните мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се премахнат всички бариери (психологически, образователни, социални, културни, професионални, финансови и архитектурни) пред социалното включване и равноправната интеграция на хората с увреждания.

Повече от десетилетие библиотеката работи активно за хората със соматични и ментални увреждания от гр. Велико Търново и региона, съвместно със сдруженията и специфичните органи, които се грижат за тяхното обслужване.

Съобразявайки се с предложенията за постигане на целите на стратегията в Община Велико Търново библиотеката е изпълнила основни задачи, от които зависи пълноценното реализиране на стратегията като например по Глава I. Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда са осъществени два проекта. Благодарение на спечелените проекти и усилията на ръководството и служителите на библиотеката, успешно заработиха няколко придобивки и програми, които улесняват достъпа на всички хора с увреждания до библиотеката и информационните услуги, които тя предлага.

През 2007 и 2008 г. библиотеката успешно изпълни проектите, финансирани от Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика по Програмата за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение.

Проектът “Равен достъп до духовните ценности в Народна библиотека “Петко Р. Славейков” е за изграждане на подемно съоръжение. Целта на проекта, реализиран през 2007 г., бе да се осигури лесен достъп до всички звена на Централната сграда на билиотеката и да се избегне денивелацията на външните и вътрешни стълбищни пространства, а от друга страна активно да се включат хората с увреждания в културния живот на града и страната чрез библиотеката и ползване на информационните й ресурси. Изграденото подемно съоръжение, одобрено и финасирано по проект на АХУ, бе първото на територията на Старата столица и заработи на 16 януари 2008 г. Чрез специализирания асансьор библиотеката реализира друга цел на Стратегията, а именно: Достъпна информация и комуникация. Библиотеката се превърна в средище за различни форми на реализация на младите хора с увреждания. По повод международния ден на хората с увреждания – 3 декември библиотеката бе домакин на работна среща на фондациите за хора с увреждания “Сила за живот” и полската фондация “Подолане” с цел даване на шанс на млади таланти за изяви и развитие. Председателите на двете фондации Пламен Толев, Збигнев Вояс и Божидар Бонев – председател на детския международен певчески фестивал в гр. Гдов, Полша се договориха през следващата година да организират международен концерт за млади таланти с увреждания и да изградят дневен център, в който талантливите деца да се обучават, да правят своите музикални записи безплатно и да се реализират.

Вторият проект, финансиран от Агенцията за хората с увреждания “Библиотеката – обществен, информационен и културен център, достъпен за всички граждани” бе реализиран през м. септември 2008 г., с цел приспособяване на вътрешната среда и адаптиране на санитарните помещения за обособяване на цялостен ансамбъл, който да предоставя подходящи условия за продължително пребиваване на хората с увреждания в библиотечната сграда.

Общото финансиране за двата проекта от страна на Агенцията за хора с увреждания е в размер на 72 000 лв., като допълнителна финансова подкрепа библиотеката получи и от Община Велико Търново в размер на 53 000 лв. за изграждане на пътека и рампа до подемното съоръжение и за извършване на ремонтни работи за адаптиране на библиотечните помещения, за маркиране и обозначаване на паркоместа за автомобили на инвалиди, ползуватели на Централна сграда и филиалните структури на библиотеката.

Изложби, литературни срещи и други културни програми се провеждат през цялата година не само в Централната сграда на библиотеката, но и във всички отдели и филиали. Отдел “Изкуство”, който тази година чества своя 30-годишен юбилей, е в непосредствена близост до централния клуб на пенсионера и инвалида във Велико Търново. На базата на партньорските отношения отделът осъществява книгонос, кани и включва редовно лица в неравностойно положение (възрастни и инвалиди) в своите прояви: представяния на изложби, книги и творци, както и прожектиране на документални филми, посветени на имена от световната и българската сцена.

Като своеобразен център за работа с инвалиди се обособи филиал “Бузлуджа”, където се намира и основното фондохранилище на библиотеката за депозитна художествена литература, ситуиран в най-големия квартал на града и в непосредствена близост до Дома за стари хора “Венета Ботева” и най-голямото великотърновско училища СОУ “Вела Благоева” и Гимназията “Г. С. Раковски”.

Изискванията на стратегията за осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот; достъпност на художествените произведения, библиотеката осъществява чрез устойчиво развитие на реализирания през 2005–2006 г. проект на Библиотечната асоциация: ,,Достъп до електронна информация за хора с увреждания”, финансиран от Британски съвет, и в който Народна библиотека „П. Р. Славейков” e една от пилотните библиотеки.

Библиотеката подсигури специализирано място за работа с компютър на хора със зрителни увреждания в своеобразно сформирания център. Последва инсталирането на специализиран софтуер Jaws for Windows и Speech Lab 2.0., с помощта на който хората със зрителни увреждания могат да работят с компютър и интернет. Българският софтуер бе предоставен от фондация „Хоризонти”. Освен с инсталирането на специализирания софтуер, фондация “Хоризонти” се ангажира със специфичното обучение на библиотечни специалисти и доброволци за работа с него.

В края на 2007 г. библиотеката сключи договор за сътрудничество с Дома за възрастни с умствена изостаналост ”Св. Йоан Търновски” – с. Пчелище, община Велико Търново. Ръководството на дома подари специализирани списания, на брайлова азбука, а библиотеката се ангажира с обучение на незрящите хора от дома на брайлово писмо. В Дома са настанени 22-ма незрящи, но освен изучаващите брайловата азбука, във филиала на Народната библиотека „П. Р. Славейков” идват и други негови представители, които не са незрящи. Те четат вестници и списания, а също си вземат книги за домашен прочит. Чрез посещенията в библиотеката се осъществява социализацията на тези млади хора в неравностойно положение.

За самото обучение през месец март 2008 г. бяха осигурени материали и средства за обучението (картон, шила и плочи за писане). Договорено бе присъствието и на доброволец, който всеки вторник от 14 часа да провежда специализираното обучение.

Същинската работа започна през месец април 2008 г. и продължава и до настоящия момент. Обучаващият лектор Валери Николов провежда специализираните часове всеки вторник като незрящите ученици оползотворяват традиционните ваканции (Коледна, Великденска и лятна) през целия период. Преподавателският процес на лектора, който също е незрящ, се усложнява от факта, че учениците му са увредени и умствено, понякога и със соматични увреждания, но те усвояват материала с голямо желание и с нетърпение очакват деня за обучение.

От създаването на специализираното място и инсталирането на софтуера библиотекарите на Народната библиотека „П. Р. Славейков”, ангажирани с обслужване на компютърната конфигурация и софтуера, създават голяма база с над 5 000 сканирани книги от различно естество: класици на българската литература; развлекателни романи; духовна, езотерична и здравна литература; приключенска литература; фантастика, детска литература и др. В базата влизат и най-търсените в момента книги, регистрираме голям читателски интерес към: поредицата за Хари Потър, както и романите на Паулу Коелю, Дан Браун, Дейвид Балдачи и др.

Интерес към възможностите на специализирания софтуер проявяват незрящи не само от гр. Велико Търново, но и от градовете Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Дебелец, Троян, както и от студенти, изучаващи социални дейности към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Чрез филиал “Бузлуджа” библиотеката е установила традиционно добри контакти с Дома за стари хора и Средно общообразователното училище “Вела Благоева”, с което са организирани съвместни инициативи за работа с логопед, сформира се група от деца, които освен със специалиста логопед работят във филиала и с актьори от Музикално-драматичния театър “Константин Кисимов” за усвояване на говорната техника.

Поради спецификата на темата оправдан интерес представлява съвместната ни работа с Дома за стари хора “Венета Ботева”. Едни от най-интересните съвместни инициативи за 2010 година са:

„На чаша руски чай” – среща на жители от ж.к. „Бузлуджа” с авторите Валентина Николаевна, Петър Ангелов и Александра Макариева. Културното събитие се проведе през месец януари, а тримата творци са членове на действащия към Дома за стари хора литературен клуб „Пеньо Пенев”.

Лекция на тема „805 години от битката на Калоян при Одрин – 14 април 1205 г.”, изнесена през месец март в салона на Дома от Николай Колев, библиотекар в Народна библиотека „Петко Р. Славейков”.

По случай 23 април – Международния ден на книгата бяха поканени поетесите Елда Живкова и Стела Михайлова, които изнесоха специална художествена програма от свои стихове пред хората от третата възраст, отново в салона на Дома. Поетесата Елда Живкова е един от старите и дейни членове на СИБ (Съюза на инвалидите в България).

На 20 май директорът на СОУ „Вела Благоева” – Ангел Янчев изнесе лекция на тема „Холокостът – мит или реалност” пред членовете на библиотеката, представители на Дома за стари хора.

Валери Николов и неговите ученици се включиха активно в една от мащабните инициативи на Народната библиотека „Петко Р. Славейков”, посве­тена на 23 април – Международния ден на книгата. На 27 април 2010 г., използвайки придобитите умения незрящите читатели на библио­теката преписваха на брайлово писмо части от любими литературни произведения. Така те, наред с много други читатели без увреждане, станаха част от идеята “Великотърновски скрипториум”. Тази интересна проява бе подробно отразена от местните и национални медии.

Утвърдиха се добри практики и свое място в работата с хора в неравностойно положение заемат и организираните лектории за религиозно възпитание, съпътствани от иконографски изложби от студентите по богословие и иконография към Великотърновския университет.

Народна библиотека „Петко Р. Славейков” успешно си сътрудничи с редица неправителствени организации на хората с увреждания. Сред тях са Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите в България, както и териториалните им звена, Сдружение Регионален Работен Клуб „Инициативи и партньорства за хора с увреждания” – Северен Централен Планов Район и пр.

Не на последно място трябва да отблежим факта, че работещият в Народната библиотека Николай Колев е председател на Младежката секция на Общинската структура на СИБ.

Библиотеката чрез програмите на Бюрото по труда във Велико Търново текущо кандидатства и включва в работата си хора с увреждания за различни периоди от време, като по този начин ги квалифицираме в усвояване на библиотечната професия, придобиване на компютърни умения и особено важен е фактът за социализацията на тази категориа хора.

Така се осъществява пълно единодействие и сътрудничество между библиотеката и хората с увреждания, не само във Велико Търново, но и в регионален мащаб.


БЕЛЕЖКИ:
http://www.veliko-turnovo.bg/obs
Грашкина-Минчева, Ваня и др. Насоки за развитие на обществената библиотека : Ръководство за библиотечни мениджъри / Ваня Грашкина-Минчева, А. Дончева, Ал. Димчев . ­­– София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . – 125 с.
Иванова, Калина. Библиотечно и информационно обслужване на хората с увреждания в Народна библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново // Добри библиотечни практики. Сборник. София, WINI 1837, 2009, с. 124–128.


Каталог: konferencii1 -> nk2010 -> prezentacii
prezentacii -> Миниатюрните издания като библиотечни колекции и информационен ресурс
prezentacii -> Информационна грамотност и обучение на потребителите в съвременната библиотека
prezentacii -> Настоящи тенденции, специфични модели и възможни развития в Европа
prezentacii -> Настоящи тенденции, специфични модели и възможни развития в Европа
prezentacii -> Информационна грамотност и обучение на потребителите в съвременната библиотека


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница